ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

engineer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *engineer*, -engineer-

engineer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
engineer (n.) คนขับรถไฟ Syn. mechanic
engineer (vt.) วางแผน See also: กำหนดโครงสร้างของงาน, จัดโครงงาน Syn. contrive, plan
engineer (n.) วิศวกร
engineering (n.) วิศวกรรมศาสตร์ See also: การช่าง, วิศวกรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
English-Thai: Nontri Dictionary
engineer(n) วิศวกร,นายช่าง,ทหารช่าง
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
engineering geologyธรณีวิศวกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engineered woodไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างกล (n.) engineer See also: mechanic Syn. นายช่าง
นายช่าง (n.) engineer See also: mechanician, technician Syn. วิศวกร
วิศวกร (n.) engineer See also: mechanic
วิชาช่าง (n.) engineering
วิศวกรรม (n.) engineering
วิศวกรรมศาสตร์ (n.) engineering
M.M.E. (abbr.) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Engineering
ต้นกล (n.) chief engineer See also: chief engineer Syn. หัวหน้าช่างกล
ทหารช่าง (n.) army engineer
นายช่างใหญ่ (n.) chief engineer
พันธุวิศวกรรม (n.) genetic engineering
ยันตรกรรม (n.) mechanical engineering
วศ.ด. (n.) Doctor of Engineering See also: D.Eng.
วศ.บ. (n.) Bachelor of Engineering See also: B.Eng.
วศ.บ. (n.) Bachelor of Engineering See also: B.Eng.
วศ.ม. (n.) Master of Engineering See also: M.Eng.
วศ.ม. (n.) Master of Engineering See also: M. ENG.
วิศวกรช่างกล (n.) mechanical engineer Ops. คน
วิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต (n.) Doctor of Engineering See also: D.Eng. Syn. วศ.ด.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An engineer must have designed the human body.วิศวกรต้องเป็นคนออกแบบร่างมนุษย์แน่ๆ
Each applicant was custom designed and an engineer had to personally configure it.เครื่องตอกบัตรแต่ละเครื่องต้องจัดทำตามออเดอร์ และวิศวกรต้องออกแบบเครื่องด้วยตัวเอง
It's that engineer from the power company.คนนั้นเป็นวิศวกร ที่ทำงานให้กับโรงไฟฟ้านี่
You should never ask an engineer to explain a thing because he will!เธอไม่ควรถามวิศวกรให้อธิบาย บางสิ่ง เพราะเค้าจะร่ายยาว!
I could use an engineer such as yourself at the house.พ่ออยากจะใช้วิศวกรอย่างลูกไปที่บ้าน
I knew the guy was an engineer or whatever, but man, his skill as an artist was unbelievable.ฉันรู้ว่าเขาเป็นวิศวกร หรืออะไรก็ตามเถอะ แต่ความสามารถเรื่องวาดรูปของเขา สุดๆ ไปเลยล่ะ
Naval engineer for the port of miami,วิศวกรการเดินเรือ ให้ท่าเรือไมอามี่
Okay, so your husband is an engineer and a secret crime fighter.โอเค งั้นสามีคุณเป็นวิศวะกร และต่อสู้อาชญากรอย่างลับๆ
We'll send an engineer right up.เราจะส่งช่างขึ้นไปเลยนะคะ
I'm the hydroelectrical engineer supervising the building... of the new dam in this province, and I have money!ผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าจากพลังน้ำ เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการก่อสร้าง เขื่อนใหม่ในจังหวัดนี้ และผมก็มีเงิน
He's an engineer at Winthrop-Keller Aeronautics, has clearance to extremely sensitive plans for future weapons technology.เขาเป็นวิศวกร ที่สถาบันอากาศยาน วินทรอบ เคลเลอ เขา สำหรับเทคโนโลยีอาวุธในอนาคต
This prize will be presented by none other than Mr. Morimoto, CEO and chief engineer at Atari games.รางวัลทั้งหมดนี้สนับสนุน โดยเป็นใครไม่ได้นอกจาก คุณโมริโมโต้, ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าวิศวกร ที่บริษัทอะตาริเกม

engineer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, 谋士 / 謀士] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, 土木] building; construction; civil engineering
化学工程[huà xué gōng chéng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 化学工程 / 化學工程] chemical engineering
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, 化工] chemical engineering; chemical industry
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 合龙 / 合龍] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc)
土木工程[tǔ mù gōng chéng, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 土木工程] civil engineering
电脑辅助工程[diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电脑辅助工程 / 電腦輔助工程] computer aided engineering
电学[diàn xué, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, 电学 / 電學] electrical engineering
电气工程[diàn qì gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电气工程 / 電氣工程] electrical engineering
电子工程[diàn zǐ gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电子工程 / 電子工程] electronic engineering
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 工程] engineering; an engineering project; project; undertaking
工程图[gōng chéng tú, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, 工程图 / 工程圖] engineering graphics; technical drawing
工程图学[gōng chéng tú xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, 工程图学 / 工程圖學] engineering graphics; technical drawing
工程学[gōng chéng xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, 工程学 / 工程學] engineering
工程师[gōng chéng shī, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, 工程师 / 工程師] engineer
基因工程[jī yīn gōng chéng, ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 基因工程] genetic engineering
遗传工程[yí chuán gōng chéng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 遗传工程 / 遺傳工程] genetic engineering
灰领[huī lǐng, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄥˇ, 灰领 / 灰領] gray collar; specialist; technical worker; engineer
水利工程[shuǐ lì gōng chéng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 水利工程] hydraulic engineering
电机及电子学工程师联合会[diàn jī jí diàn zǐ xué gōng chéng shī lián hé huì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 电机及电子学工程师联合会 / 電機及電子學工程師聯合會] IEEE; Institute of Electrical and Electronic Engineers
水暖工[shuǐ nuǎn gōng, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, 水暖工] plumber; heating engineer
机械工程[jī xiè gōng chéng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 机械工程 / 機械工程] mechanical engineering
工兵[gōng bīng, ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥ, 工兵] military engineer
策划[cè huà, ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 策划 / 策劃] plot; scheme; bring about; engineer
反应锅[fǎn yìng guō, ㄈㄢˇ ˋ ㄍㄨㄛ, 反应锅 / 反應鍋] reaction pot (chemical engineering); cauldron (at Hogwarts 霍格沃茨)
比例尺[bǐ lì chǐ, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 比例尺] scale; architect's scale; engineer's scale
理工[lǐ gōng, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ, 理工] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
理工科[lǐ gōng kē, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜ, 理工科] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
线圈[xiàn quān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线圈 / 線圈] solenoid (electrical engineering); coil
线圈般[xiàn quān bān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ ㄅㄢ, 线圈般 / 線圈般] solenoid (electrical engineering); coil
工业大学[gōng yè dà xué, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 工业大学 / 工業大學] Technical University; university, mostly for Engineering Sciences
价值工程[jià zhí gōng chéng, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 价值工程 / 價值工程] value engineering
引水工程[yǐn shuǐ gōng chéng, ˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 引水工程] water-induction engineering

engineer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーションエンジニア[, apurike-shon'enjinia] (n) {comp} application systems engineer
カスタマーエンジニア[, kasutama-enjinia] (n) {comp} customer engineer
コンサルタントエンジニア[, konsarutantoenjinia] (n) consultant engineer
フライトエンジニア[, furaitoenjinia] (n) flight engineer
土木工学者[どぼくこうがくしゃ, dobokukougakusha] (n) civil engineer
技術士[ぎじゅつし, gijutsushi] (n) consulting engineer
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering
エンジニア[, enjinia] (n) engineer; (P)
エンジニアリング[, enjiniaringu] (n) engineering; (P)
エンジニアリングセラミックス[, enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics
エンジニアリングプラスチック[, enjiniaringupurasuchikku] (n) engineering plastics
エンジニアリングワークステーション[, enjiniaringuwa-kusute-shon] (n) {comp} engineering workstation; EWS
エンプラ[, enpura] (n) (abbr) (See エンジニアリングプラスチック) engineering plastics
カスタマエンジニア[, kasutamaenjinia] (n) {comp} customer engineer; CE
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P)
ジーンエンジニアリング[, ji-n'enjiniaringu] (n) gene engineering; genetic engineering
ソフトウェアエンジニアリング[, sofutoueaenjiniaringu] (n) {comp} software engineering; SE
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] (n) {comp} software engineering
ナレッジエンジニアリング[, narejjienjiniaringu] (n) knowledge engineering
化学工学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n) (See 化工) chemical engineering
化工[かこう, kakou] (n) (abbr) (See 化学工学) chemical engineering
土建屋[どけんや, dokenya] (n) general (civil engineering and construction) contractor; (P)
土建業[どけんぎょう, dokengyou] (n) the (civil engineering and) construction industry
土建業者[どけんぎょうしゃ, dokengyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor
土木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) civil engineering
土木建築[どぼくけんちく, dobokukenchiku] (n) civil engineering and construction
工学士[こうがくし, kougakushi] (n) Bachelor of Engineering
工手[こうしゅ, koushu] (n) person engaged in public engineering works
建設業者[けんせつぎょうしゃ, kensetsugyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor
弦材[げんざい, genzai] (n) civil engineering chord member
情報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] (n) {comp} computer science; information engineering
技監[ぎかん, gikan] (n) engineer-in-chief; chief engineer; chief scientist
擁壁[ようへき, youheki] (n) retaining wall (civil engineering)
機械工学[きかいこうがく, kikaikougaku] (n) mechanical engineering
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE)
システムエンジニア[しすてむえんじにあ, shisutemuenjinia] system engineer
フィールドエンジニア[ふぃーるどえんじにあ, fi-rudoenjinia] field engineer (FE)
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering
定格[ていかく, teikaku] rated value (engineering)
工学[こうがく, kougaku] engineering
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工学[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering

engineer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūa) EN: mechanic ; fitter ; engineer FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างเครื่องจักร[n. exp.] (chang khreū) EN: engineer FR:
ช่างกล[n. exp.] (chang kon) EN: mechanic ; engineer FR: mécanicien [m] ; ingénieur mécanicien [m]
ช่างยนต์[n. exp.] (chang yon) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer ; automotive technician FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]
หัวหน้าช่างกล[n. exp.] (hūanā chang) EN: chief engineer FR:
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[n. exp.] (jaonāthī dū) EN: senior system engineer FR:
นายช่าง[n.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; engineer ; chief FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
ทหารช่าง[n. exp.] (thahān chān) EN: military engineer FR: ingénieur militaire [m]
ต้นกล[n.] (tonkon) EN: chief engineer FR: ingénieur en chef [m]
วิศวกร[n.] (witsawakøn) EN: engineer ; mechanic FR: ingénieur [m]
วิศวกรช่างกล[n. exp.] (witsawakøn ) EN: mechanical engineer FR: ingénieur mécanicien [m] ; ingénieur en mécanique [m]
วิศวกรชลประทาน[n. exp.] (witsawakøn ) EN: irrigation engineer FR:
วิศวกรไฟฟ้า[n. exp.] (witsawakøn ) EN: electrical engineer FR: ingénieur électricien [m] ; ingénieur en électricité [m]
วิศวกรจราจร[n. exp.] (witsawakøn ) EN: traffic engineer FR:
วิศวกรการเกษตร[n. exp.] (witsawakøn ) EN: agricultural engineer FR: ingénieur agronome [m]
วิศวกรเคมี[n. exp.] (witsawakøn ) EN: chemical engineer FR: ingénieur chimiste [m]
วิศวกรเครื่องกล[n. exp.] (witsawakøn ) EN: mechanical engineer FR: ingénieur mécanicien [m] ; ingénieur en mécanique [m]
วิศวกรโครงการ[n. exp.] (witsawakøn ) EN: project engineer FR:
วิศวกรโครงสร้าง[n. exp.] (witsawakøn ) EN: structural engineer FR:
วิศวกรคุณภาพ[n. exp.] (witsawakøn ) EN: quality engineer FR:
วิศวกรความปลอดภัย[n. exp.] (witsawakøn ) EN: safety engineer FR:
วิศวกรโลหการ[n. exp.] (witsawakøn ) EN: metallurgical engineer FR:
วิศวกรเหมืองแร่[n. exp.] (witsawakøn ) EN: mining engineer FR:
วิศวกรนิวเคลียร์[n. exp.] (witsawakøn ) EN: nuclear engineer FR:
วิศวกรปิโตรเลียม[n. exp.] (witsawakøn ) EN: petroleum engineer FR:
วิศวกรประปา[n. exp.] (witsawakøn ) EN: plumbing engineer FR:
วิศวกรรังวัด[n. exp.] (witsawakøn ) EN: survey engineer FR:
วิศวกรรถไฟ[n. exp.] (witsawakøn ) EN: railway engineer FR:
วิศวกรสื่อสาร[n. exp.] (witsawakøn ) EN: communication engineer FR:
วิศวกรอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakøn ) EN: industrial engineer FR: ingénieur industriel [m]
วิศวกรยานยนต์[n. exp.] (witsawakøn ) EN: automotive engineer FR: ingénieur automobile
วิศวกรโยธา[n. exp.] (witsawakøn ) EN: civil engineer FR: ingénieur civil [m]
บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม[n. exp.] (børisat thī) EN: engineering consulting firm FR: société de conseil en ingénierie [f]
จิตวิทยาวิศวกรรม[n. exp.] (jittawittha) EN: engineering psychology FR:
คณะวิศวกรรมศาสตร์[n. prop.] (Khana Witsa) EN: Faculty of Engineering FR:
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics FR:
คณิตศาสตร์วิศวกรรม[n. exp.] (khanittasāt) EN: advanced engineering mathematics FR:
คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์[n. exp.] (khanittasāt) EN: engineering mathematics FR:
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า [n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematics for electrical engineering FR:

engineer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwicklungsingenieur {m}designing engineer
Diplomingenieur {m}graduate engineer
Ausgrabungsingenieur {m}excavation engineer
Außendiensttechniker {m}field engineer
Wasserbauingenieur {m}hydraulic engineer
Laboringenieur {m}laboratory engineer
Projektingenieur {m}project engineer
Versuchsingenieur {m}research engineer
Luftfahrttechnik {f}aeronautical engineering; aeronautics
Apparatebau {m}apparatus engineering
Fahrzeugtechnik {f}automotive engineering
Kraftfahrzeugentwicklung {f}automotive engineering
Biotechnologiefirma {f}bioengineering company
biotechnisch {adj}bioengineering
Bodenbearbeitungstechnik {f}cultivation engineering
Verfahrenstechnik {f} [chem.]chemical engineering
Bauingenieurwesen {n}civil engineering
Bauwesen {n}civil engineering; architecture
Tiefbau {m}civil engineering
Schwachstromtechnik {f}communication engineering
Ingenieurbüro {n}consulting engineers; engineering office
Regelungstechnik {f}controlling engineering; control engineering; control technology
Konstrukteur {m}design engineer; draftsman; draughtsman [Br.]
Entsorgungstechnik {f}disposal technology; disposal engineering
Elektrotechnik {f}electrical engineering
Maschinist {m} (auf Schiffen)engineer (on ships)
Weißstreifen-Aalgrundel {f} (Pholidichthys leucotaenia) [zool.]engineer goby
Ingenieurwissenschaft {f}engineering science
Maschinenfabrik {f}engineering works
Technikfolgenabschätzung {f}engineering results assessment
Technische Mechanik {f}engineering mechanics
Fassadenbau {m}facade engineering; façade engineering
Generalplanung {f}general engineering
Genmanipulation {f}genetic engineering
Datenschutzbeauftragte {m,f}; Datenschutzbeauftragterdata security engineer; data protection registrar
Starkstromtechnik {f}heavy current engineering
Hochbau {m}structural engineering
Krankenhaustechnik {f}hospital technology; hospital engineering
Wasserbau {m}hydraulic engineering; water engineering
Wirtschaftsingenieurwesen {n}Industrial Engineering with Business Studies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า engineer
Back to top