ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dehumidify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dehumidify*, -dehumidify-

dehumidify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dehumidify (vt.) ตากแห้ง Syn. freeze-dry Ops. moisten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dehumidify
Back to top