ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

employer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *employer*, -employer-

employer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
employer (n.) นายจ้าง See also: ผู้ว่าจ้าง, ผู้จ้าง, คนจ้าง Syn. boss, owner, manager
English-Thai: Nontri Dictionary
employer(n) นายจ้าง,เจ้านาย,ผู้ว่าจ้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
employerนายจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employerนายจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แรงงานสัมพันธ์ (n.) relationship between employer and employee about right and duty
นาย (n.) employer Syn. นายจ้าง, เจ้านาย Ops. ลูกจ้าง, ขี้ข้า, บ่าว
นายจ้าง (n.) employer See also: boss Syn. เจ้านาย, นาย Ops. ลูกจ้าง
ผู้จ้าง (n.) employer See also: boss Syn. นายจ้าง Ops. ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง
ผู้ว่าจ้าง (n.) employer See also: boss, proprietor Syn. นายจ้าง Ops. ลูกจ้าง
ประจำตำแหน่ง (adj.) employer-provided
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tonight, you may well feel obliged to my employer for the use of an alias.คืนนี้คุณอาจจะขอบคุณเจ้านายของผม สำหรับการใช้นามแฝงก็ได้
You stole five cents from your employer last week.คุณขโมยเงิน 5 เซ็นต์ จากบริษัทของคุณเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
I didn't throw them away, okay? My lunatic employer did.ฉันไม่ได้โยนมันออกไป โอเค้ นายจ้างฉันเป็นคนโยน
He's got no employer on file.ไม่มีประวัติการทำงาน
But there's at least one employer I knowแต่มีนายจ้างอยู่คนนึง
There's at least one employer who'd love to hire me. Who?อย่างน้อยก็มีคนนึงที่ยอมจ้างผม ใครค่ะ
Ryan, let the potential employer address you formally if that's what she chooses.ไรอัน ปล่อยให้ว่าที่นายจ้างเรียกคุณอย่างเป็นทางการ ถ้าเธอเลือกที่จะเรียกเช่นนั้น
You cannot deny your employer his birthday wish.คุณปฏิเสธเนื่องในวันเกิด ของนายจ้างของคุณไม่ได้
On the same day his employer was murdered?ในวันเดียวกัน กับที่นายจ้างถูกฆาตกรรม?
An employer who holds a grudge,พนักงานที่มีความแค้นฝังใจ
My employer demands a certain heart rate when I'm on the job.นายจ้างฉันต้องการรู้จังหวะการเต้นหัวใจ ตอนที่ฉันกำลังทำงานอยู่
I work for a third party, and my employer doesn't tolerate failure.ฉันทำงานให้บุคคลที่ 3 และนายของฉันไม่ชอบให้งานล้มเหลว

employer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雇主[gù zhǔ, ㄍㄨˋ ㄓㄨˇ, 雇主] employer
劳雇[láo gù, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ, 劳雇 / 勞雇] labor and employer
招聘者[zhāo pìn zhě, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄓㄜˇ, 招聘者] prospective employer; person advertising a job; recruiter
劳雇关系[láo gù guān xì, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳雇关系 / 勞雇關係] relations between labor and employer; industrial relations

employer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主人に仕える[しゅじんにつかえる, shujinnitsukaeru] (exp,v1) to serve a master; to serve one's employer faithfully
主従[しゅうじゅう;しゅじゅう, shuujuu ; shujuu] (n) master and servant; lord and retainer; employer and employee
雇用主[こようぬし, koyounushi] (n) employer
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P)
主家[しゅか;しゅけ, shuka ; shuke] (n) employer's house; master's house
仕着せ;為着;仕着;四季施(ateji)[しきせ, shikise] (n) livery; servant's clothes provided by employers
使い手;遣い手[つかいて, tsukaite] (n) (1) user; consumer; employer; (2) master (e.g. of swordsmanship); (3) prodigal; spendthrift
使用者[しようしゃ, shiyousha] (n) (1) user; consumer; (2) employer; (P)
求人者[きゅうじんしゃ, kyuujinsha] (n) employer; someone hunting for workers
請け出す;受け出す;請出す[うけだす, ukedasu] (v5s,vt) (1) to redeem; to take out of pawn; (2) (See 身請け) to buy a geisha or prostitute out of bondage (by paying off her debt to her employer)
雇い主(P);雇主(P)[やといぬし(P);こしゅ(雇主), yatoinushi (P); koshu ( yatoinushi )] (n) employer; (P)
雇用者;雇傭者[こようしゃ, koyousha] (n) (1) employee; (2) employer; person hiring others

employer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; exploit ; apply ; draw on FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à ; exploiter
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de ; louer les services de ; faire appel à
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure ; recruit FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de ; recruter
จ้างแรงงาน[v.] (jāngraēng-n) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers FR: employer de la main-d'oeuvre
เจ้านาย[n.] (jaonāi) EN: boss ; employer ; big cheese FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; grosse légume [f]
นาย [n.] (nāi) EN: employer FR: homme [m]
นายจ้าง[n.] (nāijāng) EN: employer ; boss FR: employeur [m]
ผู้จ้าง[n. exp.] (phū jāng) EN: employer ;boss FR: employeur [m] ; employeuse [f] ; patron [m] ; patronne [f]
ผู้ว่าจ้าง[n.] (phūwājāng) EN: employer ; boss ; proprietor FR: employeur [m] ; employeuse [f]
ว่าจ้าง[v.] (wājāng) EN: employ ; hire ; engage FR: employer ; occuper
จัดจ้าง[v.] (jatjāng) EN: employ ; hire FR: employer

employer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lohnnebenkosten {pl}associated employer outlay
Arbeitszeugnis {n} (vom Arbeitgeber)reference from one's employer
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า employer
Back to top