ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตา*, -ตา-

ตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตา (n.) mesh See also: netting, grid Syn. ช่อง
ตา (v.) time See also: turn, moment Syn. เวลา, คราว, ลำดับ
ตา (n.) eye Syn. ดวงตา
ตา (n.) maternal grandfather See also: grandfather Syn. คุณตา
ตา (n.) knot See also: bud Syn. ตาไม้
ตา (n.) eye Syn. ดวงตา
ตา (n.) maternal grandfather See also: grandfather Syn. คุณตา
ตา (v.) turn See also: time, moment Syn. เวลา, คราว, ลำดับ
ตา (n.) knot See also: bud Syn. ตาไม้
ตา (n.) mesh See also: netting, grid Syn. ช่อง
ตา (adj.) shine upon Syn. แบน
ตา (v.) space out See also: stagger
ตา (v.) expose oneself to mosquitoes
ตา (v.) air See also: sun, expose, dry in the air, dry in the sun, bask in the sun, expose to the wind, have some fresh air, take an airing, expose to the sun Syn. ผึ่ง
ตา (n.) Tak Syn. จังหวัดตาก
ตา (n.) Tak Syn. จังหวัดตาก
ตา (v.) air See also: sun, expose, dry in the air, dry in the sun, bask in the sun, expose to the wind, have some fresh air, take an airing, expose to the sun Syn. ผึ่ง
ตา (adj.) shine upon Syn. แบน
ตา (v.) space out See also: stagger
ตากผ้า (v.) dry clothes in the sun See also: dry clothes in the air
ตากฝน (v.) be exposed to the rain
ตากลม (v.) take the air See also: take an outing for rest health
ตากล้อง (n.) photographer See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป
ตากล้อง (n.) photographer See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ตากลับ (n.) rolling eyes Syn. ตาเหลือก
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ตากลับ (n.) rolling eyes Syn. ตาเหลือก
ตากล้า (n.) seeding field See also: the earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant Syn. ตาตกกล้า
ตากล้า (n.) seeding field See also: earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant Syn. ตาตกกล้า
ตากวาง (n.) species of bamboo See also: kind of bamboo, Gigantochloa kurzii Gamble (Graminar) Syn. ต้นไผ่, ไผ่ตากวาง
ตากวาง (n.) Gigantochloa kurzii Gamble Syn. ต้นไผ่, ไผ่ตากวาง
ตากสมอง (v.) relax See also: rest Syn. พักผ่อน, ผ่อนคลาย
ตากสมอง (v.) relax See also: rest Syn. พักผ่อน, ผ่อนคลาย
ตากหน้า (v.) endure shame See also: be constantly gazed by the public, be shameless enough to (go and ask his mercy) Syn. แบกหน้า, บากหน้า
ตากอากาศ (v.) vacate See also: take vacation, have a holiday, go to summer resort, go away for summer holidays, avoid (escape) the summer heat, go for a change of air, take an airing, get out in the open Syn. พักผ่อน
ตากแดด (v.) sun See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the sun Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด
ตากแดด (v.) sun See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the sun Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด
ตากแห้ง (v.) dry out
ตากแห้ง (adj.) dry
English-Thai: HOPE Dictionary
ankle boneตาตุ่ม = talus
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
hair netตาข่ายคลุมผม
spreadsheetตารางจัดการหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาทำการคำนวณได้ และจะให้ผลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accipitral(แอคซิพ' พิทรัล) adj. เหมือนเหยี่ยว, ซึ่งมีตาคมกริบ (accipitrine)
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement)
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist)
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore)
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตา
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres) (43,560 ตารางฟุต)
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acritochromacyภาวะตาบอดสี
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
ad patres(อาด' พา' เทรส) L ตา
ad verbum(แอดเวอ' บัม) l. ตามคำเดิม
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
adar(อะคาร์') เดือนที่ 6 ตามปฏิทินยิว
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
English-Thai: Nontri Dictionary
abeam(adv) ตามขวางเรือ
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
according(adj) สอดคล้อง,ตา
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actually(adv) ตามจริง
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
airing(n) การตาก,การตากอากาศ
bungalow(n) บังกะโล,บ้านพักตากอากาศ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตา
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือง
ancestor(n) บรรพบุรุษ,ปู่ย่าตายาย
handsome(adj) หล่อ,ดี,งาม,หน้าตาหมดจด,สุภาพเรียบร้อย
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
anklebone(n) ตาตุ่ม
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตา
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
anyway(adv) ถึงอย่างไรก็ตา
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตา
anywise(adv) อย่างไรก็ตา
caramel(n) กาละแม,น้ำตาลไหม้,ขนมหวาน
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
astigmatism(n) อาการตาพร่า
auburn(n) สีน้ำตาลแดง
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
bay(adj) สีน้ำตาลปนแดง,สีเทาปนแดง
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ad valorem (L.)ตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
afterตามแบบอย่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amblyopiaตามัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apical bud; terminal budตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axialตามแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blepharospasmตาปิดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blindness, color; blindness, colourตาบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
budตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
clockwiseตามเข็มนาฬิกา, เวียนขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
congruous hemianopiaตาบอดครึ่งซีกซ้อนสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross-eye; strabismus, convergent; strabismus, internalตาเหล่เข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
day blindness; hemeralopiaตาฟางกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
die without issueตายโดยไม่มีทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
during His (Her) Majesty's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [ดู durante bene placito nostro] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eclipse blindnessตาบอดเหตุสุริยคราส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyestrain; asthenopia; ophthalmocopiaตาล้า, ตาเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fish eyeตาปลา [รอยแตก] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fixing eyeตาข้างจ้อง (ในคนตาเหล่) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floral bud; flower budตาดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flower bud; floral budตาดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gridตาราง, กริด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
halationตาพร่าแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemeralopia; blindness, dayตาฟางกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemianopia, heteronymousตาบอดครึ่งซีกคู่ในหรือนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hibernaculumตางัน, หน่องัน [ฤดูหนาว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paralytic strabismus; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incongruous hemianopiaตาบอดครึ่งซีกเหลื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
longitudinalตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
malleolus, externalตาตุ่มนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monocular strabismus; strabismus, monolateral; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
naked budตาเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
night blindness; nyctalopiaตาฟางกลางคืน, ตาบอดแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmiaตาอักเสบรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parachromatism; dichromasy; parachromatopsiaตาบอดเอกรงค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prospectiveตามแผน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadratตารางสี่เหลี่ยม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reasonableตามสมควร, สมควรแก่เหตุ, มีเหตุอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resting bud; dormant bud; latent budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amaurosisตาบอด [การแพทย์]
Ankleตาตุ่ม, ข้อเท้า [การแพทย์]
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Blindnessตาบอด [TU Subject Heading]
Calendar Year Life Table ตารางชีพตามปีปฎิทิน หรือตารางชีพช่วงเวลา(period life table) ตารางชีพที่ใช้อัตราตายที่เป็นอัตราของช่วง เวลา ที่กำหนดเท่านั้น และรุ่นปี (cohort) ของตารางชีพนี้ก็เป็นรุ่นปีสมมุติ [สิ่งแวดล้อม]
colour blindnessตาบอดสี, ความผิดปกติในการมองเห็นสีเนื่องจากไม่สามารถรับความรู้สึกจากแสงสีปฐมภูมิสีใดสีหนึ่งหรือทั้งสามสีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cross-Eyeตาเหล่ [การแพทย์]
Discolorationตาเปลี่ยนสี [การแพทย์]
Downstreamตามทิศทางการไหล,ปลายทาง [การแพทย์]
Eyeตา [TU Subject Heading]
Gangreneตายเน่า, เนื้อตายเน่า, เนื้อตาย, ตายเน่าโดยขาดเลือดหล่อเลี้ยงและมีการติดเชื้อร่วม, เน่าตาย, บริเวณแผลเปลี่ยนเป็นสีดำ, เนื้อเน่า, เนื้อเน่าตาย, เนื้อตาย, การเน่า, แผลเน่า, อวัยวะตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง, แก็งกรีน, การตายเน่า, การตายของเนื้อ [การแพทย์]
Indicativeตามที่แสดงไว้ [การแพทย์]
Lacyตาข่ายเล็กๆ [การแพทย์]
Longitudinalตามแนวตั้ง, ตามยาว, แบบตามยาว, การตรวจตามยาว, การสำรวจระยะยาว, ด้านยาว [การแพทย์]
Meshworksตาข่าย [การแพทย์]
Milestonesตารางการปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ [การแพทย์]
Myopic Degenerationตาเสื่อมจากสายตาสั้น [การแพทย์]
night blindnessตาบอดกลางคืน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน A  ซึ่งมีผลทำให้นัยน์ตามัวมองเห็นไม่ชัดในเวลาโพล้เพล้ หรือยามค่ำคืน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scheduleตารางเวลา [การบัญชี]
Strabismusตาเหล่ [TU Subject Heading]
Tableตาราง [เทคโนโลยีการศึกษา]
two-way tableตารางสองทาง, ตารางสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องและต้นขั้วทั้ง 2 ด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย์]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Accommodateปรับสายตา [การแพทย์]
Accommodationแอคคอมโมเดชัน, การปรับขยาย, การปรับตัว, การมองใกล้, ม่านตาหดเวลามองใกล้, ปรับตนเข้ากับสภาพแวดล้อม, สามารถปรับตัว [การแพทย์]
Acquiescence in Respondingการคล้อยตาม [การแพทย์]
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Ad Valorem Tax ภาษีตามมูลค่า ภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้านั้น คำว่า "Ad valorem" เป็นภาษาละติน แปลว่า ตามมูลค่า ใช้ในการคำนวณหาจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย โดยจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย จะมีอัตราต่อมูลค่าของสินค้านั้น ๆ คงที่ โดยปกติคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้านั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Adenohypophysisต่อมใต้สมองส่วนหน้า, กลีบหน้าของต่อมใต้สมอง, กลีบหน้าของต่อมปิตูอิตารีย์, อดีโนฮัยโปฟัยซิส, ต่อมใต้สมองด้านหน้า, ต่อมพิตูอิตารีย์ส่วนหน้า [การแพทย์]
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา ทรายหรือดินละเอียดที่ลมหอบเอามาทับถม อย่างเช่นเนินทรายที่มักพบอยู่ทั่วไปตามหาดทรายหรือทะเลทราย [สิ่งแวดล้อม]
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
alkali metalsโลหะแอลคาไล, โลหะหมู่ I  ในตารางธาตุได้แก่ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม รูบิเดียม  ซีเซียม  และแฟรนเซียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grand-dady (n.) ปู่ / ตา (คำไม่เป็นทางการ) Syn. grandfather
grandaddy (n.) ปู่ / ตา (คำไม่เป็นทางการ)
grandaunt (n.) พี่สาวหรือน้องสาวของปู่ ย่า ตา ยาย
grandparents (n.) ปู่ ย่า ตา ยาย
granduncle (n.) พี่ชายหรือน้องชายของปู่ / ตา / ย่า / ยาย Syn. greatuncle
greataunt (n.) พี่หรือน้องสาวของปู่ / ตา / ย่า / ยาย
greatuncle (n.) พี่ชายหรือน้องชายของปู่ / ตา / ย่า / ยาย
mince pies (sl.) ตา See also: นัยน์ตา
Tak (n.) ตา
dehumidify (vt.) ตากแห้ง Syn. freeze-dry Ops. moisten
desiccate (vt.) ตากแห้ง Syn. dehumidify, freeze-dry Ops. moisten
dessicate (vt.) ตากแห้ง See also: ทำให้แห้ง, คั่ว Syn. dry, shrivel Ops. moisten, wet
parch (vt.) ตากแห้ง See also: ทำให้แห้ง, คั่ว Syn. dessicate, dry, shrivel Ops. moisten, wet
mesh (n.) ตาข่าย See also: แห, ร่างแห, ตะแกรง Syn. net, web
nett (n.) ตาข่าย See also: ร่างแห Syn. net
hairnet (n.) ตาข่ายคลุมผม
snood (n.) ตาข่ายคลุมผมด้านหลัง See also: ที่ครอบผมด้านหลังแบบตาข่าย Syn. hairnet
net (n.) ตาข่ายดักสัตว์ See also: ตาข่าย, แห, ร่างแห
trammel (n.) ตาข่ายดักสัตว์
wire gauze (n.) ตาข่ายลวด Syn. steel wool
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
Take your timeตามสบายเลย / ใช้เวลาให้เต็มที่
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด)
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
Make yourself at homeทำตัวตามสบายนะ
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
Do you know where I put my glasses?คุณทราบไหมว่าฉันวางแว่นตาไว้ที่ไหน
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
Go along the corridorเดินไปตามทางเดินนั่น
Leave that stuff aloneทิ้งสิ่งนั้นไว้ตามลำพังของมัน
I want to show you somethingฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
Just trust meแค่ไว้ใจฉัน ทำตามการนำของฉัน
It's my turnถึงตาฉันแล้ว ขอฉันดูหน่อย
I try to behave the way he would like me toฉันพยายามทำตัวตามวิถีทางที่เขาอยากให้ฉันทำ
I need to speak to you aloneฉันต้องการคุยกับคุณตามลำพัง
Why are you following me?คุณตามฉันมาทำไม
Just follow your heartแค่ทำตามหัวใจของคุณ
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
I think I would probably starveฉันคิดว่าฉันอาจจะอดตายได้
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
Give me a little sugar, pleaseขอน้ำตาลสักหน่อยนะจ๊ะ
She burst into tears and hugged himเธอหลั่งน้ำตาออกมาและสวมกอดเขา
I won't let any of the children out aloneฉันจะไม่ปล่อยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามลำพัง
Swear to me that you won't go looking for himสาบานกับฉันมาว่าคุณจะไม่ไปตามหาเขา
He needs the time alone to gather his thoughtsเขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
We would like a moment aloneเราอยากขอเวลาสักครู่ตามลำพัง
I'm here at my own requestฉันมาที่นี่ตามความต้องการของตนเอง
I just close my eyes for a secฉันก็แค่หลับตาลงสักครู่
Maybe I'll try to shut my eyes for a whileบางทีฉันจะพยายามหลับตาลงสักครู่
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
He walked quickly along the roadเขาเดินไปตามถนนอย่างรวดเร็ว
Now, I am focused on pursuing my new goalsตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
He always lags behind the othersเขาตามไม่ทันคนอื่นเสมอ
He was resigned to his fateเขายอมจำนนต่อโชคชะตา
What does she look like?รูปร่างหน้าตาเธอเป็นอย่างไร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Talk about her! She's smart, fun, the hair, the eyes.เธอฉลาด สนุก ผม ตา อะไรก็ได้ หยิบขึ้นมาซักอย่าง
A cop's here for you from robbery detail.หนี้นอกระบบ? นายก้อรู้หนิ ตา แล้วก้อ ไต
Older people, your parents' age or grandparents' age.คนสูงอายุ พ่อ แม่คุณ ปู่ ย่า ตา ยายคุณ
You had your whole face done. Eyes, nose, mouth, and jaw!ก็ทำมาทั้งหน้าแล้ว ตา จมูก ปาก ไหนจะกรามอีก!
As you know, our French and British pilots are engaged at Pont-? Mousson.คุณคงทราบฝูงบินฝรั่งเศส และอังกฤษ ติดพันการรบที่ปงต์ ตา มูสซง
The rest of the squadron will support the others at Pont-? Mousson.เครื่องที่เหลือจะไปสนับสนุนการรบ ที่ปงต์ ตา มูสซง
She had two eyes, a mouth and a nose, right in the middle of her face.มี 2 ตา 1 ปาก 1 จมูก อยู่กลางหน้า
Here we go. We're about to leave for Times Square. Tsk, tsk, tsk.ไปเลย เรากำลัง จะออกจาก สำหรับตารางเวลา ตา ตา ตา.
George would give everything.ผิวหนัง ตา ของเขา...
I'm not interested.มันให้ความยอดเยี่ยมแก่พวกเขา อย่างเช่น ความสัมพัสระหว่าง ตา กับ มือ
Men in Black were here looking for the same thing.เอาละ ตอนนี้ นายเป็นทั้ง ตา และหูของฉัน ทำตัวให้เป็นธรรมชาติ
From mouth, ears, nose, eyes and even the lower orifices.จาก ปาก หู จมูก ตา และทวารด้านล่าง
Upgrades. I've got eyes, ears, voice box.ที่อัพเกรดก็มี ตา หู กล่องเสียง
Double my ass. Look at its head. I knocked its eye clear out.สอง ตูดของฉัน มองไปที่ หัวของ มัน ฉัน เคาะ ตา ที่ชัดเจน ออกมา
I see checkmate in 5. What do you see?ผมคิดว่ารุกฆาตได้ใน 5 ตา คุณเห็นเป็นไง
I saw it with my own two eyes.ฉันเห็นมากับ 2 ตา ฉันเองเลย
He lost the game two moves later.เดินอีก 2 ตา เขาก็แพ้เลย
We'll be using eyes and ears.เราใช้ได้แค่ ตา กับ หูเท่านั้น
Come on, gramps. Pick up.เร็วสิ ตา รับสายหน่อย
Keep your nose clean, Benny. You hear me?เปิด หู ตา ไว้ เข้าไว้ เบนนี่ \ นายเข้าใจนะ?
(Laughs) Reel... (Instrumental "Up On The Housetop" playing) (Gasps) Sweet. ♪หลวมตัว เสร็จฉัน โอ๊ย เซ็งอะ ตา ตา เครา
I highly doubt they fucking taught you to fucking close your eyes and fucking cum wherever you want!ฉันโคตรสงสัยเลยว่าพวกเธอสอนไรแก เพื่อจะอึ๊บใกล้ๆ ตา และเสร็จที่ไหนที่แกต้องการ
Turn around and stop the car.หยุดรถ ตา ไปรอบ ๆ และหยุดรถ
The legend is that the "Eye" is everywhere.ตำนานคือ ตา มีอยู่ทั่วไป.
Deep down inside you wanted nothing more than to be part of the "Eye," but you were never invited.ลึกลงไปใน คุณต้องการอะไรมากไป มากกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ ตา , แต่คุณไม่เคยได้รับเชิญ.
You think I can't hear you every day talking about visions and three-eyed ravens and black magic?คิดว่าข้าไม่ได้ยินรึ ที่คุยกันทุกวันเกี่ยวกับนิมิต เรเวน 3 ตา กับศาสตร์มืด?
Talking about visions and three-eyed ravens and worse.คุยแต่เรื่องนิมิต อีกา 3 ตา เรื่องร้ายๆ
Yeah, grandparents, mom, dad, truckload of cousins -- the whole family was lousy for it, but we...ใช่ ปู่ ตา พ่อแม่แล้วก็ญาติอีกโหลนึง ทั้งครอบครัวทำเรื่องนี้ทั้งนั้น
This is the country of my great-grandparents' birth.นี่คือประเทศที่ปู่ ย่า ตา ยายของผมเกิดมา
After only four moves, there's more than 300 billion options to consider.หลังจากเดินแค่ 4 ตา จะมีอีก 3 แสนล้านวิธีเดินให้พิจารณา
"And I'll take off your heads. For your eyes, $0.10. "No noses today.ตา 10 เซ็นต์ วันนี้ไม่เอาจมูก
The eyes are the nipples of the face.ตา คือ จุดเด่นที่สุดบนใบหน้า
The eyes, nose, ears and mouth are humanoid.ตา จมูก หู ละม้ายคล้ายมนุษย์
Dude, your blind-man hearing is out of control.ตา ถึงตาจะบอด แต่การได้ยินของตานี่สุดยอดเลย
The eyes, the ears, the ratio of the forehead to the chin.ตา หู ระยะห่างระหว่างหน้าผากถึงคาง
Ta, ta, I'll see you in a bit, my flower.ตา, ตาผมจะเห็นคุณ ในบิตดอกไม้ของฉัน
Pick your eyes up, and put them back in safely.ตา? เก็บขึ้นมาแล้วเอาไปไว้ในที่ปลอดภัย
Eye issue, brain issue, now a heart issue, sounds like a real case to me.ตา.. สมอง ตอนนี้หัวใจ
Hanging the laundry out back. And you keep your voice down.ตากผ้าอยู่หลังบ้าน พูดเบาๆได้มั้ยเนี่ย
These balls on your butts.ตากลมคู่นี้จ้องก้นพวกเธออยู่

ตา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[め, me] Thai: ตา English: eye
ネット[ねっと, netto] Thai: ตาข่าย English: net
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: ทำอะไรโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแต่อย่างนั้น English: engrossment
大人[おとな, otona] Thai: คำที่ใช้เรียกคนประมาณตามอายุ English: adult
掛ける[かける, kakeru] Thai: สวม(แว่นตา) English: to wear
明かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend
沿う[そう, sou] Thai: (แล่น)ไปตาม English: to run along
沿う[そう, sou] Thai: ทำตาม English: to follow
添える[そえる, soeru] Thai: ติดตามไปด้วย English: to accompany
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตาม English: to follow
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตามแบบ English: to apply to
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
目薬[めぐすり, megusuri] Thai: นำ้ยาล้างตา English: eyewash
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] Thai: ตามมาเป็นลำดับ English: to follow in succession
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] Thai: กรรมตามสนอง English: reap what you sow (id)
[ひょう, hyou] Thai: ตาราง English: table (e.g. Tab 1)
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่ตาม English: to pursue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตา
Back to top