ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freeze-dry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freeze-dry*, -freeze-dry-

freeze-dry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freeze-dry (n.) การถนอมอาหารโดยแช่แข็งก่อนใส่ภาชนะสุญญากาศแล้วเก็บที่อุณหภูมิห้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
freeze-dry(ฟรีซ'ไดร) vt. แช่เย็นแห้ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freeze-dryingการทำแห้งเยือกแข็ง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's as safe as any other chemical used to freeze-dry animals.ปลอดภัยเท่าๆ กับสารเคมีที่ใช้ทำซากสัตว์ให้แห้งแหละว่ะ

freeze-dry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーズドライ[, furi-zudorai] (n) freeze-dry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freeze-dry
Back to top