ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บอก*, -บอก-

บอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บอก (v.) describe See also: tell, narrate, refer to
บอก (v.) indicate See also: point to, point towards, foreshadow, be a sign of Syn. บ่งบอก
บอก (v.) advise See also: suggest, recommend, teach Syn. แนะนำ, สอน
บอกกล่าว (v.) notify See also: apprise, inform, announce to Syn. บอก, แจ้ง
บอกข่าว (v.) report news Syn. ส่งข่าว
บอกความลับ (v.) let out a secret See also: give away a secret, leak information, expose a secret
บอกคำบอก (v.) dictate
บอกช่องทาง (v.) advise See also: direct, guide, suggest Syn. แนะลู่ทาง, แนะนำ, ชี้ช่องทาง
บอกชื่อ (v.) identify See also: show the identity Syn. ขานชื่อ
บอกทาง (v.) direct the way See also: show someone the way, guide
บอกบท (v.) prompt
บอกบุญ (v.) solicit for charity See also: solicit contributions
บอกบุญไม่รับ (adj.) unfriendly See also: morose, sullen, bad-tempered Syn. บึ้ง, บูดบึ้ง Ops. ชื่นบาน, เบิกบาน
บอกผล (v.) show See also: display Syn. ปรากฏผล
บอกผลลัพธ์ (v.) show the result
บอกยี่ห้อ (v.) signify See also: indicate, make know
บอกรับเป็นสมาชิก (v.) subscribe Syn. เป็นสมาชิก
บอกล่วงหน้า (v.) foretell See also: predict, prophesy Syn. ทาย, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์
บอกล่วงหน้า (v.) foretell See also: predict Syn. ทาย, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์
บอกลา (v.) say goodbye
บอกศาลา (v.) disown See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim Syn. ตัดขาด, บอกเลิกลา
บอกสัญญาณ (v.) signal See also: give a signal Syn. ส่งสัญญาณ
บอกหวย (v.) hint See also: give a hint for buying lotteries
บอกเจตนา (v.) aim at See also: purpose, intent Syn. แสดงเจตนา
บอกเจตนา (v.) intent to See also: aim at, stretch out for Syn. แสดงเจตจำนง
บอกเล่า (v.) tell See also: inform, notify, announce to, apprise Syn. ชี้แจง, บรรยาย, บอก, เล่า, สาธยาย
บอกเล่าความทุกข์ (v.) confide See also: unburden, tell one´s troubles, recount one´s tale of woe Syn. พรรณนาความทุกข์
บอกเล่าเก้าสิบ (v.) inform See also: notify, apprise, announce to Syn. บอกเล่า, บอก
บอกเลิก (v.) cancel See also: revoke, abolish, call off, withdraw, wipe out Syn. ยกเลิก, เลิก, เพิกถอน, งด, ล้มเลิก
บอกเลิกลา (v.) disown See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim Syn. ตัดขาด
บอกเหตุ (v.) inform See also: notify, tell
บอกเหตุผล (v.) explain See also: give a reason, offer a reason, clarify
บอกใบ้ (v.) hint See also: intimate, imply, suggest, advice
บอกให้ทราบ (v.) inform See also: announce Syn. บอก, บอกกล่าว Ops. รับฟัง
บอกให้เห็น (v.) indicate See also: show, signify, symbolize, name, point, designate Syn. ชี้ให้เห็น, บ่งบอกถึง
English-Thai: HOPE Dictionary
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
aicabbr. Ammunition Identification Code โค๊ดบอกประเภทของอาวุธ
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
amanuensis(อะแมนนูเอน' ซิส) n., (pl. -ses) เลขานุการ, เจ้าหน้าที่คัดลอกหรือจดตามคำบอกหรือจดชวเลข (secretary)
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวาฬนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
annunciator(อะนัน'ซีเอเทอะ) n. ผู้ประกาศ, เครื่องบอกสัญญาณ (signaling apparatus)
apply(อะไพล') vt.,vi. ใช้,ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์,แผ่บน,สมัคร,ขอ,ร้องเรียน, บอกกล่าว,
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
bak(แบ็ก) คำ ๆ นี้ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลเพื่อบ่งบอกว่า เป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง (backup file) เช่น autoexec.bak (แฟ้มข้อมูลเดิมชื่อ autoexec.bat) นี้ ในบางกรณี โปรแกรมจะสร้างนามสกุลให้แฟ้มข้อมูลเหล่านี้เองโดยไม่ต้องสั่ง โดยเฉพาะถ้ามีการเก็บแฟ้มข้อมูลที่นำมาแก้ไขแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แฟ้มที่แก้ใหม่จะใช้ชื่อเดิม แต่แฟ้มเดิมจะกลายเป็นแฟ้มสำรอง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำบางโปรแกรม
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
base numberเลขฐานหมายถึง จำนวนสัญลักษณ์ที่ ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอ
bespeak(บิสพีค') {bespoke,bespoke,bespeaking,bespeaks} vt.,n. (การ) ถามหา,กล่าว,ว่า,แสดงให้เห็น,บอกล่วงหน้า,จองล่วงหน้า,ขอร้อง, Syn. indicate ###A. negate
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
betoken(บิโท'เคิน) {betokened,betokening,betokens} vt. เป็นหลักฐาน,ล่อแสดง,แสดงถึง,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า
bid(บิด) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (การ) ออกคำสั่ง,สั่ง,กล่าว,บอก,ให้ราคา,ประมูลราคา,เชื้อเชิญ,ประกาศอย่างเปิดเผย,รับเป็นสมาชิก,ความพยายามเพื่อให้ได้มา vi. ออกคำสั่ง, กริยาช่อง 3 ของ bide, See also: bidder n. ดู bid -Conf. bade
binary number systemระบบเลขฐานสอง ระบบเลขฐานสอง หมายถึง ตัวเลขบอกจำนวนที่มีฐานเป็น"สอง" (ไม่ใช่ "สิบ" อย่างที่นิยมใช้ในปัจจุบัน) คือมีเลขเพียงสองตัว คือ 0 และ 1 คอมพิวเตอร์ได้นำระบบเลขฐานสองนี้มาใช้เป็นรหัส เพื่อสะดวกในการแสดงสภาวะ 2 ประการคือ (สวิตซ์) เปิด และ ปิด
boding(โบ'ดิง) n. ลางสังหรณ์,ลางร้าย,การบอกเหตุล่วงหน้า adj. เป็นลาง,เป็นลางสังหรณ์,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า, Syn. omen
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพักสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงจุดพัก เช่น ใช้เครื่องหมายธงเป็นสัญลักษณ์
breastpin(เบรสท'พิน) n. เข็มเสียบที่หน้าอกหรือผ้าผูกคอส่วนที่ทาบอก
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
breechblockn. ส่วนหุ้มท้ายของกระบอกปืน
buret(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
burette(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
caisson(เค'เซิน) n. หีบกระสุน,รังกระสุน,หีบลม,ห้องใต้น้ำมีอากาศสำหรับสร้างสะพาน,กระบอกลอยอัดอากาศสำหรับยกเรือที่จม,รถใส่กระสุน, See also: caissoned,adj.
cardamomn. กระวานคอลัมน์ (ของบัตร) สดมภ์ (ของบัตร) หมายถึง คอลัมน์หรือตำแหน่งเจาะตามแนวตั้งของบัตร บัตรทั่วไปจะมี 80 คอลัมน์ ในการเจาะแต่ละคอลัมน์นั้น ถ้าเจาะรูเดียว จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวเลข ถ้าเจาะ 2 รูในหนึ่งคอลัมน์จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวอักษร ถ้าเจาะ 1-3 รู อาจเป็นเครื่องหมายบางตัว เช่น + (บวก) - (ลบ) ฯลฯดู Hollerith code ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
apply(vi) สมัครงาน,ร้องเรียน,ขอ,ร้องขอ,บอกกล่าว
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
apprize(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
bespeak(vt) สั่งล่วงหน้า,บอกล่วงหน้า,แสดงว่าเป็น,ถามหา
boding(n) ลางบอกเหตุ,ลางสังหรณ์,ลางร้าย
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
cockswain(n) สรั่ง,คนบอกจังหวะเรือ
noncommittal(adj) ซึ่งบอกปัด
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
communication(n) การติดต่อ,การบอกให้ทราบ,การสื่อสาร,การคมนาคม
confide(vi,vt) เชื่อมั่น,ไว้ใจ,บอกความลับ,ปรับทุกข์
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
cue(n) สัญญาณ,ไม้แทงบิลเลียด,คำบอกบท,บท,แถว,หางเปีย
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
cylindrical(adj) ทรงกระบอก,เกี่ยวกับลูกสูบ
declare(vi,vt) ประกาศ,แถลง,เปิดเผย,บอกกล่าว,แจ้ง
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
deny(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ
describe(vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธิบาย
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท
dictate(vt) สั่ง,บัญชา,บงการ,บอกจด
dictation(n) คำสั่ง,การบงการ,การเขียนตามคำบอก
dictator(n) ผู้เผด็จการ,ผู้บงการ,จอมบงการ,ผู้บอกจด
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด
disenchant(vt) แก้เสน่ห์,ถอนเสน่ห์,บอกให้รู้ความจริง
disown(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด,บอกเลิก,บอกศาลา
divulge(vt) เปิดเผย,บอก(ความลับ),ประกาศ
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด
evasive(adj) ซึ่งหลีกเลี่ยง,ซึ่งหลบหนี,เป็นข้อแก้ตัว,เป็นการบอกปัด
eyehole(n) กระบอกตา,เบ้าตา
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า
forerun(vt) มาก่อน,วิ่งนำ,นำหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
foreshadow(vt) บอกล่วงหน้า,เป็นลาง,สังหรณ์,เป็นนิมิต,ส่อให้เห็น
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
forewarn(vt) เตือนล่วงหน้า,บอกให้รู้ล่วงหน้า,แจ้งล่วงหน้า
signpost(n) เสาป้ายบอกทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complainบอกอาการ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
repudiatedบอกเลิก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
auraสัญญาณบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
avoidance๑. การบอกล้าง๒. การหลีกเลี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barrelกระบอกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beaconเครื่องบอกตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bore outคว้านกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
check indicatorเครื่องชี้บอกการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
countermand๑. การยกเลิกคำสั่ง (ก. ปกครอง)๒. คำบอกห้าม (การใช้เงินตามตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder(วง)ทรงกระบอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cylindrical-รูปทรงกระบอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
denunciation๑. การประณาม, การประจาน๒. การบอกเลิก (สนธิสัญญาหรือข้อตกลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disallowance๑. การไม่ยอมรับกฎหมาย (ที่ออกโดยอาณานิคมหรือเขตสังกัด)๒. การบอกปัด (ข้อเรียกร้อง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dishonour of billการบอกปัดไม่รับรองตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hearsay evidenceพยานบอกเล่า [ดู eye witness ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indicatorตัวชี้บอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mufflerกระบอกลดเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice๑. หนังสือบอกกล่าว, คำบอกกล่าว๒. แจ้งความ, ประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
notify๑. บอกกล่าว๒. แจ้งความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nullificationการทำให้เป็นโมฆะ, การบอกล้าง (นิติกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plungerลูกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precursory symptom; symptom, premonitory; symptom, signalอาการล่วงหน้า, อาการบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejectยกเสีย, บอกปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slave cylinder; brake cylinder; brake wheel cylinder; wheel cylinderชุดกระบอกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
syringeกระบอกฉีดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bauxite บอกไซต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
altimeterมาตรระดับความสูง, เครื่องมือวัดความสูงสำหรับใช้ในเครื่องบินเพื่อบอกระดับความสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Annulmentการบอกล้าง, การบอกล้าง (นิติกรรม) [TU Subject Heading]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Beakerกระบอกแก้ว,บีกเกอร์ [การแพทย์]
ByteByte, หน่วยวัดความจุของสื่อความจำเช่น หน่วยวัดความจำหลัก (RAM) หน่วยวัดความจำสำรอง ได้แก่ ดิสก์ เทป เป็นต้น หรืออาจจะเป้นหน่วยที่บอกขนาดของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 Byte จะมี 8 bit และ 1 Byte แทนข้อมูล 1 ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์]
Cylinderทรงกระบอก,รูปทรงกระบอก [การแพทย์]
Cylindricalทรงกระบอก [การแพทย์]
Device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์โปรแกรมที่บอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะทำงานกับอุปกรณ์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นั้นอย่างไร เช่น โปรแกรมขับเครื่องพิมพ์เป็นตัวบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะสื่อสารกับเครื่องพิมพ์นั้นอย่างไรจึงจะเข้าใจกัน [คอมพิวเตอร์]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้โดยการอัดอากาศในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนสูง เมื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เข้าไปถูกอากาศร้อน ในกระบอกสูบ จะเกิดสันดาปได้พลังงานไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Epiglottisลิ้นปิดกล่องเสียง,กล่องเสียง,ท่อหายใจ,ลิ้นอิปิกลอททิส,ลิ้นกระบอกเสียง,อีปีกล็อททิส,ฝาปิดกล่องเสียง,กระดูกอ่อนกล่องเสียง [การแพทย์]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fatty Acid กรดไข ประเภทหนึ่งของกรดคาร์บอกซีลิก [สิ่งแวดล้อม]
Graduate Cylindersกระบอกตวง [การแพทย์]
Fieldเขตข้อมูลเขตข้อมูล (field) คือ พื้นที่ที่กันไว้สำหรับเก็บข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหน่วยย่อยรองลงมาจากระเบียน เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละระเบียน เช่น เขตข้อมูลปีที่พิมพ์จะเป็นส่วนที่บอกได้ว่าระเบียนที่ค้นคืนได้ หรือที่แสดงผลอยู่นั้นจัดพิมพ์ในปีใด หรือเขตข้อมูลชื่อเรื่องช่วยจำกัดผลการค้นให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
Graduated Cylindersกระบอกตวง [การแพทย์]
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Identifyชี้บอก, พิสูจน์, การวินิจฉัย [การแพทย์]
Indicationsข้อบ่งชี้, ข้อบ่งใช้, ข้อบ่งบอก [การแพทย์]
Localizeเฉพาะแห่ง, บอกบริเวณได้ชัดเจน [การแพทย์]
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาว, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thematic Mapperระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น, ระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น เพื่อแยกแยะลักษณะต่างๆบนพื้นดิน โดยทั่วไปจะใช้ ๗ ช่วงคลื่น และทำให้สามารถจำแนกชนิดของวัตถุบนพื้นดินได้งาน เช่น ดิน พืชพรรณ ความแข็งแรงของพืช ชนิดของพืชพรรณ ปริมาณของมวลชีวภาพ (biomass) จำแนกแหล่งน้ำ บอกความชื้นของดิน แยกระหว่างเมฆกับหิมะ แสดงแหล่งพลังงานความร้อน และจำแนกชนิดของหิน [Assistive Technology]
Mulletsปลากระบอก [การแพทย์]
Notice (Law)หนังสือบอกกล่าว (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Open accessการเข้าถึงแบบเสรีในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ห้องสมุดทั่วโลกโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนา ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูง เนื่องจากแนวโน้มราคาวารสารวิชาการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของวารสารวิชาการนั่นเอง
Oral biographyชีวประวัติจากคำบอกเล่า [TU Subject Heading]
organic acid [carboxylic acid]กรดอินทรีย์, สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) อยู่ในโมเลกุล เช่น กรดแอซีติก (CH3COOH)  กรดฟอร์มิก (HCOOH)  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Carboxyhemoglobinคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบิน [TU Subject Heading]
pectoral finครีบอก, รยางค์ที่อยู่ใกล้บริเวณหัวของปลา มี 1 คู่ ทำหน้าที่พยุงลำตัวปลาและช่วยในการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pistonลูกสูบ, ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่อยู่ภายในกระบอกสูบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
quantifierตัวบ่งปริมาณ, ข้อความที่บอกปริมาณ  เช่น ประโยค "สำหรับ x ทุกตัว ถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว x เป็นจำนวนจริง" ข้อความ "สำหรับ x ทุกตัว " เป็นตัวบ่งปริมาณ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rod cellเซลล์รูปแท่ง, เซลล์ประสาทในชั้นจอตามีลักษณะเป็นแท่ง ทำหน้าที่ในการบอกความแตกต่างของปริมาณของแสงสว่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
setเซต, กลุ่มของสิ่งของ หรือจำนวนซึ่งมีข้อจำกัดความแน่นอน สามารถบอกได้ว่าสิ่งของ หรือจำนวนนั้นอยู่ในกลุ่มหรือไม่ เรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sedimentation การตกตะกอน หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง กระบวนการตกจมและทับถมของสารแขวนลอยในน้ำ น้ำเสียหรือของเหลวอื่นๆ เนื่องจากแรงโน้มถ่วง วิธีการทำให้สารตกตะกอน มักทำโดยการลดความเร็ว การไหลให้ต่ำลงจนถึงจุดที่สารแขวนลอยนั้นจะจมลง หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การตกตะกอนของสารแขวนลอย อาจเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หรือจากการเหวี่ยง ความเร็วในการตกตะกอนใช้บอกขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคได้ การตกตะกอนยังเป็นขบวนการสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย และการทำน้ำประปา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
announce (vt.) บอก See also: แจ้ง, แจ้งให้ทราบ Syn. inform, tell
appeal to (phrv.) บอก See also: ขอ
fill one in (idm.) บอก See also: ให้ข้อมูล
tell (vt.) บอก See also: พูด, แจ้ง Syn. explain, inform, state
tell (vi.) บอก See also: พูด, แจ้ง Syn. explain, inform, state
get onto (phrv.) บอก (ซ้ำแล้วซ้ำอีก) Syn. go on at
state (vt.) บอกกล่าว See also: แถลง, กล่าว
show (vt.) บอกข้อมูล See also: บอก, ให้ข้อมูล
carry (vt.) บอกข่าว See also: แจ้งข่าว, แจ้งข้อมูล Syn. impart
pass along (phrv.) บอกข่าวต่อกันไป See also: บอกต่อกันไปทีละคน Syn. hand on, pass down
break to (phrv.) บอกข่าวร้ายให้กับ
confide (vt.) บอกความลับ
peach (vt.) บอกความลับ See also: เปิดโปง Syn. inform, betray, tattle
tell tales out of school (idm.) บอกความลับ See also: ปล่อยข่าว
let the cat out of the bag (idm.) บอกความลับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เผยความลับ
confide in (phrv.) บอกความลับกับ See also: เผยความลับกับ Syn. take into
confide to (phrv.) บอกความลับกับ See also: เผยความลับกับ
take into (phrv.) บอกความลับกับ See also: เผยความลับกับ
split on (phrv.) บอกความลับของ(บางคน)ต่อ See also: รายงานความผิดของ (บางคน) ต่อ Syn. inform against
divulge to (phrv.) บอกความลับให้กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Tell me what you thinkบอกฉันหน่อยว่าคุณคิดยังไง
Tell me what to doบอกมาว่าฉันต้องทำอะไร
Tell somebody who believe youบอกใครบางคนที่เชื่อคุณเถอะ
Tell me something I don't knowบอกฉันในบางสิ่งที่ฉันไม่รู้
Tell me what this is all about!บอกฉันมาว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไร
Say you won't go backบอกมาว่าคุณจะไม่กลับไป
Tell me what's going on!บอกฉันมาว่าเกิดอะไรขึ้น
Tell me what you did yesterdayบอกฉันหน่อยว่าคุณทำอะไรเมื่อวานนี้
Let us know what you think of this reportบอกให้เรารู้ด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับรายงานนี้
Tell us a bit about yourselfบอกพวกเราเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวของคุณ
Let me know beforehandบอกให้ฉันรู้ล่วงหน้าก่อนนะ
Tell her to leave townบอกเธอให้ออกไปจากเมือง
Tell her what else you didบอกกับเธออีกสิว่าคุณได้ทำอะไรบ้าง
Tell me anything, but do what I beg you to doบอกฉันทุกเรื่อง แต่ทำในสิ่งที่ฉันขอให้นายทำ
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
I was also told the storyฉันก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องราวนั้นด้วย
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
I told you alreadyฉันบอกกับคุณแล้ว
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
Why are you telling me all this?ทำไมคุณบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับฉัน
I didn't get a chance to tell youฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
Someday I will tell you all about itสักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
I told you to get out of hereฉันบอกคุณให้ออกไปจากที่นี่
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
I'll tell you in a minuteฉันจะบอกกับคุณอีกสักประเดี๋ยวนี้แหล่ะ
He has not yet told us his purposeเขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
I don't know what else I can tell youฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
There's much I have to tell youมีเรื่องมายมายที่ฉันต้องบอกกับคุณ
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
I'll tell him in personฉันจะบอกกับเขาเป็นการส่วนตัว
I tried to tell you beforeฉันพยายามบอกกับคุณมาก่อนแล้ว
I'll speak to you shortlyฉันจะบอกกับคุณสั้นๆ
Could you tell me where I can find these books?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะหาหนังสือพวกนี้ได้ที่ไหน
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
Can you tell me how to get to…?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่...ได้อย่างไร
Thank you for directionsขอบคุณที่บอกทาง
Would you tell him that I called?คุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าฉันโทรมา
Please tell me you're kiddingโปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here they come, Pinoke. Now, you tell 'em.ที่นี่พวกเขามา ปีโนก ตอนนี้คุณ บอก 'em
And tell Luca Brasi to come in.และ บอก Luca Brasi ที่จะมาใน
"According to this second gentleman... "...who flashes a calling card with God's name on it...ตามที่ชายคนที่ 2 บอก เขามีนามบัตรของพระเจ้าด้วย
Lester, tell Paul to get out to the lumber camp to get the helicopter up here.เลสเตอร์ บอก พอล จะได้ออกไปที่ค่ายไม้ จะได้รับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นที่นี่
That sounds kind of deceptive but if anyone has pulled as many strings as my father has you have to break it easy to him that you flunked out.ฟังดูไม่น่าเชื่อ แต่พ่อผมใช้เส้นช่วยผม... ...ผมเลยต้องค่อยๆ บอก ว่าผมถูกไล่ออก
Everybody say, "Bye, house!"ทุกๆคน บอก "บ้ายบายบ้านหน่อย"
Shut up, bastard. Tell her this.หุบปาก นักบ้า บอก หล่อน ไปอย่างนี้
Mom, tell Andy to get that thing out of here. It's screwing up the TV.แม่, บอก Andy เอาออกไป เลิกดูทีวีได้แล้ว
Jong-seok told Min Su to take care of you while he was away.จง ซุก บอก มิน ซู ให้ดูแลตัวเอง ขณะที่เขาไม่อยู่
McElroy says five minutes.แมคเอลรอย บอก อีก 5 นาที
Now tell everyone where are you from?เอาละ บอก ทุก ๆ คนซิว่า คุณมาจากไหน
Did, uh, Self call you, uh, regarding a little snafu with the General?เอ่อ เซลฟ์ บอก เอ่อ เกี่ยวกับ เรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับท่านนายพล?
As Gaius said, he's got a grave... mental disease.อย่างที่ไกอัส บอก เขาน่าจะเป็น โรคภาวะจิตใจไม่ปกติ
All I need is a jury to like me, isn't that what you told me?งหมด ที่ ฉัน ต้องการ คือ คณะ ตุลาการ เพื่อ ต้องการ ฉัน \ Nisn't ว่า สิ่ง ที่ คุณ บอก ฉัน
I'd never ask clark to kill anyone.ฉันไม่เคย บอก คลาก์ ให้ทำร้ายใครเลย
I'll radio Scott and tell him we're moving on.วิทยุ บอก สก๊อต และบอกเขาว่าพวกเรากำลังจะออกไป
If anyone finds this within the next, I don't know, 40 years, tell Sharon...ถ้ามีใครพบสิ่งนี้ ในวันข้างหน้า, ไม่รู้สิ, อีกซัก 40 ปีมั๊ง, บอก ชารอน ด้วย...
So Brandy Carter was telling Vanessa Hodges that you were with three guys in a Jacuzzi.นี่ ยัยแบรนดี้ คาร์เตอร์ บอก ยัยวาเนสซา ฮอดจ์เจดส์... ...ว่าเธออยู่กับผู้ชาย 3 คน ในอ่างจากุซซี่
Markowitz, tell the Fire Department looks like they have to go through the wall on 21.มาร์โควิช บอก พวกดับเพลิง ด้วย ไปยังกำแพงชั้น 21
Now, you tell that Clark Kent... that he's a very lucky man.ตอนนี้ บอก คาล์ก ได้เลยว่า เขาเป็นคนที่โชคดีจริงๆ
I've been going over the transcripts of your interrogation, and I think you know more than you've told the FBI, and I think that what you do know is somehow related to Demetri's death.ฉันได้อ่านคำเอกสาร คำให้การของคุณ และฉันคิดว่าคุณรู้เรื่อง มากกว่าที่เคย บอก FBI เอาไว้
Well, I mean, according to that interviewer, not very many people do.เออ ตามที่คนสัมภาษณ์คนนั้น บอก ก็มีคนดูไม่มากเท่าไหร่หรอก
Oh, and that said, I'm in the race for chief resident, and so far, I'm kicking ass, so I'd appreciate it if you mention to Dr. Webber that I prioritized the patient's needs over my personal gain.โอ้ ว่าำำำไปแล้ว\ ผมยังมีลุ้นในการชิงตำแหน่งหัวหน้านะ เพราะผมทำงานดีมาตลอด ฉะนั้น ผมจะขอบคุณมาก ถ้าคุณ บอก หมอ เว็บเบอร์ ให้
No, tell N.O.R. to override it.ไม่ บอก N.O.R.ยกเลิกมันไปซะ
Well, according to Agent Lee, their world is unstable, and she's intent on bringing their population here.ตามที่เจ้าหน้าที่ลี บอก โลกของเขาไม่ปลอดภัย และตั้งใจจะพาประชาการของเธอมาอยู่ที่นี่
Uh, tell Earl and Emma that you're a friend of Jack Porter's.- ขอบคุณ - อืม เฮ้ บอก มีเอิร์ลและเอ็มม่า
Just that Sean picked him up hitchhiking, and, uh... he felt like it.เขาบอกไหมคะว่าทำไมถึงทำ บอก เพราะฌอนจอดรับมัน ตอนมันโบกรถ แล้วมันก็รู้สึกอยากลงมือ
Ser Lancel, tell the Hound to tell the king that the Hand is extremely busy.เซอร์ Lancel บอก Hound ที่จะบอกกษัตริย์ ว่ามือ คือยุ่งมาก
Sarah, get in here and tell Heather she has to...ซาร่าห์ ,เข้ามาในนี้ด้วย และ บอก เฮเธอร์ เธอจะ... .
Take him upstairs and tell Najee to come.พาเขาชั้นบนและ บอก Najee มา.
Getting down on his knees and apologizing? Mr. Nozaki normally resolves unfaithfulness by getting down on his knees and apologizing.คุกเข่าลงแล้วขอโทษงั้นหรอ? ตามที่คุณซาวาดะ เอริ บอก คุณโนซากิมักแก้ปัญหาการนอกใจด้วยการคุกเข่าลงขอโทษ
Yeah, tell that to Kick. And to Blythe.อืม ไปบอก คิก เลย บอก ไบลท์ ด้วยนะ
Go, don't go, tell her, don't tell her...ไป ไม่ไป บอก ไม่บอก...
So, then... tell me the truth.ถ้าอย่างนั้น... บอก ความจริงกับหนูสิ
Tell 'em the dog is white!บอก 'em สุนัขเป็นสีขาว!
Tell Andy to get that thing out!บอก Andy ให้เอาออกไปหน่อย!
Tell Gerry Conlon like you said you would.บอก Gerry Conlon เช่นคุณบอกว่าคุณจะ
HE'S GOING FOR M. TELL TANNER.บอก Tanner ว่า ให้เธอรีบออกมา
Tell Tracy I'll be there, with a date.บอก Tracy ฉันจะไปที่นั่น กับคู่เดท
Relay that to Agent Moss.บอก จนท.มอสส์ ด้วยนะ

บอก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
物語る[ものがたる, monogataru] Thai: บ่งบอก English: to indicate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บอก
Back to top