ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grid*, -grid-

grid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grid (n.) ตะแกรง See also: ลูกกรงเหล็ก Syn. grate, grille
griddle (n.) กระทะแบนสำหรับปิ้ง / อบ Syn. broiler pan, frying pan
griddle (vt.) อบ / ปิ้งด้วยกระทะแบน
griddlecake (n.) ขนมแพนเค้ก See also: แพนเค้ก Syn. hot cake
gride (vt.) ครูด See also: เบียด, ถู
gridiron (n.) ตะแกรงย่างเนื้อหรือปิ้งปลา
English-Thai: HOPE Dictionary
grid(กริด) n. ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,แผ่นตะกั่วในหม้อแบตเตอรี่,ขดลวด ในหลอดวิทยุ,สายไฟฟ้า,เส้นทางรถไฟ, Syn. gridiron
griddle(กรีด'เดิล) n. กะทะก้นแบนมีที่ถือสำหรับปิ้งขนมหรืออาหาร,ผิวหน้าร้อน และแบนของภาชนะสำหรับหุง ต้ม ปิ้งหรือทอดอาหาร
gride(ไกรดฺ) {grided,griding,grides} vi. ถู,ขูด,ครูด,บด,ทำเสียงเสียดสีดังกล่าว. vt. แทง,ตัด. n. เสียงถู,เสียงขูด,เสียงครูด,เสียงบด
gridiron(กริด'ไดเอิร์น) n. ตะแกรงย่างเนื้อหรืออาหารอื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
grid(n) ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,สายไฟฟ้า
griddle(n) กระทะก้นแบน,จานทอดของ,ตะแกรงปิ้งขนมปัง
gridiron(n) ตะแกรงปิ้งปลา,ตะแกรงย่างเนื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gridตาราง, กริด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gridgrid, กริด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The core network of the grid must be accessed.ใจกลางเครือข่ายนี้ต้องถูกเจาะให้ได้
All our grid models are worthless.โปรแกรมพยากรณ์ของเราใช้ไม่ได้
I don't think grid models are gonna be a lot of help here.โปรแกรมช่วยอะไรไม่ได้มากนักหรอก
Excuse me, sir, but Jason Bourne's passport just came up on the grid in Naples.ขอโทษครับท่าน แต่ท่านต้องไม่เชื่อเรื่องนี้แน่ พาสปอร์ตของเจสัน บอร์น ปรากฏขึ้นมาที่เนเปิ้ลครับ
You see, when this station went down, the next one on the grid tried to compensate, then the one after that, causing a full reactive power surge.คุณก็เห็น เมื่อโรงไฟฟ้่นี้ถูกปิด ต่อมาก็มีคนต้องการเงินชดเชย แล้วหลังจากนั้น เป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าถูกกระชากอย่างฉับพลัน
Not yet, but the search grid is closing in.ยังแต่ตีวงแคบเข้าแล้ว
She went off the grid and she disobeyed orders coming here.เธอไม่ฟังคำสั่งและแอบมาที่นี่เอง
If it is Project Alice, she's been evading the satellite grid for years.ถ้าเป็นอลิซ เธอก็เลี่ยงการตรวจจับ จากดาวเทียมมาได้หลายปี
Target is located at grid coordinates two-four-Tango-Kilo-Bravo one-two-four-five-six-seven-three-niner.ตำแหน่งเป้าหมาย ที่พิกัด สอง-สี่-แทงโก้-กิโล-บราโว่ หนึ่ง-สอง-สี่-ห้า-หก\ เจ็ด-สาม-เก้า
Please remove data grid Y- 12 from main unit.กรุณาเอา ดาต้ากริด วาย-12 ออกจากตัวเครื่อง
Well, he's off the grid now.อืม, ตอนนี้เขาออกจากคุกแล้ว
And the grid we set up, what did we get?แล้วพื้นที่ที่เราตรวจสอบล่ะ ได้อะไรมั่ง?

grid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打格子[dǎ gé zi, ㄉㄚˇ ㄍㄜˊ ㄗ˙, 打格子] to draw a rectangular grid (e.g. of farmland); to checker
标线[biāo xiàn, ㄅㄧㄠ ㄒㄧㄢˋ, 标线 / 標線] grid lines; graticule
方格纸[fāng gé zhǐ, ㄈㄤ ㄍㄜˊ ㄓˇ, 方格纸 / 方格紙] squared paper; graph paper; grid paper (manuscript paper with squares for Chinese characters)
[chēng, ㄔㄥ, 铛 / 鐺] frying pan; griddle
网格[wǎng gé, ㄨㄤˇ ㄍㄜˊ, 网格 / 網格] grid; mesh; lattice

grid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリット[, guritto] (n) (1) grit; (2) grid
グリッド[, guriddo] (n) grid
グリッドコンピューティング[, guriddokonpyu-teingu] (n) {comp} grid computing
グリッドバイアス[, guriddobaiasu] (n) grid bias
グリッドパターン[, guriddopata-n] (n) {comp} grid pattern
グリッドプラニング[, guriddopuraningu] (n) grid planning
グリッドプラン[, guriddopuran] (n) grid plan
一升;ひと升[ひとます, hitomasu] (n) one square on a grid; one cell of a grid
格子[こうし, koushi] (n) (crystal) lattice; grid pattern; (P)
グリッディング[, guriddeingu] (n) gridding
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy
升(P);枡;桝;斗[ます, masu] (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P)
平鍋[ひらなべ, hiranabe] (n) pan; griddle
枠線[わくせん, wakusen] (n) grid-line (e.g. in spreadsheet); closing line
焼き網[やきあみ, yakiami] (n) gridiron; griddle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グリッド[ぐりっど, guriddo] grid
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern
座標格子[ざひょうこうし, zahyoukoushi] coordinate grid
格子[こうし, koushi] grid pattern, (crystal) lattice

grid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กริด[n.] (krit) EN: grid FR: grille [f]
ตา[n.] (tā) EN: mesh ; netting ; grid ; pattern ; figure ; checker FR:
ตาข่าย[n.] (tākhāi) EN: net ; network ; grid ; mesh FR: réseau [m] ; grille [f] ; lacis [m] ; filet [m] ; maille [f] ; réticule [m]
ขยุ้มตีนหมา[n.] (khayumtīnmā) EN: Ipomoea pes-tigridis FR: Ipomoea pes-tigridis
วงศ์ปลากด[n. exp.] (wong plā ko) EN: Naked catfishes ; Bagrid catfishes FR:

grid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bleigitter {n} für Akkumulatorenaccumulator grid
Deckensprung {m}expansion joint for ceiling grid
Filterdeckenraster {n}filter ceiling grid
Auslassgitter {n}outlet grid
Rasterdecke {f}ceiling grid
Belüftungsgitter {n}ventilation grid
Bratrost {m}gridiron
Gitterbeschneidung {f} [electr.]grid clipping
"Boxenluder" {n} [slang]; Mädchen für Promotion bei Motorsport-Veranstaltungengrid girl
Ferngas {n}grid gas
Gitterspannung {f}grid voltage
Gittersystem {n}grid system
Planquadrat {n}grid square
Rastergestaltung {f}grid design
Stützstelle {f} [math.]grid point; mesh point; net point
Raster {n}grid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grid
Back to top