ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

director

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *director*, -director-

director ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
director (n.) กรรมการบริษัท (ทางธุรกิจ) Syn. administor, chief, manager
director (n.) ผู้กำกับ (ทางภาพยนตร์) Syn. motion-picture director
director (n.) ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ) See also: ผู้จัดการ, ผู้บริหาร Syn. manager, executive, supervisor, head
director (n.) วาทยากร (ทางดนตรี) See also: ผู้นำวงดนตรี, ผู้ควบคุมวงดนตรี Syn. producer, auteur, conductor Ops. follower
directorate (n.) คณะกรรมการบริษัท See also: คณะกรรมการ, กลุ่มผู้บริหาร
directorial (adj.) เกี่ยวกับผู้อำนวยการ See also: เกี่ยวกับคณะกรรมการ
directors (n.) คณะผู้บริหาร See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา Syn. administrators, executives
directors (n.) ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ Syn. officials
directorship (n.) ตำแหน่งผู้อำนวยการ (หน่วยงาน)
directory (n.) สมุดรายนาม See also: สมุดรายชื่อ Syn. list, catalogue, file, register
directory file (n.) ดัชนี (คำนามพหูพจน์ของคำนาม index) See also: ดรรชนี Syn. inventory, roll
English-Thai: HOPE Dictionary
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
director generaln. อธิบดี
directorate(ดิเรค'เทอเรท) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,ตำแหน่งผู้อำนวยการ,คณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการ
directorial(ดิเรคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้อำนวยการ,เกี่ยวกับคณะกรรมการ, Syn. directive
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก (โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม) ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " (root directory) เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
directorกรรมการบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directorate๑. กรม๒. หน่วยอำนวยการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directoryสารบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Director (Computer file)ไดเรกเตอร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผบ. (n.) director See also: Dir. Syn. ผู้บังคับบัญชา
ผอ. (n.) director Syn. ผู้อำนวยการ
ผู้กำกับ (n.) director Syn. ผู้กำกับหนัง, ผู้กำกับภาพยนตร์
ผู้กำกับการแสดง (n.) director
ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ (n.) director Syn. ผู้กำกับหนัง, ผู้กำกับ, ผู้กำกับภาพยนตร์
ผู้กำกับหนัง (n.) director Syn. ผู้กำกับ, ผู้กำกับภาพยนตร์
ผู้อำนวยการ (n.) director See also: chief, head, leader, administrator Ops. พนักงาน, ลูกน้อง
ผู้อำนวยการผลิต (n.) director
ผู้อำนวยการสร้าง (n.) director Syn. ผู้อำนวยการผลิต
ผู้อำนวยการแสดง (n.) director See also: producer Syn. ผู้กำกับการแสดง
เจ้ากรม (n.) director of a (military) department
อธิบดี (n.) director-general
อธิบดี (n.) director-general
ศูนย์อำนวยการ (n.) directorate center See also: control center, administration center
ศูนย์อำนวยการ (n.) directorate center See also: control center, administration center
ทำเนียบ (n.) directory See also: blue book
นามสงเคราะห์ (n.) directory
MD (abbr.) คำย่อของ Doctor of Medicine หรือ Managing Director
กรรมการผู้จัดการ (n.) managing director See also: manager of the board
คณะกรรมการผู้บริหาร (n.) board of directors See also: board
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who is the director? (Who's it by?)ใครเป็นผู้กำกับ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, as it stands now, your brother is, uh, commander in chief of the armed forces, your cousin is director of public works...{\cHFFFFFF}And, as it stands now, your brother is, uh, {\cHFFFFFF}commander in chief of the armed forces, your cousin is director of public works...
But I don't like working with that director much.ผู้อำนวยการมาก ยังคงเงินเป็น สิ่งที่ดี
The director of the Museum of Antiquities has sent a car for you.ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์ ได้ส่งรถ มาให้คุณ.
The Director wants to know... if you've noticed any significant changes... since the Project 5 formula was reinstated.ผู้อำนวยการต้องการจะรู้ว่า คุณได้พบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนสารทดลอง
The Director wants a personal demonstration... of his... progress.ผู้อำนวยการต้องการเห็นการสาธิต ของความสามารถที่เขามี
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ
I'm Noah Banes... director of Lufkin's Biotechnology Research Center.ผมชื่อโนอา เบนส์ ผ.อ. สถาบันวิจัยไบโอเทคของลุฟคินส์
Test director everything looks good.ผู้อำนวยการทดสอบ ทุกอย่างดูดี พร้อมที่จะไป
I look around and see a lot of dry eyes. The mission director was not universally loved.ดูแล้วไม่มีใครเสียใจเลย คงไม่มีใครชอบ ผก.
Didn't the director threaten to cancel your mission more than once, Jerome? -Yes, he did.Didn't he threaten to cancel your mission more than once?
Maybe we're underestimating him. Maybe he is an impostor and maybe the director found out about it. That could be his motive.บางทีคุณอาจประเมิณเขาต่ำเกินไป เขาอาจโกงได้แต่ก็อาจถูกผู้ตรวจสอบคัดออกไป แต่นั้นก็เป็นแรงจูงใจสำหรับเขาได้นะ
Deputy Director Carter Preston,คาร์เตอร์ เพรสตั้นผู้ช่วยหัวหน้าเอฟบีไอ

director ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导演[dǎo yǎn, ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, 导演 / 導演] direct; director (film etc)
理事长[lǐ shì zhǎng, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ, 理事长 / 理事長] director general
礼部尚书[lǐ bù shàng shū, ㄌㄧˇ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨ, 礼部尚书 / 禮部尚書] Director of Board of Rites (Confucian)
社长[shè zhǎng, ㄕㄜˋ ㄓㄤˇ, 社长 / 社長] president or director (of association etc)
金成[Jīn Chéng, ㄐㄧㄣ ㄔㄥˊ, 金成 / 金晟] Sung KIM, US diplomat and director of US State Department's Korea office
副总裁[fù zǒng cái, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, 副总裁 / 副總裁] vice-chairman; deputy director (of a company etc)
通讯录[tōng xùn lù, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, 通讯录 / 通訊錄] address book; directory
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, 专员 / 專員] assistant director; commissioner
目录[mù lù, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ, 目录 / 目錄] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents
总裁[zǒng cái, ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, 总裁 / 總裁] chairman; director-general (of a company etc)
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, 指导者 / 指導者] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor
指挥者[zhǐ huī zhě, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄓㄜˇ, 指挥者 / 指揮者] conductor; director
副主任[fù zhǔ rèn, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, 副主任] deputy director; assistant head
副经理[fù jīng lǐ, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 副经理 / 副經理] deputy director; assistant manager
主任[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, 主任] director; head
名录[míng lù, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄨˋ, 名录 / 名錄] directory
厂长[chǎng zhǎng, ㄔㄤˇ ㄓㄤˇ, 厂长 / 廠長] factory director
电影导演[diàn yǐng dǎo yǎn, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, 电影导演 / 電影導演] film director
美玲[Měi Líng, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄥˊ, 美玲] Mei Ling (girl's name); Zhou Meiling 周美玲 (1969-), Taiwanese gay film director
经理[jīng lǐ, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 经理 / 經理] manager; director
周星驰[Zhōu Xīng chí, ㄓㄡ ㄒㄧㄥ ㄔˊ, 周星驰 / 周星馳] Stephen Chow (1962-), Hong Kong film director
[dǒng, ㄉㄨㄥˇ, 董] supervise; to direct; director; surname Dong
电话簿[diàn huà bù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 电话簿 / 電話簿] telephone directory

director ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アートディレクター[, a-todeirekuta-] (n) art director
アシスタントディレクター[, ashisutantodeirekuta-] (n) assistant director
事務総長[じむそうちょう, jimusouchou] (n) secretary-general; director
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world)
出身[しゅっしん, shusshin] (n,adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P)
北海道開発庁長官[ほっかいどうかいはつちょうちょうかん, hokkaidoukaihatsuchouchoukan] (n) Director General of Hokkaido Development Agency; (P)
国土庁長官[こくどちょうちょうかん, kokudochouchoukan] (n) Director General of National Land Agency
園長[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P)
専務取締役[せんむとりしまりやく, senmutorishimariyaku] (n) (senior) managing director
常務取締役[じょうむとりしまりやく, joumutorishimariyaku] (n) managing director
沖縄開発庁長官[おきなわかいはつちょうちょうかん, okinawakaihatsuchouchoukan] (n) Director General of Okinawa Development Agency; (P)
環境庁長官[かんきょうちょうちょうかん, kankyouchouchoukan] (n) Director General of Environment Agency
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P)
科学技術庁長官[かがくぎじゅつちょうちょうかん, kagakugijutsuchouchoukan] (n) Director General of Science and Technology Agency
経済企画庁長官[けいざいきかくちょうちょうかん, keizaikikakuchouchoukan] (n) Director General of Economic Planning Agency
総理府総務長官[そうりふそうむちょうかん, sourifusoumuchoukan] (n) Director General of Prime Minister's Office
葬儀屋[そうぎや, sougiya] (n) (1) funeral parlor (parlour); funeral home; undertaker's; (2) undertaker; mortician; funeral director
防衛庁長官[ぼうえいちょうちょうかん, boueichouchoukan] (n) (See 防衛大臣) Director General of (former) Defence Agency (Defense)
麻薬問題担当長官[まやくもんだいたんとうちょうかん, mayakumondaitantouchoukan] (n) drug czar; Director of the White House Office of National Drug Control Policy; ONDCP
アクティブディレクトリ[, akuteibudeirekutori] (n) {comp} Active Directory
エヌティーティーディレクトリ[, enutei-tei-deirekutori] (n) {comp} NTT Directory
オンラインディレクトリー[, onraindeirekutori-] (n) {comp} online directory
カレントディレクトリ[, karentodeirekutori] (n) {comp} current directory
サブディレクトリ[, sabudeirekutori] (n) {comp} subdirectory
ジュニアボード[, juniabo-do] (n) (abbr) junior board of directors
ジュニアボードシステム[, juniabo-doshisutemu] (n) junior board of directors systems
ディレクター(P);ディレクタ[, deirekuta-(P); deirekuta] (n) director; (P)
ディレクトリ(P);ディレクトリー;ディレクトリィ[, deirekutori (P); deirekutori-; deirekutorii] (n) {comp} directory; (P)
ディレクトリエントリ[, deirekutorientori] (n) {comp} directory entry; link
ディレクトリサービス[, deirekutorisa-bisu] (n) {comp} directory service
ディレクトリシステムエージェント[, deirekutorishisutemue-jiento] (n) {comp} Directory System Agent; DSA
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] (n) {comp} Directory System Agent; DSA
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) {comp} designation of recipient by directory name; MTPR
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] (n) {comp} Directory Management Domain; DMD
ピックアップディレクトリ[, pikkuappudeirekutori] (n) {comp} pickup directory
ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル[, raitoueitodeirekutoriakusesupurotokoru] (n) {comp} lightweight directory access protocol; LDAP
主事[しゅじ, shuji] (n) manager; director; superintendent; overseer
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee
代表理事[だいひょうりじ, daihyouriji] (n) representative of a board of directors; spokesperson for a board of directors
副本部長[ふくほんぶちょう, fukuhonbuchou] (n) deputy general manager; deputy director-general; assistant commissioner
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エヌティーティーディレクトリ[えぬていーていーでいれくとり, enutei-tei-deirekutori] NTT Directory
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory
ディレクトリ[でいれくとり, deirekutori] directory
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link
ディレクトリサービス[でいれくとりさーびす, deirekutorisa-bisu] directory service
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA)
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack
ディレクトリツリー[でいれくとりつりー, deirekutoritsuri-] directory tree
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA)
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA
ディレクトリ名[ディレクトリめい, deirekutori mei] directory name
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB)
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] directory structure
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD)
プログラムディレクター[ぷろぐらむでいれくたー, puroguramudeirekuta-] program director, PD
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory
ルートディレクトリ[るーとでいれくとり, ru-todeirekutori] root directory
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD)
作業ディレクトリ[さぎょうディレクトリ, sagyou deirekutori] working directory
現行の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] current working directory
番号案内[ばんごうあんない, bangouannai] directory assistance
登録簿[とうろくぼ, tourokubo] directory, inventory
私設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD)
空のディレクトリ[そらのディレクトリ, sorano deirekutori] empty directory
電番[でんばん, denban] telephone number, directory number

director ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior ; chief monk FR: prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster FR: recteur [m]
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์[n. exp.] (bannāthikān) EN: art director FR:
ไดเร็กเตอร์ = ไดเร็คเตอร์[n.] (dairektoē) EN: director FR: directeur [m]
เอ็มดี[n. exp.] (Em-Dī) EN: Managing Director FR:
เจ้ากรม[n. exp.] (jaokrom) EN: director-general ; director of a department ; military department director FR: directeur général [m]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m]
กรรมการบริหาร[n. exp.] (kammakān bø) EN: executive director FR:
กรรมการบริษัท[n. exp.] (kammakān bø) EN: director FR: directeur de société [m] ; directeur [m]
กรรมการฝ่ายบริหาร[n. exp.] (kammakān fā) EN: managing director (M.D.) FR:
กรรมการฝ่ายจัดการ[n. exp.] (kammakān fā) EN: managing director (M.D.) FR:
กรรมการฝ่ายการเงิน[n. exp.] (kammakān fā) EN: finance director FR:
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān ph) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president FR:
กรรมการผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (kammakān ph) EN: director and general manager ; director FR:
กรรมการผู้มีอำนาจ[n. exp.] (kammakān ph) EN: authorized director FR:
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร[n. exp.] (kammakān th) EN: non-executive director (NED) FR:
คนกำกับบท[n. exp.] (khon kamkap) EN: script director FR:
นครินทร์[n.] (nakharin) EN: governor ; lord of a town ; director ; ruler ; administrator FR: gouverneur [m]
ผู้อำนวยการ[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief FR: directeur [m] ; administrateur [m]
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน...[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director specialized in ... FR:
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด[n. exp.] (phū amnūay ) EN: marketing director FR:
ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์[n. exp.] (phū amnūay ) EN: art director FR:
ผู้อำนวยการแสดง[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director ; executive producer FR:
ผู้อำนวยการสร้าง[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director FR:
ผู้บังคับบัญชา[n.] (phūbangkhap) EN: superior ; boss ; commander ; superior officer ; chief ; director ; head ; manager FR: commandant [m]
ผู้บริหาร[n.] (phū børihān) EN: executive ; administrator ; director ; manager FR: administrateur [m] ; administratrice [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f] ; cadre supérieur [m]
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส[n. exp.] (phū chūay k) EN: senior vice president ; senior deputy managing director FR:
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้กำกับการ (ผกก.)[n.] (phūkamkapkā) EN: director ; superintendent ; head ; person in charge of things ; commander ; chief of police FR: chef [m]
ผู้กำกับการแสดง[n. exp.] (phūkamkapkā) EN: movie director FR:
ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์[n. exp.] (phūkamkapkā) EN: movie director FR:
ผู้กำกับหนัง[n. exp.] (phūkamkap n) EN: director FR:
ผู้กำกับเวที[n. exp.] (phūkamkap w) EN: stage manager ; stage director FR:
ผู้สร้าง[n.] (phū sāng) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
ผู้ว่าการ[n.] (phū wākān) EN: governor ; director ; administrator ; president ; leader ; ruler ; chief FR:
ประธานเทคนิค ; ประธานฝ่ายเทคนิค[n. exp.] (prathān thē) EN: technical director FR: directeur technique [m]
รองอธิบดี[n. exp.] (røng athibø) EN: deputy director ; deputy director-general FR:
รองอธิบดีกรม...[n. exp.] (røng athibø) EN: deputy director of the Department of ; deputy department director FR:
รองผู้อำนวยการ[n. exp.] (røng phū-am) EN: deputy director FR: directeur-adjoint [m]

director ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktor {m} (einer Firma, nicht offiziell ernannt)associate director
Generalmusikdirektor {m}chief musical director
Geschäftsführer {m}Executive Director; Chief Executive Director
Vorstandsvorsitzende {m,f}; Vorstandsvorsitzender [econ.]managing director [Br.]
Vorstandsmitglied {n}member of the board; board member; executive director
Sendeleiter {m}production director
Regisseur {m}stage director
Sicherungs-Dateiverzeichnis {n} [comp.]backup directory
Vorstand {m} (Firma)board of directors; managing board
Vorstandstisch {m}Board of Directors table
Branchenverzeichnis {n}classified directory
Direktorenstelle {f}directorate
Telefonauskunft {f}directory information; directory enquiries
Generaldirektor {m}managing-director
Wasser- und Schiffahrtsdirektion {f}regional Waterways and Shipping Directorate
Hauptinhaltsverzeichnis {n}root directory
Straßenverzeichnis {n}street directory
Telefonbuch {n}telephone directory; phone book

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า director
Back to top