ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moment*, -moment-

moment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moment (n.) ชั่วขณะ See also: ชั่วครู่ Syn. minute, second, bit, instant Ops. forever, eternity
moment (n.) โอกาสสำคัญ See also: เวลาสำคัญ Syn. occasion
moment (n.) ความสำคัญ Syn. importance, consequence, significance
moment of truth (idm.) ช่วงที่ต้องเผชิญกับความจริง
moment of truth (n.) ช่วงเวลาสำคัญของชีวิต
momentarily (adv.) ชั่วขณะ See also: ชั่วครู่ Syn. momently, briefly
momentarily (adv.) ในเวลาอันใกล้นี้ See also: ในไม่ช้า Syn. instantly, at once, immediately, soon
momentariness (n.) ช่วงเวลาสั้นๆ
momentary (adj.) ชั่วขณะ See also: ชั่วครู่ Syn. fleeting, passing, brief Ops. eternal, continual
momently (adv.) อย่างชั่วขณะ See also: บางครั้งบางคราว
momentous (adj.) ชั่วขณะ
momentum (n.) แรงผลักดัน See also: แรงกระตุ้น
momentum (n.) ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วัดได้จากมวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ See also: โมเมนตัม
English-Thai: HOPE Dictionary
moment(โม'เมินทฺ) n. ขณะนั้น,ชั่วครู่,ขณะ,ความสำคัญ,ความสำคัญของขณะนั้น,โอกาส,ผลที่ตามมา,ลักษณะของสิ่งของ (ปรัชญา), Syn. minute,weight ###A. triviality
momentarily(โมเมินแท'ริลี,โม'เมินแทริลี) adv. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ในเวลาที่สั้นมาก,เป็นครั้งเป็นคราว
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
momently(โม'เมินทฺลี) adv. เป็นครั้งเป็นคราวชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ทุกขณะ,ทุกขณะจิต
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,ร้ายแรง,เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti
English-Thai: Nontri Dictionary
moment(n) ขณะ,ชั่วครู่,กำหนดเวลา,โอกาส,ความสำคัญ
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
momentโมเมนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
momentum diffusivityสภาพแพร่โมเมนตัม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
moment of a coupleโมเมนต์ของแรงคู่ควบ, ผลคูณของขนาดของแรงใดแรงหนึ่ง (ของแรงคู่ควบ) กับระยะทางตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสอง (ดู couple ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Momentumแรงเหวี่ยง, แรงเฉื่อย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขณะหนึ่ง (n.) moment See also: instant, while Syn. ประเดี๋ยว, ชั่วครู่, สักครู่
ครู่ (n.) moment See also: instant, while Syn. ประเดี๋ยว, ขณะหนึ่ง, ชั่วครู่, สักครู่
มหุรดี (n.) moment See also: short time, a little/short while Syn. ครู่, ขณะ, ชั่วโมง
สักประเดี๋ยว (n.) moment See also: a short time, one moment Syn. ประเดี๋ยว, ครู่เดียว, เดี๋ยว, ครู่หนึ่ง Ops. นาน, ยาวนาน
แวบเดียว (adv.) moment See also: a short time, a little/ short while, a minute, awhile, a bit Syn. แป๊บเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว
ชั่วครู่ชั่วคราว (adv.) momentarily See also: fleeting Syn. ชั่วขณะ, ชั่วครู่
ชั่วแล่น (adv.) momentarily See also: brief, fleeting, passing, transient Syn. ชั่วคราว, ไม่ถาวร Ops. ถาวร, ตลอดไป
ชั่วแล่น (adv.) momentarily See also: fleeting Syn. ชั่วขณะ, ชั่วครู่, ชั่วครู่ชั่วคราว
ตระบัด (adv.) momentarily See also: briefly Syn. ทันใด, บัดใจ
บัดใจ (adv.) momentarily See also: briefly Syn. ทันใด
แป๊บเดียว (adv.) momentarily See also: a minute, a little moment Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บ
ไม่ถาวร (adv.) momentarily See also: brief, fleeting, passing, transient Syn. ชั่วคราว Ops. ถาวร, ตลอดไป
กะเดี๋ยว (adv.) just a moment See also: just a minute, for a while Syn. ประเดี๋ยว Ops. นาน
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
ครู่หนึ่ง (n.) a moment See also: a few moments, a while, a minute Syn. ชั่วครู่, ครู่เดียว
ครู่เดียว (adv.) for a moment See also: for a time, for a while, temporarily Syn. ชั่วครู่, ชั่วประเดี๋ยว Ops. นาน
ครู่ใหญ่ (n.) a long moment See also: a long while, a long pause
คอยก่อน (adv.) for a moment See also: just a moment, just a minute, wait a minute Syn. เดี๋ยวก่อน, ช้าก่อน, หยุดก่อน, เดี๋ยวเดียว, รอก่อน
คอยจังหวะ (v.) wait for the right moment See also: wait for a chance, bide one´s time, await a favorable opportunity Syn. คอยโอกาส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He took a long moment to consider itเขาใช้เวลานานชั่วขณะหนึ่งในการพิจารณามัน
We would like a moment aloneเราอยากขอเวลาสักครู่ตามลำพัง
She came to see you a moment agoเธอมาพบคุณเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
I fell in love with her the moment I saw herฉันหลงรักเธอในทันทีที่เห็นเธอ
I'm busy at the momentตอนนี้ฉันยุ่งอยู่
Just a momentรอประเดี๋ยวครับ ถือสายไว้ก่อน
He will be with you in a momentเขาจะมาพบคุณในอีกสักครู่
Can I borrow him for a moment?ขอยืมตัวเขาสักครู่ได้ไหม?
Would you excuse us for a moment?ขอตัวสักครู่ได้ไหม?
Just a momentรอสักครู คุณถือหูไว้ได้ไหม?
Would you excuse me for a moment?ขอตัวสักครู่ได้ไหม?
She'll be with you in a momentเธอจะมาพบคุณในอีกสักครู่
I've been waiting two months for this momentฉันคอยเวลานี้มาสองเดือนแล้ว
He hardly sleeps at the momentเขาแทบจะนอนไม่หลับในขณะนี้
The doctor will be with you in a momentคุณหมอจะมาพบคุณในอีกสักครู่
Wait a moment, I'll be with you in an instantคอยเดี๋ยวก่อน ฉันจะมาพบคุณในอีกสักครู่นี่แหล่ะ
Can I talk to you for a moment?ขอฉันพูดกับคุณสักครู่ได้ไหม?
Would you mind if I change the subject for a moment?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนเรื่องพูดคุยสักครู่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
And what particular moment in your young life would you want to keep?เเล้วมีช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษที่คุณอยากจะเก็บไว้ล่ะ
For a moment you might think you were in a real clinic.เหมือนจนคุณอาจนึกไปว่าตัวเอง อยู่ในคลีนิค
The woman across the street testified that the moment after she saw the killing, that is, a moment after the train went by, she screamed, and then went to telephone the police.ผู้หญิงข้ามถนนเบิกความว่าขณะนี้หลังจากที่เธอเห็นฆ่า นั่นคือช่วงเวลาหลังจากที่รถไฟผ่านไป เธอกรีดร้องและจากนั้นเดินไปที่โทรศัพท์ตำรวจ
The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, you will have the full support of American military power.{\cHFFFFFF}The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, {\cHFFFFFF}you will have the full support of American military power.
My friends, this is a moment ofjoy.{\cHFFFFFF}My friends, {\cHFFFFFF}this is a moment ofjoy.
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี
From this moment it is death to him who wears the ring.จากช่วงเวลานี้มันคือความตายกับ เขา ใครสวมแหวน
It doesn't matter. For the moment we'll take very good care of my friend.ช่างเถอะ ระหว่างนี้ เราต้องดูแลเพื่อนฉันอย่างดี
(Goodbody) I'll never forget the moment I was appointed to my first command.ฉันจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ ฉันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ บัญชาการครั้งแรกของฉัน ไม่
Won't you excuse me for a moment while I slip into something a little bit more comfortable?ขอตัวเดี๋ยว ขอแวปไปใส่ชุด ที่สบายกว่านี้หน่อย
I was born at the same moment as the sun.ฉันเกิดเวลาเดียวกับดวงอาทิตย์

moment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分秒必争[fēn miǎo bì zhēng, ㄈㄣ ㄇㄧㄠˇ ㄅㄧˋ ㄓㄥ, 分秒必争 / 分秒必爭] seize every minute and second (成语 saw); not a minute to lose; every moment counts
刚刚[gāng gang, ㄍㄤ ㄍㄤ˙, 刚刚 / 剛剛] just recently; just a moment ago
情急智生[qíng jí zhì shēng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄕㄥ, 情急智生] inspiration in a moment of desperation (成语 saw); also written 情急之下
力偶[lì ǒu, ㄌㄧˋ ㄡˇ, 力偶] moment of forces (mechanics)
转动惯量[zhuǎn dòng guàn liàng, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 转动惯量 / 轉動慣量] moment of inertia (mechanics)
默哀[mò āi, ㄇㄛˋ ㄞ, 默哀] observe a moment of silence in tribute
到时候[dào shí hòu, ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, 到时候 / 到時候] when the moment comes; at that time
角动量[jiǎo dòng liàng, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 角动量 / 角動量] angular momentum
波澜[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, 波澜 / 波瀾] billows; great waves (fig. of a story with great momentum)
一触即发[yī chù jí fā, ㄧ ㄔㄨˋ ㄐㄧˊ ㄈㄚ, 一触即发 / 一觸即發] could happen at any moment; on the verge
坎儿[kǎn r, ㄎㄢˇ ㄖ˙, 坎儿 / 坎兒] critical juncture; key moment
夹当[jiā dāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤ, 夹当 / 夾當] crucial moment; critical time
岁月峥嵘[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, 岁月峥嵘 / 歲月崢嶸] eventful years; momentous times
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, 一时 / 一時] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛痛快快] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip
关头[guān tóu, ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, 关头 / 關頭] juncture; moment
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ, 先机 / 先機] key moment; decisive opportunity
闪婚[shǎn hūn, ㄕㄢˇ ㄏㄨㄣ, 闪婚 / 閃婚] lightning wedding; to get married on the spur of the moment
闪电式结婚[shǎn diàn shì jié hūn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄣ, 闪电式结婚 / 閃電式結婚] lightning wedding; to get married on the spur of the moment; abbr. to 閃婚|闪婚
中邪[zhòng xié, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, 中邪] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you
中魔[zhòng mó, ㄓㄨㄥˋ ㄇㄛˊ, 中魔] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you
动量[dòng liàng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 动量 / 動量] momentum
势头[shì tóu, ㄕˋ ㄊㄡˊ, 势头 / 勢頭] momentum; tendency
即时即地[jí shí jí dì, ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧˊ ㄉㄧˋ, 即时即地 / 即時即地] moment-to-moment
时刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, 时刻 / 時刻] moment
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, 气势 / 氣勢] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful
瞬间[shùn jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, 瞬间 / 瞬間] moment; momentary; in a flash
声势[shēng shì, ㄕㄥ ㄕˋ, 声势 / 聲勢] momentum
鬼摸脑壳[guǐ mō nǎo ké, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, 鬼摸脑壳 / 鬼摸腦殻] muddled; momentarily confused
此时[cǐ shí, ㄘˇ ㄕˊ, 此时 / 此時] now; this moment
现下[xiàn xià, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄚˋ, 现下 / 現下] now; at this moment
[kè, ㄎㄜˋ, 刻] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals)
[shì, ㄕˋ, 势 / 勢] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals
危如累卵[wēi rú lěi luǎn, ㄨㄟ ㄖㄨˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, 危如累卵] precarious as pile of eggs (成语 saw); ready to fall and break at any moment; in a dangerous state
不失时机[bù shī shí jī, ㄅㄨˋ ㄕ ㄕˊ ㄐㄧ, 不失时机 / 不失時機] seize the opportune moment; lose no time
片刻[piàn kè, ㄆㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, 片刻] short period of time; a moment
眼看[yǎn kàn, ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ, 眼看] soon; in a moment
姑且[gū qiě, ㄍㄨ ㄑㄧㄝˇ, 姑且] temporarily; the time being; for the moment; provisional; tentatively

moment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage
しばおま[, shibaoma] (exp) (abbr) (from しばらくお待ち下さい) (See お待ち) please wait; one moment please
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind
モーメントマグニチュード[, mo-mentomagunichu-do] (n) moment magnitude
一刻千金[いっこくせんきん, ikkokusenkin] (exp) every moment is precious; time is money; precious time
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一瞬絶句[いっしゅんぜっく, isshunzekku] (n,vs) breaking off short (in one's speech); rendered speechless for a moment
中今[なかいま, nakaima] (n) (arch) the present (esp. as a privileged moment in eternity)
今程[いまほど, imahodo] (n) recently; a moment before
偸安[とうあん, touan] (n,vs) snatching a moment of rest; dickering for time
出鼻;出端;出っ端;出っ鼻[ではな(出鼻;出端);でばな(出鼻;出端);でっぱな, dehana ( debana ; shutsu haji ); debana ( debana ; shutsu haji ); deppana] (n) (1) (出鼻 only) projecting part (of a headland, etc.); (2) outset; moment of departure; beginning of work; starting out
分秒を争う[ふんびょうをあらそう, funbyouwoarasou] (exp,v5u) (id) there is no moment to lose; to fight with every minute and every second
合間合間[あいまあいま, aimaaima] (n) between times; when there's a spare moment
地震モーメント[じしんモーメント, jishin mo-mento] (n) seismic moment
小開扉;小開ひ[しょうかいひ, shoukaihi] (n) (obsc) opening a door for a moment (esp. on the train, when someone's foot is stuck, etc.)
崖っ縁;崖っぷち[がけっぷち, gakeppuchi] (n) (uk) edge (e.g. of a cliff, precipice); critical point or moment
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment
折り悪しく;折悪しく[おりあしく, oriashiku] (adv) unfortunately; at a bad time; at an infortunate moment
押っ取り刀[おっとりがたな, ottorigatana] (n) unprepared action; something done on the spur of the moment
晴れの舞台[はれのぶたい, harenobutai] (n) (See 晴れ舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage
晴れ舞台;晴舞台[はれぶたい, harebutai] (n) (See 晴れの舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage
機が熟すのを待つ[きがじゅくすのをまつ, kigajukusunowomatsu] (exp,v5t) to wait for a ripe moment
片時も[かたときも, katatokimo] (adv) not even for a moment (with negative verb, e.g. not forget, not stop)
玉響[たまゆら, tamayura] (n,n-adv,adj-no) (arch) short time; fleeting moment
胴忘れ;胴忘(io)[どうわすれ, douwasure] (n,vs) (See ど忘れ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind
虚をつく;虚を衝く[きょをつく, kyowotsuku] (exp,v5k) to attack the enemy in his unguarded moment
隙を窺う[すきをうかがう, sukiwoukagau] (exp,v5u) to watch for an unguarded moment
[さい, sai] (n,n-suf) (1) (pronounced ぎわ when a suffix) edge; brink; verge; side; (2) time; moment of
飛び入り[とびいり, tobiiri] (n) open to all; taking part on the spur of the moment
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P)
この期;此の期[このご, konogo] (n-t) now (with the nuance of 'the last moment'); this late in the game
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
束の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment

moment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; instant ; occasion FR: moment [m] ; heure [f] ; temps [m] ; fois [f] ; point [m]
บัดเดี๋ยว[X] (batdīo) EN: just a moment FR:
บัดนั้น[adv.] (bat nan) EN: at that time ; at the time ; at that moment ; then FR:
บัดนี้[adv.] (bat nī) EN: at this time ; at this moment ; immediately ; presently ; now FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ชวน-[n.] (chawana-) EN: celerity ; rapidity ; impulsion ; apperception ; impulsive moment FR: vitesse [f]
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[adv.] (chūakhana n) EN: for a moment ; for a while FR:
ชั่วคราว[adv.] (chūa khrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time FR: temporairement ; provisoirement ; momentanément ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
ชั่วครู่ชั่วยาม[adv.] (chūakhrūchū) EN: for a moment ; for a short time ; momentary FR:
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment FR: en ce moment ; actuellement
ช่วงนี้เป็นอย่างไร[xp] (chūang nī p) EN: How's it going ? FR: Comment ça va en ce moment ?
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space FR:
ชั่วเวลาเดียว[adv.] (chūa wēlā d) EN: just a moment FR:
ได้เวลา ...[v. exp.] (dāi wēlā ..) EN: it's time to ... FR: c'est le moment de ... ; il est temps de ...
เดี๋ยว[n.] (dīo) EN: moment ; instant FR: instant [m] ; moment [m]
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment FR: un instant ; un moment
เดี๋ยว ๆ[v. exp.] (dīo-dīo) EN: wait a moment ; in a moment FR: un instant ! ; juste un instant !
เดี๋ยวก่อน[n. exp.] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; just a moment ; for a moment FR: Un instant !
เดี๋ยวนะ[n. exp.] (dīo na) EN: wait a moment ; just a moment FR:
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
อึดใจ[adv.] (eutjai) EN: in a moment ; the time one's breath can be held FR:
อึดใจหนึ่ง[adv.] (eutjai neun) EN: for a moment FR:
อีกประเดี๋ยว[n. exp.] (īk pradīo) EN: in a moment FR:
อีกสักครู่[X] (īk sak khrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while FR: dans un instant
อีกสักครู่หนึ่ง[X] (īk sak khrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while FR: dans un instant
จากนี้[X] (jāknī) EN: from this moment ; since ; till now FR:
จวนตัว[X] (jūantūa) EN: with no way out ; at the critical moment FR:
กะเดี๋ยว[adv.] (kadīo) EN: just a moment ; in a instant FR:
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: time and place ; occasion ; opportune moment  ; appropriateness ; suitability FR: moment opportun [m]
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
กษณะ[n.] (kasana) EN: moment FR:
กัษณ[n.] (katsana) EN: moment FR:
ขณะ[n.] (khana) EN: moment ; short time ; while ; time FR: moment [m] ; instant [m]
ขณะ[adv.] (khana) EN: awhile ; for a moment ; for a space ; momentary ; temporary FR:
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīoka) EN: at the same time ; at the same moment ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ขณะจิต[n. exp.] (khana jit) EN: thought moment FR:
คณะกำลัง[X] (khana kamla) EN: FR: au moment de ; en train de
ขณะเมื่อ[adv.] (khana meūa) EN: at the moment when FR:

moment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
Massenträgheitsmoment {n} | axiales Massenträgheitsmoment(mass) moment of inertia | axial mass moment of inertia
Betätigungsmoment {m}coupling moment
Zentrifugalmoment {n}centrifugal moment
Flächenmoment {n} erster Ordnungfirst moment of an area; statical moment of an area
Sternstunde {f}great moment
Flächenträgheitsmoment {n}moment of inertia of area; second moment of area; geometrical moment of inertia
Trägheitsmoment {m} | polares Trägheitsmomentmoment of inertia | polar moment of inertia
Hauptträgheitsmoment {n}principal moment of inertia
Anfahrdrehmoment {n}; Einschaltmoment
Drehimpulserhaltung {f} [phys.]conservation of angular momentum
Impulserhaltung {f}conservation of linear momentum
Impulserhaltungssatz {m}conservation of momentum
Deviationsmoment {n}moment of deviation
Ionenimpuls {m}ion momentum
Moment {m} | Momente
Moment {n} | Momente
Momentensatz {m}principle of angular momentum
Flüchtigkeit {f}momentariness
Impulssatz {m}principle of linear momentum
Schwerpunktsatz {m}principle of linear momentum
Verdachtsmoment {m} | Verdachtsmomente
Torsionsmoment {m}; Drehmoment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moment
Back to top