ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forget

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forget*, -forget-

forget ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forget (vt.) ลืม See also: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม Syn. disremember Ops. recall, recollect, remember
forget (vi.) ลืม See also: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม Syn. disremember Ops. recall, recollect, remember
forget about (phrv.) จำไม่ได้
forget it (phrv.) ไม่มีปัญหา See also: ไม่เป็นไร, ยินดี
Forget it! (sl.) ไม่เป็นไร See also: ไม่สำคัญ
forget oneself (phrv.) ไม่เห็นแก่ตัว See also: ไม่เอาแต่ได้
forget oneself (phrv.) ควบคุมตัวเองไม่ได้ See also: ขาดสติ
forget-me-not (n.) ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีสีน้ำเงินซีดๆ Syn. scorpion grass
forgetful (adj.) ขี้ลืม See also: ชอบลืม, ขี้หลงขี้ลืม, ป้ำเป๋อ Syn. absent-minded, oblivious Ops. unforgetful
forgetfulness (n.) การลืม Syn. disregard
forgetfulness (n.) การลืมเลือน
English-Thai: HOPE Dictionary
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgettingการลืม [การแพทย์]
Forgetting, Motivativeการกระตุ้นให้ลืม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลืม (v.) forget See also: slip one´s memory, leave behind, neglect, omit Ops. จำ, จำได้
หลงๆ ลืมๆ (v.) forget Syn. หลง, เลือน, ฟั่นเฟือน
หลงลืม (v.) forget See also: overlook, omit, neglect Syn. ลืม Ops. จำได้
เผลอ (v.) forget See also: omit Syn. ลืม, หลงลืม
เฟือน (v.) forget Syn. หลง, หลงๆ ลืมๆ, เลือน, ฟั่นเฟือน
เข้ากรุ (v.) forget all the acquired knowledge
เข้าพุง (v.) forget all the acquired knowledge Syn. เข้ากรุ
ช่างเถอะ (adv.) forget it See also: that´s all right, don´t worry, it´s nothing, never mind Syn. ไม่เป็นไร, ช่างเถิด
ไม่เป็นไร (v.) forget it See also: that´s all right, don´t worry, it´s nothing, never mind Syn. ช่างเถอะ, ช่างเถิด
ลืมตัว (v.) forget oneself See also: be absent-minded, be a dreamy state Syn. เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว Ops. รู้สึกตัว, มีสติ
หลงไป (v.) forget oneself See also: be absent-minded, be a dreamy state Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, เผลอตัว Ops. รู้สึกตัว, มีสติ
เคลิ้ม (v.) forget oneself See also: be absent-minded, be a dreamy state Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว Ops. รู้สึกตัว, มีสติ
เหลิง (v.) forget oneself See also: be overconfident, be spoiled, go to far
เข้าหม้อ (v.) forget the knowledge See also: escape one´s memory, slip one´s memory Syn. ลืม, หลงลืม, ลืมเลือน
ขี้ลืม (adj.) forgetful See also: absent-minded Syn. ขี้หลงขี้ลืม
ขี้หลงขี้ลืม (adj.) forgetful See also: absent-minded Syn. ขี้ลืม, หลงๆ ลืมๆ
หลงๆ ลืมๆ (adj.) forgetful See also: absent-minded Syn. ขี้ลืม
forgot (vt.) ลืม (กริยาช่องที่ 2 ของ forget)
forgotten (vt.) ลืม (กริยาช่องที่ 3 ของ forget)
ป้ำเป๋อ (v.) be forgetful See also: be absent minded Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, กะป้ำกะเป๋อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So, don't forget to voteดังนั้นอย่าลืมไปลงคะแนนเสียงล่ะ
I shall never forget how kind you areฉันจะไม่มีวันลืมเลยว่าคุณใจดีแค่ไหน
Don't forget to pick those letters up before you leaveอย่าลืมหยิบจดหมายเหล่านั้นด้วยก่อนคุณออกไปล่ะ
I will never forget itฉันจะไม่ลืมมันเลย
Don't forget to keep in touchอย่าลืมติดต่อกันไปเรื่อยๆ นะ
Don't forget the rulesอย่าลืมกฏนะ
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
Please forget what I saidได้โปรดลืมสิ่งที่ฉันพูดเถอะ
Forget it! You have no reason to repay meลืมมันซะเถอะ ไม่มีเหตุผลที่จะตอบแทนคืนให้ฉัน
You need it so you don't forgetคุณต้องการมัน ดังนั้นคุณจะไม่ลืมมัน
It's easy for you to forget!มันคงง่ายสำหรับเธอที่จะลืม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ
Come, we'll go home and have some tea and forget all about it.เรากลับบ้านกันเถอะ ไปดื่มชาเเล้วลืมเรื่องทั้งหมดนี้กัน
Yes, let's forget all about it.- ค่ะลืมเรื่องทั้งหมดนี้กัน
In fact, I prefer to forget everything that happened this afternoon.อันที่จริง ฉันอยากจะลืมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบ่ายนี้
I can't forget what it's done to you.ผมลืมไม่ได้ว่ามันได้ทําอะไรกับคุณบ้าง
My friend, forget your cynicism for five minutes.{\cHFFFFFF}My friend, forget your cynicism for five minutes.
We'll drink some tea and... forget it.{\cHFFFFFF}We'll drink some tea and... {\cHFFFFFF}ลืมมันไปเถอะ
We forget that the men who started our country... had that same kind of passion that Deong had, and that these other new leaders have, and unless we recognize their fight for independence to be part of our own,{\cHFFFFFF}We forget that the men who started our country... {\cHFFFFFF}had that same kind of passion that Deong had, {\cHFFFFFF}and that these other new leaders have,
' l never forget old friends Tuco.' ฉันไม่เคยลืมเพื่อนเก่า ทูโค
(Goodbody) I'll never forget the moment I was appointed to my first command.ฉันจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ ฉันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ บัญชาการครั้งแรกของฉัน ไม่
I was beginning to forget what democracy means.สิ่งที่หมายถึงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสะพานที่ยอดเยี่ยม
My dear friend... let us not forget that heaven is blue.เพื่อนรักของฉัน ให้เราไม่ลืมว่าสวรรค์คือสีฟ้า

forget ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得鱼忘筌[dé yú wàng quán, ㄉㄜˊ ㄩˊ ㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, 得鱼忘筌 / 得魚忘筌] lit. catch fish then forget the trap (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. to take help for granted
乐不思蜀[lè bù sī Shǔ, ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄙ ㄕㄨˇ, 乐不思蜀 / 樂不思蜀] indulge in pleasure and forget home and duty (成语 saw)
勿忘国耻[wù wàng guó chǐ, ˋ ㄨㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ, 勿忘国耻 / 勿忘國恥] Never forget national humiliation, refers to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria
[hūn, ㄏㄨㄣ, 惛] confused; forgetful; silly
忘记[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, 忘记 / 忘記] forget
[xuān, ㄒㄩㄢ, 谖 / 諼] Hemerocallis flava; false; forget
难忘[nán wàng, ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ, 难忘 / 難忘] unforgettable

forget ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget
忘れる[わすれる, wasureru] (v1,vt) to forget; to leave carelessly; to be forgetful of; to forget about; to forget (an article); (P)
忘れ去る[わすれさる, wasuresaru] (v5r,vt) to forget completely; to leave behind
慰む[なぐさむ, nagusamu] (v5m,vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort
憂さを晴らす[うさをはらす, usawoharasu] (exp,v5s) to forget one's troubles by doing something enjoyable
我を忘れる;われを忘れる[われをわすれる, warewowasureru] (exp,v1) to forget oneself; to lose control of oneself
書き漏らす[かきもらす, kakimorasu] (v5s,vt) to leave out; to forget to write
書き落す[かきおとす, kakiotosu] (v5s,vt) to leave out; to forget to write
眉を開く[まゆをひらく, mayuwohiraku] (exp,v5k) (id) to feel relieved; to forget about one's troubles; to settle into peace of mind
置き忘れる;置忘れる[おきわすれる, okiwasureru] (v1,vt) to leave behind; to misplace; to forget
言い忘れる;言忘れる[いいわすれる, iiwasureru] (v1) to forget to say; to forget to mention
言い残す;言残す[いいのこす, iinokosu] (v5s,vt) to leave word with (a person); to state in one's will; to leave (something) unsaid; to forget to mention
言い漏らす;言漏らす[いいもらす, iimorasu] (v5s,vt) to forget to mention; to leave unspoken; to let slip a secret
言い落す;言落す[いいおとす, iiotosu] (v5s,vt) to omit; to forget to mention; to leave unspoken
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind
フォーゲットミーノット[, fo-gettomi-notto] (n) forget-me-not
フォゲットミーノット[, fogettomi-notto] (n) forget-me-not
健忘[けんぼう, kenbou] (n) forgetfulness
失語[しつご, shitsugo] (n,vs) forgetting the words; inability to pronounce a word correctly
尻抜け[しりぬけ, shirinuke] (n) forgetfulness; leaving things unfinished
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable
忘るな草[わするなぐさ, wasurunagusa] (n) forget-me-not
忘れかける[わすれかける, wasurekakeru] (v1) to start forgetting
忘れがたい;忘れ難い[わすれがたい, wasuregatai] (adj-i) unforgettable; memorable
忘れがち;忘れ勝ち[わすれがち, wasuregachi] (adj-na,adj-no) (uk) forgetful; oblivious of; negligent
忘れっぽい[わすれっぽい, wasureppoi] (adj-i) forgetful
忘れな草;勿忘草[わすれなぐさ;ワスレナグサ, wasurenagusa ; wasurenagusa] (n) forget-me-not (esp. the water forget-me-not, Myosotis scorpioides)
忘れん坊[わすれんぼう, wasurenbou] (n) forgetful person
忘却[ぼうきゃく, boukyaku] (n,vs) lapse of memory; forgetfulness; oblivion; (P)
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude.
水に流す[みずにながす, mizuninagasu] (exp,v5s) to forgive and forget; to let bygones be bygones; to sweep under the carpet; to wipe the slate clean
片時も[かたときも, katatokimo] (adv) not even for a moment (with negative verb, e.g. not forget, not stop)
物忘れ;物忘(io)[ものわすれ, monowasure] (n,vs) forgetfulness
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal
胴忘れ;胴忘(io)[どうわすれ, douwasure] (n,vs) (See ど忘れ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind
見忘れる[みわすれる, miwasureru] (v1,vt) to forget; to fail to recognize; to fail to recognise
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.)
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
忘れる[わすれる, wasureru] Thai: ลืม English: to forget

forget ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[X] (chāng = cha) EN: never mind ; forget it ; no matter FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างเถอะ[X] (chāng thoe ) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ได้หน้าลืมหลัง[v. exp.] (dāi nā leūm) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory FR:
จะได้ไม่ลืม[v. exp.] (ja dāi mai ) EN: won’t forget FR:
จำไว้[v. exp.] (jam wai) EN: don't forget it! ; keep in mind ; remember FR: n'oublie pas ! ; n'oubliez pas !
เข้าหม้อ[v.] (khaomø) EN: forget what one has learned FR:
เข้าพุง[v. exp.] (khao phung) EN: have completely forgotten ; forget all the acquired knowledge FR:
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloē) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
ลืม[v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
ลืมคำ[v. exp.] (leūm kham) EN: forget what one has said FR: oublier ce qu'on a dit
ลืมไป [v.] (leūm pai) EN: forget FR: oublier
ลืมสนิท[v. exp.] (leūm sanit) EN: completely forget FR: oublier complètement
ลืมสนิทเลย[v. exp.] (leūm sanit ) EN: completely forget FR: oublier complètement ; ça m’est complètement sorti de la tête
ลืมเสียเถิด[v. exp.] (leūm sīatho) EN: Forget it! ; Forget about it! FR:
ลืมตน[v.] (leūmton) EN: lose one's self-control ; forget oneself ; be complacent FR: être hors de soi
ลืมตัว[v.] (leūmtūa) EN: lose one's self-control ; forget oneself ; be complacent FR: être hors de soi
เหลิง[v. exp.] (loēng) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; go astray ; forget FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงลืม[v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
หลงไป[v. exp.] (long pai) EN: forget oneself FR:
ไม่มีอะไร[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing ; nothing ; that's alright ; forget it FR: il n'y a rien ; ce n'est rien ; c'est sans importance
นึกไม่ออก[v. exp.] (neuk mai øk) EN: disremember ; forget ; be unable to remember FR: ne pas se rappeler ; échapper
เผลอ[v.] (phloē) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded ; forget ; omit FR: être négligent ; être insouciant
พูดแล้วก็แล้วกัน[X] (phūt laēo k) EN: forget it FR:
อย่าลืม[v. exp.] (yā leūm) EN: don't forget (to) FR: n'oubliez pas (de)
อาการหลงลืม[n. exp.] (ākān longle) EN: forgetfulness FR:
ฝังใจไม่รู้ลืม[adj.] (fangjai mai) EN: imprinted on one's memory ; unforgettable FR:
เฟือน[adj.] (feūoen) EN: forgetful  FR:
ฟอร์เก็ตมีน็อต = ฟอร์เก็ตมีน๊อท[n. exp.] (føket mī nǿ) EN: myosotis ; forget-me-not ; Cynoglossum lanceolatum FR: myosotis [m] ; herbe d'amour [f] ; oreille de souris [f] ; ne m'oubliez pas [m] ; Cynoglossum lanceolatum
คางคกขึ้นวอ[n.] (khāngkhokkh) EN: poor person whom makes good and forgets his roots ; too big for one's britches ; swellheaded FR:
ขี้ลืม[adj.] (khī leūm) EN: forgetful ; absent-minded FR: distrait ; étourdi ; tête en l'air ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[adj.] (khī long) EN: forgetful; absent-minded FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[adj.] (khī long kh) EN: forgetful ; absent-mionded FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
เคลิ้ม[adj.] (khloēm) EN: forgetful of oneself ; absent-minded ; scatterbrained ; abstracted FR: perdu dans ses pensées
ลืมไม่ลง[adj.] (leūm mai lo) EN: unforgettable FR: inoubliable
เลอะเลือน[adj.] (loeleūoen) EN: forgetful ; befuddled FR:
หลง ๆ ลืม ๆ = หลงๆ ลืมๆ[adj.] (long-long l) EN: forgetful ; senile FR:
ป้ำเป๋อ[adj.] (pampoē) EN: forgetful ; absentminded FR:
ป้ำ ๆ เป๋อ ๆ = ป้ำๆ เป๋อๆ[adj.] (pam-pam-poē) EN: forgetful ; absentminded FR:

forget ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vergesslich {adj} | vergesslicher | am vergesslichstenforgetful | more forgetful | most forgetful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forget
Back to top