ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บ่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บ่า*, -บ่า-

บา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บา (v.) chip off See also: notch Syn. ถาก, กรีด
บากบั่น (v.) persevere See also: try hard Syn. พยายาม, พากเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, มานะบากบั่น
บากหน้า (v.) apply See also: ask for help, swallow one´s pride and turn to someone for help Syn. ตากหน้า
บา (n.) village See also: settlement
บา (adj.) thin Syn. slim
บา (adj.) thin See also: skinny, slender, slim Syn. บอบบาง, ผอมบาง, แบบบาง Ops. อ้วน, หนา, หนั่นหนา
บา (n.) settlement See also: village
บา (adj.) thin See also: slim, slight, not thick Ops. หนา
บา (det.) some See also: certain, various, a few Syn. ลาง Ops. ทุกๆ
บางๆ (adj.) bright See also: clear, attractive, fine and delicate Syn. นวลบาง, ละเอียดอ่อน
บางกรณี (n.) some cases See also: some times Syn. บางเรื่อง, บางเหตุ
บางกรณี (n.) some cases See also: some times Syn. บางเรื่อง, บางเหตุ
บางกรณี (n.) some cases See also: some times Syn. บางเรื่อง, บางเหตุ
บางกอก (n.) Bangkok Syn. กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร, กทม.
บางขณะ (adv.) sometimes Syn. บางเวลา, บางช่วง, บางคราว, บางครั้ง
บางคน (pron.) someone See also: somebody, some
บางครั้ง (adv.) sometimes See also: occasionally Syn. บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางขณะ
บางครั้งบางคราว (adv.) sometimes See also: occasionally Syn. บางคราว, บางครั้ง, บางที
บางคราว (adv.) occasionally See also: sometimes Syn. บางครั้ง, บางที, บางขณะ
บางช่วง (adv.) sometimes Syn. บางเวลา, บางคราว, บางครั้ง
บางตา (v.) be few See also: be thin Syn. น้อย Ops. หนาตา
บางตา (v.) thin out See also: dwindle, fade (in amount), decline (in number) Syn. น้อย, จำนวนน้อย Ops. หนาตา
บางท่าน (pron.) someone See also: somebody Syn. บางคน
บางที (adv.) sometimes See also: occasionally Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางที, บางหน, บางเวลา
บางที (adv.) perhaps See also: maybe Syn. ไม่แน่
บางประการ (n.) some aspects See also: some measures Ops. ทุกประการ
บางประเด็น (n.) some issues See also: some main points/ideas Ops. ทุกประเด็น
บางพื้นที่ (n.) somewhere See also: someplace Syn. บางที่
บางราย (n.) some people See also: some cases Ops. ทุกราย
บางส่วน (n.) some part See also: certain part
บางสิ่ง (n.) something Syn. บางอย่าง
บางสิ่งบางอย่าง (n.) something Syn. บางสิ่ง
บางหน (adv.) sometimes See also: occasionally, at times Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางหน, บาที
บางอย่าง (n.) something Syn. บางสิ่งบางอย่าง, บางสิ่ง
บางเบา (adv.) gently See also: softly
บางเบา (v.) reduce See also: diminish Syn. เบาบาง
บางเบา (adj.) dwindling
บางเบา (v.) decrease See also: drain away, dwindle, lessen, subside, diminish Syn. เบาบาง
บางเบา (adv.) rarely See also: thinly
บางเรื่อง (n.) some cases See also: some times Syn. บางเหตุ
English-Thai: HOPE Dictionary
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
beer hallบาร์หรือสถานรื่นรมย์ที่มีเหล้าดนตรีการเต้นรำและอื่น ๆ
gin millบาร์หรือร้านเหล้า
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
ablins(เอ' บลินซ) adv. บางที., Syn. ablings, aiblins (perhaps)
abloom(อะบลูม) adj., adv. กำลังบา
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abound(อะเบาดฺ') adj. อุดมสมบูรณ์,ดาดดื่น, มีมาก -aboundingly adv., Syn. teeming
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
achilles heelบริเวณหรือส่วนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ (Achilles hell)
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved)
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)
adjure(อะจัวร์') vt. ให้สาบาน, ขอร้อง,อ ้อนวอน. -adjuration n., -adjuratory adj.
adnate(แอก' เนท) adj. ติดกับบางอย่าง (congenitally attached)
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
aerolite(แอ' โรไลท) อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน -aerolitic adj.
aeronaut(แอ' โรนอท) n. นักขับขี่บอลลูนหรือเรือบิน (เบากว่าอากาศ) , ผู้โดยสารบอลลูนหรือเรือบิน
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
aerostat(แอ' โรสแทท) n. ฐานที่เบากว่าอากาศ, บอลลูน, เรือบิน (lighter-than-air craft)
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ
English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบา
abloom(adj) บานสะพรั่ง
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
aerolite(n) ลูกอุกกาบา
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
afoul(adj) ซึ่งปะทะกัน,ที่บาดหมางกัน
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบา
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบา
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน
ameba(n) อะมีบา
amoeba(n) อะมีบา
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบา
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบา
annotation(n) หมายเหตุ,คำอธิบายประกอบ
anthrax(n) โรคระบาดสัตว์
aqueduct(n) ท่อระบายน้ำ
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ
art(n) ศิลปะ,ฝีมือ,ความสามารถ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์
ARTESIAN artesian well(n) บ่อบาดาล
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบา
asylum(n) ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,โรงพยาบาลบ้า
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
attenuation(n) การผ่อนผัน,การแบ่งเบา
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบา
baptize(vt) เจิมน้ำมนต์,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ทำพิธีล้างบา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accordion doorบานเฟี้ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contused woundบาดแผลช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cubismบาศกนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissepimentบาร์ข้าม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grievous bodily harmบาดเจ็บสาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gunshot wound; wound, bulletบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
headless line; acephalousบาทไร้หัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
lineบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
part ofบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedicureบาทานามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetrating woundบาดแผลทะลุ [มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
podiatryบาทาเวชศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ podology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture woundบาดแผลถูกแทง [มีความหมายเหมือนกับ wound, penetrating] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
run-on lineบาทไม่จบความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
woundบาดแผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridgmentคำอธิบายอย่างย่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actor, rationalผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affidavitคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alabasterหินอะลาบาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ameba; amoebaอะมีบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amenityความสะดวกสบาย, ความรื่นรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amoeba; amebaอะมีบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amoebic dysentery; dysentery, amebicโรคบิดอะมีบา, โรคบิดมีตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anisometricอสมบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
aperient; laxativeยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artesian wellบ่อน้ำบาดาลมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
astroblemeการกร่อนของหุบอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attenuateทำให้อ่อนฤทธิ์, ทำให้เบาบาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
au premier coup; alla prima; direct paintingการระบายสีโดยตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bacillicideสารฆ่าแบคทีเรียทรงแท่ง, สารฆ่าบาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillusแบคทีเรียทรงแท่ง, บาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bahamiteหินปูนบาฮาไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barbellateมีขนบางรูปตะขอ, มีหนามบางรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
baroqueวรรณกรรมบารอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bell butt jointรอยต่อชนปากบานนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
boycottคว่ำบาตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
Baboonsบาบูน [TU Subject Heading]
Bacillusบาซิลลัส,แบคทีเรีย;บาซิลลัส;บัคเตรีรูปแท่ง;แบซิลลัส;บักเตรีเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
Barometerบารอมิเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Basketballบาสเกตบอล [TU Subject Heading]
Bassorinบาสโซริน [การแพทย์]
Batikบาติก [TU Subject Heading]
Crash injuriesบาดเจ็บจากการชน [TU Subject Heading]
Frostbiteบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด,บาดแผลถูกความเย็นจัด,โรคหิมะกัด [การแพทย์]
Gay barsบาร์เกย์ [TU Subject Heading]
Normal barometerบารอมิเตอร์ธรรมดา [อุตุนิยมวิทยา]
Sinบาป [TU Subject Heading]
Tetanusบาดทะยัก [TU Subject Heading]
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูรณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
abutmentabutment, ตอม่อริม (สะพาน), ฐานยัน (เขื่อน) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
acoustic bedload measureacoustic bedload measure, วิธีการวัดตะกอนท้องน้ำด้วยคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Actingการแสดงบทบาท [TU Subject Heading]
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
admixturesadmixtures, สารผสมเพิ่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
aerial photographaerial photograph, ภาพถ่ายทางอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Affinity สัมพรรคภาพ การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
affluxafflux, ระดับน้ำท้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
air chamberair chamber, ห้องอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Air Pollution อากาศเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
alidadealidade, บรรทัดเล็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
alinementalinement, การปรับแนว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Saline-alkali soilSaline-alkali soil, ดินเค็มด่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Alterationปลอมแปลงบางส่วน, การเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
alternation of generationวัฏจักรชีวิตแบบสลับ, วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซี่งในช่วงชีวิตจะมีระยะที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) สลับกับระยะที่มีโครโมโซม 1 ชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ambulancesรถพยาบาล [การแพทย์]
Ambulatory careการพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Amebaอะมีบา [การแพทย์]
Amebicidesยาฆ่าอะมีบา [การแพทย์]
Amoebaอะมีบา [การแพทย์]
amoeboid movementการเคลื่อนที่แบบอะมีบา, ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมไปรวมกันด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เซลล์ด้านนั้นโป่งออกเป็นซูโดโปเดียมและทำให้เซลล์เคลื่อนที่ไปจากจุดเดิมได้ เช่น การเคลื่อนที่ของอะมีบา  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
anabranchanabranch, ลำน้ำแขนง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
make a joint (vt.) บาOps. possible, achievable, feasible
mortise (n.) บาSee also: รอยบาก
mortise (vt.) บาSee also: เซาะเป็นร่อง
rabbet (vt.) บาSyn. make a joint Ops. possible, achievable, feasible
fine (adj.) บาSee also: เรียวบาง, แบบบาง Syn. gauzy, flimsy, slender Ops. thick
gauzy (adj.) บาSee also: เรียวบาง, แบบบาง Syn. flimsy, slender Ops. thick
subtle (adj.) บาSee also: เบาบาง, บอบบาง Syn. faint, slight
thin (adj.) บา
cancellate (adj.) บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก) Syn. cancellous
cancellous (adj.) บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก)
somebody (pron.) บางคน Syn. someone, anybody
someone (pron.) บางคน Syn. individual, one, somebody
heads will roll (idm.) บางคนต้องยุ่งยากหรือพบปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
at times (idm.) บางครั้ง See also: บางคราว
at times (idm.) บางครั้ง
from time to time (idm.) บางครั้ง See also: เป็นครั้งคราว
now and again (adv.) บางครั้ง See also: บางคราว
now and then (adv.) บางครั้ง See also: บางคราว
sometimes (adv.) บางครั้ง See also: บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางโอกาส
every so often (idm.) บางครั้งบางคราว See also: บางครั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sometimes you meet people like that..บางครั้งคุณก็เจอกับผู้คนอย่างนั้น
Maybe I'm not good enoughบางทีฉันอาจไม่ดีพอ
Someone thinks he willบางคนคิดว่าเขาจะ(มา)
Somebody told my boss I have a part-time jobบางคนบอกกับเจ้านายของฉันว่าฉันทำงานนอกเวลา
Maybe I'll try to shut my eyes for a whileบางทีฉันจะพยายามหลับตาลงสักครู่
Perhaps she needs timeบางทีเธออาจต้องการเวลาบ้าง
May be we just need some time to get to know each otherบางทีพวกเราแค่ต้องการเวลาบ้างที่จะรู้จักซึ่งกันและกัน
Maybe we'll meet again some timeบางทีเราจะได้พบกันอีกบ้างบางครั้ง
Maybe we'll get luckyบางทีเราจะมีโชคดี
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
Occasionallyบางโอกาส นานๆ ครั้ง ไม่บ่อยมากนัก
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
Maybe we could come here again for lunch laterบางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่กันอีก
Maybe you should go check on your momบางทีคุณควรไปดูแม่คุณหน่อยนะ
Some people have been trying to keep us apartบางคนพยายามที่จะแยกเราจากกัน
May be he's just using you!บางทีเขาอาจจะแค่ใช้เธอ
Sometimes you have to lose yourself before you can find anythingบางครั้งนายก็ต้องหลงทางบ้างก่อนที่จะค้นพบสิ่งใด
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
It's difficult to explainมันยากที่จะอธิบา
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
Is something wrong?มีบางสิ่งผิดพลาดหรือ
I turned it off for a reasonฉันปิดมันด้วยเหตุผลบางอย่าง
Someone left you on my doorstepใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
Make yourself at homeทำตัวตามสบายนะ
I've got to do somethingฉันต้องทำบางสิ่งบางอย่าง
You'd better explain yourselfคุณควรจะอธิบายตัวเอง
I have something you need to seeฉันมีบางสิ่งที่คุณต้องดู
How are things with you?คุณสบายดีไหม
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
I stayed and did some extra workฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
How have you been these day?คุณสบายดีไหม
She needs to buy some new clothesเธอต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่บางชุด
Could you tell me something about...?คุณช่วยเล่าบางสิ่งเกี่ยวกับ...ได้ไหม
I don't feel very wellฉันรู้สึกไม่สบา
You'd better see a doctor about that cutคุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
Do I need to be hospitalized?ฉันจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไหม
Tell somebody who believe youบอกใครบางคนที่เชื่อคุณเถอะ
You know, it happens sometimesคุณรู้ไหม มันเกิดขึ้นบางครั้งเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here son, it's thread from sai baba of shirdi.นี่ลูก, นี่คือด้าย จาก ไส บา บา แห่ง shirdi
Baba will definitely fulfill your desires.ไส บา บา จะทำให้สมหวัง ในสิ่งที่ลูกปรารถนา
Pa-pa-pa-pa, pa-pa-paบา ยา ปา ปา ปา บา บา
* Ba ba ba ba Now, I **บา บา บา ตอนนี้ ฉัน*
* Ba, ba, bada, ba, ba, ba, bada ba **บา บา บาดา บา บา บา บาดา บา*
* Valerie Ba, ba, bada, ba **วาเรลี่ บา บา บาดา บา*
* Ba, ba, bada, ba, ba, ba, bada, ba **บา บา บาดา บา บา บา บาดา บา*วาเรลี่ *
Abracadabra hoi-hoi-hoi.โอ มัม บา ลิ หนี่ ฮ่อย ฮ่อย
Dong-pal, let's nail this in one go.ดง บา ทำหนังเรื่องนี้ ให้เป็นอีเวนท์ใหญ่เลยนะ
♪ Ba-ba, la-ah, oh-oh ♪ ♪ Da-da, da, oh-oh ♪ ♪ Da-da, la, oh-oh ♪ ♪ Da-da-da, do-do, oh-oh ♪#บา บา ลา ล้า โอ โอ# #ดา ด้า ดา โอ โอ# #ดา ด้า ลา โอ โอ#
♪ What's left of your career now ♪บา บา บู บา บา บูม ลาลาลา บา บา บู บา บา บูม ลาลาลา บา บา บู บา บา บูม ลาลาลา
James Barr was one of those.เจมส์ บา เป็นหนึ่งในบรรดา
What Barr didn't know that day was the four civilian contractors he'd picked off just spent the weekend at what they call a rape-rally.อะไร บา ไม่ทราบวันที่สี่ฝ่ายพล เรือนเขาจะหยิบออกมา เพียงแค่ใช้เวลาวันหยุดสุด สัปดาห์ในสิ่งที่พวกเขาเรียกข่มขืนชุมนุม
The last time I saw Barr, I made him a promise.ครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็น บา ฉันทำ ให้เขาสัญญา
And this case won't be about James Barr's guilt or innocence.และกรณีนี้จะไม่เกี่ยวกับความผิด เจมส์ บา หรือความไร้เดียงสา
I represent James Barr, yes.ฉันเป็นตัวแทนของเจมส์ บา ใช่
It's the serial number on Barr's rifle.มันเป็นหมายเลขประจำปืนไร เฟิล บา ของ
Barr's attorney hired an investigator.ทนายความ บา จ้างผู้ตรวจสอบ
So Barr asked for this soldier by name.ดังนั้น บา ถามทหารนี้โดยใช้ชื่อ
Barr's credit card statement. Eyewitness testimonies.บัญชีบัตรเครดิตของ บา ประจักษ์ พยานเห็นเหตุการณ์
Afraid Barr's credit card statement's a dead end.บัญชีบัตรเครดิตของ บา กลัวเป็น ปลายตาย
James Barr was a sniper. Not the best, not the worst.เจมส์ บา เป็นมือปืน ไม่ดีที่สุดไม่ เลวร้ายที่สุด
Now, 99% of the evidence your father has against Barr didn't exist in Baghdad, not because Barr was smart, but because he was trained.ตอนนี้ 99% ของหลักฐานที่คุณ พ่อของคุณมีกับ บา ไม่ได้อยู่ในกรุงแบกแดด ไม่ได้เพราะ บา เป็นสมาร์ท แต่ เป็นเพราะเขาได้รับการฝึกฝน
But Baghdad, you said Barr was in a parking garage then.แต่กรุงแบกแดดที่คุณกล่าวว่า บา อยู่ในที่จอดรถแล้ว
Okay. So Barr, he wanted to get caught and he wanted you to catch him.ถูก ดังนั้น บา เขาอยากจะได้รับ การติดและเขาอยากให้คุณที่จะจับเขา
The same bullet that tied Barr's gun to the killings.กระสุนเดียวกันกับที่ผูกติดอยู่กับ ปืน บา เพื่อฆ่า
If Barr wanted to get caught, he didn't miss.หาก บา ต้องการที่จะได้รับการ ติดเขาก็ไม่พลาด
Not even Barr's own defence attorney.ไม่ได้ทนายฝ่ายจำเลยเอง บา ของ
But Barr knew I would, no matter how much I wanted it to be true.แต่ บา รู้ว่าฉันจะ, ไม่ว่าเท่าใดฉันอยากให้มันเป็น จริง
James Barr is innocent.เจมส์ บา เป็นผู้บริสุทธิ์
All right, let's just say that Barr didn't do it.สิทธิทั้งหมดขอเพียงแค่บอกว่า บา ไม่ได้ทำมัน
Whoever chose him knew about Baghdad and the only one who could have told him about Baghdad was Barr himself.ใครก็ตามที่เลือกเขารู้เกี่ยวกับกรุง แบกแดด และเป็นคนเดียวที่จะได้บอกเขา เกี่ยวกับกรุงแบกแดด เป็น บา ตัวเอง
Even if I believed Barr is innocent, it's not my job.แม้ว่าฉันจะเชื่อ บา เป็นผู้บริสุทธิ์ ก็ไม่ได้งานของฉัน
Wouldn't matter to her if Barr did his killing 100 miles away, only that he came here to rehearse.จะไม่สำคัญกับเธอถ้าไม่ฆ่า บา 100 ไมล์ของเขาออกไป แต่เพียงว่าเขามาที่นี่เพื่อซ้อม
I want to know who Barr's friends were.ฉันต้องการที่จะรู้ว่าใครเป็นเพื่อน บา ของถูก
Suppose I told you Barr wasn't this good on his best day in the Army.สมมติว่าฉันบอกคุณไม่ได้ บา นี้ ที่ดีในวันที่ดีที่สุดของเขาในกองทัพ
I'm saying it's possible that Barr had a friend.ฉันบอกว่ามันเป็นไปได้ว่า บา มี เพื่อน
You asked if I was afraid I'd end up like Barr. I'm not.คุณถามว่าฉันกลัวฉันจะจบลง เช่น บา ฉันไม่.
♪ Bum-bum-bye ♪บา ดา ดา บัม บัม บา
Barr was incapable of such perfection.บา มีความสามารถของความ สมบูรณ์แบบเช่น

บา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
用地[ようち, youchi] Thai: ที่ดินที่ใช้เพื่อการบางอย่าง
病院[びょういん, byouin] Thai: โรงพยาบาล English: hospital
誓う[ちかう, chikau] Thai: สาบาน English: to swear
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive
都市[とし, toshi] Thai: เทศบาลนคร English: municipal
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บ่า
Back to top