ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

baboo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *baboo*, -baboo-

baboo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
baboo (n.) นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr.ในภาษาอังกฤษ) Syn. babu
baboon (n.) ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง Syn. ape
English-Thai: HOPE Dictionary
baboo(บา'บู) n. = babu
baboon(บาบูน') n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีปากคล้ายสุนัขกระพุ้งแก้มใหญ่,หางสั้น,คนที่หยาบคาย, See also: baboonish adj. ดูbaboon
English-Thai: Nontri Dictionary
baboon(n) ลิงทโมน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baboonsบาบูน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, pipe down, you big baboon. This doesn't hurt.โอ้ท่อลงคุณลิงบาบูนใหญ่ นี้ไม่เจ็บ
I hope she doesn't notice the $2,000 for the baboon seminal fluid I ordered.ฉันหวังว่าหล่อนคงยังไม่ทันสังเกตุตัวเลข 2พันเหรียญ ค่าน้ำเชื้อลิงบาบูนที่ฉันสั่งซื้อไป
Somewhere there's a baboon scratching his ass.บาบูนที่ไหนสักที่ตรงนั้นเกาก้นอยู่
Get up and do some exercises you lazy baboons!เร็ว! ออกไปไอ้พวกลิงขี้เกียจสันหลังยาว
I'm like an insatiable baboon in the bedroom.ฉันเป็นเหมือนลิงบาบูนที่ไม่รู้จักพอ ตอนอยู่ในห้องนอน
You're a baboon everywhere.อยู่ที่ไหนคุณก็เป็นลิงบาบูน
A baboon must keep track of the troop's social pecking order.ลิงบาบูนต้องติดตาม ของลำดับทางสังคมของกลุ่ม
Why, if it isn't Porcelain's dad, who may or may not have a baboon heart.ละครเพลงกำลังจะกลับมา แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะจะทำไม คุณพ่อเครื่องยนตร์ ใครมีหรือไม่มีหัวใจลิงบาบูน
And he might have got it from a baboon.และบางทีอาจจะต้องไปขอมาจากลิงบาบูน
Baboons are dangerous killers who throw their own feces when they're not tearing off people's faces or admiring their own weird butts.บาบูนเป็นลิงนักฆ่าที่อันตรายยิ่ง ที่ชอบปาอุจจาระของมันเมื่อมันไม่ได้ฉีก หน้าของคนหรือยกย่องก้นแปลกๆของมัน
If Burt Hummel thinks what Washington needs is more baboon parts, then he needs a brain transplant.ถ้าเบิร์ท ฮัมเมลคิดว่าวอชิงตันต้องการ บาบูนมาเป็นส่วนร่วม แล้วเขาคงจะต้องเอาสมองมันมาใส่
Watch out, baboons.ระวังตัวไว้ให้ดี เจ้าบาบูน

baboo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, 狒] hamadryad baboon

baboo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲラダ狒狒;ゲラダ狒々[ゲラダひひ, gerada hihi] (n) gelada baboon
マント狒狒[マントひひ, manto hihi] (n) sacred (hamadryas) baboon
狒々;狒狒[ひひ;ヒヒ, hihi ; hihi] (n) (1) (uk) baboon; (2) lecher; dirty old man; skirt-chaser

baboo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิงบาบูน[n. exp.] (ling bābūn) EN: baboon FR: babouin [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า baboo
Back to top