ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาย*, -นาย-

นาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาย (n.) employer Syn. นายจ้าง, เจ้านาย Ops. ลูกจ้าง, ขี้ข้า, บ่าว
นาย (n.) master See also: lord, ruler Syn. ผู้ปกครอง, ประมุข Ops. ผู้อาศัย, ลูกบ้าน
นาย (n.) mister See also: Mr. Ops. นาง, นางสาว
นาย (n.) superior See also: master, boss, chief, leader, commander Syn. เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า Ops. ลูกน้อง
นาย (n.) president See also: chairman Syn. ผู้นำ
นายกรัฐมนตรี (n.) prime minister See also: PM, chancellor Syn. นายกฯ
นายกฯ (n.) prime minister See also: PM, chancellor Syn. นายกรัฐมนตรี
นายกเทศมนตรี (n.) mayor See also: Lord Mayor
นายงาน (n.) supervisor See also: manager, director, superintendent Syn. หัวหน้างาน, หัวหน้าคนงาน, นาย
นายจ้าง (n.) employer See also: boss Syn. เจ้านาย, นาย Ops. ลูกจ้าง
นายช่าง (n.) craftsman See also: artisan, artificer
นายช่าง (n.) engineer See also: mechanician, technician Syn. วิศวกร
นายช่างฝีมือ (n.) artisan See also: craftsman Syn. ศิลปกร, นายช่าง
นายช่างใหญ่ (n.) chief engineer
นายด่าน (n.) head of a customhouse
นายตรวจ (n.) inspector See also: official examiner Syn. ผู้ตรวจ
นายทหาร (n.) officer See also: military officer
นายทหารคนสนิท (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. ท.ส., นายทหารติดตาม
นายทหารติดตาม (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. นายทหารคนสนิท, ท.ส.
นายทหารผู้ใหญ่ (n.) senior commissioned officer
นายทะเบียน (n.) registrar
นายทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ
นายทัพ (n.) warlord See also: military commander, army commander, military leader Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก
นายทัพ (n.) warlord See also: warrior, military chief Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก
นายทัพ (n.) ancient general See also: commander-in-chief, field marshal Syn. แม่ทัพ, จอมพล
นายท่า (n.) head of station See also: station master, harbor master
นายท้าย (n.) steersman See also: helmsman, wheelsman
นายทุน (n.) capitalist See also: upholder, owner of wealth, supporter Syn. เจ้าของทุน, ผู้ลงทุน
นายธง (n.) aide de camp See also: aid-de-camp
นายธนาคาร (n.) banker Syn. นายแบงก์
นายบ้าน (n.) village chief See also: village head Syn. โภคี
นายบ้าน (n.) village chief See also: village head Syn. โภคิน
นายประกัน (n.) guarantor See also: surety, bailsman Syn. ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน
นายประตู (n.) porter See also: watch-man, door-keeper Syn. ผู้เฝ้าประตู, ทวารนายก, ทวารบดี, ทวารปาละ, ทวารักษี
นายพราน (n.) hunter See also: huntsman Syn. พราน, ผู้ล่า, นักล่า
นายพล (n.) general
นายพัน (n.) colonel
นายร้อย (n.) lieutenant
นายสถานี (n.) station master See also: station agent Syn. นายท่า
นายสัตวแพทย์ (n.) veterinary medicine
English-Thai: HOPE Dictionary
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) ,นายทหารประจำการ
general officer n.นายพล,นายทหารที่มีตำแหน่งเหนือนายพันเอก
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
alcalde(แอลแคล' ดี) n., (pl. -des) นายกเทศมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาคดี., Syn. alcade
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
and robinsonn. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข.
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
arithmancy(อา'ริธแมนซี) n. การทำนายด้วยตัวเลข, Syn. arithmomancy
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney-at-law(อะเทอ'นีแอทลอ) n., (pl. attorneys-at-law) ทนายความ
augur(ออ'เกอะ) n. หมอดู,โหรหลวง,ผู้ทำนาย
augury(ออ'เกอะรี) n. ศิลปะในการทำนาย,พิธีทำนาย,ลางสังหรณ์. -augural adj.
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
banker(แบง'เคอร์) n. นายธนาคาร,เจ้ามือbanking การธนาคาร
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
barrister(บาร์'ริสเทอะ) n. ทนายความ, See also: barristerial adj. ดูbarrister, Syn. lawyer
batman(แบท'เมิน) n. ทหารรับใช้นายทหาร -pl. batmen
bill brokern. นายหน้าซื้อขายตั๋วเงิน
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
bode(โบด) {boded,boding,bodes} vt.,vi. เป็นลาง,เป็นนิมิต,ทำนาย,กริยาช่อง 2 ของ bide, See also: bodement n.
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
bowman(โบ'เมิน) n. นายธนู,นายขมังธนู,สมอหัวเรือ
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
brigadier(บริกกะเดียร์') n. นายพลจัตวา,นายพลจัตวากองทัพบก, See also: brigadiership n.
brigadier generaln. นายพลจัตวากองทัพบก
broadwifen. ทาสหญิงที่มีสามีที่เป็นทาสของนายคนอื่น
broker(โบร'เคอะ) n. นายหน้าซื้อขาย,ตัวแทนซื้อขาย, See also: brokership n., Syn. middleman
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
buck fevern. อาการตื่นเต้นมากของนายพรานหน้าใหม่ที่เจอสัตว์
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย,เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
bwana(บวา'นะ) n. นาย
cadet(คะเดท') n. นักเรียนโรงเรียนนายร้อย,เด็กฝึกงาน,น้องชาย, See also: cadetship n. cadetcy n.
English-Thai: Nontri Dictionary
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
barrister(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,เนติบัณฑิต
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
augur(n) หมอดู,โหร,ผู้ทำนาย
augury(n) การพยากรณ์,การทำนาย
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
banker(n) นายธนาคาร
batman(n) นายทหาร,ทหารรับใช้
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
bowman(n) นายขมังธนู
broker(n) นายหน้า,ตัวแทน
brokerage(n) การเป็นนายหน้า,ค่านายหน้า
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการ,ของข้าราชการ,เกี่ยวกับเจ้าขุนมูลนาย
cadet(n) นักเรียนนายร้อย,นักเรียนนายเรือ,นักเรียนนายทหาร
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
chasseur(n) ทหารพราน,นายพราน
chief(adj) เป็นหัวหน้า,เป็นนาย,สำคัญ,เป็นหลัก
commissary(n) ผู้แทน,นายทหารฝ่ายพลาธิการ,ที่จ่ายเสบียง
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
commodore(n) ผู้บังคับการเรือ,นายกสโมสรเรือ,นาวาเอกพิเศษ
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร
consortium(n) สมาคม,สหภาพ,ห้างหุ้นส่วน,สมาคมนายธนาคาร
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
craftsman(n) นายช่าง,ช่าง,ช่างฝีมือ
croak(n) การบ่น,การทำนาย,เสียงร้องของกบหรืออีกา
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bankerนายธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill brokerนายหน้าตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabalist (Fr.)นายหน้า (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitalistนายทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellorนายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐออสเตรีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employerนายจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stockbrokerนายหน้าค้าหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lord Mayorนายกเทศมนตรี (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mayorนายกเทศมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noncommissioned officerนายทหารชั้นประทวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmasterนายไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sheriffนายอำเภอ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warehousemanนายคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advocate๑. ทนายความ๒. กล่าวสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney-at-lawนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
brokerageค่าบำเหน็จนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cadetนักเรียนนายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counselนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disbarmentการถอนใบอนุญาตทนายความ, การห้ามว่าความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feudalismระบบฟิวดัล, ระบบเจ้าครองนคร, ระบบเจ้าขุนมูลนาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grand bourgeoisieชนชั้นนายทุนใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lawyer๑. นักกฎหมาย๒. ทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marshal๑. นายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานศาลแขวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, strong-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจมาก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
officer๑. เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่๒. นายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petty bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นนายทุนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiognomy๑. โฉมหน้า๒. การทำนายจากโฉมหน้าและสีหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predictive valueค่าทำนาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Premier, Deputy; Prime Minister, Deputyรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
referee๑. ทนายความที่ศาลตั้ง๒. กรรมการผู้ตัดสิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registrar๑. นายทะเบียน๒. จ่าศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retain๑. ยึดถือไว้, ยึดหน่วง๒. จ้าง (ทนายความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainer๑. ผู้มีสิทธิยึดหน่วง๒. การจ้างทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retaining feeค่าทนายความ, ค่าปรึกษาทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitor๑. หัวหน้านิติกร (ก. อเมริกัน)๒. ทนายความที่ปรึกษา (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankerนายธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Employerนายจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Finnish officersนายทหารฟินแลนด์ [TU Subject Heading]
Mayorsนายกเทศมนตรี [TU Subject Heading]
Prime ministersนายกรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Real estate agentsนายหน้าขายที่ดิน [TU Subject Heading]
Stockbrokersนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Attorney and clientนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
Brokerageค่านายหน้า [การบัญชี]
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Divinationการทำนาย [TU Subject Heading]
Financial Year ปีงบประมาณ ปีของการทำบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ ทางด้านการเงินและการงบประมาณ สำหรับงบประมาณของรัฐบาล มักจะไม่ใช้ปีปฏิทิน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน ประเทศไทย ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของแต่ละปี [สิ่งแวดล้อม]
Graphologyการทำนายโชคชะตาจากลายอักษร [TU Subject Heading]
Judaismศาสนายูดาย [TU Subject Heading]
Lawyersนายความ [TU Subject Heading]
Palmistryการทำนายโชคชะตาจากลายมือ [TU Subject Heading]
Physiognomyการทำนายลักษณะ [TU Subject Heading]
Pro se representationการตั้งทนาย [TU Subject Heading]
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
one-sided marketตลาดฝ่ายเดียวตลาดที่มีเฉพาะผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือผุ้ขายที่มีศักยภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ จะไร้สภาพคล่อง (illiquidity) ไม่สามารถจะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ (เช่น คาร์บอนเครดิต) ไปแปลงเป็นเงินได้โดยง่าย ปกติจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากจะเกิดตัวกลางในตลาด เช่น นายหน้า ที่ไม่สามารถจะทำให้ตลาดฝ่ายเดียวเกิดได้ การจะเกิดตลาดฝ่ายเดียวได้นั้นจะต้องมีการกำหนดเป็นกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Public defendersนายความสาธารณะ [TU Subject Heading]
Symmetrical Folds ชั้นหินคดโค้งสมมาตร ชั้นหินคดโค้ง ที่มีระนายแนวแกนอยู่ในแนวดิ่ง มีส่วนข้างที่เอียงเทเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Put-throughวิธีซื้อขายหลักทรัพย์แบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบวิธีซื้อขายแบบหนึ่งในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ขาย ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทนายหน้าผู้ขายก็จะบันทึกรายการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
babu (n.) นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr ในภาษาอังกฤษ) Syn. baboo
baboo (n.) นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr.ในภาษาอังกฤษ) Syn. babu
Mr (abbr.) นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย) Syn. Mr.
Mr. (abbr.) นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย) Syn. Mr
mister (n.) นาย (คำย่อคือ Mr)
monsieur (n.) นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส) See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
Monsieur (n.) นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส) See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
Mister (n.) นาย (สัญลักษณ์ย่อคือ Mr.) See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชาย
sahib (n.) นาย (ใช้ในอินเดียสมัยก่อน) See also: ท่าน
premier (n.) นายกรัฐมนตรี
prime minister (n.) นายกรัฐมนตรี Syn. PM, leader
mayor (n.) นายกเทศมนตรี Syn. alderman, governor, councilor
Lord Mayor (n.) นายกเทศมนตรี (ในประเทศอังกฤษ)
mayoress (n.) นายกเทศมนตรีหญิง
boss (n.) นายจ้าง See also: เจ้านาย, หัวหน้า, นาย, ผู้เป็นใหญ่ Syn. chief, employer
employer (n.) นายจ้าง See also: ผู้ว่าจ้าง, ผู้จ้าง, คนจ้าง Syn. boss, owner, manager
technician (n.) นายช่าง Syn. engineer, professional
officer (n.) นายตำรวจ See also: เจ้าพนักงานตำรวจ Syn. police
officer (n.) นายทหาร
noncom (n.) นายทหารชั้นประทวน Syn. noncommissioned officer
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are more than you pretend to beนายเป็นมากกว่าที่เสแสร้งแกล้งทำ
You'd better stay out of my sight!นายควรจะอยู่ห่างๆ จากสายตาฉันหน่อย
You always lose!นายมันขี้แพ้ตลอด
You're smarter than I thoughtนายฉลาดกว่าที่ฉันคิด
You are completely insane!นายมันบ้าโดยแท้
You're smarter than you lookนายฉลาดกว่าที่เห็นนะ
You're going to let me make a fool of myself?นายกำลังจะปล่อยให้ฉันทำเรื่องหน้าแตกอย่างนั้นหรือ
You have to follow my orders!นายต้องทำตามคำสั่งฉัน
You are at liberty to leave any timeนายมีอิสระที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้
You're talking nonsenseนายพูดอะไรไร้สาระ เลิกหลอกตัวเองซะที
You owe me a favorนายเป็นหนี้ความช่วยเหลือของฉันนะ
You're going a little too farนายกำลังเลยเถิดมากไปหน่อยแล้วนะ
You want me to accept this? Did I hear you wrong?นายอยากให้ฉันยอมรับสิ่งนี้ นี่ฉันฟังนายผิดไปหรือเปล่า
You shouldn't have scolded me like this!นายไม่ควรมาด่าฉันอย่างนี้
You're pretty paranoidนายหวาดระแวงไปหน่อยนะ
What do you want of me?นายต้องการอะไรจากฉัน
You'd better not do anything uncalled forนายไม่ควรทำอะไรที่ไม่มีใครขอให้ทำนะ
He wanted to talk to his bossเขาต้องการพูดกับเจ้านาย
I am going to call your bossฉันกำลังจะโทรหาเจ้านายคุณ
I'll deal with you laterฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
I'm self-employed so I have to work everydayฉันเป็นเจ้านายตัวเองดังนั้นฉันจึงต้องทำงานทุกวัน
Somebody told my boss I have a part-time jobบางคนบอกกับเจ้านายของฉันว่าฉันทำงานนอกเวลา
You predicted it would happenคุณทำนายว่ามันอาจจะเกิดขึ้น
I'm going with you, guysฉันจะไปกับพวกนายด้วย
I'm sorry to disturb you guysขอโทษด้วยนะที่รบกวนพวกนาย
I want to tell you that your boss calledฉันอยากบอกคุณว่าเจ้านายคุณโทรหาแนะ
A teacher earns less than a lawyerครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
A Mr John has called to see youคนที่ชื่อนายจอห์นคนหนึ่งโทรมาขอพบคุณ
I will leave for India in Juneฉันจะออกเดินทางไปอินเดียในเดือนมิถุนาย
A teacher earns less than a lawyerครูได้เงินเดือนน้อยกว่าทนาย
Can I ask you something as our boss?ขอฉันถามอะไรคุณบางอย่างในฐานะที่คุณเป็นเจ้านายได้ไหม?
Don't worry mate, you'll be all rightอย่ากังวลเลยเพื่อน นายจะผ่านไปด้วยดี
You guys never listen to meพวกนายไม่เคยฟังฉันเลย
Can I go with you guys?ขอฉันไปกับพวกนายด้วยได้ไหม?
I don't care what you guys sayฉันไม่สนหรอกว่าพวกนายจะพูดว่าอย่างไร
No more slave and master hereที่นี่จะไม่มีทาสและไม่มีนายอีกต่อไป
How well do you guys know each other?พวกนายรู้จักกันดีแค่ไหน
I know you're thereฉันรู้ว่านายอยู่ที่นี่ ฉันสามารถได้ยินเสียงหายใจของนาย
I understand you're a man that knows how to get thingsฉันเข้าใจว่านายเป็นคนที่รู้ว่าจะหาของต่างๆ มาได้อย่างไร
What do you guys want for dinner?พวกนายอยากจะทานอะไรมื้อค่ำนี้?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
60,000 men are on the border.000 นาย เตรียมพร้อมที่ชายแดน
# Help me, help meภาพยนตร์เรื่องนี้มีความมุ่งมั่นกราบ ความทรงจำของ นาย อีเลียส ฮาว
Right, all together now. - Mr Goodbody, sir. - (all) Mr Goodbody, sir.นาย กุดบอดี ครับ นาย กุดบอดี ครับ
I hope you'll come see us... at the earliest opportunity, Monsieur D'Arnot.ฉันหวังว่าคุณจะมาเห็นเรา ... ในโอกาสแรก, นาย ดึอาโนท
He is the earl of Greystoke, Monsieur D'Arnot.เขาเป็นเอิร์ลแห่งสโตก, นาย ดึอาโนท
Put it there, uh...หย่อนมันตรงนั่น นาย เอ่อ... .
Mr Conlon, did you bomb Guildford?Conlon นาย คุณคิดว่าระเบิด Guildford?
I'm the one who planted the Guildford bomb, Mr Conlon.ฉันคือคนที่ปลูก ระเบิด Guildford, นาย Conlon
They told you they did it, Mr Dixon.พวกเขาบอกคุณว่าพวกเขานั้น นาย Dixon
Sorry. Is there a problem, Mr Dixon?ขอโทษ มีปัญหา, นาย Dixon?
I have one question to ask you, Mr Dixon:ฉันมีหนึ่งคำถาม ขอให้คุณ, นาย Dixon :
We have 8,000 men with 50 pieces of artillery... and a few hundred mortars and machine guns.เรามีเพียง 8,000 นาย กับปืนใหญ่เพียง 50 กระบอก มีปืนครกกับปืนกลเพียงหยิบมือ
"Today at the dawn, 84,000 troops of the 1st and 2nd Field Armies... under the overall command of General Chang Jing Wu... attacked the Tibetan frontier near Den-Go."เช้ามืดวันนี้ กองกำลัง 84,000 นาย พร้อมกับทหารพรานสองหน่วย ภายใต้การนำของนายพลถั่งจิงวู เข้าโจมตีชายแดนทิเบต ใกล้กับเมืองเด็นโก
Oh, man. I'm gonna have to teach you everything all over again.นี่ นาย ฉันต้องสอนทั้งหมดใหม่อีกครั้ง
Whoa, whoa, Mr. I-Just-Wanna-Bang-Hot-Chicks.ไม่นะ นาย "ฉัน-แค่-อยาก-จะ-อึ๊บ-สาว"
I now present mister and missis Jack Morrison.ฉันขอประกาศให้ นาย และนางแจ็ค มอร์ริสัน เป็นสามีภรรยากัน
Colonel Oliver said he has 300 U.N. peacekeepers for the whole country.ผู้พัน โคโรเนล บอกว่าทหารมี 300 นาย จะดูแลความสงบประเทศนี้
He knew every officer in the city would respond, including the two cops that were outside Marlene's building, which meant he had plenty of time to go back to her place, destroy the real suicide note, and replace it with one of his own.เขารู้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในเมือง จะต้องให้ความสนใจมาก รวมถึงตำรวจ 2 นาย ที่ยืนอยู่ด้านนอกตึกของมาร์ลีน ซึ่งหมายถึงทำให้เขามีเวลามาก พอที่จะกลับเข้าไปที่พักเธอได้
He got pulled over a month later for a routine traffic violation, and he shot two good cops.เขาถูกพักงานเดือนถัดมา ข้อหาทำผิดกฎจราจร และเขายิงตำรวจฝีมือดี 2 นาย หนึ่งในนั้นเป็นคนที่ฉันรู้จักด้วย
And there were seven detectives lined up outside his office just waiting to run cases by him, just to see what he thought, just to pick his brain.และตอนนั้นมีตำรวจ 7 นาย ยืนเรียงแุถวรอรข้างนอกห้องทำงานของเขา เพียงเเค่รอให้เขาทำคดีช่วย เพียงแค่รอดูสิ่งที่เขาคิดออก เเค่จากมันสมองของเขา
9,000 troops, sir.- มีหทารกว่า 9,000 นาย ครับ
You, higher mammal.เฮ้ นาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูง
Hey, man, you should get in there.เฮ้ นาย /Nนายควรไปจากที่นี่ซะ
Hey, man, you should get away from there.เฮ้ นาย นายควรออกไปจากที่นี่
Hey, man. I'm starving. I'm gonna grab a little something to eat at that diner down the street.เฮ้ นาย ฉันหิวมาก ฉันต้องขโมยของกิน ที่ร้านอาหารบนถนนนั้น
Secure the mast tackle, Mr Turner!มัดเชือกกับเสาให้แน่น นาย เทอร์เนอร์
Then what are you doing?แล้วนี่ นาย กำลังทำอะไร
Here, in Kampala... you will have a hand in creating... a new health service for this country- something that will help millions of people.ที่นี่ ในกัมปาลา นาย จะมีส่วน พลิกโฉมระบบพัฒนาสุขภาพ
Damn, man. You know yakuza?โธ่โว้ย นาย นายรู้จากไหมยาคูซ่า?
All these girls, man, they look like...สาวทั้งหมดนี่ นาย พวกเค้าเหมือน...
I got 100 cops that wanna hit the streets, and run that shitbag down.ผมมีตำรวจนับ 100 นาย ที่อยากลงตะลุยกับพวกมัน และกำจัดขยะเน่าๆอย่างนั้นทิ้งไป
Approximately 20,000 men and 80 tanks.กำลังพลประมาณ 20,000 นาย .. รถถัง 80
You see,we're connected, you and me.เราเกี่ยวพันกัน นาย กับ ฉัน
But this "makhija"... you can't become star with this.แต่ มากิจา นาย เป็นดาราไม่ได้ ถ้ามีมัน
Okay, all right. Tomorrow, me and you, a little morgan time, huh?งั้นพรุ่งนี้ ฉัน นาย ไม่นานหรอก
Look, man, I live in Brooklyn, all right?นี่... นาย ที่นี่มันบรู๊คลิน เข้าใจไว้ด้วย
Hmm. Well, you, my friend, must get her to stop.แหม นาย เพื่อนรัก ต้องทำให้เธอหยุด
You're breaking the rules!- เฮ้ นาย ! นายกำลังทำผิดกฎ
In 1897, he took 41 brave sailors straight into the Arctic Shelf.ปี 1897,ท่านนำกะลาสีกล้า 41 นาย บุกแผ่นดินอาร์คติก
Dude, you were saying you were in love with her.พวก นาย เคยบอกว่านายรักเธอ

นาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาย
Back to top