ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disclaim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disclaim*, -disclaim-

disclaim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disclaim (vt.) ไม่ยอมรับ See also: ปฏิเสธ Syn. deny, contradict, disaffirm Ops. comfirm, affirm
disclaim (vi.) สละสิทธิ์ See also: เลิกสัญญา Syn. renounce, forswear
disclaim (vt.) สละสิทธิ์ See also: เลิกสัญญา Syn. renounce, forswear
disclaimer (n.) ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ Syn. denial, rejection, contradiction Ops. avowal, affirmation
English-Thai: HOPE Dictionary
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
English-Thai: Nontri Dictionary
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah,we got a disclaimer posted right there on the wall,says we're not responsible... yeah,I don'T...ใช่ ตรงกำแพงนั่นเราประกาศไว้แล้วว่าเราจะไม่รับผิดชอบ อืม, ฉันไม่, ฉันไม่,
What's with a body disclaimer when you're getting back your bag?ใบสละร่างกาย? ถ้าพี่อยากได้กระเป๋า
Hospital liability and disclaimer forms, and organ donor authorization.แบบฟอร์มเกี่ยวกับการยินยอม.. ให้บริจาคอวัยวะ
Let me just preface this with a big disclaimer that screams, "I should have known better."ผมขอเริ่มเรื่อง ด้วยคำตะโกนร้องว่า ผมน่าจะรู้

disclaim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免责条款[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, 免责条款 / 免責條款] disclaimer
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, 免责声明 / 免責聲明] disclaimer; statement denying or limiting responsibility

disclaim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
免責[めんせき, menseki] (n,vs,adj-no) exemption from responsibility; disclaimer; (P)
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause
Japanese-English: COMDICT Dictionary
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer

disclaim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความปฏิเสธ[n.] (khwām patis) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: refus [m]
ไม่รับผิดชอบ[v. exp.] (mai rapphit) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility FR: décliner toute responsabilité
ปัด[v.] (pat) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline ; deny FR: rejeter ; repousser
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer ; ne pas accepter
สละมรดก[v. exp.] (sala mørado) EN: disclaim an inheritance FR:

disclaim ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablehnungshinweis {m}disclaimer
Dementi {n} | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial
Verzichtserklärung {f} | eine Verzichterklärung auf etw. abgebendisclaimer | to put in a disclaimer of sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disclaim
Back to top