ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leader

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leader*, -leader-

leader ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leader (n.) ผู้นำ Syn. head, chief, master
leadership (n.) ความสามารถในการเป็นผู้นำ See also: ความเป็นผู้นำ
leadership (n.) ตำแหน่งผู้นำ See also: ตำแหน่งหัวหน้า
leadership (n.) ผู้นำของกลุ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
leader(ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ.
leadership(ลี'เดอะชิพ) n. ตำแหน่งผู้นำ,ความเป็นผู้นำ,ความสามารถในการนำ,การนำ
English-Thai: Nontri Dictionary
leader(n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leaderผู้นำ, หัวหน้าพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leadershipภาวะผู้นำ, ประมุขภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leadersผู้นำ [การแพทย์]
Leadershipความเป็นผู้นำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้างเท้าหน้า (n.) leader See also: husband Syn. สามี, ผู้นำ Ops. ช้างเท้าหลัง
ตัวนำ (n.) leader See also: chief, master, ringleader Syn. ผู้นำ, แกนนำ Ops. ผู้ตาม
ตัวนำ (n.) leader See also: chief, master, ringleader, head, main Syn. ผู้นำ, แกนนำ
ตัวนำ (n.) leader See also: chief, master, ringleader, head, main Syn. ผู้นำ, แกนนำ
ตัวยืน (n.) leader See also: chief, principal, main Syn. ตัวหลัก, ตัวสำคัญ Ops. ตัวรอง
ตัวยืน (n.) leader See also: chief, principal, main Syn. ตัวหลัก, ตัวสำคัญ Ops. ตัวรอง
ตัวสำคัญ (n.) leader See also: chief, principal, main Syn. ตัวหลัก Ops. ตัวรอง
ตัวสำคัญ (n.) leader See also: chief, principal, main Syn. ตัวหลัก Ops. ตัวรอง
ธิบดี (n.) leader See also: chief, ruler, prince, master, principal, manager, boss, overseer Syn. หัวหน้า Ops. ลูกน้อง
ประมุข (n.) leader See also: chief, chief of state, head, chieftain Syn. กษัตริย์, ผู้เป็นใหญ่, ผู้มีอำนาจ, ผู้นำ, ผู้อยู่เหนือ, นาย, เจ้านาย, หัวหน้า
ผู้นำ (n.) leader See also: chief, captain, boss, head, ruler Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา Ops. ผู้ตาม, ลูกน้อง
ผู้นำประเทศ (n.) leader See also: ruler, head, chief
ผู้นำฝูง (n.) leader See also: ringleader, chief, head, chieftain Syn. จ่าฝูง, หัวหน้าฝูง
ผู้อยู่เหนือ (n.) leader See also: chief, chief of state, head, chieftain Syn. กษัตริย์, ผู้เป็นใหญ่, ผู้มีอำนาจ, ผู้นำ, นาย, เจ้านาย, หัวหน้า
ผู้อาวุโส (n.) leader See also: chief, commander, superior, principal, ruler, head Syn. ผู้ใหญ่ Ops. ผู้น้อย
ผู้เป็นใหญ่ (n.) leader See also: chief, chief of state, head, chieftain Syn. กษัตริย์, ผู้มีอำนาจ, ผู้นำ, ผู้อยู่เหนือ, นาย, เจ้านาย, หัวหน้า
ผู้ใหญ่ (n.) leader See also: chief, commander, superior, principal, ruler, head Syn. ผู้บังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจ, หัวหน้า, เจ้านาย Ops. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, ผู้น้อย
หัวหน้า (n.) leader See also: chief, captain, boss, head, ruler Syn. ผู้บังคับบัญชา Ops. ผู้ตาม, ลูกน้อง
หัวหน้า (n.) leader See also: chief, commander, superior, principal, ruler, head Syn. ผู้บังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจ, เจ้านาย Ops. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, ผู้น้อย
หัวหน้า (n.) leader See also: chief, chief of state, head, chieftain Syn. กษัตริย์, ผู้เป็นใหญ่, ผู้มีอำนาจ, ผู้นำ, ผู้อยู่เหนือ, นาย, เจ้านาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You, you're the leader of the cause.You, you're the leader of the cause.
And Munsang is the leader of the Communist Party!{\cHFFFFFF}และ Munsang เป็นผู้นำ ของพรรคคอมมิวนิสต์!
I want you to come to me not only as a troop leader - and it is a good troop - but also as a friend.ไม่เพียง แต่เป็นผู้นำปล้น และมันก็เป็นทหารที่ดี แต่ยัง เป็นเพื่อน
A coven deprived of its leader is like a headless cobra:กลุ่มแม่มดที่ไร้หัวหน้า ก็เหมือนงูเห่าหัวขาด:
Striker, this is Red Leader Four.สไตรค์เกอร์ นี่เรด ลีดเดอร์ โฟร์
Striker was a top-notch squadron leader long ago.สไตรค์เกอร์เคยเป็นจ่าฝูง ที่เก่งมากเมื่อนานมาแล้ว
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา
As for me, I grew to manhood and in the fullness of time, I became the leader the Chief of the Great Northern Tribe.ส่วนผม โตเป็นหนุ่มขึ้น... ...ด้วยเรื่องราวที่ซึมซับ ผมกลายเป็นผู้นำ... ...หัวหน้าแห่งดินแดนตอนเหนือ
Company leader calling Raven. Come on Raven.ผู้นำกองร้อยเรียก เรเวน มาสิ เรเวน
Company leader calling Raven.ผู้นำกองร้อยเรียก เรเวน
Company leader to Raven. Talk to me, Johnny.ผู้นำกองร้อยต่อ เรเวน พูดคุยกับผม จอห์นนี่
Company leader to identify Baker Team:ผู้นำกองร้อย การระบุทีม เบเกอร์

leader ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙头老大[lóng tóu lǎo dà, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 龙头老大 / 龍頭老大] big boss; leader of a group; dominant (position)
卡尔扎伊[Kǎ ěr zā yī, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄗㄚ ㄧ, 卡尔扎伊] Hamid Karzai (interim leader of Afghanistan from 2001 and president since 2004)
伊玛目[Yī mǎ mù, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˋ, 伊玛目 / 伊瑪目] Imam, religious leader in Shia islam
闯王陵[Chuǎng Wáng líng, ㄔㄨㄤˇ ㄨㄤˊ ㄌㄧㄥˊ, 闯王陵 / 闖王陵] mausoleum to late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成 (who styled himself Chuang Wang): one in Jiugongshan 九宫山 nature reserve, Tongshan county, Xianning prefecture, Hubei, and another in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan, built starting in 1980
毛拉[máo lā, ㄇㄠˊ ㄌㄚ, 毛拉] Mullah (religious leader in Islam)
大禹[dà yǔ, ㄉㄚˋ ㄩˇ, 大禹] Yu the Great (c. 21st century BC) mythical leader who tamed the floods
[Yǔ, ㄩˇ, 禹] Yu the Great (c. 21st century BC), mythical leader who tamed the floods; surname Yu
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 片头 / 片頭] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel)
精神领袖[jīng shén lǐng xiù, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ, 精神领袖 / 精神領袖] spiritual leader (of a nation or church); religious leader
张角[Zhāng Jué, ㄓㄤ ㄐㄩㄝˊ, 张角 / 張角] Zhang Jue (-184), leader of the Yellow turban rebels during the late Han
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)
头子[tóu zi, ㄊㄡˊ ㄗ˙, 头子 / 頭子] boss; gang leader
队长[duì zhǎng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 队长 / 隊長] captain; team leader
毛主席[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, 毛主席] Chairman Mao; Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 (1893-1976), Chinese communist leader
啦啦队长[lā lā duì zhǎng, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 啦啦队长 / 啦啦隊長] cheer leader
二把手[èr bǎ shǒu, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, 二把手] deputy leader; the second-in-command
党魁[dǎng kuí, ㄉㄤˇ ㄎㄨㄟˊ, 党魁 / 黨魁] faction leader; head of political party
亚西尔・阿拉法特[Yà xī ěr, ㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄦˇ· A1 la1 fa3 te4, 亚西尔・阿拉法特 / 亞西爾・阿拉法特] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, 五帝] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜
噶拉・多杰・仁波切[Gá lā, ㄍㄚˊ ㄌㄚ· Duo1 jie2 · Ren2 bo1 qie4, 噶拉・多杰・仁波切 / 噶拉・多傑・仁波切] Garab Dorje Rinpoche, succession of Buthanese religious leaders
元老[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, 元老] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy)
组长[zǔ zhǎng, ㄗㄨˇ ㄓㄤˇ, 组长 / 組長] group leader
酋长[qiú zhǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ, 酋长 / 酋長] headman (of primitive people); tribal chief; used as translation for foreign leaders, e.g. Indian Rajah or Arab Sheik or Emir
主导性[zhǔ dǎo xìng, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 主导性 / 主導性] leadership
令导人[lìng dǎo rén, ㄌㄧㄥˋ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, 令导人 / 令導人] leader; usually written 領導人|领导人
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, 手下] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money
领导人[lǐng dǎo rén, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, 领导人 / 領導人] leader
领导权[lǐng dǎo quán, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, 领导权 / 領導權] leadership authority
领导者[lǐng dào zhě, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, 领导者 / 領導者] leader
领导能力[lǐng dào néng lì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 领导能力 / 領導能力] leadership
领袖[lǐng xiù, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ, 领袖 / 領袖] leader
头儿[tóu r, ㄊㄡˊ ㄖ˙, 头儿 / 頭兒] leader
首脑会晤[shǒu nǎo huì wù, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ˋ, 首脑会晤 / 首腦會晤] leadership meeting
首脑会议[shǒu nǎo huì yì, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 首脑会议 / 首腦會議] leadership conference; summit meeting
托洛茨基[Tuō luò cí jī, ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˋ ㄘˊ ㄐㄧ, 托洛茨基 / 託洛茨基] Leon Davidovich Trotsky (1879-1940), early Bolshevik leader, exiled by Stalin in 1929 and murdered in 1940
兵权[bīng quán, ㄅㄧㄥ ㄑㄩㄢˊ, 兵权 / 兵權] military leadership; military power
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, 下来 / 下來] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders)
穆沙拉夫[Mù shā lā fū, ㄇㄨˋ ㄕㄚ ㄌㄚ ㄈㄨ, 穆沙拉夫] Musharraf (Pakistan leader)
[Shùn, ㄕㄨㄣˋ, 舜] Shun (c. 22nd century BC), mythical sage and leader

leader ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリバー商品[ガリバーしょうひん, gariba-shouhin] (n) outstanding product; market leader
スケ番;助番[スケばん(スケ番);すけばん(助番), suke ban ( suke ban ); sukeban ( jo ban )] (n) leader of a female gang; leader of a group of delinquent girls
セションリーダ[, seshonri-da] (n) {comp} session leader
チームリーダー[, chi-muri-da-] (n) team leader
バンドリーダー[, bandori-da-] (n) bandleader; band leader
ピアグループリーダ[, piaguru-puri-da] (n) {comp} peer group leader
ロスリーダー[, rosuri-da-] (n) loss leader
一番乗り[いちばんのり, ichibannori] (n,vs) leader of a charge; first to arrive; (P)
合唱隊長[がっしょうたいちょう, gasshoutaichou] (n) choir leader
団長[だんちょう, danchou] (n) leader of a delegation (body, party); (P)
大頭[だいがしら, daigashira] (n) (1) (See 小頭) leader of a (large) group; (2) (See 大纛) large decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp; (3) leader of a (large) group; (4) (uk) puffbird (any bird of family Bucconidae); (5) first makushita rikishi listed on the banzuke (sumo)
征夷大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader
御先;御前[みさき;おんさき, misaki ; onsaki] (n) (1) (arch) leader of a nobleman's cavalcade; (2) (みさき only) animal messenger of the gods (i.e. a fox)
心柱;真柱[しんばしら, shinbashira] (n) (1) (obsc) central pillar of a pagoda; (2) leader of the Tenri religion
推進者[すいしんしゃ, suishinsha] (n) promoter; instigator; driving force; pioneer; leader
旗振り[はたふり, hatafuri] (n) flagwaving; flagman; (in athletic competition) starter; instigator; leader
木鐸[ぼくたく, bokutaku] (n) (1) bell with wooden clapper; (2) leader
梟帥;建[たける, takeru] (n) (arch) leader of a fearless tribe
法皇[ほうおう, houou] (n) (1) ex-emperor who becomes a monk; (2) (Catholic) Pope; religious leader
牛耳を執る[ぎゅうじをとる, gyuujiwotoru] (exp,v5r) to take the lead in; to control; to be the leader
番長[ばんちょう, banchou] (n) leader of a group of juvenile delinquents
裏番[うらばん, uraban] (n) (sl) (See 番長) secret leader of a group of juvenile delinquents
鉤素[はりす, harisu] (n) snell (fishing); leader
音頭取り[おんどとり, ondotori] (n) forward planning; planning; planner; leader
鶏口牛後[けいこうぎゅうご, keikougyuugo] (exp) better to be the beak of a rooster than the rump of a bull; better to be the leader of a small group than a subordinate in a large organization; better to be a big fish in a little pond than a little fish in a big pond
オピニオンリーダー[, opinionri-da-] (n) opinion leader; (P)
サブリーダー[, saburi-da-] (n) subleader; sub reader
チアガール[, chiaga-ru] (n) cheerleader (wasei
チアリーダー[, chiari-da-] (n) cheerleader
ニューリーダー[, nyu-ri-da-] (n) new leader; (P)
ビジネスリーダーシップ[, bijinesuri-da-shippu] (n) business leadership
プライスリーダーシップ[, puraisuri-da-shippu] (n) price leadership
リーダーシップ[, ri-da-shippu] (n) leadership; (P)
リーダーシップ的地位[リーダーシップてきちい, ri-da-shippu tekichii] (n) leadership position
リーダー交代[リーダーこうたい, ri-da-koutai] (n) leadership change
リーダー制[リーダーせい, ri-da-sei] (n) leadership organization; leadership organisation
リーダー格[リーダーかく, ri-da-kaku] (n) leader; leading figure
中心人物[ちゅうしんじんぶつ, chuushinjinbutsu] (n) leader; central personage
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
主導権[しゅどうけん, shudouken] (n) hegemony; leadership; initiative; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セションリーダ[せしょんりーだ, seshonri-da] session leader
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader
プロセスグループリーダ[ぷろせすぐるーぷりーだ, purosesuguru-puri-da] process group leader
リーダー[りーだー, ri-da-] leader

leader ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตผู้นำ[n. exp.] (adīt phū na) EN: former leader FR:
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord FR: chef [m]
บริณายก[n.] (børinayok) EN: leader FR:
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthi) EN: leading article ; leader ; editorial FR: éditorial [m] ; éditoriaux [mpl]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial ; leader FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m] ; prélude [m] ; annonce [f] ; préliminaire [m] ; préface [f] ; prolégomènes [mpl]
หัวโจก[n.] (hūajōk ) EN: ringleader ; gang leader ; big boss FR: meneur [m] ; chef de bande [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
หัวหน้าทัวร์[n. exp.] (hūanā thūa) EN: tour leader FR:
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress FR: leader [m] ; chef [m]
จ่าฝูง[n.] (jā fūng) EN: herd leader ; pack leader FR:
จักกาย[n.] (jakkāi) EN: army leader FR: chef d'armée [m]
โจก[n.] (jōk) EN: leader ; chief ; ringleader ; head FR: chef [m] ; meneur [m] ; leader [m]
จอม[n.] (jøm) EN: leader ; head ; chief FR: chef [m]
จุฬาราชมนตรี[n.] (Julārātcham) EN: chief of the Muslims in Thailand ; Thailand Muslim leader ; Chularatchamontri ; Shaykh al-Islām in Thailand FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
แกนนำ[n.] (kaēnnam) EN: core leader ; leader ; core member ; leading element FR: leader [m] (anglic.) ; figure de proue [f] ; pilier [m]
ขาโจ๋[n.] (khājō) EN: leader of the teenage group FR:
ลาเง็ด[n.] (lā-nget) EN: army leader FR:
ลือสาย[n.] (leūsāi) EN: important leader ; royal ruler FR:
แม่กอง[n.] (maēkøng) EN: chief ; section leader ; unit chief FR:
แม่แปรก[n.] (maēparaēk) EN: cow elephant that is a head leader FR:
แม่ทัพ[n.] (maēthap) EN: army leader ; commander-in-chief ; army leader ; general ; commander general FR: commandant en chef [m] ; chef d'armée [m]
โมกข์[n.] (mōk) EN: leader FR: leader [m] (anglic.)
มุข[n.] (muk) EN: leader ; head ; chief FR: leader [m] ; chef [m]
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader ; overseer FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นาวาอากาศตรี (น.ต.)[n. exp.] (nāwā ākāt t) EN: major ; squadron leader (Sqn Ldr) FR:
นายิกา[n.] (nāyikā) EN: woman leader ; woman president ; chairlady ; chairwoman FR: présidente [f] ; dirigeante [f]
ปริณายก[n.] (parināyok) EN: leader ; doyen FR:
ผีบุญ[n.] (phībun) EN: one who claims supernatural power ; messiah ; faith leader FR:
ผู้อำนวยการ[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief FR: directeur [m] ; administrateur [m]
ผู้นำ[n. exp.] (phū nam) EN: leader ; chief ; captain ; boss ; head ; ruler FR: leader [m] ; chef [m] ; meneur [m] ; dirigeant [m] ; chef de gouvernement [m] ; chef d'État [m]
ผู้นำเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (phū nam cho) EN: strategic leader FR:
ผู้นำด้าน...[n. exp.] (phū nam dān) EN: FR: leader en … [m]
ผู้นำฝ่ายค้าน[n. exp.] (phū nam fāi) EN: leader of the opposition ; opposition leader FR: chef de l'opposition [m]
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร[n.] (phūnamfāikh) EN: leader of the opposition ; opposition leader FR: chef de l'opposition [m]
ผู้นำฟิลิปปินส์[n. exp.] (phū nam Fil) EN: Philippine leader ; Philippine President FR: leader philippin [m]
ผู้นำฝูง[n. exp.] (phū nam fūn) EN: leader ; ringleader ; chief ; head ; chieftain FR: chef [m] ; meneur [m]
ผู้นำของทีม[n. exp.] (phū nam khø) EN: team leader FR:
ผู้นำโลก[n. exp.] (phū nam lōk) EN: world leader ; global leader FR: leader mondial [m]
ผู้นำประเทศ[n. exp.] (phū nam pra) EN: leader ; ruler ; head ; chief FR: dirigeant [m] ; chef d'État [m]

leader ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apachenführer {m}Apache leader
Anführer {m}cheer leader
Debattenführer {m}floor leader
Fachleiter {m}discipline leader
Gruppenleiter {m}group manager; group leader
Zugführer {m} [mil.]platoon leader
Brigadier {m}work team leader; brigsdier
Cheerleader; Anfeuerer {m}cheerleader
Führungsqualitäten {pl}leadership qualities

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leader
Back to top