ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dessicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dessicate*, -dessicate-

dessicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dessicate (vt.) ตากแห้ง See also: ทำให้แห้ง, คั่ว Syn. dry, shrivel Ops. moisten, wet

dessicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหือดแห้ง[adj.] (heūathaēng) EN: dried up ; dessicated ; parched FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dessicate
Back to top