ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

greatuncle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *greatuncle*, -greatuncle-

greatuncle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greatuncle (n.) พี่ชายหรือน้องชายของปู่ / ตา / ย่า / ยาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า greatuncle
Back to top