ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brainstorm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brainstorm*, -brainstorm-

brainstorm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brainstorm (n.) การถกเถียงอย่างเปิดเผย
brainstorm (vi.) ถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา Syn. confer
brainstorm (adj.) เกี่ยวกับการถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
brainstorm (n.) กระแสประสาท See also: ความคิด
brainstorming (n.) การระดมความคิด
English-Thai: HOPE Dictionary
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brainstormการระดมสมอง [การจัดการความรู้]
Brainstormingการระดมสมอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดมความคิด (v.) brainstorm Syn. ระดมความคิดเห็น
ระดมความคิดเห็น (v.) brainstorm Syn. ระดมความคิด
ระดมสมอง (v.) brainstorm Syn. ระดมความคิด, ระดมความคิดเห็น
การระดมความคิดเห็น (n.) brainstorming Syn. การระดมความเห็น
การระดมความเห็น (n.) brainstorming Syn. การระดมความคิดเห็น
การระดมความเห็น (n.) brainstorming
การระดมสมอง (n.) brainstorming Syn. การระดมความเห็น, การระดมความคิดเห็น
การระดมสมอง (n.) brainstorming Syn. การระดมความเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, let's brainstorm some story ideas.มาเถอะ มาระดมคิดเรื่องราวกัน
I would love to sit and brainstorm with you.ฉันชอบที่จะนั้งและระดมความคิดกับคุณ
Come by tomorrow, and we'll brainstorm together.มาที่นี่พรุ่งนี้สิ เราจะช่วยกันคิด
You gonna help me brainstorm a plan, or you too busy fixing a snack?นายต้องทำอะไรสักอย่าง รึนายกำลังยุ่งกับการจัดการปัญหาของกินเล่นของตัวเองอยู่
Are we gonna brainstorm or are we giving up on her?หรือยอมแพ้เรื่องเธอ ฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้น
Sorry we're late. We were brainstorming.เสียใจด้วย เราสายแล้ว นั่งร่วมหัวคิด
We'll have ourselves a little brainstorming session.เราจะช่วยกันใช้สมองหาทาง แก้ไขมันนะ
It's not a"law review" article, it's just something for us to brainstorm.แต่คุณให้ความสำคัญกับเรื่องเดียว คือความโกรธ มอร์แกน
Look, tomorrow come with your thinking caps on, because we're going to spend the entire day brainstorming ideas for songs to sing at this assembly.ฟังให้ดี พรุ่งนี้ให้คิดมาให้ดี เพราะเราจะใช้เวลาทั้งวัน ช่วยกันคิดเรื่องเพลง
And now it's your turn. Brainstorm.และทีนี้ถึงตาคุณบ้าง ระดมสมอง
We were just brainstorming names for our new group.เราเพิ่งจะระดมหัวเพื่อตั้งชื่อให้ชมรมใหม่ของเรา
When Ryan was at the CIA, we brainstormed a few ideas on how to communicate.ตอนไรอันอยู่ที่ CIA เราได้ตกลงกัน เกี่ยวกับเรื่องจะสื่อสารกันอย่างไร

brainstorm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレインストーム;ブレーンストーム[, bureinsuto-mu ; bure-nsuto-mu] (n) brainstorm
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei
ブレーンストーミング[, bure-nsuto-mingu] (n) brainstorming
ブレスト[, buresuto] (n) (1) breast; (2) (abbr) breast stroke; (3) (abbr) brainstorming; (P)

brainstorm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระดมความคิด[v. exp.] (radom khwām) EN: brainstorm ; do some brainstorming FR:
ระดมความคิดเห็น[v. exp.] (radom khwām) EN: brainstorm FR:
ระดมสมอง[v. exp.] (radom samøn) EN: brainstorm FR:
การระดมความคิด[n. exp.] (kān radom k) EN: brainstorming FR: brainstorming [m] (anglic.)
การระดมความคิดเห็น[n. exp.] (kān radom k) EN: brainstorming FR:
การระดมสมอง[n. exp.] (kān radom s) EN: brainstorming FR: brainstorming [m] (anglic.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brainstorm
Back to top