ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pm*, -pm-

pm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
PM (abbr.) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem) See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน Syn. pm, p.m., PM
pm (abbr.) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem) See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน Syn. pm, PM, P.M.
pm (abbr.) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem) See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน Syn. p.m., PM, P.M.
Pm (n.) สัญลักษณ์ของธาตุ Promethium
PM (abbr.) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem) See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน Syn. pm, p.m., P.M.
English-Thai: HOPE Dictionary
pmmu(พีเอ็มเอ็มยู) ย่อมาจาก paged memory management unit หมายถึง ชิป (chip) หรือวงจรตัวหนึ่งในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ขยายหน่วยความจำเสมือน (virtual memory)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PM-10 ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน )ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธรรมชาติ เช่น เขม่าควันจากไฟป่า กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม มีผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ทำลายพื้นผิวของวัสดุและสิ่งก่อสร้าง หากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และจะสะสมจนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
R&D (abbr.) คำย่อของ research and development
กปร. (n.) Office of the Royal Development Projects Board See also: ORDPB Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กพร. (n.) Department of Skill Development Syn. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการพัฒนาชุมชน (n.) Community Development Department See also: Department of Community Development
กรมปศุสัตว์ (n.) Department of Livestock Development See also: Department of Livestock Promotion, Animal Husbandry Department
กรมพัฒนาที่ดิน (n.) Land Development Department
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (n.) Department of Skill Development
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (n.) Department of Energy Development and Promotion
กรมวิชาการ (n.) Department of Curriculum and Instruction Development
การพัฒนา (n.) development See also: progress
การพัฒนาทางด้านภาษา (n.) language development
การพัฒนาภาษา (n.) language development Syn. การพัฒนาทางด้านภาษา
การวิจัยและการพัฒนา (n.) research and development
ความเจริญ (n.) development See also: growth, progress Syn. ความก้าวหน้า
ค่ายอาสาพัฒนา (n.) volunteer for rural development camp
นิด้า (n.) National Institute of Development Administration
บ้านจัดสรร (n.) housing development See also: housing estate Syn. หมู่บ้านจัดสรร
บ้านจัดสรร (n.) housing development See also: housing estate
พช. (n.) The Community Development Department Syn. กรมการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการ (n.) development See also: growth, progress Syn. ความเจริญ, ความก้าวหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Yes, at 3 pmใช่ครับ เวลา บ่าย 3 โมง
I finished my work at 6 pmฉันทำงานเสร็จตอน 6 โมงเย็น
They set up the equipmentพวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At 4:38 pm we received Inspector Lau's report14.38 น. เราได้รับแจ้งจากสารวัตรหลิว
The Diet has stopped the regular council by the speech from the PM that crime rate is decreasing because of Kira, but many of the citizens and the young members of the Diet rather seem to support his opinion.การตายถูกหยุดได้โดยสภาเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรี ว่าอัตราอาชญากรรมลดลงเพราะ คิระ แต่ประชาชนจำนวนมากและสมาชิกสภานิติบัญญัติ
Also, the Second Kira requested us to broadcast the other video from 2:59 pm today.ส่วนเทปที่2 ขอร้องให้เราออกอากาศเทปในเวลา2: 59 ของวันนี้
9:30 pm last night,เมื่อคืนนี้ สามทุ่มครึ่ง
And all the attacks occurred between 9 PM and 10 PM.และทุกครั้งจะเกิดเรื่อง ระหว่างสามถึงสี่ทุ่ม
If you don't pay by 3 PM three days from now, the chance will pass to the next patient on the list.ถ้าหากว่าคุณไม่จ่ายเงินภายในบ่ายสามโมงวัยพฤหัสนี้, โอกาสการผ่าตัดจะถูกมอบให้คนไข้รายต่อไป
I'll drop by to pick you up at 1 PM tomorrow.ผมจะมารับคุรตอนบ่ายโมงนะครับ
She needs 50 million yen ($475,000) by 3 PM tomorrow.เธอต้องการ 50 ล้านเยน ก่อนบ่าย 3 โมงพรุ่งนี้
You also want to have the money in your hands by 3 PM tomorrow.คุณเองก็ต้องการเงินก่อนบ่ายสามโมงวันพรุ่งนี้
15 years ago, on June 6th, around 3 pm a girl went missing from an elementary school in the metropolitan area.15 ปีก่อน ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลาประมาณ 3 ทุ่ม... ...มีเด็กสาวหายตัวไปจากโรงเรียนประถมในเขตเมืองหลวงครับ
Is it true that the witness was present at the ltaewon burger shop at 1 0 PM on April 8th?จริงหรือไม่ที่พยานได้อยู่ ที่ร้านเบอร์เกอร์ที่อิแทวอน เวลาประมาณ 4 ทุ่มของวันที่ 8 เมษายน?
Shortly afterward, that document was sent to the office of the Swiss Guard along with the threat the Cardinals will be publicly executed one per hour begining at 8 pm tonight in Rome.ในไม่ช้าหลังจากนั้นเอกสารนี้ ถูกส่งไปยังสวิส Guard สำนักงาน กับการคุกคามที่สี่ จะสาธารณชนรันหนึ่งที่เวลา เริ่มต้นที่ 20, คืนนี้ในกรุงโรม.

pm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
非洲开发银行[Fēi zhōu Kāi fā Yín háng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 非洲开发银行 / 非洲開發銀行] African Development Bank
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, 仪表 / 儀表] appearance; bearing; a meter (measuring equipment)
武装[wǔ zhuāng, ˇ ㄓㄨㄤ, 武装 / 武裝] arms; equipment; to arm; military; armed (forces)
亚洲开发银行[Yà zhōu Kāi fā Yín háng, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 亚洲开发银行 / 亞洲開發銀行] Asian Development Bank
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, 跨越式] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 全球发展中心 / 全球發展中心] Center for Global Development (an environmental think tank)
查普曼[Chá pǔ màn, ㄔㄚˊ ㄆㄨˇ ㄇㄢˋ, 查普曼] Chapman (name)
用户端设备[yòng hù duān shè bèi, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 用户端设备 / 用戶端設備] customer premise equipment; CPE
动态[dòng tài, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ, 动态 / 動態] development; trend; dynamic state; movement; moving
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 发展 / 發展] development; growth; to develop; to grow; to expand
发展中[fā zhǎn zhōng, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ, 发展中 / 發展中] developing; under development; in the pipeline
发育生物学[fā yù shēng wù xué, ㄈㄚ ㄩˋ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ, 发育生物学 / 發育生物學] developmental biology
开发区[kāi fā qū, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄑㄩ, 开发区 / 開發區] development zone
開發周期[kāi fā zhōu qī, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄓㄡ ㄑㄧ, 開發周期] development cycle; development period; also written 開發週期|开发周期
开发环境[kāi fā huán jìng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 开发环境 / 開發環境] development environment (computer)
开发周期[kāi fā zhōu qī, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄓㄡ ㄑㄧ, 开发周期 / 開發週期] development cycle; development period
开发过程[kāi fā guò chéng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 开发过程 / 開發過程] development process
开发银行[kāi fā yín háng, ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 开发银行 / 開發銀行] development bank
测距仪[cè jù yí, ㄘㄜˋ ㄐㄩˋ ㄧˊ, 测距仪 / 測距儀] distance measuring equipment
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 分布式发展模型 / 分布式發展模型] distributed developmental model
浮潜器具[fú qián qì jù, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, 浮潜器具 / 浮潛器具] diving equipment
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, 器材] equipment; material
装备[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, 装备 / 裝備] equipment
装置[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 装置 / 裝置] equipment; system; device
设备[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 设备 / 設備] equipment; facilities; installations
沿革[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, 沿革] evolution of sth over time; course of development; history
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, 开发 / 開發] exploit (a resource); open up (for development); to develop
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, 法拉第] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity
滤毒通风装置[lǜ dú tōng fēng zhuāng zhì, ㄌㄩˋ ㄉㄨˊ ㄊㄨㄥ ㄈㄥ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 滤毒通风装置 / 濾毒通風裝置] filtration equipment
发育[fā yù, ㄈㄚ ㄩˋ, 发育 / 發育] growth; development
中转站[zhōng zhuǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄢˋ, 中转站 / 中轉站] hub (network equipment)
急速[jí sù, ㄐㄧˊ ㄙㄨˋ, 急速] hurried; at a great speed; rapid (development)
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, 二手] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc)
个人防护装备[gè rén fáng hù zhuāng bèi, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, 个人防护装备 / 個人防護裝備] individual protective equipment
智育[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, 智育] intellectual development
机电[jī diàn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ, 机电] machinery and power-generating equipment
维修[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ, 维修 / 維修] maintenance (of equipment); to protect and maintain
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 星流电击 / 星流電擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs

pm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon
乙夜[いつや;おつや, itsuya ; otsuya] (n) (arch) second division of the night (approx. 9 pm to 11 pm)
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486
アジア開発銀行[アジアかいはつぎんこう, ajia kaihatsuginkou] (n) Asian Development Bank
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] (n) {comp} application development
アプリケーション開発システム[アプリケーションかいはつシステム, apurike-shon kaihatsu shisutemu] (n) {comp} application development system
アプリケーション開発ツール[アプリケーションかいはつツール, apurike-shon kaihatsu tsu-ru] (n) {comp} application development tool
アプリケーション開発環境[アプリケーションかいはつかんきょう, apurike-shon kaihatsukankyou] (n) {comp} Application Development Environment; ADE
アプリケーション開発言語[アプリケーションかいはつげんご, apurike-shon kaihatsugengo] (n) {comp} application development language
アポミクシス[, apomikushisu] (n) apomixis (seed development without fertilization)
イクイップメント[, ikuippumento] (n) equipment
インフラ開発[インフラかいはつ, infura kaihatsu] (n) infrastructure development
エスピー盤[エスピーばん, esupi-ban] (n) 78-rpm record; standard-play record
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
オフショア開発[オフショアかいはつ, ofushoa kaihatsu] (n) {comp} offshore development
オンライン機器[オンラインきき, onrain kiki] (n) {comp} online equipment
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system.
カラム[, karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.)
キャビネット[, kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P)
サステイナブルディベロップメント[, sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development
システムフォローアップ[, shisutemuforo-appu] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review
シベリア縞栗鼠[シベリアしまりす, shiberia shimarisu] (n) (uk) Siberian chipmunk (Tamias sibiricus)
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck
ツイーター;ツィーター[, tsui-ta-; tsui-ta-] (n) tweeter (audio equipment)
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] (n) {comp} data channel equipment
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] (n) {comp} data circuit-terminating equipment; DCE
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] (n) {comp} data terminal equipment; DTE
トランザクション処理プロトコル機械[トランザクションしょりプロトコルきかい, toranzakushon shori purotokoru kikai] (n) {comp} Transaction Processing Protocol Machine; TPPM
ハイファイ装置[ハイファイそうち, haifai souchi] (n) hi-fi equipment
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions)
ハプロタイプ地図[ハプロタイプちず, hapurotaipu chizu] (n) haplotype map; HapMap; Hap Map
ピーピーエム[, pi-pi-emu] (n) parts per million; PPM
ビーム伝搬法[ビームでんぱんほう, bi-mu denpanhou] (n) beam propagation method; BPM
ファカルティディべロップメント;ファカルティディベラップメント[, fakaruteidei be roppumento ; fakaruteideiberappumento] (n) faculty development
プラント[, puranto] (n) plant (i.e. equipment, machinery, etc.); (P)
プルレス[, pururesu] (n) remote-controlled lighting equipment (wasei
マスターアップ[, masuta-appu] (n) (game) development deadline (wasei
ミップマッピング[, mippumappingu] (n) {comp} Multum In Parvo mapping; MIP mapping; MIPMAP
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロトコル機械[ぷろとこるきかい, purotokorukikai] Protocol Machine, PM
位相変調[いそうへんちょう, isouhenchou] Phase Modulation, PM
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review
システム開発[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.)
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.)
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM
ピーピーエム[ぴーぴーえむ, pi-pi-emu] PPM
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment
ポップメイル[ぽっぷめいる, poppumeiru] POPmail
中間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment
位相変調方式[いそうへんちょうほうしき, isouhenchouhoushiki] PM, Phase Modulation
共同開発[きょうどうかいはつ, kyoudoukaihatsu] joint development
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE)
受信側SPM[じゅしんがわSPM, jushingawa SPM] receiving SPM
周辺装置[しゅうへんそうち, shuuhensouchi] peripheral equipment, peripheral device
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE)
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] basic equipment
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] external storage (equipment)
多重化装置[たじゅうかそうち, tajuukasouchi] multiplexer, multiplexing equipment
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.)
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation
通信機器[つうしんきき, tsuushinkiki] telecommunication equipment
通信設備[つうしんせつび, tsuushinsetsubi] transmission equipment
開発キット[かいはつキット, kaihatsu kitto] development kit
開発グループ[かいはつグループ, kaihatsu guru-pu] development group
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
開発[かいはつ, kaihatsu] Thai: พัฒนาให้เจริญ English: development

pm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลังเที่ยง [X] (lang thīeng) EN: afternoon ; PM ; P.M. ; p.m FR: après-midi
หลังเที่ยงวัน [X] (lang thīeng) EN: afternoon ; PM ; P.M. ; p.m FR: après-midi
อากรรับมรดก[n. exp.] (ākøn rapmør) EN: inheritance tax FR:
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate FR: développement immobilier [m] ; maison de lotissement [f]
บริภัณฑ์[n.] (børiphan) EN: appliances ; equipment FR: équipement [m] ; matériel [m]
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Īta) EN: Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) ; Italian-Thai Development plc (ITD) FR:
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) [org.] (Børisat Tha) EN: Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD) FR:
ชำนิ ทิพย์มณี[n. prop.] (Chamni Thip) EN: Chamni Thipmanee FR: Chamni Thipmanee
ช้างเท้าหลัง[n. exp.] (chāng thāo ) EN: one's better half ; helpmate FR:
เชิงพัฒนา[adj.] (choēng phat) EN: developmental FR:
ชอบมาพากล[adj.] (chøpmāphāko) EN: strange FR:
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: terrace ; topmost floor ; flat roof FR: terrasse [f]
ฟิน[adj.] (fin) EN: topmost ; max ; awesome ; great ; final FR:
หูดับตับไหม้[X] (hūdaptapmai) EN: extremely loud FR:
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน[n. exp.] (jaophanakng) EN: community development officer FR:
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม[n. exp.] (jaophanakng) EN: social development officer FR:
จับมือ[v.] (japmeū) EN: shake hands ; hold someone's hand FR: prendre la main ; serrer la main
จับมือ[v.] (japmeū) EN: join forces FR: faire alliance
จับมือ[v.] (japmeū) EN: teach how to do for the first time FR:
จับมือกัน[v. exp.] (japmeū kan) EN: shake hands FR: serrer la main (de qqn) ; se tenir par la main
จับมือกัน[v. exp.] (japmeū kan) EN: FR: faire alliance ; s’unir
จับมือกับ[v. exp.] (japmeū kap) EN: shake hands with ... (s.o) FR: serrer la main de ... (qqn)
จับมือกับ[v. exp.] (japmeū kap) EN: collaborate FR: collaborer
จับมือใครดมไม่ได้[v. (loc.)] (japmeūkhrai) EN: cannot look for the one who makes trouble ; be unable to determine who the perpetrator is ; cannot sniff out the culprit FR:
จับมือถือแขน[v. (loc.)] (japmeūtheūk) EN: get familiar (with s.o.) ; touch each other ; snuggle FR:
จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน[n. exp.] (jittawittha) EN: teamwork development psychology FR:
จิตวิทยาพัฒนาการ[n. exp.] (jittawittha) EN: developmental psychology FR: psychologie développementale [f]
จ้อน[n.] (jøn) EN: chipmunk FR:
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน[n. exp.] (kān bamrung) EN: preventive maintenance: (PM) FR:
การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน[n. exp.] (kān bamrung) EN: preventive maintenance: (PM) FR:
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA) FR:
การหุ้ม[n.] (kān hum) EN: wrapping ; envelopment FR:
การจัดการภาครัฐแนวใหม่[n. exp.] (kān jatkān ) EN: New Public Management (NPM) FR:
การขนส่งสินค้า[n. exp.] (kān khonson) EN: carriage of goods ; shipment FR:
การมอบหมาย[n.] (kān møpmāi) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge FR: délégation [f]
การมอบหมายอำนาจ[n. exp.] (kān møpmāi ) EN: delegation of powers FR:
การมอบหมายอำนาจหน้าที่[n. exp.] (kān møpmāi ) EN: delegation of authority FR:
การมอบหมายความรับผิดชอบ[n. exp.] (kān møpmāi ) EN: delegation of responsibility FR:
การมอบหมายงาน[n. exp.] (kān møpmāi ) EN: delegation of work FR:
การพัฒนา[n.] (kān phattha) EN: development ; progress ; breakthrough FR: développement [m] ; progression [f]

pm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment
Abmarsch {m}decampment
Anbaugerät {n}accessory equipment
Aggregat {n}equipment set; set of machines
Luftfrachtsendung {f}air cargo shipment
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device
Zusatzausrüstung {f}ancillary equipment
Weißbrauen-Laubtyrann {m} [ornith.]Chapman's Tyrannulet
Anrufbeantworter {m}answering equipment
Ausarbeitung {f}development
Babyausstattung {f}baby equipment
Grundausstattung {f}basic equipment
Blindfluggerät {n}blind flying equipment
Campingausrüstung {f}camping equipment
ausbaufähig {adj} | ausbaufähiger | am ausbaufähigstencapable of development | more capable of development | most capable of development
Chapmansegler {m} [ornith.]Chapman's Swift
Koordinatenmessgerät {n}coordinate measuring equipment
Gleichspannungsgeräte {pl}DC voltage equipment
Bebaubarkeit {f}development potential
Entwicklungsabteilung {f}development department
Entwicklungsantrag {m}development request
Entwicklungsarbeiten {pl}development work
Entwicklungshelfer {m}development aid volunteer
Entwicklungshilfe {f}development aid
Entwicklungsplanung {f}development planning
Entwicklungspotenzial {f}development potential
Entwicklungsprozess {m}development process
Entwicklungssystem {n}development system
Entwicklungsumgebung {f}development environment
Dieselrußmessgerät {n}diesel soot measuring equipment
Diskussionsanlage {f}discussion equipment
Anzeigegerät {n}display unit; indicator; display equipment; indicating equipment
Echomodus {m}blipmode
Ausrüstung {f} | elektrische Ausrüstungequipment | electrical equipment
Ausrüstungsspezifizierung {f}equipment specification
Geräteliste {f}equipment list; part list
Maschinenanschluss {m}equipment connection
Maschinenaufstellung {f}equipment hook-up
Maschinenfundament {n}equipment plinth
Maschinenlayout {n}equipment layout

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pm
Back to top