ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teach*, -teach-

teach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teach (vt.) สอน (วิชา) See also: ให้การศึกษา Syn. educate, instruct
teach (vi.) สอน (วิชา) See also: ให้การศึกษา Syn. educate, instruct
teach (vt.) สั่งสอน See also: สอนสั่ง, อบรม
teach (n.) ครู (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชี้ให้เห็นความทุกข์ทรมานจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้กลัวที่จะทำ
teach manners (vt.) สอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม Syn. civilize
teachable (adj.) ที่สามารถสอนได้ See also: ที่สามารถเรียนรู้ได้ Syn. qualified, willing to learn, docile
teacher (n.) ผู้สอน See also: ครู, คุณครู, อาจารย์ Syn. instructor, tutor
teacher (n.) สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้
teaching (n.) วิชาชีพการสอน Syn. schooling, pedagogy
teaching (n.) เรื่องที่สอน See also: สิ่งที่สอน
teaching (adj.) ที่ใช้ในการสอน
teaching (adj.) ที่เป็นผู้สอน
teaching staff (n.) คณะอาจารย์ See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ Syn. teacher
English-Thai: HOPE Dictionary
teach(ทีช) vt.,vi. สอน,สั่งสอน,สอนหนังสือ,อบรม,ให้การศึกษา., Syn. instruct,educate
teacher(ที'เชอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์., See also: teachership n.
teaching(ทิช'ชิง) n. การสอน,อาชีพการสอน,อาชีพครู,เรื่องที่สอน,สิ่งที่สอน,, See also: teachings ทฤษฎี,หลักการ, Syn. pedagogy,education
teachtextเป็นโปรแกรมการบรรณาธิกรณ์ข้อความ (text editing program) ง่าย ๆ ที่ใช้ในเครื่องแมคอินทอชเท่านั้น ปกติ จะใช้โปรแกรมนี้อ่านและแสดงแฟ้มที่ชื่อ README ทั้งหลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
teach(vi,vt) อบรม,สั่งสอน,สอนหนังสือ
teachable(adj) สอนง่าย,อบรมได้,เชื่อฟัง,คล้อยตาม
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน
teaching(n) การสอน,อาชีพครู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
teaching machineเครื่องช่วยสอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teacher -librarianครูบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Teachingการสอน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อ (v.) teach See also: instruct, educate, discipline, inform Syn. สอน
ถ่ายทอด (v.) teach See also: instruct, pass on, impart Syn. สอน
บ่มนิสัย (v.) teach See also: instruct, coach, educate, guide Syn. อบรมบ่มนิสัย
บ่มนิสัย (v.) teach See also: instruct, coach, educate, guide Syn. อบรม
ฝึกสอน (v.) teach
สอน (v.) teach See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill Ops. เรียน
สอนสั่ง (v.) teach See also: instruct, educate, edify Syn. สอน, สั่งสอน, อบรม
สอนหนังสือ (v.) teach See also: instruct Ops. เรียนหนังสือ
สั่งสอน (v.) teach See also: instruct Syn. อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
สั่งสอน (v.) teach See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill
อบรม (v.) teach See also: instruct, coach, educate, guide Syn. อบรมบ่มนิสัย, บ่มนิสัย
อบรมบ่มนิสัย (v.) teach See also: instruct, coach, educate, guide Syn. อบรม, บ่มนิสัย
ดัดหลัง (v.) teach someone a lesson Syn. สั่งสอน, ให้บทเรียน
สั่งสอน (v.) teach someone a lesson See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct Syn. ให้บทเรียน
สั่งสอน (v.) teach someone a lesson See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct Syn. ให้บทเรียน
ให้บทเรียน (v.) teach someone a lesson Syn. สั่งสอน
ให้บทเรียน (v.) teach someone a lesson See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct
ให้บทเรียน (v.) teach someone a lesson See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct
สุวินัย (adj.) teachable See also: obedient, trainable
เวไนย (n.) teachable person See also: tractable person
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He says he is feeling too ill to teach todayเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
I will teach you to confront the problemsฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับปัญหา
I will teach you to face the truthฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับความจริง
I can teach you how I make themฉันสามารถสอนวิธีทำมันกับคุณได้
There's nothing they can teach you in collegeในวิทยาลัยไม่มีอะไรที่พวกเขาจะสอนคุณได้
We must help and teach them as best as we canพวกเราต้องช่วยสอนพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
I have a lot of experiences in teachingฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
What sort of subject do you teach?คุณสอนวิชาอะไรหรือ
I am pleased to welcome two new teachersฉันยินดีที่ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่สองท่าน
A teacher earns less than a lawyerครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
She intends to make teaching her professionเธอตั้งใจที่จะทำอาชีพสอนหนังสือ
A teacher earns less than a lawyerครูได้เงินเดือนน้อยกว่าทนาย
The teacher let us leave earlyครูปล่อยพวกเราเร็วขึ้น
It's not something you can teachมันไม่ใช่บางสิ่งที่คุณสอนได้
Thanks to a wise teacher like youขอบคุณครูผู้หลักแหลมอย่างคุณ
I have no real teaching experienceฉันไม่มีประสบการณ์การสอนจริง
I know I'm not a very respectable teacherฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ครูที่น่านับถือมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll teach you to try to put the blame on me.ฉันจะสอนคุณไม่ พยายามที่จะโยนความผิดกับ ฉัน นั่นเป็นช่วงเวลาที่น่ารังเกียจ
It's safer to teach you English!It's safer to teach you English!
Don't you, young man try to teach this assemblage the role of the Deity.อย่าดีกว่าพ่อหนุ่ม อย่าพยายามสอนองค์ประชุมนี้ ถึงหน้าที่พระองค์ท่าน
We don't teach you how to dance here, because we presume our students already know how.เราจะไม่สอนวิธีเต้นให้เธอ, เพราะว่า เราถือว่านักเรียนของเรารู้จักเต้นเป็นแล้ว.
But we are going to teach him, Bubba.แต่เราจะไปสอนเขา บับบะ
They're getting the hang of it. When we re-enlist, I'll teach them baseball.พวกเขาเริ่มหลงใหลมันแล้ว เมื่อเรา คัดตัวใหม่ ผมจะสอนเบสบอลให้พวกเขา
In Special Forces, we teach our people to stay alive in the line of duty.ในกองพิเศษเราสอนคนจะมีชีวิตอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่
Ba will have to teach you to spin too.บาจะสอนให้เธอปั่นด้ายด้วย
I'll teach you all our foolishness.ฉันจะสอนความโง่ของเราให้
And you must teach me yours.และเธอต้องสอนของเธอให้ฉัน
I demand you teach them the multiplication table.ฉันต้องการให้คุณสอนตารางการคูณ
I will certainly do my best to teach this child.ข้าจะสอนเด็กคนนี้ให้ดีที่สุด.

teach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画荻教子[huà dí jiào zǐ, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄠˋ ㄗˇ, 画荻教子 / 畫荻教子] arrange reed figures to teach the children (成语 saw);
三人行,则必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,则必有我师 / 三人行,則必有我師] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius)
拜人为师[bài rén wéi shī, ㄅㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄕ, 拜人为师 / 拜人為師] to acknowledge as one's teacher
[pìn, ㄆㄧㄣˋ, 聘] betrothed; engage (teacher); hire
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会士 / 會士] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate)
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, 灌输 / 灌輸] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart
满堂灌[mǎn táng guàn, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄍㄨㄢˋ, 满堂灌 / 滿堂灌] cramming (as a teaching method); rote learning
[xiū, ㄒㄧㄡ, 脩] cultivate; repair; teacher's pay
佛法[fó fǎ, ㄈㄛˊ ㄈㄚˇ, 佛法] Dharma (the teachings of the Buddha); Buddhist doctrine
达摩[Dá mó, ㄉㄚˊ ㄇㄛˊ, 达摩 / 達摩] Dharma, the teaching of Buddha; Bodhidharma
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 训 / 訓] example; pattern; to teach; to train; instruction
名师[míng shī, ㄇㄧㄥˊ ㄕ, 名师 / 名師] famous master; great teacher
填鸭式[tián yā shì, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄚ ㄕˋ, 填鸭式 / 填鴨式] force feeding (as a teaching method)
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.
教导[jiào dǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄉㄠˇ, 教导 / 教導] instruct; teach
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
喇嘛[Lǎ ma, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙, 喇嘛] Lama, spiritual teacher in Tibetan Buddhism
语文老师[yǔ wén lǎo shī, ㄩˇ ㄨㄣˊ ㄌㄠˇ ㄕ, 语文老师 / 語文老師] language and literature teacher
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, 教程] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study
教案[jiào àn, ㄐㄧㄠˋ ㄢˋ, 教案] lesson plan; teaching plan; a "missionary case" (a dispute over Christian missionaries during the late Qing)
夫子[fū zǐ, ㄈㄨ ㄗˇ, 夫子] Master; (old form of address for teachers, scholars); pedant
师长[shī zhǎng, ㄕ ㄓㄤˇ, 师长 / 師長] military division level commander; teacher
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 姜太公 / 薑太公] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, 姜子牙 / 薑子牙] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
师范大学[shī fàn dà xué, ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 师范大学 / 師範大學] Normal University; teacher-training college
孔道[kǒng dào, ㄎㄨㄥˇ ㄉㄠˋ, 孔道] opening providing access; the teaching of Confucius
蒙师[méng shī, ㄇㄥˊ ㄕ, 蒙师 / 蒙師] primary school teacher
师资[shī zī, ㄕ ㄗ, 师资 / 師資] qualified teachers; teachers
辣彼[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, 辣彼] Rabbi (Jewish teacher)
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 理学 / 理學] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 教] religion; teaching
风声[fēng shēng, ㄈㄥ ㄕㄥ, 风声 / 風聲] rumor; talk; news; information; sound of the wind; teaching
先生[xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, 先生] sir; mister; teacher; (title of respect)
传习[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, 传习 / 傳習] teaching and learning; to study and impart
助教[zhù jiào, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, 助教] teaching assistant
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, 师范 / 師範] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University)
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 教] teach
教员[jiào yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, 教员 / 教員] teacher; instructor
教学[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, 教学 / 教學] teacher and student; education

teach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings)
思い知らす[おもいしらす, omoishirasu] (v5s) (See 思い知らせる) to teach somebody a lesson; to have a revenge on; to get even with; to make someone realize; to make someone realise
思い知らせる;思いしらせる[おもいしらせる, omoishiraseru] (v1,vt) to teach somebody a lesson; to have a revenge on; to get even with; to make someone realize; to make someone realise
教員免許[きょういんめんきょ, kyouinmenkyo] (n) teacher's license (licence) (required to teach in preschool, elementary or secondary schools)
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P)
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do
一乗[いちじょう, ichijou] (n) {Buddh} ekayana (doctrine that only one teaching, usu. the Lotus Sutra, can lead to enlightenment)
三者面談[さんしゃめんだん, sanshamendan] (n) parent and child meeting (with teacher for course, career guidance, etc.)
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
主任制[しゅにんせい, shuninsei] (n) a system under which schoolteachers are assigned additional administrative duties
仕付け[しつけ, shitsuke] (n) (1) tacking (in needlework); basting; (2) planting (esp. rice seedlings); (3) (See 躾) discipline; training; teaching manners
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m,vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit
伝える[つたえる, tsutaeru] (v1,vt) to convey; to report; to transmit; to communicate; to tell; to impart; to propagate; to teach; to bequeath; (P)
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado
先公[せんこう, senkou] (n) (1) (sl) (derog) (insulting word for) teacher; (2) previous ruler; previous lord; lord of the previous generation
先生の述[せんせいのじゅつ, senseinojutsu] (n) teachers statement (expounding)
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects
古医方[こいほう, koihou] (n) (See 後世方) Edo-period school of Chinese medicine based on pre-Jin and Yuan teachings
外国語指導助手[がいこくごしどうじょしゅ, gaikokugoshidoujoshu] (n) assistant language teacher; ALT
大宝[たいほう;だいほう, taihou ; daihou] (n) (1) great treasure; (2) Taihou era (701.3.21-704.5.10); Daihou era; (3) (obsc) {Buddh} great treasure (used to refer to bodhisattvas, esoteric teachings, etc.); (4) (obsc) {Buddh} (See 護摩壇) homa-mandala (fire altar)
夫子[ふうし, fuushi] (n) term of address for a teacher; Confucius
孔孟の教え[こうもうのおしえ, koumounooshie] (n) the teachings of Confucius and Mencius
学芸大学[がくげいだいがく, gakugeidaigaku] (n) liberal arts college; teachers' college
客員教員[かくいんきょういん, kakuinkyouin] (n) guest lecturer; guest teacher; visiting lecturer
家庭訪問[かていほうもん, kateihoumon] (n) home visitation (esp. a teacher visiting a student's home); home visit; house call
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P)
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n,suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army)
師僧[しそう, shisou] (n) priestly teacher
師範[しはん, shihan] (adj-na,n) instructor; (fencing) teacher; model; (P)
師表[しひょう, shihyou] (n) model; pattern; paragon; leader; teacher
師長[しちょう, shichou] (n) teachers, superiors, and men of prominence
後世方[ごせいほう;こうせいほう;ごせほう, goseihou ; kouseihou ; gosehou] (n) (See 古医方) Edo-period school of Chinese medicine based on post-Jin and Yuan teachings
心学[しんがく, shingaku] (n) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet
愛楽[あいぎょう, aigyou] (n,vs) (1) {Buddh} seeking after (Buddhist teachings, etc.); wanting; desiring; (2) (arch) loving
手取り足取り[てとりあしとり, tetoriashitori] (adv) attentively; with great attention to detail (e.g. when teaching)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching

teach ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาให้เข็ด[v. exp.] (ao hai khet) EN: teach someone a lesson FR: donner une bonne leçon
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
ฝึกสอน[v.] (feuksøn) EN: practise teaching ; teach FR:
จับมือ[v.] (japmeū) EN: teach how to do for the first time FR:
ครอบ[v.] (khrøp) EN: impart knowledge (to) ; teach FR:
ครูสอนเด็ก[n. exp.] (khrū søn de) EN: teach children FR: instituteur [m] ; institutrice [f]
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide FR: former ; éduquer
อบรมบ่มนิสัย[v. exp.] (oprom bom n) EN: teach ; instruct ; coach ; educate ; guide FR:
อบรมสั่งสอน[v. exp.] (oprom sangs) EN: instruct ; teach ; educate ; direct ; give guidance FR: éduquer ; instruire ; enseigner
พร่ำสอน[v.] (phramsøn) EN: be tireless in teaching ; teach with tireless zeal ; drum to ; exhort FR:
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach ; instruct ; educate FR: instruire ; enseigner ; éduquer
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
สอน[v.] (søn) EN: teach ; instruct ; educate ; coach ; tutor ; guide ; drill FR: enseigner ; instruire ; éduquer
สอนเด็ก[v. exp.] (søn dek) EN: teach children FR: enseigner aux enfants
สอนให้[v.] (søn hai) EN: teach FR: enseigner
สอนหนังสือ[v. exp.] (søn nangseū) EN: teach ; instruct FR: enseigner ; donner un cours
สอนสั่ง[v.] (sønsang) EN: teach ; instruct ; educate ; edify FR: instruire
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: transfer ; transmit ; teach ; instruct ; pass on ; impart ; express FR: transmettre ; relayer ; diffuser ; passer le flambeau (litt.)
ถ่ายทอดวิชา[X] (thāithøt wi) EN: pass on knowledge ; teach FR: transmettre le savoir
วิเนต[v.] (winēt) EN: teach FR:
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; mentor ; ajan ; ajarn FR: professeur [m, f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาจริย-[pref.] (ājariya-) EN: teacher FR: professeur [m]
อาจริยวัตร[n.] (ājariyawat) EN: proper behavior toward teachers ; services due to a monk-teacher FR:
บา[n.] (bā) EN: teacher FR: professeur [m]
บรมครู[n.] (børommakhrū) EN: great teacher FR:
ฉัตร[n.] (chat) EN: teacher FR: professeur [m]
เดียรถีย์[n.] (dīarathī) EN: cleric of another religion ; heretic ; adherent of another religion ; heretical teacher FR: hérétique [m]
ห้องพักครู[n. exp.] (hǿng phak k) EN: teacher's lounge FR: salle des profs [f]
จีนแส[n.] (jīnsaē) EN: teacher FR:
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
กรรมวาจาจารย์[n.] (kammawājājā) EN: ordinand's teacher ; first ordination teacher FR:
การฝึกหัดครู[n. exp.] (kān feukhat) EN: teacher training FR:
การฝึกงาน[n.] (kān feukngā) EN: teacher trainig FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
การฝึกสอน[n.] (kān feuksøn) EN: practice of teaching FR:
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill FR: formation [f] ; éducation [f]
การอบรมสั่งสอน[n. exp.] (kān oprom s) EN: teaching FR: instruction [f]
การเรียนการสอน[n.] (kānrīenkāns) EN: educational ; teaching ; pedagogical FR: instruction [f]
การสอน[n.] (kān søn) EN: teaching FR: enseignement [m]
การสอนภาษา[n. exp.] (kān søn phā) EN: language teachning FR: enseignement des langues [m]

teach ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Respekt {m} (vor) | Respekt haben vor | großen Respekt haben vor | bei allem Respekt | sich bei jdm. Respekt verschaffenrespect (for) | to respect | to have great respect for | with all due respect | to teach someone to respect one
Ausbildungsmethoden {pl}teachware
Deutschunterricht {m}teaching of German; German lessons
Klassenlehrer {m}class teacher
Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragtercontract teacher
Fernunterricht {m}correspondence courses; correspondence tution; distance teaching
Kursleiter {m}course instructor; teacher
Volksschullehrer {m}elementary teacher
Philologe {m}teacher (scholar) of language and literature; philologist [Am.]
Klavierlehrer {m}piano teacher
Habilitation {f} (Universität)qualification for a teaching career in higher education
Referendar {m}trainee teacher
Vertretungslehrer {m}substitute teacher
Lehrberuf {m}teaching profession
Schichtunterricht {m}teaching in shifts
Unterrichtsmethode {f}teaching method
Unterrichtsmittel {pl} | audiovisuelle Unterrichtsmittelteaching aids | audiovisual aids

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teach
Back to top