ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thinly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thinly*, -thinly-

thinly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยอมแหยม (adv.) be thinly scattered See also: sparse, few and far between Syn. หรอมแหรม

thinly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稀疏[xī shū, ㄒㄧ ㄕㄨ, 稀疏] sparse; infrequent; thinly spread

thinly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables
小幣;小麻[こぬさ, konusa] (n) (1) (arch) small purification wand; (2) (See 切麻) thinly cut hemp or paper mixed with rice (scattered as an offering to the gods)
打ち延ばす;打ち伸ばす[うちのばす, uchinobasu] (v5s) to hammer out thinly (e.g. goldleaf)
桂剥き[かつらむき, katsuramuki] (n) (uk) rotary cutting; thinly slicing into a long strip (e.g. daikon, carrot, wood for plywood, etc.)
細作り[ほそづくり, hosodukuri] (adj-na,n) thinly made; slight build or stature
背越し[せごし, segoshi] (n) thinly slicing soft-boned fish for sashimi
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P)
薄々;薄薄[うすうす, usuusu] (adv) thinly; slightly; vaguely; a little
薄ら[うっすら;うすら, ussura ; usura] (adj-f,adv-to) (1) (uk) thinly; lightly; slightly; (2) hazy; fuzzy; (3) dim; faint; slight

thinly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางเบา[adv.] (bāngbao) EN: rarely ; thinly ; gently FR:
ประปราย[adv.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; not much ; not many FR: au compte gouttes
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered FR: clairsemé
หย็อมแหย็ม[adj.] (yǿmyaem) EN: thinly scattered ; sparse ; scanty ; meager ; few and far between FR: clairsemé ; épars ; disséminé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thinly
Back to top