ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

artisan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *artisan*, -artisan-

artisan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
artisan (n.) ช่างฝีมือ See also: นายช่าง Syn. craftsman
English-Thai: HOPE Dictionary
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist)
English-Thai: Nontri Dictionary
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
artisanช่างศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artisansช่างฝีมือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายช่างฝีมือ (n.) artisan See also: craftsman Syn. ศิลปกร, นายช่าง
ศิลปกร (n.) artisan See also: craftsman Syn. นายช่างฝีมือ, นายช่าง
ศิลปการ (n.) artisan See also: craftsman Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง
พรรคพวก (n.) partisan See also: followers, friends Syn. พวก, พวกพ้อง
พลพรรค (n.) partisan See also: friends, company, party, gang, associate, followers Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing from the artisan cheese shop.ไม่ซื้อของจาก ร้านชีสอาร์ติซาน
This is an artisan butchery.ที่นี่เป็นร้านเนื้อช่างฝีมือ
This artisan world-- that's why I studied art in the first place, to pursue my true passion.โลกแห่งงานฝีมือนี้-- นั่นคือเหตุผลที่ทำไม ฉันถึงเรียนศิลปะตั้งแต่แรก เพื่อไล่ตามความลุ่มหลง ที่แท้จริงของฉัน
And three doors down from Ken's flowers, the owner of Xavier's artisan bakery...และถัดไปร้านดอกไม้ของเคน ไปสามร้าน คือร้านของซาเวียร์ ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่
There's no room for an honest artisan like me any more.ไม่มีที่ให้ศิลปินแบบฉันอีกแล้ว
We are young partisans.เราเป็นลูกศิษย์หนุ่ม
If necessary, the partisan way.ถ้าจำเป็นก็ให้พรรคพวก
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค
Take me, for example, when I was a partisan.พาฉันไปเช่นตอนที่ฉันเป็นพรรคพวก
Once, when I was already grown-up, a partisan, I peed in my pants.เมื่อผมโตขึ้นแล้ว, พรรคพวกฉันกินเข- ้าไปในกางเกงของฉัน
You're a teacher and a partisan.แต่ไม่ใช่ที่นี่ คุณเป็นครูและพรรคพวก
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า...

artisan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锢漏锅[gù lòu guō, ㄍㄨˋ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ, 锢漏锅 / 錮漏鍋] tinker; artisan who fixes leaky pots
工匠[gōng jiàng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, 工匠] artisan; smith
党派[dǎng pài, ㄉㄤˇ ㄆㄞˋ, 党派 / 黨派] partisan; political party related
作坊[zuō fang, ㄗㄨㄛ ㄈㄤ˙, 作坊] workshop (of artisan)

artisan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチザン[, a-chizan] (n) artisan
アーティザン[, a-teizan] (n) artisan
アルチザン[, aruchizan] (n) artisan (fre
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan
細工師[さいくし, saikushi] (n) craftsman; artisan
パルチザン[, paruchizan] (n) partisan (fre
一味[ひとあじ, hitoaji] (n,vs) clan; partisans; conspirators; gang; crew
一身[いっしん, isshin] (n) partisans; gang; conspirators
党派根性[とうはこんじょう, touhakonjou] (n) partisan spirit (prejudice); partisanship; factionalism
四民[しみん, shimin] (n) the four social classes (samurai, farmers, artisans, merchants); the masses
士農工商[しのうこうしょう, shinoukoushou] (n) hierarchy of samurai, farmers, artisans, and merchants in Edo society
工匠[こうしょう, koushou] (n) artisan; mechanic
職人[しょくにん, shokunin] (n,adj-no) worker; mechanic; artisan; craftsman; (P)
職人体の男[しょくにんていのおとこ, shokuninteinootoko] (n) man dressed like an artisan; man of workmanlike appearance
職人技[しょくにんわざ, shokuninwaza] (n) (1) craftsmanship; (adj-no) (2) artisanal
職人気質[しょくにんかたぎ;しょくにんきしつ, shokuninkatagi ; shokuninkishitsu] (n) spirit of a true artisan; (a craftsman's) pride in one's work
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P)
超党派[ちょうとうは, choutouha] (n) nonpartisan; (P)
超然内閣[ちょうぜんないかく, chouzennaikaku] (n) (Meiji or Taisho era) non-partisan cabinet

artisan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[n.] (chāng = cha) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker ; skilled workman FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (changfīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
หัตถกรรม[n.] (hatthakam) EN: handicraft ; crafts ; manufacture FR: artisanat [m]
การช่าง[n.] (kān chāng) EN: craft ; art FR: artisanat [m]
คนเสื้อแดง [n. exp.] (khon seūa d) EN: red shirts ; red-shirted protesters FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
นักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัว [n. exp.] (nakthurakit) EN: self-made businessman FR: homme d'affaires qui s'est fait tout seul [m] ; homme d'affaires qui est l'artisan de sa propre réussite [m] ; self-made man [m]
งานฝีมือ[n.] (ngān fīmeū) EN: handicraft ; craft ; art FR: artisanat [m] ; art [m]
งานหัตถกรรม[n.] (ngān hattha) EN: handicraft ; manufacture FR: artisanat [m]
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
ผู้ฝักใฝ่[n.] (phūfakfai) EN: adherent ; partisan ; sympathizer FR: partisan [m] ; sympathisant [m]
ผู้สนับสนุนความคิด[n. exp.] (phū sanapsa) EN: advocate FR: partisan [m]
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide ; follower FR: disciple [m] ; partisan [m]
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakph) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends FR: partisans [mpl] ; clique [f]
สร้างตัว[adj.] (sāng tūa) EN: self-made FR: self-made ; qui a réussi tout seul ; qui est l'artisan de sa propre réussite
สานุศิษย์[n.] (sānusit) EN: disciple ; follower ; adherent ; student FR: disciple [m] ; partisan [m]
เสื้อแดง [n. exp.] (seūa daēng) EN: red shirts ; red-shirted protesters FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
ถือพรรคถือพวก[adj.] (theū phak t) EN: partisan ; cliquish FR:
ถือพวก[v. exp.] (theū phūak) EN: have a strong party spirit ; be partisan ; stick together FR:
ถือพวก[adj.] (theū phūak) EN: partisan ; cliquish FR:

artisan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vetternwirtschaft {f}partisanship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า artisan
Back to top