ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นึก*, -นึก-

นึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นึก (v.) consider See also: think, bring to mind Syn. คิด, ตรึกตรอง, ครุ่นคิด, ขบคิด
นึกคิด (v.) consider See also: think out, reason about, ponder Syn. คิด, ใคร่ครวญ, พิจารณา
นึกดู (v.) recall See also: consider, ponder, reflect Syn. ไตร่ตรอง, คิด, ตรึกตรอง, คิดดู, ทบทวนดู
นึกตรอง (v.) consider See also: contemplate, think of, mediate Syn. พิจารณา, ทบทวน
นึกถึง (v.) think of See also: remember, regard Syn. คิดถึง, ระลึกถึง, รำลึกถึง
นึกถึง (v.) think of See also: call to mind Syn. นึกไปถึง, คิดถึง
นึกฝัน (v.) imagine See also: dream, fancy, think, have an idea about Syn. ฝัน, จินตนาการ, คิดฝัน
นึกภาพ (v.) imagine See also: fancy, visualize, envisage Syn. จินตนาการ
นึกย้อน (v.) recall See also: recollect, bring to mind, bring back Syn. คิดย้อน, รำลึก, หวนคิด
นึกระแวง (v.) be doubtful See also: be suspicious, suspect Syn. กริ่งใจ, นึกแคลง, นึกสงสัย
นึกสงสัย (v.) be doubtful See also: be suspicious, suspect Syn. กริ่งใจ, นึกแคลง, นึกระแวง
นึกหวัง (v.) hope See also: expect, look forward to, desire, long, aspire Syn. หวัง
นึกออก (v.) recall See also: recollect, remember, recognize Syn. นึกได้, คิดได้, จำได้
นึกเห็น (v.) assume See also: suppose, guess, surmise, imagine
นึกแคลง (v.) be doubtful See also: be suspicious, suspect Syn. กริ่งใจ, นึกระแวง, นึกสงสัย
นึกในใจ (v.) imagine See also: picture in mind, conceive in the mind Syn. คิดในใจ
นึกได้ (v.) recall See also: remember, recollect, bring to mind, bring back Syn. จำได้, นึกออก
นึกไปถึง (v.) think of See also: call to mind Syn. คิดถึง
นึกไม่ถึง (v.) be unexpected Syn. คิดไม่ถึง
นึกไม่ออก (v.) disremember See also: forget, be unable to remember Syn. จำไม่ได้, คิดไม่ออก Ops. นึกได้, จำได้, นึกออก
นึกไว้ (v.) expect See also: assume, think, suppose, reckon, imagine, surmise Syn. คิดไว้, หวังไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
airtight(-ไททฺ) adj. ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
aside(อะไซดฺ') adj. ไปทางข้าง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป,ไปจากความนึกคิด,นอกเหนือจาก.
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
automatic(ออโทแมท'ทิค) adj. อัตโนมัติ,เกิดขึ้นอย่างอิสระ,เป็นกลไก,ไร้จิตสำนึก. -n. เครื่องมืออัตโนมัติ. -automaticity n., Syn. involuntary, spontaneous, reflex)
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bondingn. การผนึก,การเชื่อม,การบัดกรี,การเชื่อมกำบัง
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
coconsciousnessn. จิตร่วมสำนึก
common sensen. สามัญสำนึก, See also: commonsensical adj. ดูcommon sense commonsensible adj. ดูcommon sense, Syn. judgment -Conf. commonsense
conceivable(คันซีฟ'วะเบิล) adj. พอที่จะคิดออก,พอจะนึกภาพออก,เป็นไปได้,นึกเห็นได้
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
conjugate(คอน'จะเกท) {conjugated,conjugating,conjugates} vt.,vi. รวม,เชื่อมผนึก,ผัน (กริยา) vi. ร่วม,แต่งงาน,ประสานกัน. adj. ซึ่งร่วมกัน,เป็นคู่,ซึ่งมีใบเล็กเพียงคู่เดียว n. คำผัน (กริยา), See also: conjugable adj. conjugative adj. conjugator n. คำ
conjugation(คอนจะเก'เชิน) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,คำผันของกิริยา, Syn. union,meeting ###A. division
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน,ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation,juncture,connection
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture,union,associate
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
construct(คันสทรัคทฺ') {constructed,constructing,constructs} vt. สร้าง,ผูกเรื่อง. n. (คอน'สทรัคทฺ) สิ่งปลูกสร้าง,ความนึกคิดที่ก่อขึ้น., See also: constructor,constructer n. constructible adj., Syn. build ###A. destroy
contrite(คันไทรท',คอน'ไทรทฺ) adj. ซึ่งสำนึกผิด,ด้วยความเสียใจ., See also: contriteness n. ดูcontrite
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
coupling(คัพ'พลิง) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,การต่อก้น,เครื่องพวง,การร่วมคู่
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
criminal(คริม'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม,เกี่ยวกับอาญา,มีความผิดทางอาญา,ไร้ความสำนึก,โง่ n. อาชญากร, Syn. culpable,disgraceful
dingus(ดิง'กัส) n.,สิ่งที่ลืมชื่อหรือนึกชื่อไม่ออกในขณะนั้น
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
embosom(เอมบุส'เซิม) vt. ปิด,ผนึก,กอด,สวมกอด,ถนอม,ยึดมั่น., See also: embosomer n. ดูembosom embosomment n. ดูembosom, Syn. embrace
encompass(เอนคัม'เพิส) vt. ล้อมรอบ,ตีวง,เวียนรอบ,ปิด,ผนึก,รวมทั้ง,บรรลุผล., See also: encompassment n. ดูencompass, Syn. surround
envision(เอนวิซ'เชิน) vt. นึก,คิด,หลับตา,แลเห็น
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.
fancied(แฟน'ซีด) adj. ไม่จริง,ซึ่งนึกฝันเป็นที่ต้องการ
fanciful(แฟน'ซีฟูล) adj. เพ้อฝัน,ซึ่งนึกฝัน,ไม่จริง., See also: fancifully adv. fancifulness n., Syn. imaginary
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fantast(แฟน' แทสทฺ) n. นักจินตนาการ,นักนึกฝัน,
fantasy(แฟน'ทะซี) n. การจินตนาการ,การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,ผลิตผลของจินตนาการ. vi. จินตนาการ,นึกฝัน
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
English-Thai: Nontri Dictionary
vagary(n) ความนึกฝัน,ความไม่แน่นอน,ความเปลี่ยนแปลง
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
bethink(vt) คิด,ระลึกถึง,นึกได้
bonding(n) การเชื่อม,การบัดกรี,การผนึก
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก,ไหวพริบ
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
contemplate(vi) นึก,ไตร่ตรอง,ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด
contemplation(n) การนึก,การไตร่ตรอง,การใคร่ครวญ
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก
dream(n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน
embosom(vt) โอบกอด,สวมกอด,ห้อมล้อม,ปิดผนึก
encompass(vt) ล้อมวง,ห้อมล้อม,ตีวง,รวมไว้,ปิดผนึก
envelop(vt) ห่อหุ้ม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,ปิดผนึก
envelopment(n) การห่อ,การปิดผนึก,การหุ้ม
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง
fantastic(adj) น่าอัศจรรย์,ประหลาด,เกี่ยวกับการนึกฝัน,แปลกประหลาด
fantasy(n) การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ความคิดฟุ้งซ่าน
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก
hermetical(adj) ปิดแน่น,ผนึกแน่น,เชื่อม
imaginable(adj) ที่นึกฝันได้,เท่าที่จะเป็นไปได้
imaginary(adj) ในความนึกคิด,สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน
imaginative(adj) ซึ่งนึกฝัน,เจ้าความคิด,ซึ่งนึกเอาเอง
imagine(vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ
inconceivable(adj) พิลึก,ประหลาด,นึกไม่ถึง,เหลือเชื่อ
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
meditate(vi,vt) ตรึกตรอง,นึก,คำนึง,รำพึง,คิด,เข้าฌาน
notion(n) ความคิดเห็น,ความนึกคิด,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์
oblivious(adj) หลงลืม,ลืมเลือน,ลบเลือน,ไม่นึกถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conceitความนึกเปรียบเทียบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
good senseสัมมาสำนึก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heuristic approachการแก้ปัญหาแบบศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
repentanceความสำนึกผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-consciousnessอัตพิชาน, ความสำนึกตน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stream of consciousnessกระแสสำนึก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
subconsciousใต้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unconscious๑. ไม่รู้สึกตัว๒. จิตไร้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commonsense understandingความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectiveท่าทีความรู้สึกนึกคิดและเจตคติ, เจตคติ, ด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Airtight Sealการผนึกอากาศ [การแพทย์]
Consciousจิตสำนึก [การแพทย์]
Flip chartภาพพลิกภาพพลิก (Flip chart) เป็นทัศนวัสดุที่เป็นภาพชุดของภาพวาด ภาพถ่ายหรือแผนสถิติ นำมาเย็บเล่มรวมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปมีประมาณ 10 – 15 แผ่น ภาพพลิกที่มีคุณภาพดีควรผนึกด้วยผ้าดิบจะทำให้ทนทานใช้งานได้สะดวกและใช้ได้นาน การเย็บเล่มรวมกันทำให้แข็งแรงมั่นคงไม่หลุดหล่นจากกันและควร ทำเป็นขอโลหะสำหรับติดตั้งหรือแขวนกับขาตั้งหรือผนังห้อง
Guiltการสำนึกผิด, [การแพทย์]
seal barseal bar, แท่งผนึก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Subconsciousness จิตใต้สำนึก [TU Subject Heading]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
think a great deal of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think a lot of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think highly of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think much of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
image (vt.) นึกฝัน See also: วาดภาพ, นึกคิด
picture (vt.) นึกภาพ See also: จินตนาการ, นึกหลับตา Syn. conceive of, imagine
visualize (vi.) นึกภาพในใจ See also: จินตนาการ Syn. conceptualize, conceive
look back (phrv.) นึกย้อนกลับไป See also: หวนคิดถึง
hit on (vt.) นึกออก See also: คิดถึงวิธีแก้ปัญหาออก Syn. hit upon
think (vi.) นึกออก See also: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้ Syn. recall
think (vt.) นึกออก See also: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้ Syn. recall
act out (phrv.) แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา Syn. play out
airtight (adj.) ที่ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า Syn. sealed, shut tight
appreciate (vt.) สำนึกบุญคุณ See also: เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า Syn. thank, welcome, be appreciative
appreciation (n.) ความสำนึกบุญคุณ See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู Syn. thankfulness, recognition, gratefulness
be appreciative (vt.) สำนึกบุญคุณ See also: เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า Syn. thank, welcome
be penitent (vi.) สำนึกผิด See also: รู้สึกผิด Syn. be sorry
be sorry (vi.) สำนึกผิด See also: รู้สึกผิด Syn. be penitent
brainwave (n.) ความคิดดีที่นึกได้ทันที Syn. brainstorm
bring back (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง See also: ทำให้ระลึกถึง Syn. call up, come back, come back to summon up
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He reminds me of Tomเขาทำให้ฉันนึกถึงทอม
I would be very grateful if you would help meฉันจะสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยฉัน
She reminds me of my motherเธอทำให้ฉันนึกถึงคุณแม่ของฉัน
We'll figure out something later, okay?เราจะนึกคิดบางเรื่องทีหลัง โอเคนะ?
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
Could you find out how to get there?เธอนึกออกหรือยังว่าเราจะไปที่นั่นได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Imagine, then, Robert..นึก ภาพดูสิ โรเบิร์ต
I thought we had a meeting with the photographer.นึก ว่าเรามีนัดกับช่างภาพซะอีก
The day after tomorrow would be May the 2nd.นึกก่อน.. มะรืนวันที่2พฤษภา
Let me see. Planet... Alice!นึกก่อนนะ ดาวเคราะห์...
Speaking of which I'd like you to know I bought a house.นึกขึ้นได้... ...ฉันอยากบอกให้แกรู้ ฉันซื้อบ้านหลังนึงแล้ว
There go those words falling short again.นึกคำพูดไม่ได้อีกแล้ว
Now make the wish again.นึกคำอธิฐฐานอีกครั้ง
You think of the seals as locks on a door.นึกซะว่า ผนึกคือกลอนประตู
Assume I know everything.นึกซะว่า ผมรู้เรื่องทุกอย่างแหละ
Act like you give a shit about them until they bring you into the good stuff.นึกซะว่ามึงมอบสิ่งเหี้ยๆให้มัน ตั้งแต่มันเริ่มทำดีกับมึง
Can you imagine if Einstein would have given that up... just to get drunk with his buddies in Vienna every night.นึกซิถ้าไอน์สไตน์ไม่ใช้พรสวรรค์ที่มี แต่ไปเมากับเพื่อนชาวเวียนนา
Can you imagine entering high school as members of the A table? Let's do it.นึกซิว่าเข้า ม.ปลาย อย่างเด็กโต๊ะเอจะเป็นยังไง ไปกัน
We were supposed to hold one cable each and suffer a small shock.นึกดู พวกเราถูกใส่ปลอกคอแล้วต้องออกแรง ดึงสายเคเบิ้ล เพื่อที่จะเอาลูกกุญแจในกล่องมาไข
Can you imagine Augustus-flavored, chocolate-coated Gloop?นึกดูซิออกุสตัสรสสตอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลต
Why all that effort if you don´t have something to say?นึกดูดิ ทำไมเค้าถึงอยากบอกไร
Imagine what our enemies could do with this tech.นึกดูถ้าศัตรูเราก็มีของแบบนี้
Imagine it expanding to the point of critical mass, taking over your whole personality, making you an uncontrollable monster.นึกดูว่ามันขยายตัวถึงจุดมวลวิกฤต ครอบงำบุคลิกภาพของคุณโดยสิ้นเชิง ทำให้คุณเป็นสัตว์ประหลาดที่ควบคุมไม่ได้
Can you imagine what it's like to be an ant?นึกดูสิ ถ้ามันเหมือนกับเป็นมด
Imagine what would happen if you stayed awake in my class.นึกดูสิ ถ้าเธอไม่หลับ จะดีกว่านี้แค่ไหน
Imagine what 10 of them will do, with a core of weapons-grade plutonium.นึกดูสิ ถ้าเราสร้าง 10 กว่าตัวละ ด้วยอาวุธระดับแกนของพลูโตเนียม
Imagine it. A single numerical sequenceนึกดูสิ ลำดับอนุกรมตัวเลข
Think of them stuck in their larders stuffing their faces with ham and blood sausage and stew, getting nice and fat and marbled.นึกดูสิ วันๆ อยู่แต่ในห้องอาหาร วันๆ ซุกหน้ากับแฮม ไส้กรอก สตูว์ จนอ้วนท้วน
She's losing a lot of blood.นึกดูสิ เลือดของเธอจะมีรสชาสยังไง
Can you imagine half a million dollars to not fight my guy? To not fight!นึกดูสิ ให้เงินครึ่งล้าน เพื่อไม่ให้ชกกับคนของผม ไม่ให้ชก
Imagine if a fish could play guitarนึกดูสิถ้าปลาเล่นกีตาร์ได้
Yeah. You really are a jerk.นึกดูอีกที พี่ก็ไม่ใช่คนดีนักหนา
Six hundred pounds of very pissed-off livestock if you'll excuse me.นึกดูแล้วกันวัวขนาดหกร้อยปอนด์ ที่กำลังตื่นตระหนก
Never questioned a crap order,huh?นึกตั้งคำถาม ถึงคำสั่งที่ได้บ้างเหรอ
Imagine a sudden momentary disturbanceนึกถึง การรบกวนเพียงชั่วขณะทันทีทันใด
Don't worry. Think Meryl Streep, Sophie's Choice.นึกถึง ติ๊กแม่โขง ต่าย เพ็ญพักต์ นะ
Imagine how afraid she is, how afraid her family is.นึกถึง ว่าเด็กจะกลัวแค่ไหน ครอบครัวเธอจะกังวลแค่ไหน
Think of hitler, stalin,นึกถึง ฮิตเลอร์ สตาลิน
Hillary Clinton flashbacks.นึกถึง ฮิลลารี่ คลินตัน
Think of Hülya.นึกถึง ฮุลย่า เอาไว้สิ
Think Yemen, and you get the idea.นึกถึง... เยเมนแล้วคุณจะคิดออก
Recall that the victim's pants were down.นึกถึงกางเกงของผู้ตายที่ถูกถกลงมาสิ
Consider accomplishments,achievements,look for the standouts.นึกถึงการบรรลุเป้าหมาย มองหาคนที่ยอดเยี่ยม
Remember your training.นึกถึงการฝึกของคุณไว้
Imagine a key that unlocks that which is most hidden.นึกถึงกุญแจที่สามารถปลดล็อค สิ่งที่ซ่อนมิด
Remember me as I was before.นึกถึงข้า อย่างที่ข้าเคยเป็นเมื่อก่อน

นึก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢想[むそう, musou] Thai: การนึกเอาเองเป็นตุเป็นตะ English: reverie
良心[りょうしん, ryoushin] Thai: สำนึกที่ดี English: conscience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นึก
Back to top