ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recall

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recall*, -recall-

recall ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recall (vi.) ระลึก See also: รำลึก, หวนคิด Syn. recollect, remember
recall (vt.) ทำให้หวนคิดถึง See also: ทำให้ระลึกถึง, ทำให้นึกถึง Syn. call to mind, think of
recall (vt.) เรียกกลับ See also: เรียกคืน, นำกลับ, สั่งให้กลับ Syn. repeal, retract, revoke
recall (vt.) ยกเลิก See also: เพิกถอน Syn. cancel, withdraw
recall (n.) การระลึกได้ See also: การจำได้ Syn. memory, remembrance
recall (n.) การยกเลิก See also: การเพิกถอน Syn. cancellation, withdrawal
recall from (phrv.) เรียกกลับ See also: สั่งให้กลับ, นำกลับ
recall to (phrv.) เรียกกลับ See also: สั่งให้กลับ, เพิกถอน
English-Thai: HOPE Dictionary
recall(รีคอล') vt.,n. (การ) ระลึก,รำลึก,หวนคิด,เรียกกลับ,นำกลับ,เพิกถอน,ยกเลิก,ฟื้นฟู, See also: recallable adj., Syn. remember
English-Thai: Nontri Dictionary
recall(vt) ล้มเลิก,เรียกกลับ,รำลึกชาติ,หวนคิด,ถอน,ฟื้นฟู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recall๑. จำได้, ระลึกได้๒. การระลึกได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recallการถอดถอน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหวัด (v.) recall See also: call to mind, think back, recollect Syn. คิดย้อน, กระหวัดถึง
กระหวัดถึง (v.) recall See also: call to mind, think back, recollect Syn. คิดย้อน
การคิดถึง (n.) recall See also: remembrance, recollection, reminiscence Syn. การระลึก, การนึกถึง
การคิดถึง (n.) recall See also: remembrance, recollection, reminiscence Syn. การระลึกถึง, การนึกถึง
การนึกถึง (n.) recall See also: remembrance, recollection, reminiscence Syn. การระลึก, การคิดถึง
การนึกถึง (n.) recall See also: remembrance, recollection, reminiscence Syn. การระลึกถึง, การคิดถึง
การระลึก (n.) recall See also: remembrance, recollection, reminiscence Syn. การระลึกถึง, การคิดถึง, การนึกถึง
การระลึกถึง (n.) recall See also: remembrance, recollection, reminiscence Syn. การคิดถึง, การนึกถึง
การรำลึก (n.) recall See also: remembrance, recollection, reminiscence Syn. การระลึก, การนึกถึง, การคิดถึง
คนึงถึง (v.) recall See also: remind someone of, call to mind, jog one´s memory, make someone remember Syn. คิดถึง, รำลึกถึง
ทบทวนดู (v.) recall See also: consider, ponder, reflect Syn. ไตร่ตรอง, คิด, ตรึกตรอง, คิดดู
นึกดู (v.) recall See also: consider, ponder, reflect Syn. ไตร่ตรอง, คิด, ตรึกตรอง, คิดดู, ทบทวนดู
นึกย้อน (v.) recall See also: recollect, bring to mind, bring back Syn. คิดย้อน, รำลึก, หวนคิด
นึกออก (v.) recall See also: recollect, remember, recognize Syn. นึกได้, คิดได้, จำได้
นึกได้ (v.) recall See also: remember, recollect, bring to mind, bring back Syn. จำได้, นึกออก
ประหวัด (v.) recall See also: be reminded of, call to mind, think back, reconsider, go back, recollect Syn. หวน, ระลึก, นึกถึง, คำนึงถึง Ops. ลืมเลือน
ฟื้นความจำ (v.) recall See also: recollect, bring to mind Syn. ฟื้นความหลัง, ฟื้นความทรงจำ
ฟื้นความทรงจำ (v.) recall See also: recollect, bring to mind Syn. ฟื้นความหลัง
ฟื้นความหลัง (v.) recall See also: refresh one´s memory Syn. ฟื้นความจำ
ระลึก (v.) recall See also: remember, recollect, recall, be reminded of, think back Syn. คิดถึง, นึกถึง, รำลึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you recall Dave Bowman and Frank Poole leaving the Discovery?คุณจำได้เดฟโบว์แมนและ แฟรงก์พูลออกจากดิสคัเฟอรี หรือไม่
I think we can recall it.ฉันคิดว่า เราเรียกมันคืนได้
What do you mean, recall it? you mean like a defective pinto?แปลว่าอะไร เรียกคืน อย่างเรียกคืนสินค้าบกพร่องเหรอ?
I don't even recall thinking that.- นึกไม่ออกว่าเคยคิดแบบนั้นด้วยซ้ำ
He's the only jazz musician I can recall who was completely devoid of anarchist tendencies.เขาเป็นนักดนตรีแจ๊สเดียวที่ฉันสามารถจำ ที่ปราศจากแนวโน้มอนาธิปไตย
I can recall a bright light outside and a presence in the room.ผมสามารถเข้าถึงความจำเก็บกด ในคืนที่น้องสาวผมหายไป
I don't recall me not caring, priest. This is unheard of.ข้าไม่ได้ขอความเห็นเจ้า
I particularly recall you, Mr Darcy, one night after they had been dining at Netherfield, saying: "She a beauty?ฉันต้องเตือนคุณเป็นพิเศษคุณดาร์ซี่ คืนหนึ่งหลังจากที่เรารับประทานอาหารเย็นที่เนเธอร์ฟิลด์
And I recall his yellow catและฉันนึกถึงแมวสีเหลืองของเขาได้
I don't recall meeting anyone who matches that description.ชั้นก็ไม่ค่อยให้เบอร์โทรใครง่ายๆ หรอกนะ ชั้นว่าชั้นจำได้
I shudder to recall how once long ago I embraced the same beliefs... how at one time I was, in fact... no different from these intolerant Chinese.ผมสั่นกลัวเมื่อนึกได้ว่า ผมเองก็เคย รู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ต่างจากที่จีน ไขว่คว้าความเป็นใหญ่
I was a recall coordinator.หรือไม่ก็ประสานงากลางอากาศ

recall ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留恋[liú liàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˋ, 留恋 / 留戀] reluctant to leave; to hate to have to go; to recall fondly
撤换[chè huàn, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄢˋ, 撤换 / 撤換] recall; dismiss and replace
召回[zhào huí, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄟˊ, 召回] recall
回想[huí xiǎng, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ, 回想] recall; recollect; think back
回溯[huí sù, ㄏㄨㄟˊ ㄙㄨˋ, 回溯] recall; look back upon
罢免[bà miǎn, ㄅㄚˋ ㄇㄧㄢˇ, 罢免 / 罷免] recall
记起[jì qǐ, ㄐㄧˋ ㄑㄧˇ, 记起 / 記起] recall

recall ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P)
呼び返す[よびかえす, yobikaesu] (v5s,vt) to call back; to recall
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P)
紺珠[かんじゅ, kanju] (n) dark blue gem allowing one to recall memories when stroked with one's hand (allegedly possessed by Zhang Yue)
記憶をたどる[きおくをたどる, kiokuwotadoru] (exp,v5r) reaching back into one's memory; to search one's mind; to recall
思い寄る[おもいよる, omoiyoru] (v5r,vi) (1) to recall; to hit upon...; to occur to (one); (2) to feel the call of ...
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
想起[そうき, souki] (n) (1) remembering; recollection; recall; retrieval; (vs) (2) to remember; to recall; to recollect; to call to mind; to envision
懐古[かいこ, kaiko] (n,adj-no) recalling the old days; nostalgia; reminiscences
懐旧[かいきゅう, kaikyuu] (n,adj-no) recalling the old days; nostalgia; reminiscences
甦る(P);蘇る;甦える(io);蘇える(io)[よみがえる, yomigaeru] (v5r,vi) (1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived; to be refreshed; to be restored; (2) to be recalled (e.g. memories); to be brought back; (P)
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再表示制御[さいひょうじせいぎょ, saihyoujiseigyo] display recall control

recall ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวัชนาการ[n.] (āwatchanākā) EN: recall FR:
ฟื้นความจำ[v. exp.] (feūn khwāmj) EN: recall ; recollect ; bring to mind FR:
ฟื้นความหลัง[v. exp.] (feūn khwāml) EN: recall ; refresh one's memory FR:
หวนคิด[v. exp.] (hūan khit ) EN: recall ; reflect ; recollect ; think back FR:
หวนนึก[v. exp.] (hūan neuk =) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember FR:
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory ; memorize FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำได้[v.] (jam dāi) EN: remember ; recall FR: se rappeler ; se souvenir ; reconnaître
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
การจำได้[n. exp.] (kān jam dāi) EN: recall ; retention ; remembrance FR: mémorisation [m] ; souvenir [m] ; reconnaissance [f]
การคิดถึง[n.] (kān khitthe) EN: recall FR:
การเรียกคืน[n. exp.] (kān rīek kh) EN: recall action FR: récupération [f]
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
คระหวน[v.] (khrahūan) EN: recall FR:
ความระลึก[n.] (khwām raleu) EN: remembrance ; recall FR: souvenance [f]
กระหวัด[v.] (krawat) EN: recall ; call to mind ; think back FR:
ลำลึก[v.] (lamleuk) EN: recall FR:
นึก[v.] (neuk) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall FR: penser ; s'imaginer ; imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
นึกได้[v. exp.] (neuk dāi) EN: recall ; remember ; recollect ; bring to mind ; bring back FR:
นึกดู[v. exp.] (neuk dū) EN: recall ; consider ; ponder ; reflect FR:
นึกขำในใจ[v. exp.] (neuk kham n) EN: laugh to oneself ; recall something with amusement ; be secretly amused (by) FR:
นึกออก[v. exp.] (neuk-øk) EN: recall ; recollect ; remember ; recognize FR: se rappeler ; se souvenir
นึกถึง[v. exp.] (neuk theung) EN: think of ; remember ; keep in mind ; regard ; call to mind ; recall FR: penser à ; se souvenir de ; songer à
นึกย้อน[v. exp.] (neuk yøn) EN: recall ; recollect ; bring to mind ; bring back FR:
ประหวัด[v.] (prawat) EN: recall ; call to mind ; remember ; be reminded of FR:
ระลึก[v.] (raleuk) EN: remember ; recall ; think of ; mark ; recollect ; be reminded of ; think back FR: se souvenir de ; évoquer ; se remémorer ; marquer
ระลึกชาฅิ[v. exp.] (raleuk chāt) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence FR: se souvenir d'une vie antérieure
ระลึกถึง[v.] (raleuk theu) EN: recall ; rermind someone of ; call to mind ; jog one's memory ; make someone remember ; mark FR: penser à ; se souvenir de ; se rappeler (qqn, qqch)
รำลึก[v.] (ramleuk) EN: recall ; remember ; commemorate FR:
เตือนใจ[v.] (teūoenjai) EN: recall to mind ; remind FR: rappeler
ถอนผู้แทนกลับ[v. exp.] (thøn phūtha) EN: recall a representative FR:
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions
ทวนความจำสมัยเด็ก[xp] (thūan khwām) EN: recall one's childhood days FR:
ติดหู[v. exp.] (tit hū) EN: recall the words ; recall a tune FR:
ติดจมูก[v. exp.] (tit jamūk) EN: recall a perfume/flagrance ; recall a smell FR:
ย้อนนึกถึง[v. exp.] (yøn neuk th) EN: recall ; think back to when FR:
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
เท่าที่นึกออก[adv.] (thao thī ne) EN: as far as one recalls ; as far as one remembers ; all one can think of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recall
Back to top