ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grandfather

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grandfather*, -grandfather-

grandfather ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandfather (n.) ปู่ / ตา Syn. granddad
grandfather clock (n.) นาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
grandfathern. ปู่,บรรพบุรุษ, See also: grandfatherly adj.
grandfather's clockนาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
grandfather(n) ปู่,ตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลวงตา (n.) one´s grandfather all of whom are in the monkhood
ก๋ง (n.) grandfather See also: granddad, grandpa Syn. ตา
คุณตา (n.) grandfather See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle Syn. ตา Ops. ยาย
คุณปู่ (n.) grandfather See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle Syn. ปู่ Ops. คุณย่า
ปู่ (n.) grandfather See also: grandpa, paternal grandfather
ชวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother
ตา (n.) maternal grandfather See also: grandfather Syn. คุณตา
ตา (n.) maternal grandfather See also: grandfather Syn. คุณตา
ตาของแม่ (n.) great grandfather See also: maternal grandfather´s or maternal grandmother´s father, great granduncle
ตาทวด (n.) great grandfather See also: maternal grandfather´s or maternal grandmother´s father, great granduncle Syn. ตาของแม่
ทวด (n.) great-grandfather See also: great-grand parents Syn. ชวด
ทวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother Syn. ชวดน้อย
ปู่ทวด (n.) great grandfather See also: paternal great grandfather
ปู่น้อย (n.) younger brother of the paternal grandfather
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had a grandfather who was a miner.ฉันมีคุณปู่ซึ่งเป็นคนงานเหมือง
His grandfather is on trial today. - Dragisha?ปู่ของเขาอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในวันนี้ Dragisha?
When Jamie's grandfather died his mom told him that he'd be asleep for a Iong time.เมื่อคุณปู่ของเจมี่เสียชีวิต แม่ของเขาบอกเขาว่า ว่าเขาจะนอนหลับเป็นเวลานาน
My grandfather put me in charge of the final show.คุณตาฉันให้ฉันเป็นคนจัดการ เรื่องการแสดงปิดฤดู
...great, great grandfather was never wrong:ของทวด ของทวดของฉัน ไม่เคยกล่าวโกหก
My grandfather says you're definitely going to make it to the Olympics.ปู่ผมบอกว่าพี่ได้ไปโอลิมปิกแน่นอน
This watch I got here... was first purchased by your great- grandfather during the first World War.นาฬิกาเรือนนี้ฉันได้ที่นี่ ... ถูกซื้อครั้งแรกโดยปู่ great - ของคุณในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
But Hotu Matu'a will send for us before they're gone. At least that's what grandfather says. You believe all that?เขาว่าแผ่นดินนี้เคยมีต้นไม้เต็ม แต่เทพเจ้าจะมาก่อนมันหมดท่านปู่บอกไว้อย่างนั้น
So your grandfather can be Birdman again and work us all to death?ทำไม่ต้องช่วยเพื่อปู่แกได้เป็นหัวหน้าอีก และใช้เราแทบตายรึ
And it wasn't until I was ten years old that I asked my grandfather about the man with the longest and most enigmatic name of all.และพอผมอายุได้สิบขวบ ผมก็ได้ถามคุณปูเกี่ยวกับชายคนนี้ เขามีชื่ออันยาวเหยียด
I look like my grandfather in this suit.ผมมองเหมือนคุณปู่ของฉันในชุดนี้
My great grandfather built it.คุณปู่ทวดฉัน ท่านสร้างไว้น่ะ

grandfather ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叔伯[shū bai, ㄕㄨ ㄅㄞ˙, 叔伯] cousins; males having same grandfather (great-grandfather)
外祖父[wài zǔ fù, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, 外祖父] maternal grandfather (i.e. mother's father)
阿巴[Ā bā, ㄚ ㄅㄚ, 阿巴] Aba, southeast Nigerian city; Aba, the Lisu 傈僳 word for grandfather
叔公[shū gōng, ㄕㄨ ㄍㄨㄥ, 叔公] great uncle; grandfather's younger brother; husband's father's younger brother
叔祖[shū zǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ, 叔祖] grandfather's younger brother
曾祖[zēng zǔ, ㄗㄥ ㄗㄨˇ, 曾祖] great-grandfather (father of one's paternal grandfather)
姥爷[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, 姥爷 / 姥爺] maternal grandfather
外公[wài gōng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄥ, 外公] (informal) mother's father; maternal grandfather
姥爷[mǔ yé, ㄇㄨˇ ㄧㄝˊ, 姥爷 / 姥爺] mother's father, maternal grandfather
老爷[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, 老爷 / 老爺] (informal) maternal grandfather; mother's father
堂兄[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, 堂兄] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂哥[táng gē, ㄊㄤˊ ㄍㄜ, 堂哥] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂姐[táng jiě, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄝˇ, 堂姐] older female cousin (sharing paternal grandfather)
叔祖母[shū zǔ mǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 叔祖母] wife of paternal grandfather's younger brother
堂妹[táng mèi, ㄊㄤˊ ㄇㄟˋ, 堂妹] younger female cousin (sharing paternal grandfather)
堂弟[táng dì, ㄊㄤˊ ㄉㄧˋ, 堂弟] younger male cousin (sharing paternal grandfather)
爷爷[yé ye, ㄧㄝˊ ㄧㄝ˙, 爷爷 / 爺爺] (informal) father's father; paternal grandfather
祖父[zǔ fù, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, 祖父] father's father; paternal grandfather

grandfather ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亡祖父[ぼうそふ, bousofu] (n) deceased (one's late) grandfather
外祖父[がいそふ, gaisofu] (n) maternal grandfather
皇祖[こうそ, kouso] (n) (arch) (obsc) grandfather of the emperor
阿翁[あおう, aou] (n) (1) (arch) father-in-law (of a woman); (2) grandfather
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P)
大祖父[おおおおじ, ooooji] (n) great-grandfather
曾お祖父さん[ひいおじいさん, hiiojiisan] (n) great-grandfather
曾祖父;曽祖父[そうそふ;ひいじじ;ひじじ;ひおおじ, sousofu ; hiijiji ; hijiji ; hiooji] (n) great-grandfather; great-granddad; great-grandad
祖父[そふ(P);じじ;じい;おおじ;おじ;そぶ(ok), sofu (P); jiji ; jii ; ooji ; oji ; sobu (ok)] (n,adj-no) (1) grandfather; (2) (おおじ only) (See 爺・1) old man; (3) (おおじ only) kyogen mask used for the role of an old man; (P)
高祖父[こうそふ, kousofu] (n) great-great-grandfather

grandfather ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัยกะ ; อัยกา[n.] (aiyaka ; ai) EN: royal grandfather ; grandfather FR:
คุณปู่[n.] (khun pū) EN: grandfather (paternal – form.) FR: grand-pére paternel (form.) [m]
คุณตา[n.] (khun tā) EN: grandfather (maternal – form.) FR: grand-père maternel (form.) [m]
ก๋ง[n.] (kong) EN: grandfather FR: grand-père [m]
ปู่[n.] (pū) EN: paternal grandfather ; grandpa (inf.) FR: grand-père paternel [m] ; papy [m] (fam.) ; papi [m] fam.) ; pépé [m] (pop.)
ปู่น้อย[n. exp.] (pū nøi) EN: younger brother of the paternal grandfather FR:
ตา[n.] (tā) EN: maternal grandfather ; grandfather ; grandpa ; old man FR: grand-père maternel [m] ; grand-père [m] ; vieil homme [m] ; papy [m] (inf.) ; papi [m] (inf.) ; pépé [m] (pop.)
ตาทวด[n.] (tāthūat) EN: great grandfather ; great granduncle FR:
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother FR:
ปู่ทวด[n.] (pūthūat) EN: great-grandfather FR: arrière-grand-père [m]
ทวด[n.] (thūat) EN: great-grandfather ; great-grandmother ; brother of one's great-grandfather/great-grandmother ; sister of one's great-grandfather//great-grandmother FR: arrière grand-père [m] ; arrière grand-mère [f] ; bisaïeul [m]
ย่าทวด[n.] (yāthūat) EN: great grandmother ; paternal grandfather's mother ; paternal grandmother's mother FR:

grandfather ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standuhr {f}hall clock; grandfather clock [Am.]
Urgroßvater {m}great grandfather
Großväterlichkeit {f}grandfatherliness
Großvater {m}grandfather

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grandfather
Back to top