ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruler*, -ruler-

ruler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruler (n.) ผู้ปกครอง See also: ผู้ควบคุม Syn. controller, governor
ruler (n.) ไม้บรรทัด See also: ไม้วัด Syn. measure, yardstick
rulership (n.) การควบคุม See also: การครอบงำ Syn. command
English-Thai: HOPE Dictionary
ruler(รู'เลอะ) n. ผู้ปกครอง,ผู้ควบคุม,ผู้ครอบงำ,ประมุข,ผู้ชี้ขาด,ไม้บรรทัด, Syn. monarch
English-Thai: Nontri Dictionary
ruler(n) ผู้ควบคุม,ผู้ชี้ขาด,ผู้ปกครอง,ประมุข,ไม้บรรทัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ปกครอง (n.) ruler See also: leader, president Syn. ผู้บริหาร, ผู้นำประเทศ
ไม้บรรทัด (n.) ruler See also: straightedge
เจ้าผู้ครองเมือง (n.) ruler of the city See also: governor, city ruler Syn. เจ้าผู้ครองนคร, กษัตริย์, พระราชา Ops. ราษฎร, ไพร่พล
ท้าว (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน
ผู้เป็นใหญ่ (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. พระเจ้าแผ่นดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am the monarch of the sea I am the ruler of the...ฉันเป็นพระราชาแห่งทะเล ฉันเป็นเจ้าผู้ปกครอง...
Mahatma Gandhi was not the commander of armies nor a ruler of vast lands.มหาตมะ คานธี ไม่ใช่ผู้บัญชาการกองทัพ หรือผู้ปกครองดินแดนกว้างใหญ่
She is Ozma, Queen and rightful ruler of Oz!เธอคือออสมา ราชินี อย่างถูกต้องของออส
Puppet ruler want a cracker? Here's your cracker. Shove 'em all right down your throat.ผู้ปกครองหน้าโง่อยากได้ ขนมปังกรอบรึ เอานี่ กลืนมันลงไป เอานี่ เยอะๆเลย
For the ruler of this Christmaslandสำหรับผู้ปกครองของเมืองแห่งคริสมาสต์
Nick Beam is the master of his fate... the ruler of his destiny."นิคบีมเป็นเจ้าชีวิต ขีดชะตาตัวเอง"
You are the ruler of nothing but a pile of rocks and sand.เจ้าไม่ได้ปกครองอะไรเลย นอกจากก้อนหินเเละทราย
You are not only the true ruler of these lands, my lord Hades.ท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ปกครอง ดินแดนนี้เท่านั้น
Mother was destined to become the ruler of this Planet.แม่ต่างหากที่สมควรจะเป็นผู้ปกครองโลกใบนี้ ด้วยพลังและความรู้ของแม่
I am the emissary to the ruler of all the world the god of gods, king of kings and by that authority I demand that someone show me your commander.และด้วยโองการ ข้าต้องการ ให้ผู้ใดก็ได้นำตัวผู้บัญชามา ฟังเถิด คิดหรือว่าเรากลัว คมดาบของพลกระจ้อยหมู่เดียว ? เนินเขาเหล่านี้มีแต่ พลลาดตระเวนของเรา
I am Ahkmenrah, fourth king of the fourth king ruler of the land of my fathers.I am Ahkmenrah, fourth king of the fourth king... ...ruler of the land of my fathers.
They must've heard the rumor, that the beautiful girl arriving today is the new future ruler of Terabithia.พวกเขาต้องได้ยินข่าวลือนั่น ว่าวันนี้จะมีหญิงงามมาถึง และจะเป็นผู้ปกครองทิราบิเตียคนใหม่

ruler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿閦佛[Ā chù fó, ㄚ ㄔㄨˋ ㄈㄛˊ, 阿閦佛] Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, 帝辛] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
贵贱[guì jiàn, ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 贵贱 / 貴賤] noble and lowly; high versus low social hierarchy of ruler to people, father to son, husband to wife in Confucianism
尺子[chǐ zi, ㄔˇ ㄗ˙, 尺子] rule; ruler (measuring instrument)
尺规[chǐ guī, ㄔˇ ㄍㄨㄟ, 尺规 / 尺規] ruler and compass (in geometric constructions)
尺规作图[chǐ guī zuò tú, ㄔˇ ㄍㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄨˊ, 尺规作图 / 尺規作圖] ruler and compass construction (geom.)
[mò, ㄇㄛˋ, 妺] wife of the last ruler of the Xia dynasty
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
封建主[fēng jiàn zhǔ, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, 封建主] feudal ruler
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, 先王] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou
木讷老人[mù nè lǎo rén, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, 木讷老人 / 木訥老人] ungraduated ruler; straight edge
界尺[jiè chǐ, ㄐㄧㄝˋ ㄔˇ, 界尺] ungraduated ruler; straight edge
[jūn, ㄐㄩㄣ, 君] monarch; lord; gentleman; ruler
恩宠[ēn chǒng, ㄣ ㄔㄨㄥˇ, 恩宠 / 恩寵] special favor from a ruler; Emperor's generosity towards a favorite
主宰者[zhǔ zǎi zhě, ㄓㄨˇ ㄗㄞˇ ㄓㄜˇ, 主宰者] ruler
执政者[zhí zhèng zhě, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄓㄜˇ, 执政者 / 執政者] ruler
[xǐ, ㄒㄧˇ, 玺 / 璽] ruler's seal
统治者[tǒng zhì zhě, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄓㄜˇ, 统治者 / 統治者] ruler
圣王[shèng wáng, ㄕㄥˋ ㄨㄤˊ, 圣王 / 聖王] sacred king; sage ruler
直尺[zhí chǐ, ㄓˊ ㄔˇ, 直尺] straight ruler
爱国如家[ài guó rú jiā, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄚ, 爱国如家 / 愛國如家] to love one's country as one's own family (praise for a virtuous ruler)
爱民如子[ài mín rú zǐ, ㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄖㄨˊ ㄗˇ, 爱民如子 / 愛民如子] to love the common people as one's own children (praise for a virtuous ruler)
圣贤[shèng xián, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, 圣贤 / 聖賢] a sage; wise and holy man; virtuous ruler; Buddhist lama; wine

ruler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーブ尺[カーブじゃく, ka-bu jaku] (n) curved ruler
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924)
ハン;ハーン[, han ; ha-n] (n) khan (medieval ruler of a Tatary tribe)
仁君[じんくん, jinkun] (n) benevolent ruler
公田[こうでん;くでん, kouden ; kuden] (n) (historical) paddy administered directly by a ruler
支配者[しはいしゃ, shihaisha] (n) governor; leader; ruler
暗君[あんくん, ankun] (n) foolish ruler
[かん, kan] (n) (See ハン) khan (medieval ruler of a Tatary tribe)
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern
元首[げんしゅ, genshu] (n) ruler; sovereign; (P)
先公[せんこう, senkou] (n) (1) (sl) (derog) (insulting word for) teacher; (2) previous ruler; previous lord; lord of the previous generation
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler)
内帑金[ないどきん, naidokin] (n) ruler's privy purse
十王[じゅうおう, juuou] (n) {Buddh} ten rulers of the afterlife (who judge the dead and determine their placement in their next life)
名君;明君[めいくん, meikun] (n) wise ruler; enlightened monarch; benevolent lord
君(P);公[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P)
君主[くんしゅ, kunshu] (n,adj-no) ruler; monarch; sovereign; (P)
戴く(P);頂く(P)[いただく, itadaku] (v5k,vt) (1) (hum) (See 貰う) to receive; to get; to accept; to take; to buy; (2) (hum) (pol) to eat; to drink; (3) (original meaning) to be crowned with; to wear (on one's head); to have (on top); (4) to have (as one's leader); to live under (a ruler); to install (a president); (P)
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P)
総統[そうとう, soutou] (n) (1) supreme ruler; generalissimo; (2) president (of Taiwan); (3) (See フューラー) fuhrer; fuehrer; (P)
覇王[はおう, haou] (n) supreme ruler; autocrat; dynast; high king
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ルーラ[るーら, ru-ra] ruler

ruler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทัด[n.] (banthat) EN: ruler FR: règle [f] ; règle plate [f] ; latte [f] (Belg.)
บดี[n.] (bødī) EN: master ; lord ; ruler ; owner FR: maître [m]
เจ้า[n.] (jāo [= jao]) EN: master ; ruler ; potentate ; owner ; lord FR: maître [m]
จาตุรันต์[n.] (jāturan) EN: ruler of the world FR:
จาตุรนต์[n.] (jāturon) EN: ruler of the world FR:
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
กษัตริย-[pref.] (kasattriya-) EN: king ; monarch ; ruler FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official ; [title for the lowest rank of nobility] FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
ลือสาย[n.] (leūsāi) EN: important leader ; royal ruler FR:
ไม้บรรทัด[n.] (māibanthat) EN: ruler ; straightedge FR: règle [f] ; règle plate [f] ; réglette [f] ; latte [f] (Belg.)
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader ; overseer FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นครินทร์[n.] (nakharin) EN: governor ; lord of a town ; director ; ruler ; administrator FR: gouverneur [m]
พญา[n.] (phayā) EN: king ; ruler ; lord ; potentat FR: roi [m] ; souverain [m] ; potentat [m]
พ่อขุน[n.] (phøkhun) EN: sovereign ; king ; paternal ruler FR:
ผู้นำ[n. exp.] (phū nam) EN: leader ; chief ; captain ; boss ; head ; ruler FR: leader [m] ; chef [m] ; meneur [m] ; dirigeant [m] ; chef de gouvernement [m] ; chef d'État [m]
ผู้นำประเทศ[n. exp.] (phū nam pra) EN: leader ; ruler ; head ; chief FR: dirigeant [m] ; chef d'État [m]
ผู้เผด็จการ[n. exp.] (phū phadetk) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant FR: dictateur [m] ; tyran [m]
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøn) EN: ruler ; governor ; leader ; president FR: organisateur [m]
ผู้ว่า[n.] (phūwā) EN: governor ; leader ; ruler ; chief; administrator FR: gouverneur [m]
ผู้ว่าการ[n.] (phū wākān) EN: governor ; director ; administrator ; president ; leader ; ruler ; chief FR:
ไท[n.] (thai) EN: ruler ; king FR:
ไท้[n.] (thai) EN: ruler ; king FR:
ทรราช[n.] (thørarāt) EN: despot ; tyrant ; bad ruler FR: tyran [m] ; despote [m]
ทศพิธราชธรรม [n. prop.] (thotsaphitr) EN: Ten Kingly Virtues ; the tenfold code of the king ; the tenfold virtue or duty of the king ; the ten royal virtues ; virtues of a ruler FR:
วิภู[n.] (wiphū) EN: king ; ruler ; monarch ; lord ; sovereign FR:
ยม[n.] (yom) EN: god of the underworld ; Lord of the Underworld ; ruler of the kingdom of the dead ; Hades ; Pluto FR: dieu de la mort [m] ; dieu de l'enfer [m]
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēn) EN: run a red light ; jump the lights FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
ใฝ่ฝัน[v.] (faifan) EN: dream ; fancy FR: rêver de ; brûler de
เจ้าขุนมูลนาย ; เจ้าขุนมุลนาย[n.] (jaokhunmūnn) EN: rulers ; ruling class ; biggies [vulg.] FR: notables [mpl] ; richard [m] (péj., fam)
กษัตรีย์[n.] (kasattrī) EN: man of the warrior caste ; warrior-ruler; nobles FR:
ขับฝ่าไฟแดง[v. exp.] (khap fā fai) EN: FR: griller un feu ; brûler un feu
ขับรถฝ่าไฟแดง[v. exp.] (khap rot fā) EN: FR: brûler un feu rouge ; brûler un feu
คลอก[v.] (khløk) EN: burn ; sear ; char FR: brûler
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for ; want ; desire ; eager (for) ; hunger (for/after) ; be hungry (for) ; be thirsty  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
ลุก[v.] (luk) EN: burn ; be in flames ; catch fire ; kindle FR: brûler ; prendre feu
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; ignite ; flame ; kindle ; set alightt ; consume FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
เผาไหม้[v. exp.] (phao mai) EN: burn FR: brûler ; se consumer
เผาผลาญไขมัน[v. exp.] (phao phlān ) EN: FR: brûler les graisses
เผายางรถยนต์[n. exp.] (phao yāng r) EN: burn tyres ; burn tires (Am.) FR: brûler des pneus ; enflammer des pneus

ruler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolonialherr {m}colonial ruler; colonial master

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruler
Back to top