ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bud*, -bud-

bud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bud (vi.) แตกหน่อ See also: แตกยอด, แตกตา Syn. sprout
bud (n.) ดอกตูม
bud (vt.) ทำให้แตกหน่อ See also: ตอนหน่อ
bud (n.) แตกเนื้อหนุ่มสาว See also: เป็นหนุ่มเป็นสาว
bud (n.) เพื่อนยาก See also: พี่ชาย Syn. friend
bud grafting (n.) การต่อตาต้นไม้ See also: การติดตาต้นไม้
Buddha (n.) พระพุทธเจ้า See also: พระพุทธ, ผู้ตรัสรู้, พระพุทธองค์, พระโพธิสัตว์, พระพุทธคุณ, ธรรมาทิตย์, พระศาสดา, ภควันต์
Buddha image (n.) พระพุทธรูป See also: ปฏิมา, ปฏิมากร
Buddhism (n.) พุทธศาสนา See also: ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา
Buddhist (n.) ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
Buddhist association (n.) พุทธสมาคม
Buddhist era (n.) พุทธศตวรรษ See also: พ.ศ., พุทธศักราช
Buddhist Lent (n.) เข้าพรรษา See also: พรรษา
Buddhist ordination (n.) อุปสมบท See also: บรรพชา, การบวช
Buddhist proverb (n.) พุทธภาษิต
Buddhist sanctuary (n.) โบสถ์ See also: อุโบสถ
Buddhist Supreme Patriarch (n.) พระสังฆราช
Buddhist woman ascetic (n.) แม่ชี
budding (n.) การผลิดอก See also: แตกใบ, เริ่มผลิ Syn. bloom
buddy (n.) เพื่อนรัก See also: คู่ขา, เพื่อนคู่หู, สหาย Syn. fellow
budge (vt.) เคลื่อน See also: ขยับเขยื้อน, เขยิบ, ถด, ขยับตัว Syn. move
budgerigar (n.) นกขนาดเล็กตระกูลเดียวกับนกแก้ว Syn. budgie
budget (n.) งบประมาณ See also: เงินตรา, กองทุน, เงิน, ทุน, เงินสะสม, งบประมาณ Syn. allocation, funds
budget for (phrv.) คำนวณค่าใช้จ่ายให้พอกับ See also: ประเมินเงินให้เพียงพอกับ
budgetary (adj.) เกี่ยวกับงบประมาณ
budgie (n.) นกขนาดเล็กตระกูลเดียวกับนกแก้ว Syn. budgerigar
English-Thai: HOPE Dictionary
bud(บัด) {budded,budding,buds} n. หน่อไม้,หน่อ,ช่อ,ดอกตูม,ตาต้นไม้,ส่วนยื่น,การแตกเนื้อหนุ่มสาว vi. เกิดหน่อ,แตกหน่อ,แตกช่อ,เจริญ,พัฒนา. vi. ทำให้แตกหน่อ,แตกหน่อ, See also: budder n. ดูbud
budapest(บู'ดะเพส) n. ชื่อเมืองหลวงของฮังการี่
buddha(บูด'ดะ) พระพุทธเจ้า.
buddhism(บูด'ดิซึม) n. ศาสนาพุทธ., See also: buddhist n. ชาวพุทธ buddhistic adj. เกี่ยวกับศาสนาพุทธ.
buddy(บัด'ดี) n. เพื่อน,สหาย, Syn. chum
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้,การทำงานเป็นทีม, Syn. team work
budge(บัดจฺ) {budged,budging,budges} vt. เคลื่อน,เริ่มเคลื่อน,เปลี่ยนความคิดเห็น,เปลี่ยนตำแหน่ง. vt. ทำให้เคลื่อน
budgerigar(บัดจะริกา') n. นกแก้วออสเตรเลียมีขนสีเขียวเป็นลายดำและเหลือง
budget(บัด'เจท) budgetted,budgetting,budgets} n. งบประมาณ,งบประมาณแผ่นดิน,ถุงเล็ก. vt. ทำงบประมาณ, See also: budgetary adj. ดูbudget budgeter n. ดูbudget
budgeteer(บัด'เจทเทียร์) n. ผู้ทำงบประมาณ
English-Thai: Nontri Dictionary
bud(n) ช่อ,ตาต้นไม้,ดอกไม้ตูม,หน่อไม้,รุ่นกระเตาะ
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์
Buddhism(n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ
buddy(n) เพื่อน,สหาย,เกลอ
budge(n) งบประมาณ
budget(adj) ถูก,ประหยัด,ไม่แพง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
budตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bud graftingการติดตา [มีความหมายเหมือนกับ budding ๓] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
budding๑. การแตกตา๒. การแตกหน่อ [ยีสต์]๓. การติดตา [มีความหมายเหมือนกับ bud grafting] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
buddy systemระบบคู่เคียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
budgetงบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Budติ่งเล็กๆ,ปุ่ม [การแพทย์]
Buddha (The concept)พุทธ (แนวคิด) [TU Subject Heading]
Buddhismพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddingการแตกหน่อ,บัดดิง,แตกหน่อ [การแพทย์]
Buddy Squatsขี่คอดันขึ้น [การแพทย์]
Budgerigarนกหงส์หยก [TU Subject Heading]
Budgetงบประมาณ [TU Subject Heading]
Budgetary controlการควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาวมะพร้าว (n.) embryo bud of a coconut tree
ผลิ (v.) bud See also: blossom, bloom, sprout Syn. งอก
พันลอก (v.) bud See also: bloom, effloresce Syn. ผลิ
ระบัด (v.) bud See also: bear Syn. ผลิ
แย้มบาน (v.) bud Syn. แย้ม
โพธ (v.) bud Syn. แย้ม, แย้มบาน
ทศพล (n.) Buddha
ธรรมราชา (n.) Buddha See also: lord of law
พระพุทธ (n.) Buddha See also: Lord Buddha, image of Buddha
พระพุทธเจ้า (n.) Buddha
พิชิตมาร (n.) Buddha Syn. พระพุทธเจ้า
พุทธ (n.) Buddha Syn. พระพุทธ, พระพุทธเจ้า
พุทธองค์ (n.) Buddha See also: Butsu, Gautama, Gautama Buddha
พุทธเจ้า (n.) Buddha See also: Lord Buddha Syn. พระพุทธเจ้า, พระพุทธ
ภควัต (n.) Buddha See also: lord Buddha Syn. พระพุทธเจ้า, ภควา, ภควาน
ภควันต์ (n.) Buddha See also: lord Buddha Syn. พระพุทธเจ้า, ภควัต, ภควา, ภควาน
ภควา (n.) Buddha See also: lord Buddha Syn. พระพุทธเจ้า, ภควัต, ภควาน
ภควาน (n.) Buddha See also: lord Buddha Syn. พระพุทธเจ้า, ภควัต, ภควา
มเหสี (n.) Buddha Syn. พระพุทธเจ้า, มเหสิ
อรหัง (n.) Buddha Syn. พระพุทธเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry to break this to you, bud But she's gonna be my girl.ขอโทษที่มาขัดจังหวะนายนะพวก แต่เธอกำลังจะมาเป็นแฟนฉัน
Sorry, bud She's gonna be my girl.เสียใจด้วยนะ เธอกำลังจะเป็นแฟนฉัน
Oh, you know, I was thinking I'd just nip it in the bud before it gets worse.โอ้ คุณรู้ไหม ฉันกำลังคิดว่าฉัน จะทำแท้ง ก่อนที่มันจะแย่กว่านี้
And so her boss called Bud Dearborne, he rode over, got the manager to let him in, and they found herเจ้านายเธอเลยโทรหา บัด เดียร์บอร์น เขาขับรถไปดูที่ห้อง แล้วก็เจอเธอเป็นศพแล้ว
And Bud and fucking Andy waited 12 whole hours to show me a videotape that proved I didn't do it!แต่ไอ้บัดกับไอ้เหี้ยแอนดี้ แม่งเปิดเทปให้เราดู 12 ชั่วโมง แค่เพื่อพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ทำ
I have a good mind to call Bud Dearborne and chew him out.แต่ยายก็ใจเย็นพอที่จะโทรไปเจรจาให้ปล่อยเจสันนะ
Everyone calls Bud "sheriff. " Why can't they call meทีบั๊ดยังเรียก "นายอำเภอ" ได้เลย
Did Bud send you up here to make an ID?นี่บั๊ดส่งหนูขึ้นมาบนนี้ เพื่อจะทำบัตรรึเปล่า?
You know my rule: no bud before 9:00 a.m.นายก็รู้กฏของฉันนี่ ไม่เข้านอนจนกว่าจะเก้าโมงเช้า
'Hannah, my love, this is the extremely... rare Scottish floral bud thistle'.ฮานาที่รัก นี่คือ ดอกไม้ ที่สุดยอดหายาก จาก สก๊อต
This is some kind of bud baby.มันเป็นเรื่องดีจริงๆนะสาวน้อย
Sheriff Bud Dearborne?นายอำเภอบัด เดียร์บอร์น?

bud ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腋芽[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, 腋芽] axillary bud; bud growing from axil of plant
接穗[jiē suì, ㄐㄧㄝ ㄙㄨㄟˋ, 接穗] scion (branch or bud that is grafted onto rootstock)
僧院[sēng yuàn, ㄙㄥ ㄩㄢˋ, 僧院] abbey; Buddhist monastery; vihara
阿初佛[Ā chū fó, ㄚ ㄔㄨ ㄈㄛˊ, 阿初佛] Akshobhya Buddha
梵册贝叶[fàn cè bèi yè, ㄈㄢˋ ㄘㄜˋ ㄅㄟˋ ㄧㄝˋ, 梵册贝叶 / 梵冊貝葉] Sanskrit on Talipot palm leaves (成语 saw); Buddhist scripture
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
不空成就佛[Bù kōng chéng jiù fó, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ ㄈㄛˊ, 不空成就佛] Amoghasiddhi Buddha
弥陀[Mí tuó, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄛˊ, 弥陀 / 彌陀] Amithaba, the Buddha of the Western Paradise; abbr. for 阿彌陀佛|阿弥陀佛
无着[wú zhe, ˊ ㄓㄜ˙, 无着 / 无著] Asanga (Buddhist philosopher)
佛舍利[Fó shè lì, ㄈㄛˊ ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ, 佛舍利] ashes of cremated Buddha
华严经[huá yán jīng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 华严经 / 華嚴經] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
华严经大方广佛[huá yán jīng dà fāng guǎng fó, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄈㄛˊ, 华严经大方广佛 / 華嚴經大方廣佛] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
腋生[yè shēng, ㄧㄝˋ ㄕㄥ, 腋生] axillary (bot.); budding in the angle between branch and stem
业根[yè gēn, ㄧㄝˋ ㄍㄣ, 业根 / 業根] bane (Buddh.); the root cause (of evil)
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 涅] blacken; Nirvana (Buddh.); abbr. for 湼槃|涅盘
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, 莫逆之交] intimate friendship; bosom buddies
养痈贻患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈贻患 / 養癰貽患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
养痈遗患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈遗患 / 養癰遺患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
金钵[jīn bō, ㄐㄧㄣ ㄅㄛ, 金钵 / 金缽] (gold) alms bowl (of a Buddhist monk)
[fó, ㄈㄛˊ, 佛] Buddha; Buddhism
佛像[Fó xiàng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄤˋ, 佛像] Buddhist image; statue of Buddha or Bodhisattva; CL: 張|张
佛寺[Fó sì, ㄈㄛˊ ㄙˋ, 佛寺] Buddhist temple
佛性[Fó xìng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, 佛性] Buddha nature
佛教[Fó jiào, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ, 佛教] Buddhism
佛教徒[Fó jiào tú, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 佛教徒] Buddhist
佛经[Fó jīng, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄥ, 佛经 / 佛經] Buddhist texts
佛语[fó yǔ, ㄈㄛˊ ㄩˇ, 佛语 / 佛語] Buddhist term
佛陀[Fó tuó, ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, 佛陀] Buddha; transliteration of Sanskrit; the all-enlightened one
[jì, ㄐㄧˋ, 偈] Buddhist hymn; gatha; Buddhist verse
布达佩斯[Bù dá pèi sī, ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ ㄆㄟˋ ㄙ, 布达佩斯 / 布達佩斯] Budapest (capital of Hungary)
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
浮图[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, 浮图 / 浮圖] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo); also written 浮屠
浮屠[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, 浮屠] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo)
禅机[chán jī, ㄔㄢˊ ㄐㄧ, 禅机 / 禪機] Buddhism subtleties; Buddhist allegory
释教[shì jiào, ㄕˋ ㄐㄧㄠˋ, 释教 / 釋教] Buddhism
[hòng, ㄏㄨㄥˋ, 蕻] budding; flourishing
虎斑鹦鹉[hǔ bān yīng wǔ, ㄏㄨˇ ㄅㄢ ˇ, 虎斑鹦鹉 / 虎斑鸚鵡] budgerigar (genus Psittacella, several species); budgie
预算[yù suàn, ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ, 预算 / 預算] budget
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty

bud ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
休眠芽[きゅうみんが, kyuuminga] (n) dormant bud; latent bud
子芋;小芋[こいも, koimo] (n) (See 芋の子) secondary taro corm; daughter taro corm; taro cormel; taro bud
腋芽[えきが;わきめ, ekiga ; wakime] (n) axillary bud
芽接ぎ[めつぎ, metsugi] (n) bud grafting
芽鱗[がりん, garin] (n) bud scale (scaly leaf protecting a bud)
蕗の薹[ふきのとう, fukinotou] (n) edible flower bud of the fuki (Petasites japonicus) plant, an early spring delicacy
頂芽[ちょうが, chouga] (n) terminal bud; apical bud
アーカイブデータセット[, a-kaibude-tasetto] (n) {comp} archive data set
アウトオブデート[, autoobude-to] (adj-na) out-of-date
アオブダイ属[アオブダイぞく, aobudai zoku] (n) Scarus (genus of parrotfish in the family Scaridae)
アクチブディフェンス;アクティブディフェンス[, akuchibudeifensu ; akuteibudeifensu] (n) active defense; active defence
アクティブディスプレイ[, akuteibudeisupurei] (n) active display
アクティブディレクトリ[, akuteibudeirekutori] (n) {comp} Active Directory
アクティブデスクトップ[, akuteibudesukutoppu] (n) {comp} Active Desktop
アヒンサー[, ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.)
アブダクション[, abudakushon] (n,vs) abduction
イソスズメダイ[, isosuzumedai] (n) yellowtail sergeant (Abudefduf notatus)
ウェブデザイナ[, uebudezaina] (n) {comp} web designer
ウェブデュー[, uebudeyu-] (n) {comp} WebdeW
エビヅル虫;葡萄蔓虫;蝦蔓虫[えびづるむし(葡萄蔓虫;蝦蔓虫);エビヅルむし(エビヅル虫);エビヅルムシ, ebidurumushi ( budou tsuru mushi ; ebi tsuru mushi ); ebiduru mushi ( ebiduru mushi] (n) (uk) (obsc) clearwing moth larva
オウムブダイ[, oumubudai] (n) palenose parrotfish (Scarus psittacus)
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P)
オヤビッチャ[, oyabiccha] (n) Indo-Pacific sergeant-major fish (Abudefduf vaigiensis)
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
オリーブドラブ[, ori-budorabu] (n) olive drab
オンラインの友人[オンラインのゆうじん, onrain noyuujin] (n) {comp} online buddy
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month)
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P)
お経[おきょう, okyou] (n) {Buddh} (See 経) Buddhist sutra
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n,adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P)
お釈迦様;御釈迦様;お釈迦さん[おしゃかさま(お釈迦様;御釈迦様);おしゃかさん, oshakasama ( o shakasama ; o shakasama ); oshakasan] (n) Buddha; Shakyamuni
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday
カナリーダムゼル[, kanari-damuzeru] (n) Canary damsel (Abudefduf luridus)
クロムモリブデン鋼[クロムモリブデンこう, kuromumoribuden kou] (n) chromium molybdenum steel; chrome molybdenum steel
ケイブダイビング[, keibudaibingu] (n) cave diving
ゴンパ[, gonpa] (n) gompa (Tibetan Buddhist ecclesiastical building)
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.)
サージャントメージャー[, sa-jantome-ja-] (n) sergeant-major (Abudefduf saxatilis)
サブディレクトリ[, sabudeirekutori] (n) {comp} subdirectory
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティブデスクトップ[あくていぶですくとっぷ, akuteibudesukutoppu] Active Desktop
ウェブデービー[うえぶでーびー, uebude-bi-] WebDB
ウェブデュー[うえぶでゆー, uebudeyu-] WebdeW
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory
サブドメイン[さぶどめいん, sabudomein] subdomain
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive
ダブダブダブシー[だぶだぶだぶしー, dabudabudabushi-] WWWC
ライブドア[らいぶどあ, raibudoa] livedoor
連邦赤字[れんぼうあかじ, renbouakaji] federal (budget) deficit

bud ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; sprig ; corsage ; spray FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ดอกตูม[n. exp.] (døk tūm) EN: flower bud FR:
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant FR: fleur de bananier [f] ; partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
จาวมะพร้าว[n.] (jāomaphrāo) EN: coconut heart ; embryo bud of a coconut tree FR: endocarpe de la noix de coco [m]
คอตตอนบัด = คอตตอน-บัด = คอตตอน บัด[n.] (khøttønbat) EN: cotton bud ; cotton swap FR: coton-tige [m]
กระพุ่ม[n.] (kraphum) EN: lotus bud ; pointed tip FR:
ละบัด[v.] (labat) EN: bud FR:
ไม้ปั่นหู[n. exp.] (māi pan hū) EN: cotton bud FR: coton-tige ]m] ; bâtonnet ouaté [m]
งอก[v.] (ngøk) EN: grow ; sprout ; germinate ; shoot ; bud ; develop FR: croître ; pousser ; germer ; bourgeonner ; se développer
พันลอก[v.] (phanløk) EN: bud FR:
ผลิ[X] (phli) EN: bud FR: éclore
สูนะ[v.] (sūna) EN: bud FR:
แตกใบ[v. exp.] (taēk bai) EN: bud ; put forth leaves FR: bourgeonner ; boutonner
ตัดไฟหัวลม[xp] (tat fai hūa) EN: nip sth in the bud FR:
ตัดไฟต้นลม[xp] (tat fai ton) EN: nip sth in the bud FR:
ตัดไฟแต่ต้นลม[xp] (tat fai tāe) EN: nip sth in the bud FR: couper le mal à la racine
ติดตา[v.] (tittā) EN: bud ; graft FR:
ติดตาต่อกิ่ง[n.] (tittā tøkin) EN: budding ; bud grafting FR:
ต่อตา[v.] (tøtā) EN: graft ; join ; incorporate ; engraft ; do bud grafting FR:
ตูม[adj.] (tūm) EN: in bud ; budding ; not open ; close ; young FR: en bourgeon
ตุ่มรับรส[n. exp.] (tum rap rot) EN: taste bud FR: papille gustative [f]
แย้ม[v.] (yaēm) EN: blossom ; bloom ; open slightly ; bud FR: s'épanouir ; s'ouvrir
อาชีวก[n.] (āchīwok) EN: non-Buddhist ascetic FR:
แอนดิกาและบาร์บูดา[n. prop.] (Aēntika lae) EN: Antigua and Barbuda FR: Antigua-et-Barbuda
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
อัครสาวก[X] (akkhrasāwok) EN: the principle disciples of the Buddha ; Sariputta and Moggallana FR:
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngop) EN: approve the budget FR:
อภิเนษกรมณ์[n.] (aphinētsakr) EN: the Great Renunciation ( of the Buddha) FR:
อภิธรรม[n.] (aphitham) EN: higher doctrine ; analytic doctrine of the Buddhist canon ; highest spiritual law ; highest spiritual doctrine FR:
อรหันต์[n.] (arahan = ør) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
อรหัง[n.] (arahang = ø) EN: Buddhist saint FR:
อริยสงฆ์[n.] (ariyasong) EN: Buddhist saint FR:
อาสาฬหบูชา[n. prop.] (Āsānhabūcha) EN: Asana Bucha Day ; Asarnha Bucha Day ; Asalaha Bucha Day ; Asalha Bucha Day ; procession of the candles of the faithful ; the day before the Buddhist Lent FR:
อเสกขะ[n.] (asēkkha) EN: Buddhist saint FR:
อเสกข-[pref.] (asēkkha) EN: Buddhist saint FR:
อัฐบริขาร[n.] (atthabørikh) EN: the eight requisites for monks ; the eight necessities of a Buddhist monk FR:
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. exp.] (baēp lø Phr) EN: mold for casting images of Buddha FR:
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures FR:
บังสุกุล[n.] (bangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
บรรพชิต[n.] (banphachit ) EN: priest ; bhiksu ; monk ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f] ; bonze [m] ; moine [m]

bud ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmacksknospe {f} [anat.]taste bud
Anschaffungsetat {n}acquisition budget
Berichtigungshaushalt {m}amended budget
Rüstungshaushalt {m}arms budget; armament budget
Brogue-Schuh {m}; Budapester Schuh (mit gestanzten Löchern verzierter Schuh)wingtip shoe; wingtip brogue shoe
Buddhist {m}Buddhist
Bude {f} | Buden
buddhistisch {adj}Buddhist
Ausgabengrenze {f}budget ceiling
Etat {m}; Budget
Haushaltsdefizit {n}budget deficit
Haushaltsjahr {n}budget year; fiscal year
Richtpreis {m}budget price
Finanzhaushalt {m}budgetary planning
Haushaltsmittel {pl}budgetary funds
Bundeshaushalt {m}federal budget
Schießbude {f} | Schießbuden
Laden {m}; Bude
Ombudsmann {m}ombudsman
Angebotsbudget {n}proposal budget
Rosenknospe {f}rosebud
Feststoff-Bilanz-Modell {n}sediment budget model
Sergeant Major {m} (Abudefduf saxatilis) [zool.]sergeant major
Schaubude {f} | Schaubuden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bud
Back to top