ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *time*, -time-

time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
time (sl.) การลงโทษจำคุก
time (n.) เวลา See also: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา Syn. interval, space, term
time (n.) ช่วงชีวิตของบุคคล
time (n.) ฤดูกาล Syn. season
time (n.) ครั้ง See also: เที่ยว, หน, คราว
time (n.) จังหวะของดนตรี Syn. rhythm, tempo
time (n.) เวลาที่ทำงาน
time (n.) ค่าจ้าง
time (vt.) จับเวลา
time (vt.) กำหนดเวลา
time (vt.) ตั้งเวลา
time after time (idm.) ซ้ำแล้วซ้ำอีก See also: ซ้ำแล้วซ้ำเล่า, ซ้ำๆ
time and a half (n.) อัตราค่าล่วงเวลา
time and again (adv.) บ่อย See also: ถี่, หลายครั้ง Syn. frequently, mostly, often
time bomb (n.) ระเบิดที่ตั้งเวลาได้
time bomb (n.) เหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายในอนาคต
time clock (n.) นาฬิกาบันทึกเวลาทำงาน
time consuming (adj.) ที่สิ้นเปลืองเวลามาก See also: ที่กินเวลา, ซึ่งต้องใช้เวลา Syn. time-consuming
time exposure (n.) การเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปนานกว่าครึ่งวินาที See also: รูปถ่ายที่ได้จากการเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปนานกว่าครึ่งวินาที
time flies (idm.) เวลาผ่านไปเร็วมาก See also: เวลาผ่านไปเหมือนติดปีกบิน
Time is up. (idm.) เวลาหมด See also: หมดเวลา
time lock (n.) กุญแจเปิดในช่วงเวลาหนึ่ง
time of the month (sl.) ช่วงมีประจำเดือน Syn. the time of the month
time off (n.) ช่วงวันหยุดหรือไม่ไปทำงาน Syn. holiday, vacation
time out of mind (idm.) นานมาก See also: ยาวนานมาก, นานจนจำไม่ได้
time to come (n.) อนาคต Syn. hereafter
time was when (idm.) ในอดีต
time wasted (n.) เวลาที่ใช้ในการรอคอย Syn. halt, delay, pause
Time will tell (idm.) ต้องรอเวลา
time zone (n.) เขตเวลาของโลกซึ่งมี 24 เขต
time-consuming (adj.) ที่สิ้นเปลืองเวลามาก See also: ที่กินเวลา, ซึ่งต้องใช้เวลา Syn. time consuming
time-honored (adj.) เก่าแก่มาก See also: ซึ่งมีประวัติยาวนานมาก
time-lag (n.) ช่วงเวลาระหว่างสองเหตุการณ์
time-lapse (adj.) ซึ่งถ่ายภาพช้าๆ See also: ซึ่งเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพอย่างช้าๆ
time-out (n.) การหยุดพักชั่วคราว
time-tested (adj.) ซึ่งได้รับการพิสูจน์ตามเวลา
timecard (n.) บัตรตอกเวลาทำงาน
timekeeper (n.) เครื่องจับเวลา See also: คนจับเวลา
timeless (adj.) ถาวร See also: นิรันดร์, ตลอดไป, ไม่จำกัดเวลา
timelessness (n.) นิรันดร See also: เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด Syn. perpetuity
English-Thai: HOPE Dictionary
time(ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
time chartn. แผนภูมิเทียบเวลาท้องถิ่นต่าง ๆ ของโลก
time clockn. นาฬิกาบันทึกการมาและจากไปของคนงาน, -Phr. (punch a time clock ตอกเวลาการมาทำงานและเวลาเลิกงาน,ทำงานในแหล่งที่นายจ้างคอยจู้จี้เวลาการมาหรือกลับ)
time draftn. ตั๋วแลกเงินที่จ่ายเงินให้ตามกำหนดเวลา
time exposuren. การเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปเป็นเวลานาน (กว่า 1/2 วินาที) ,ภาพที่เกิดจากการเปิดหน้ากล้องนานดังกล่าว
time lockn. กุญแจที่เปิดได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
time sharingการแบ่งกันใช้เวลาหมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ตัวประมวลผล เครื่องพิมพ์ และหน่วยขับจานบันทึกในเครื่องเมนเฟรม หรือเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน หรือมิฉะนั้นอาจใช้หมายถึงระบบการประมวลผลแบบหนึ่ง ที่ทำให้ เครื่องปลายทาง (terminal) ที่มีอยู่หลายเครื่อง สามารถแบ่งกันใช้เวลาของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ได้ หมายถึงว่า ทำให้เครื่องสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ในเวลาเดียวกัน หรือพูดง่าย ๆ ได้ว่า เป็นสมรรถวิสัยของเครื่องที่จะสามารถรับข้อมูลจากเครื่องปลายทางได้มากกว่า 1 เครื่องในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ ก็คือการถอนเงินจากตู้เงินด่วนหรือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งก็คือเครื่องปลายทางแบบหนึ่งนั่นเอง หลายคนจะสามารถถอนเงินจากสาขาต่างกันได้พร้อม ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน (บางทีเขียนติดกัน เป็น timesharing ก็มี)
time slicingการแบ่งเวลาหมายถึง เวลาที่ใช้ไปในการประมวลของแต่ละโปรแกรมการใช้งาน ปกติแล้วจะวัดกันเป็นมิลลิวินาที
time-consuming(ไทมฺ'คันซูมมิง) adj. เสียเวลามาก,ต้องใช้เวลามาก
time-hone(u) red (ไทมฺ'ออนเนิร์ด) adj. เก่าแก่จนเป็นที่เคารพบูชาหรือนับถือ,ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน, Syn. venerable
time-lag(ไทมฺ'แลก) n. ช่วงเวลาระหว่างสองเหตุการณ์ (เช่น ระหว่างการกระตุ้นกับการสนองตอบ
time-out(ไทมฺ'เอาทฺ) n. การหยุดพักชั่วคราวระหว่างการแข่งขัน,การหยุดพักชั่วคราว
timecard(ไทมฺ'คาร์ด) n. บัตรตอกเวลาการมาและกลับของคนงาน
timekeeper(ไทม'คีพเพอะ) n. คนจับเวลา,คนดูเวลา,เครื่องจับเวลา,ผู้เคาะจังหวะ,ผู้บันทึกจำนวนชั่วโมงที่คนงานได้ทำงาน, See also: timekeeping n.
timekiller(ไทมฺคิล'เลอะ) n. ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
timely(ไทม'ลี) adj. เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา,ทันกาลทันเวลา, See also: timeliness n., Syn. proper,opportune,happy
timeous(ไท'มัส) adj. เช้า,ทันกาล,ทันเวลา., See also: timeously adv., Syn. early,timely
timepiece(ไทมฺ'พีซฺ) n. เครื่องมือจับเวลา,เครื่องคำนวณเวลา,นาฬิกา, Syn. chronometer,clock
timer(ไท'เมอะ) n. ผู้จับเวลา,ผู้จดเวลา,เครื่องจับเวลา,เครื่องควบคุมเวลา
times(ไทมฺซฺ) prep. คูณด้วย
times new romanไทมส์นิวโรมัน เป็นชื่อแบบอักษร (font) ภาษาอังกฤษแบบหนึ่ง เป็นที่นิยมใช้กันมาก เพราะสวย และอ่านง่าย เป็นแบบหนึ่งที่ให้มาพร้อมกับระบบวินโดว์
timesaving(ไทม'เซวิง) adj. ประหยัดเวลา,ย่นเวลา., See also: timesaver n.
timetable(ไทมฺ'เทเบิล) n. ตารางเวลา (ตารางรถไฟ,ตารางสอน และอื่น ๆ)
English-Thai: Nontri Dictionary
time(n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส
timekeeper(n) ผู้จับเวลา,คนจดเวลา,เครื่องจับเวลา
timely(adj) ทันเวลา,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา
timepiece(n) นาฬิกา,เครื่องจับเวลา
timetable(n) ตารางเวลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
timeกาล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
time sharingการแบ่งกันใช้เวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
time slicingการแบ่งเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
time zoneเขตเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
timeoutหมดเวลารอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
timerตัวจับเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
timesharing modeวิธีแบ่งกันใช้เวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Timeเวลา [TU Subject Heading]
time sharing systemระบบแบ่งเวลาระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานให้ผู้ใช้ได้หลายคนพร้อมกัน โดยการแบ่งเวลาทำงานให้ผู้ใช้แต่ละคน คนละเล็กคนละน้อยโดยผู้ใช้ไม่รู้ตัวว่าคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการให้กับผู้ใช้คนอื่นอยู่ [คอมพิวเตอร์]
Timesharing (Real estate)ไทม์แชริ่ง (อสังหาริมทรัพย์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาจับหลัก (n.) kind of trap in ancient time used only for human
กาลแรกตรัสรู้ (n.) first time of enlightenment of Buddha
จิรกาล (n.) long time in the past See also: once upon a time Syn. กาลนาน, เวลาช้านาน
ตั้งแต่นั้นมา (conj.) from that time on See also: from then on, since then Syn. นับจากนั้นมา
ตารางสอน (n.) classroom time table See also: subject time table Syn. ตารางเรียน
ถึงเวลา (v.) it´s the time to
ทันน้ำ (v.) be in time for the tide See also: be at the moment to save the tide
ทันน้ำทันฝน (adv.) in time for the flood season and rainy season See also: in time for tide or rain Syn. ทันฤดูกาล
ทันฤดูกาล (adv.) in time for the flood season and rainy season See also: in time for tide or rain
ทีเขาทีเรา (n.) his time his turn
ทีใครทีมัน (n.) his time his turn Syn. ทีเขาทีเรา
นับจากนั้นมา (conj.) from that time on See also: from then on, since then
นานแสนนาน (adv.) long time ago See also: for ages Syn. นมนาน, นาน
ปฐมโพธิกาล (n.) first time of enlightenment of Buddha Syn. กาลแรกตรัสรู้
ระยะ (n.) in the time of See also: in the period of
ฤกษ์งามยามดี (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, เป็นมงคล, เป็นสิริมงคล
สับราง (v.) arrange one´s time so that competing suitors do not meet Syn. สับหลีก
เป็นมงคล (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นสิริมงคล
เป็นมานาน (adv.) from time inmemorial Syn. นานมาแล้ว, แต่ครั้งไหนครั้งไร
เป็นสิริมงคล (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นมงคล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
Who is this? Do you know what time is it?ใครกันนี่ คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว
I've got limited time hereฉันมีเวลาจำกัดที่นี่
What time do you finish your work?คุณทำงานเสร็จเมื่อไหร่
It has been a long time since I last came hereมันนานมากแล้วนับแต่ที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุด
We have time for one more questionพวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถาม
How much time do we have?พวกเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่
I don't have time for thisฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้นะ
When was the last time you had your medicine?คุณทานยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
I've waited a long time for thisฉันคอยสิ่งนี้มาตั้งนานแล้ว
Soon she has no time for themในไม่ช้าเธอก็จะไม่มีเวลาให้พวกมัน
We are not going to spend much time talkingพวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
I have no time to talk nowฉันไม่มีเวลาพูดคุยในตอนนี้
I don't have time to give you the proper instructionฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
I'm willing to go take time at…ฉันตั้งใจที่จะไปใช้เวลาที่...
I have time to do things that…ฉันมีเวลาที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่...
I usually spend a lot of time with…ฉันมักจะใช้เวลามากกับ...
I really like spending time with themฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
I do like to spend time with my parentsฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
We like to spend time with each otherพวกเราชอบที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
I would like to have some more time to play musicฉันอยากมีเวลามากกว่านี้บ้างเพื่อเล่นดนตรี
So I don't really have enough time for studyingดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลามากพอสำหรับการศึกษา
I really wish I had more time to do thatฉันปรารถนาจริงๆ ให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่อทำสิ่งนั้น
I wish I had more time to readฉันปรารถนาให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่ออ่านหนังสือ
I waste so much time on internetฉันเสียเวลาไปมากกับอินเตอร์เน็ต
I never have time to readฉันไม่เคยมีเวลาอ่านหนังสือเลย
I think I would like to spend more time outsideฉันคิดว่าฉันอยากใช้เวลามากกว่านี้ข้างนอก
I wish I had more time to just hang out with friendsฉันปรารถให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นเพื่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ
I waste my time using the internetฉันเสียเวลามากมายในการใช้อินเตอร์เน็ต
That's probably the thing I waste the most time onนั่นอาจเป็นสิ่งที่ฉันเสียเวลาไปมากที่สุดกับมัน
I do not have time for thisฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้
What time do you leave for work?คุณออกไปทำงานกี่โมง?
What time do you return home?คุณกลับมาบ้านกี่โมง?
What time do you go to bed?คุณเข้านอนกี่โมง?
What time do you leave home?คุณออกจากบ้านกี่โมง?
What time do you leave for home?คุณออกมาบ้านตอนกี่โมง?
Did you have a good time last night?เมื่อคืนนี้คุณสนุกไหม?
Do you know what time is it?คุณทราบหรือเปล่านี่เวลาเท่าไหร่แล้ว?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When hearts are high the time will flyเมื่อใจสูงเวลาที่จะบิน
Fine time you picked to sneeze!เวลาที่ดีที่คุณเลือกที่จะจาม!
You'll just have time to wash.คุณเพียงแค่จะมีเวลาในการล้าง
This is no time to scratch.นี่ไม่ใช่เวลาละทิ้งหน้าที่นะ
Herring, why do you waste my time like this?เฮอลิง คุณคิดไหมว่าแบบนี้มันทำให้ผมเสียเวลา
You don't appreciate what a good time you were having.นายไม่ได้อยู่ดู สิ่งที่ดีที่สุดที่นายมี
That's the only time I'm really happy: dreaming.ช่วงเวลาที่ฉันมีความสุข คือตอนฉันฝัน
At such a time I think it ill-advised.ตอนนี้หรอครับ ผมว่า มันตลกสิ้นดี
There. One night, a long time ago, my travels took me to a quaint little village.คืนหนึ่งเป็นเวลานานที่ผ่านมา การเดินทางของฉัน
I wonder what time it is.ฉันสงสัยว่าสิ่งที่มันเป็นเวลา
Remember, Gideon, the time I tied strings on you... and passed you off as a puppet?โปรดจำไว้ว่าพ้นเวลาที่ฉันผูก สตริง กับคุณและคุณส่งผ่านออกมา เป็นหุ่นเชิดหรือไม่?
I'll have you out of here in no time at all.ฉันจะมีคุณออกจากที่นี่ในเวลา ที่ไม่ทั้งหมด

time ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
[jí, ㄐㄧˊ, 及] and; to reach; up to; in time for
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
请假[qǐng jià, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄚˋ, 请假 / 請假] ask for time off
[jiān, ㄐㄧㄢ, 间 / 間] between; among; space; classifier for time intervals
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, 生不逢时 / 生不逢時] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time
入学[rù xué, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 入学 / 入學] to enter a school or college; to go to school for the first time as a child
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 钟 / 鐘] clock; o'clock; time as measured in hours and minutes; bell; surname Zhong
协调世界时[xié tiáo shì jiè shí, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, 协调世界时 / 協調世界時] Coordinated Universal Time (UTC)
空隙[kòng xì, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧˋ, 空隙] crack; gap between two objects; gap in time between two events
没日没夜[méi rì méi yè, ㄇㄟˊ ㄖˋ ㄇㄟˊ ㄧㄝˋ, 没日没夜 / 沒日沒夜] day and night; regardless of the time of day or night
最后期限[zuì hòu qī xiàn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, 最后期限 / 最後期限] deadline; final time limit (for project)
拨冗[bō rǒng, ㄅㄛ ㄖㄨㄥˇ, 拨冗 / 撥冗] find time in the midst of pressing affairs
暂且[zàn qiě, ㄗㄢˋ ㄑㄧㄝˇ, 暂且 / 暫且] for now; for the time being; temporarily
时不时[shí bù shí, ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, 时不时 / 時不時] from time to time
全时工作[quán shí gōng zuò, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 全时工作] full time work
地质年代表[dì zhì nián dài biǎo, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 地质年代表 / 地質年代表] geological time scale
格林尼治标准时间[Gé lín ní zhì biāo zhǔn shí jiān, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄧˊ ㄓˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 格林尼治标准时间 / 格林尼治標準時間] Greenwich mean time GMT
不暇[bù xiá, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, 不暇] have no time (for sth); be too busy (to do sth)
霍金[Huò jīn, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣ, 霍金] Hawkins or Hawking; Stephen Hawking (1942-), British physicist and author of A Brief History of Time 時間簡史|时间简史
一小时以后[yī xiǎo shí yǐ hòu, ㄧ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄧˇ ㄏㄡˋ, 一小时以后 / 一小時以後] a short time later
合拍[hé pāi, ㄏㄜˊ ㄆㄞ, 合拍] in time with (i.e. same rhythm); to keep in step with; fig. to cooperate
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, 悠悠] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive
自古[zì gǔ, ㄗˋ ㄍㄨˇ, 自古] (since) ancient times; (from) time immemorial
[kè, ㄎㄜˋ, 刻] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals)
久而久之[jiǔ ér jiǔ zhī, ㄐㄧㄡˇ ㄦˊ ㄐㄧㄡˇ ㄓ, 久而久之] over time; as time passes; in the fullness of time
实时操作环境[shí shí cāo zuò huán jìng, ㄕˊ ㄕˊ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 实时操作环境 / 實時操作環境] real time operating environment
屡次[lǚ cì, ㄌㄩˇ ㄘˋ, 屡次 / 屢次] repeatedly; time and again
反应时间[fǎn yīng shí jiān, ㄈㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 反应时间 / 反應時間] response time (technology)
岁时[suì shí, ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ, 岁时 / 歲時] season; time of the year
相隔[xiāng gé, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ, 相隔] separated by (distance or time etc)
秋后算帐[qiū hòu suàn zhàng, ㄑㄧㄡ ㄏㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ, 秋后算帐 / 秋後算帳] lit. settling accounts after the autumn harvest (成语 saw); to wait until the time is ripe to settle accounts; to bide time for revenge
回回[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ, 回回] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims)
替角[tì jué, ㄊㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, 替角] substitute; sb ready to substitute at any time for principal player; understudy (substitute actor)
良图[liáng tú, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄨˊ, 良图 / 良圖] good plan; right strategy; to take one's time forming the right decision
姑且[gū qiě, ㄍㄨ ㄑㄧㄝˇ, 姑且] temporarily; the time being; for the moment; provisional; tentatively

time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセスタイム[, akusesutaimu] (n) {comp} access time
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] (n) {comp} access time
アクチュアルタイム[, akuchuarutaimu] (n) actual time
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] (n) {comp} assembly time
あっと言う間;あっという間;あっとゆう間[あっというま(あっと言う間;あっという間);あっとゆうま(あっと言う間;あっとゆう間), attoiuma ( atto iu kan ; attoiu kan ); attoyuuma ( atto iu kan ; attoyuu kan )] (exp) (See あっと言う間に) a blink of time (lit
いい頃;良い頃[いいころ;よいころ(良い頃), iikoro ; yoikoro ( yoi goro )] (exp) high time; about time
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time
インジャリータイム;インジュリータイム[, injari-taimu ; injuri-taimu] (n) injury time
オーバヘッドタイム[, o-baheddotaimu] (n) {comp} overhead time
オンラインディレイド処理システム[オンラインディレイドしょりシステム, onraindeireido shori shisutemu] (n) {comp} online delayed time system
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit
お待ち;御待[おまち, omachi] (n,n-suf) waiting; waiting time
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time
かねてから[, kanetekara] (exp) for some time
クエスチョンタイム[, kuesuchontaimu] (n) question time (section of proceedings in parliament)
グリニッジ時;グリニジ時[グリニッジじ(グリニッジ時);グリニジじ(グリニジ時), gurinijji ji ( gurinijji toki ); guriniji ji ( guriniji toki )] (n) (obsc) (See 世界時) Greenwich Time
グリニッジ標準時[グリニッジひょうじゅんじ, gurinijji hyoujunji] (n) Greenwich mean time
ゴールデンアワー[, go-ruden'awa-] (n) prime time television (wasei
ここで会ったが百年目;ここで逢ったが百年目;此処で会ったが百年目;此処で逢ったが百年目[ここであったがひゃくねんめ, kokodeattagahyakunenme] (exp) (id) At last your time has come
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P)
これっ切り;此れっ切り;是っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this
これを書いている時点で[これをかいているじてんで, korewokaiteirujitende] (exp) at the time of writing
これ切り;此れ切り;是切り[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this
コンパイル時[コンパイルじ, konpairu ji] (n) {comp} compilation time
コンパイル時間[コンパイルじかん, konpairu jikan] (n) {comp} compilation time
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] (n) {comp} rotational delay; search time
サイクルタイム[, saikurutaimu] (n) (See タクトタイム) cycle time
サイクル時間[サイクルじかん, saikuru jikan] (n) {comp} cycle time
サマータイム[, sama-taimu] (n) daylight savings time (summertime)
シークタイム[, shi-kutaimu] (n) {comp} seek time
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] (n) {comp} positioning time; seek time
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] (n) {comp} system production time
しばらくの間;暫くの間[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being
スプリットタイム[, supurittotaimu] (n) split time
セットアップタイム[, settoapputaimu] (n) {comp} setup time
セットアップ時間[セットアップじかん, settoappu jikan] (n) {comp} setup time
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time
コンパイル時[コンパイルじ, konpairu ji] compilation time
コンパイル時間[コンパイルじかん, konpairu jikan] compilation time
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time
サイクルタイム[さいくるたいむ, saikurutaimu] cycle time
サイクル時間[サイクルじかん, saikuru jikan] cycle time
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] positioning time, seek time
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time
システム試験時間[システムしけんじかん, shisutemu shikenjikan] system test time
スロット時間[スロットじかん, surotto jikan] slot time (in CSMA-CD)
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time
タイムアウト[たいむあうと, taimuauto] time out
タイムシェアリング[たいむしえありんぐ, taimushiearingu] time sharing
タイムスタンプ[たいむすたんぷ, taimusutanpu] time stamp
タイムスライシング[たいむすらいしんぐ, taimusuraishingu] time slicing
タイムスライス[たいむすらいす, taimusuraisu] time slice
タイムリミット[たいむりみっと, taimurimitto] time limit
ダウン時間[だうんじかん, daunjikan] down time
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time
トラックアクセス時間[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] track access time
ブート時に[ブートときに, bu-to tokini] at boot time
ファイル作成時[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] file creation time
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time
メモリサイクルタイム[めもりさいくるたいむ, memorisaikurutaimu] memory cycle time
ラウンドトリップ時間[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time
ランタイムバージョン[らんたいむばーじょん, rantaimuba-jon] run time version
リードタイム[りーどたいむ, ri-dotaimu] lead time
リアルタイム[りあるたいむ, riarutaimu] real time
レスポンスタイム[れすぽんすたいむ, resuponsutaimu] response time
ローカルタイムゾーン[ろーかるたいむぞーん, ro-karutaimuzo-n] local time zone
不動作時間[ふどうさじかん, fudousajikan] dead time
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] transmission path delay, one-way propagation time
位置決め時間[いちぎめじかん, ichigimejikan] positioning time, seek time
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
間に合う[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for
今回[こんかい, konkai] Thai: ครั้งนี้ English: this time
掛かる[かかる, kakaru] Thai: ใช้(เวลา หรือ เงิน) English: to take (e.g. time; money; etc)
現在[げんざい, genzai] Thai: ในยุคปัจจุบัน English: modern times
長年[ながねん, naganen] Thai: ระยะเวลานาน เป็นปี English: long time
[ま, ma] Thai: เวลา English: time

time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุกรมเวลา[n. exp.] (anukrom wēl) EN: time series FR:
อภิลักขิตกาล[n.] (aphilakkhit) EN: auspicious time ; auspicious date ; auspicious era FR:
อภิลักขิตสมัย[n.] (aphilakkhit) EN: auspicious time ; auspicious date ; auspicious era FR:
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: have only two hands ; cannot be two people at the same time FR: n'avoir que deux mains
บำราศ[v.] (bamrāt) EN: forgo ; go without ; be separated from ; be away for a long time FR:
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time ; at times ; now and then FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre ; à l'occasion
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; instant ; occasion FR: moment [m] ; heure [f] ; temps [m] ; fois [f] ; point [m]
บัตรลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bat long wē) EN: clocking-in card ; time card FR: carte de pointage [f]
บัดนั้น[adv.] (bat nan) EN: at that time ; at the time ; at that moment ; then FR:
บัดนี้[adv.] (bat nī) EN: at this time ; at this moment ; immediately ; presently ; now FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
บรมโบราณ[n. exp.] (børom bōrān) EN: time immemorial FR:
บทจะ[adv.] (bot ja ) EN: when it comes time ; when one ones to FR:
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
ช้า[adv.] (chā) EN: slowly ; behind time ; behindhand ; late FR: lentement ; tardivement ; tard ; en retard
แฉะแบะ[v.] (chaebae) EN: sit idling away one's time ; be lethargic ; slouch FR: traîner à ne rien faire
ใช้เวลา[v.] (chaiwēlā) EN: spend time ; take time ; take (+ length of time) ; span FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer ; prendre (+ durée) ; mettre
ใช้เวลากับครอบครัว[v. exp.] (chaiwēlā ka) EN: spend time with one's family FR: passer du temps en famille
ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์[v. exp.] (chai wēlā p) EN: while away the time ; waste time FR:
ช้านาน[adv.] (chānān) EN: long ago ; for a long time ; since the dim past FR:
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being FR:
เฉไฉ[v.] (chēchai) EN: take one's time ; dawdle ; proceed slowly FR: prendre son temps ; lambiner
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; for ; in every part of FR: durant ; à travers
ชั่วกัปชั่วกัลป์[adv.] (chūa kap ch) EN: eternally ; forever ; endlessly ; for ages ; for eons ; for all time FR:
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily FR: pour un moment
ชั่วคราว[adv.] (chūa khrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time FR: temporairement ; provisoirement ; momentanément ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
ชั่วครู่ชั่วยาม[adv.] (chūakhrūchū) EN: for a moment ; for a short time ; momentary FR:
ช่วงชิงเวลา[v. exp.] (chūangching) EN: race against time FR: courir contre le temps
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment FR: en ce moment ; actuellement
ช่วงต่อเวลา[n. exp.] (chūang tø w) EN: overtime ; extra time FR:
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time FR: durée [f] ; intervalle de temps [m] ; intervalle [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m] ; plage horaire [f] ; plage [f]
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space FR:
ชั่วระยะหนึ่ง[adv.] (chūa raya n) EN: for a time FR: pour un temps
ชั่ววูบ[adv.] (chūawūp) EN: momentarily ; for a short while ; for a short time FR:
ได้ฤกษ์งามยามดี[n. exp.] (dāi roēk ng) EN: auspicious time FR:
ได้เวลา ...[v. exp.] (dāi wēlā ..) EN: it's time to ... FR: c'est le moment de ... ; il est temps de ...
ได้เวลาแล้ว[v. exp.] (dāi wēlā la) EN: it's now time (to) ; the time has come (to) FR: il est temps (de)
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period FR:
ดึงเกม[v. exp.] (deung kēm) EN: play for time ; temporize FR: temporiser
ดีดัก[X] (dī dak) EN: a long time FR:

time ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abarbeitungszeit {f}processing time
Abwesenheitszeit {f}absence time
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time
Instandsetzungsdauer {f}active repair time
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago
vorzeitig {adv}ahead of time
Akkordzeit {f}allowed time
Änderungszeit {f}alteration time
Termin {m}appointed time
Ankunftszeit {f}arrival time
zeitgleich {adv} (mit)at the same time (with)
Anwesenheitszeit {f}attendance time
Maschinenüberwachungszeit {f}attention time
Betriebsmittelzeit {f}available machine time
Batterieaufladezeit {f}battery recharge time
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time
Speicherzeit {f} (Halbleiter) [electr.]carrier storage time
Geschäftsschluss {m}closing time
Polizeistunde {f}closing time
Sperrstunde {f}closing time
Verbindungsdauer {f}connect time
Anschaltzeit {f}connection time
Aushärtezeit {f}cure time
Aushärtungszeit {f}cure time
Taktzeit {f}cycle time
Zykluszeit {f}cycle time
Abklingzeitkonstante {f}damping time constant
Totzeit {f}dead time
Abklingzeit {f}decay time
Löschzeit {f}deletion time
Abfallzeit {f}drop-out time
Verweilzeit {f}dwell time; holding time; retention time; detention time
Ablaufzeit; Laufzeit {f}elapse time
Zeitgleichung {f}equation of time
Befehls-Ausführungszeit {m}execution time
Ablauf {m} (einer Frist)expiry (of a time limit)
Fristverlängerung {f}extension of time limit
Abfallzeit {f}fall time
Bewegungszeit {f}flight time
Auslaufzeit {f}flow time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า time
Back to top