ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boss

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boss*, -boss-

boss ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boss (n.) นายจ้าง See also: เจ้านาย, หัวหน้า, นาย, ผู้เป็นใหญ่ Syn. chief, employer
boss (vt.) ควบคุม Syn. supervise
boss about (phrv.) บงการ See also: บังคับ, สั่ง
boss around (phrv.) บงการ See also: บังคับ, สั่ง
boss man (sl.) (ชาย) ผู้รับผิดชอบ See also: (ชาย) ผู้ทำหน้าที่
bossy (adj.) ซึ่งสั่งให้ทำ See also: ซึ่งสั่งการ
English-Thai: HOPE Dictionary
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
boss-eyed(บอส'อายดฺ) adj. ตาเอียง,มีตาข้างเดียว,ตามองเฉียง
bossy(บอส'ซี) adj. ซึ่งสั่งการ,ซึ่งบงการ,ประดับด้วยลายนูนหรือลายดุน -n. วัว,ลูกวัว
English-Thai: Nontri Dictionary
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
bossy(adj) ชอบออกคำสั่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,ชอบบงการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bosso-rilievo; bas-relief; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bossingเนื้องอกบนผิวกระดูก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้จัดการ (n.) boss See also: head, chief, master, employer, gaffer Syn. ผู้บัญชา
ผู้สั่งการ (n.) boss See also: head, chief, master, employer, gaffer Syn. ผู้บัญชา, ผู้จัดการ
หัวหน้า (n.) boss See also: head, master, chief, employer Syn. นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย, เจ้าขุนมูลนาย Ops. ลูกน้อง
เจ้าขุนมูลนาย (n.) boss See also: head, master, chief, employer Syn. หัวหน้า, นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย Ops. ลูกน้อง
เจ้าคนนายคน (n.) boss See also: superior, master
เจ้านาย (n.) boss See also: head, master, chief, employer Syn. หัวหน้า, นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย, เจ้าขุนมูลนาย Ops. ลูกน้อง
ตั้วโผ (n.) boss of the theatrical troupe (/company) See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra Syn. โต้โผ
ตั้วโผ (n.) boss of the theatrical troupe (/company) See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra Syn. โต้โผ
ดุน (adj.) embossed design See also: relief
พี่เบิ้ม (n.) big boss See also: big shot
พี่ใหญ่ (n.) big boss See also: big shot Syn. พี่เบิ้ม
เป็นใหญ่เป็นโต (v.) be the boss See also: be on top, be the top man, have power and authority, be head of, be a big shot Syn. ยิ่งใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Somebody told my boss I have a part-time jobบางคนบอกกับเจ้านายของฉันว่าฉันทำงานนอกเวลา
I want to tell you that your boss calledฉันอยากบอกคุณว่าเจ้านายคุณโทรหาแนะ
Somebody told my boss I have a part-time jobใครบางคนบอกหัวหน้าฉันว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์
He wanted to talk to his bossเขาต้องการพูดกับเจ้านาย
I am going to call your bossฉันกำลังจะโทรหาเจ้านายคุณ
Can I ask you something as our boss?ขอฉันถามอะไรคุณบางอย่างในฐานะที่คุณเป็นเจ้านายได้ไหม?
Weird! You told the boss?ประหลาด คุณบอกหัวหน้าหรือยัง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My boss does the supposing'. But...เจ้านายของฉันไม่ supposin ' แต่ ...
Sal, Tom, the boss says he'll come in a separate car, so you two go on ahead.Sal, Tom, the boss says he'll come in a separate car, so you two go on ahead.
Belloq and the boss German, Dietrich.เบลล็อกและเจ้านายชาวเยอรมัน, ดิททริช.
And one of them is my old boss from...และหนึ่งในนั้นคือเจ้านายเก่าของฉันจาก...
Maybe he just wanted to show us he was still the boss man.หรืออาจแค่อยากแสดงให้รู้ว่า ท่านคือเจ้านาย
Hey, Tiger... when the boss plays, it's culture.เฮ้ ไทเกอร์... เมื่อเจ้านายเล่นอยู่ มันเป็นธรรมเนียม
Remember, he's the boss on the dance floor, if nowhere else.จำไว้น๊ะค่ะ ท่านนี้เป็นหัวหน้าที่เวทีนี้ ไม่มีที่อื่นใด
I saw you dancing with little boss man.ผมเห็นคุณเต้นรำกับนายน้อย
You can be boss down there, I'm boss up here.ไปชี้นิ้วข้างล่าง ข้างบนมันเรื่องของฉัน
Tuddy ran the cabstand and the Bella Vista Pizzeria... and other places for his brother, Paul, who was the boss of the neighborhood.ทัดดี้คุมกิจการแท็กซี่ และร้านพิซซ่าเบลล่าวิสต้า และที่อื่นๆเป็นของพี่ชายเขา พอล หัวหน้าแก๊งของย่าน
It was before Apalachin and before Crazy Joe... decided to take on a boss and start a war.เป็นช่วงก่อนหน้า อพาลาคิน และ ก่อนหน้าที่เครซี่ โจ ตัดสินใจขึ้นบังลังก์เปิดศึกทำสงคราม
I had to straighten out her boss a little bit.ผมเลยสั่งสอนหัวหน้าเธอนิดหน่อย

boss ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, 新官上任三把火] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies
龙头老大[lóng tóu lǎo dà, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 龙头老大 / 龍頭老大] big boss; leader of a group; dominant (position)
上司[shàng si, ㄕㄤˋ ㄙ˙, 上司] boss; superior
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, 老板 / 老闆] boss; business proprietor
头子[tóu zi, ㄊㄡˊ ㄗ˙, 头子 / 頭子] boss; gang leader
跋扈[bá hù, ㄅㄚˊ ㄏㄨˋ, 跋扈] domineering; bossy
凹凸印刷[āo tū yìn shuā, ㄠ ㄊㄨ ˋ ㄕㄨㄚ, 凹凸印刷] embossing; die stamping
凹凸轧花[āo tū zhá huā, ㄠ ㄊㄨ ㄓㄚˊ ㄏㄨㄚ, 凹凸轧花 / 凹凸軋花] embossing
压花[yā huā, ㄧㄚ ㄏㄨㄚ, 压花 / 壓花] to emboss; coining; knurling
拷花[kǎo huā, ㄎㄠˇ ㄏㄨㄚ, 拷花] to emboss

boss ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
司令塔[しれいとう, shireitou] (n) (1) control tower; conning tower; (2) leader; boss
貸し元[かしもと, kashimoto] (n) financier; gambling boss
顔役[かおやく, kaoyaku] (n) influential man; boss
餓鬼大将[がきだいしょう, gakidaishou] (n) boss of the children (in the neighbourhood) (neighborhood); bully
エンボス[, enbosu] (n) emboss
エンボス加工[エンボスかこう, enbosu kakou] (n) embossment
ハーバーボッシュ法[ハーバーボッシュほう, ha-ba-bosshu hou] (n) Haber-Bosch process (for producing ammonia)
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P)
ボサノバ[, bosanoba] (n) bossa nova (por
ボス[, bosu] (n) boss; (P)
ラスボス;ラストボス[, rasubosu ; rasutobosu] (n) (See ボス) last boss; final boss; end-stage monster
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy
丸簾貝[まるすだれがい;マルスダレガイ, marusudaregai ; marusudaregai] (n) (uk) embossed venus (species of venus clam, Venus toreuma)
元締め;元締[もとじめ, motojime] (n) manager; boss; controller; promoter
凸凹紙[とつおうし, totsuoushi] (n) embossed paper
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
女房天下[にょうぼうてんか, nyouboutenka] (n) husband being henpecked; house where the wife is the boss; petticoat government
彫り上げ;彫上げ[ほりあげ, horiage] (n) relief work; embossing
彫り上げる[ほりあげる, horiageru] (v1) to emboss; to carve in relief; to finish carving of engraving
彫り上げ細工[ほりあげざいく, horiagezaiku] (n) relief work; embossing
御大[おんたい, ontai] (n) boss; governor
打ち上げる(P);打上げる;打ち揚げる;打揚げる[うちあげる, uchiageru] (v1,vt) (1) to launch; to shoot up; (2) (of waves) to dash; to wash up (ashore); (3) to finish (e.g. a theater run, sumo tournament); to close; (4) to report (to boss, etc.); (P)
打ち出し;打出し[うちだし, uchidashi] (n) (1) embossing a pattern; repoussé; hammering; (2) (See 打ち出し太鼓) drum signaling the end of a performance; (3) serve (e.g. in tennis); drive (in golf)
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P)
没する;歿する[ぼっする, bossuru] (vs-s) (1) (没する only) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) (没する only) to disappear; to vanish; (4) (没する only) to confiscate
没収[ぼっしゅう, bosshuu] (n,vs,adj-no) forfeiture; seizure; confiscation; impounding; (P)
没収試合[ぼっしゅうじあい, bosshuujiai] (n) forfeited game
浮き彫り(P);浮彫り;浮彫;浮き彫[うきぼり, ukibori] (n,adj-no) (1) relief; embossed carving; (n) (2) bringing to the fore; throwing something into relief; (P)
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P)
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
空押し[からおし, karaoshi] (n,vs) embossing; inkless stamping
突起[とっき, tokki] (n,vs) protuberance; projection; prominence; bump; boss; process; apophysis; (P)
親分[おやぶん, oyabun] (n) (sens) boss; kingpin; chief; head (e.g. of a crime syndicate); (P)
親分肌の人[おやぶんはだのひと, oyabunhadanohito] (n) bossy
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P)
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure
高蒔絵[たかまきえ, takamakie] (n) embossed gilt lacquerwork

boss ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord FR: chef [m]
บอส[n.] (bøt) EN: boss FR: patron [m]
หัวโจก[n.] (hūajōk ) EN: ringleader ; gang leader ; big boss FR: meneur [m] ; chef de bande [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าใหญ่[n. exp.] (hūanā yai) EN: top man ; big boss FR:
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rā) EN: shopkeeper ; owner ; boss FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; boutiquier [m] ; patron [m] ; patronne [f]
เจ้านาย[n.] (jaonāi) EN: boss ; employer ; big cheese FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; grosse légume [f]
เจ้าถิ่น[n. exp.] (jao thin) EN: local boss ; local bigwig FR: gros bonnet local [m]
ขาใหญ่[n. exp.] (khā yai) EN: big shot ; big boss FR:
แม่งาน[n.] (maē-ngān) EN: person in charge ; chief of work ; job boss ; chief FR:
มูลนาย[n.] (mūnnāi) EN: master ; boss ; original boss ; feudal official ; overseer FR:
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader ; overseer FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper FR:
นายจ้าง[n.] (nāijāng) EN: employer ; boss FR: employeur [m]
นายใหญ่[n. exp.] (nāi yai) EN: boss FR:
ผู้บังคับบัญชา[n.] (phūbangkhap) EN: superior ; boss ; commander ; superior officer ; chief ; director ; head ; manager FR: commandant [m]
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnā) EN: powerful person ; boss ; authorities FR:
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī itti) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss FR:
ผู้นำ[n. exp.] (phū nam) EN: leader ; chief ; captain ; boss ; head ; ruler FR: leader [m] ; chef [m] ; meneur [m] ; dirigeant [m] ; chef de gouvernement [m] ; chef d'État [m]
ผู้สั่งการ[n. exp.] (phū sang kā) EN: boss ; commander FR:
ผู้ว่าจ้าง[n.] (phūwājāng) EN: employer ; boss ; proprietor FR: employeur [m] ; employeuse [f]
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: boss ; executive people ; responsible person ; one's superior FR:
ตั้วเฮีย[n.] (tūahīa) EN: elder brother ; boss FR:
ตัวหลัก[n. exp.] (tūa lak) EN: main ; chief ; principal ; boss ; pivot ; anchorman FR:
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments FR: être bosselé ; être cabossé
ดุน[v.] (dun) EN: emboss ; protrude FR:
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked FR: bossu ; voûté
คนขยัน[n. exp.] (khon khayan) EN: FR: bosseur [m] (fam.)
ลายดุน[adj.] (lāi dun) EN: embossing ; embossed FR:
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked FR: bossu ; voûté
หลังโกง[adj.] (langkōng) EN: humpback FR: bossu ; voûté
หนอก[n.] (nøk) EN: hump ; dewlap FR: bosse (de bovin) [f]
โหนกหลัง[n.] (nōklang) EN: hump FR: bosse [f]
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
เป็ดหงส์[n. exp.] (pet hong) EN: Comb Duck ; Knob-billed Duck FR: Canard à bosse [m] ; Sarcidiome [m] ; Canard-à-bosse bronzé [m] ; Canard casqué [m] ; Canard sarcidiorne [m] ; Sarcidiome à bosse [m]
ผู้จ้าง[n. exp.] (phū jāng) EN: employer ;boss FR: employeur [m] ; employeuse [f] ; patron [m] ; patronne [f]
ปุ่ม[n.] (pum) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]
สันนูน[X] (san nūn) EN: embossed FR:
ตะโหงก[n.] (ta-ngōk) EN: hump; protuberance FR: bosse [f]
ทำงาน[v. exp.] (tham ngān) EN: work ; do a job ; do a task ; do one's duty ; operate FR: travailler ; exécuter une tâche ; bosser (fam.) ; officier ; remplir sa tâche ; oeuvrer ; s'occuper ; boulonner (fam.)

boss ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chef {m}; Boss
Kolbenbolzenauge {n} [techn.]piston boss
Schildbuckel {m}shield boss
Blindenschrift {f}embossed printing
Nabenabstand {m}boss spacing
Prägevorrichtung {f}embossing die
erhaben {adj} | erhabene Schriftraised; embossed | raised font; embossed font

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boss
Back to top