ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขอ*, -ขอ-

ขอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอ (n.) hook See also: gaff, elephant goad Syn. ตะขอ, ตาขอ, ขอเกี่ยว
ขอ (v.) beg See also: ask for, beg for, request for, ask, beseech, implore, plead Syn. ขอร้อง, วอน, อ้อนวอน, วิงวอน
ขอ (n.) territory See also: region, district, place, locality, rim Syn. เขต, แดน
ขอขมา (v.) apologize See also: ask pardon, ask for forgiveness Syn. ขอโทษ, ขออภัย
ขอความกรุณา (v.) beg See also: request, ask Syn. ขอร้อง
ขอความช่วยเหลือ (v.) ask for help See also: appeal for aid, request, assistance
ขอความช่วยเหลือ (v.) ask for help See also: appeal for aid, request, assistance
ขอความช่วยเหลือ (v.) ask for help See also: appeal for aid, request, assistance
ขอความร่วมมือ (v.) ask for cooperation See also: ask for collaboration
ขอความเห็น (v.) consult See also: counsel, confer Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ
ขอความเห็น (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
ขอความเห็น (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
ขอคำแนะนำ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, พิจารณาหารือ
ขอคำแนะนำ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอความเห็น, พิจารณาหารือ
ขอคืน (v.) revoke See also: regain, request the return of something, retrieve Ops. คืนให้
ขอคืน (v.) draw See also: withdraw Syn. เอาคืน, เรียกคืน
ขอคืนดี (v.) reconcile See also: make friendly again Syn. ขอดีด้วย, งอนง้อ, ง้องอน Ops. โกรธ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ
ขอคืนดี (v.) reconcile See also: make friendly again, conciliate Syn. ง้อ, งอนง้อ Ops. โกรธ, ไม่สนใจ
ขอคืนดี (v.) reconcile See also: make friendly again, conciliate Syn. ง้องอน, ขอดีด้วย Ops. โกรธ
ขอ (n.) thing See also: stuff, possessions, good, articles, property Syn. สิ่งของ, สรรพสิ่ง
ขอ (prep.) of
ของกระจุกกระจิก (n.) knickknack See also: odds and ends, trinket
ของกลาง (n.) exhibit See also: property in dispute, common property in dispute, stolen property Syn. หลักฐาน
ของกอง (n.) fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
ของกำนัล (n.) gift See also: present Syn. ของขวัญ, ของให้, ของฝาก
ของกิน (n.) foodstuff See also: victuals, edibles, things to eat Syn. อาหาร
ของกินของใช้ (n.) consumer product Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค
ของกินเล่น (n.) snack Syn. ของขบเคี้ยว
ของกินเล่น (n.) snack See also: morsel Syn. ขนมขบเคี้ยว, ขนม, อาหารว่าง
ของกินเล่น (n.) snack See also: light meal, between-meal edible Syn. เครื่องว่าง, อาหารว่าง
ของขบฉัน (n.) priest´s mastication
ของขบเคี้ยว (n.) snack See also: morsel Syn. ขนมขบเคี้ยว, ของกินเล่น, ขนม, อาหารว่าง
ของขลัง (n.) amulet See also: charm Syn. เครื่องราง
ของขวัญ (n.) gift See also: present
ของขึ้น (n.) black magic; voodoo See also: witchcraft
ของขึ้น (n.) insanity See also: extremely foolish action
ของค้าง (n.) leftover Syn. ของเหลือ
ของคาว (n.) meat See also: fish, dish, food Syn. กับข้าว Ops. ของหวาน
ของจริง (n.) authentic See also: genuine, real thing Syn. ของแท้ Ops. ของเทียม, ของปลอม
ของจำเป็น (n.) necessity Syn. ของสำคัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา
a/oabbr. account of (บัญชีของ)
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
ab(ออบ) n. เดือนที่สิบเอ็ดของปฏิทินยิว abbr. antibody,abortion
abaci(แอบ' บะไซ) n. พหูพจน์ของ abacus
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลาญ
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
abode 2(อะโบด') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
abought(อะบิท') pt. & pp. ของ aby
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
abri(เอบรี') n. (pl. abris) ที่พักอาศัยของผู้อพยพ (place of refuge)
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
English-Thai: Nontri Dictionary
acquirement(n) ของที่ได้มา,การได้มา
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
adopt(vt) เลี้ยงเป็นลูก,รับเป็นของตน,นำมาใช้
adoption(n) การรับเป็นของตน,การนำมาใช้
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
alcohol(n) แอลกอฮอล์,เหล้า,สุรา,ของมึนเมา
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์,เกี่ยวกับของมึนเมา
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alms(n) ของบริจาค,ทาน
alto(n) ระดับเสียงของนักร้อง
amulet(n) เครื่องราง,ของขลัง
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
newfangled(adj) เป็นแบบใหม่,เป็นของใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
apologetic(adj) เชิงขอโทษ
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appertain(vi) เกี่ยวกับ,พาดพิงถึง,เป็นขอ
applicant(n) ผู้สมัครงาน,ผู้ขอ
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
apply(vi) สมัครงาน,ร้องเรียน,ขอ,ร้องขอ,บอกกล่าว
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ
architrave(n) ขอบประตู,ขอบหน้าต่าง
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
arose(vi) pt ของ arise
article(n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม
ask(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ
ate(vt) pt ของ eat
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
awoke(vt) pt ของ awake
bade(vt) pt ของ bid
bauble(n) ของฉาบฉวย,ของเด็กเล่น,ของไม่มีค่า
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beaten(vt) pp ของ beat
been(vt) pp ของ be
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brachialของแขน, -แขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cargoของบรรทุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condensateของเหลวผลควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrabandของต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extentขอบเขต, แดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flotsam; flotsanของลอยในทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fluidของไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
goodsของ, สินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected goodsของที่ได้รับความคุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
induplicateขอบพับเข้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
jetsamของที่โยนทิ้งทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Keelขอบยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
marginขอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
peripheryขอบ, ส่วนขอบ, ส่วนรอบนอก, ส่วนปลาย, ส่วนนอกส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perishable goodsของสดของเสียได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal effectsของใช้ส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public domainของสาธารณะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reduplicateขอบพับออก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rimขอบล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scopeขอบข่าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stolen propertyของโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thingของ, ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toeขอบแนวเชื่อม, ขอบรอยเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
address to the Crownคำกราบบังคมทูล (ของรัฐสภาอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjoining ownersบรรดาเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjourn, motion toญัตติขอให้เลื่อนการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advisementการประชุมปรึกษาคดีของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
age of consentอายุของหญิงที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agglutination๑. การเกาะกลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ clumping]๒. การประสาน (ของแผล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aichmophobiaอาการกลัวของแหลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airlinerเครื่องบินของสายการบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
airport owners' and operators' insuranceการประกันภัยความรับผิดของสนามบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amicus curiae (L.)ที่ปรึกษาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ancylostome; ankylostome; hookwormพยาธิปากขอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
annulate๑. มีแอนนูลัส๒. มีกลุ่มเซลล์ผนังหนา, มีแถวเซลล์ผนังหนา [อับสปอร์ของเฟิร์นและมอสส์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ANSI (American National Standard Institute)แอนซี (สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
antecedent๑. บรรพบท, ข้อนำ๒. พจน์แรก [ของอัตราส่วน] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amalgamของเหลวอะมัลกัม, อะมาลแกม, โลหะเจือปรอท, อะมัลกัม [การแพทย์]
Beggarsขอทาน [TU Subject Heading]
Cargoของบรรทุก [เศรษฐศาสตร์]
Chrome Waste ของเสียโครเมียม ของเสียโครเมียม [สิ่งแวดล้อม]
Collectiblesของสะสม [TU Subject Heading]
Contourขอบเขต [การแพทย์]
Delineateขอบเขตเป็นเส้น [การแพทย์]
Depressorsของที่กด,อาการกดลง [การแพทย์]
Dessertsของหวาน [TU Subject Heading]
Difficult Waste ของเสียจัดการยาก ขยะหรือของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยากหรือเป็นปัญหาในการขนย้ายและกำจัด [สิ่งแวดล้อม]
Eccentricขอบเดียวของลำไส้,เป็นเฉพาะแห่ง,บริเวณริมเซลล์,นอกศูนย์กลาง [การแพทย์]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Extentขอบเขต [การแพทย์]
Superflidityของไหลยิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Groceriesของชำ [TU Subject Heading]
Hazardous wastesของเสียอันตราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Immiscibleของเหลวสองชนิดที่ปนกันไม่ได้, ผสมเข้ากันไม่ได้เลย [การแพทย์]
Influxของไหลที่ทะลักเข้ามาในหลุมเจาะ, ของไหลที่ทะลักเข้ามาในหลุมเจาะ ซึ่งอาจเป็นทั้งน้ำ น้ำมัน และก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Junk ของเลิกใช้, จังค์ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกัน พวกเครื่องใช้ในบ้าน รถเก่าพัง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
liquidของเหลว, สถานะของสสารซึ่งอยู่ระหว่างของแข็งและแก๊ส  มีสมบัติที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุอยุ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Settleable Solids ของแข็งจมตัวได้ สารที่อยู่ในน้ำเสียซึ่งจะจมตัวลงในช่วงเวลา ที่กำหนด เช่น ในช่วงเวลา1ชั่วโมง ในการทดสอบโดยใช้กรวยอิมฮอฟฟ์ หมายถึงปริมาณของสารที่ตกตะกอน อยู่ที่ก้นกรวยภายในเวลา 1 ชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Solidของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Souvenirs (Keepsakes)ของที่ระลึก [TU Subject Heading]
Spoilageของเสีย [การบัญชี]
Talismansของขลัง [TU Subject Heading]
Unacceptable Waste ของเสียที่รับไม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
upper boundaryขอบบน, ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นนั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นถัดไปชั้นหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wasteของเสียหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ [สิ่งแวดล้อม]
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Abortยกเลิกสั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Abruptio Placentaeรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก [การแพทย์]
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Accelerationการเพิ่มขึ้น; การเพิ่มขึ้นของอัตรา; การเร่ง; การเร่งรัด; หัวใจเด็กเร่งเร็วขึ้น; การเร่ง, อัตรา [การแพทย์]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Achilles Tendonเอ็นร้อยหวาย, เอ็นอะคิลลิส, กลุ่มของกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวาย [การแพทย์]
Achondroplasiaอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค [การแพทย์]
Act of stateการกระทำของรัฐ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appeal for (phrv.) ขอ See also: ขอบริจาค Syn. beg for
ask for (phrv.) ขอ See also: ขอให้ทำ
cadge (vi.) ขอ Syn. beg
cadge (vt.) ขอ Syn. beg, sponge
pony up for (phrv.) ขอ See also: ร้องขอ Syn. be in for, put in for
scrounge (sl.) ขอ
tap for (phrv.) ขอ
take out (phrv.) ขอ (เอกสารทางกฎหมาย)
cadge from (phrv.) ขอ (โดยไม่คิดว่าจะคืนให้) จาก See also: ขอ Syn. cop from
cadge off (phrv.) ขอ (โดยไม่คิดว่าจะคืนให้) จาก See also: ขอ Syn. cop from
ask of (phrv.) ขอกับ See also: ขอให้ทำ Syn. demand of, expect from
expect from (phrv.) ขอกับ See also: ขอให้ทำ Syn. demand of
wish on (phrv.) ขอกับ See also: อ้อนวอนกับ
wish upon (phrv.) ขอกับ See also: อ้อนวอนกับ
beg (vi.) ขอความกรุณา See also: ขอ
beseech (vt.) ขอความกรุณา See also: ขอร้อง, อ้อนวอน, วิงวอน Syn. beg, ask
enlist (vt.) ขอความช่วยเหลือ See also: ขอการสนับสนุน
go to (phrv.) ขอความช่วยเหลือ
run to (phrv.) ขอความช่วยเหลือ See also: ขอคำแนะนำจาก
make approaches to (idm.) ขอความร่วมมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
I'm sorry, do we know each other?ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
I'm sorryขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆ
Thank you for having usขอบคุณที่ต้อนรับเรา
What was your question again?ขอคำถามคุณใหม่อีกทีนะ
May I have your name?ขอชื่อคุณหน่อยได้ไหม
Let me introduce my friend to youขอฉันแนะนำเพื่อนของฉันกับคุณหน่อย
Let me introduce myselfขอฉันแนะนำตัวเองหน่อย
Sorry I don'tขอโทษครับไม่ได้นัด
Sorry Mr Green can't see you nowขอโทษค่ะ คุณกรีนไม่สามารถพบคุณตอนนี้ได้
Sorry, I've got to go nowขอโทษนะ ฉันต้องไปแล้วตอนนี้
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
May I ask you a question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
Thank you for directionsขอบคุณที่บอกทาง
May I speak to him?ขอฉันพูดกับเขาหน่อยได้ไหมคะ
Have a good dayขอให้สนุกนะ
Can I just ask you one question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
Have a good timeขอให้มีความสุข ขอให้สนุกนะ
Can I talk to you for a second?ขอฉันพูดกับคุณสักครู่ได้ไหม
Thank you for being hereขอบคุณที่มาที่นี่
Thank you for inviting me to teaขอบคุณที่เชิญฉันมาดื่มชา
May I pour you a cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณสักถ้วยนะ
May I pour you another cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ
Thank you, that's very kindขอบคุณ คุณช่างใจดีมากๆ
Can I use your restroom?ขอฉันใช้ห้องน้ำคุณหน่อยได้ไหม
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่างนะ
Can I borrow him for a moment?ขอยืมตัวเขาสักครู่ได้ไหม?
I'm sorry, I didn't hear your nameขอโทษนะ ฉันไม่ได้ยินชื่อคุณ
Give me a little sugar, pleaseขอน้ำตาลสักหน่อยนะจ๊ะ
Enjoy your holidays!ขอให้สนุกกับวันหยุดของคุณนะ!
Can I call you and tell you later?ขอฉันโทรบอกคุณทีหลังได้ไหม?
Let me return the book for you!ขอฉันเอาหนังสือเล่มนี้ไปคืนให้คุณเองนะ
Can I ask you something?ขอฉันถามคุณบางสิ่งได้ไหม?
Sorry, do you know what's going on? No, ideaขอโทษ คุณทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้น? ไม่ทราบ
Would you excuse us for a moment?ขอตัวสักครู่ได้ไหม?
If you will excuse me, I need to get startedขอตัวด้วย ฉันจำเป็นต้องเริ่มต้นแล้ว
Sorry to call so earlyขอโทษทีที่โทรมาแต่เช้าเกินไป
Thanks for bringing us hereขอบคุณที่พาเรามาที่นี่
Can I speak to you for a minute?ขอฉันพูดกับคุณสักนาทีได้ไหม?
Give me a second chanceขอโอกาสครั้งที่สองให้ฉันเถอะนะ ได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, enough, let's go. Let's split.โอเค พอ ให้เป็นไป ขอ spIit
A girl got to get her cheese on. Seven.ผู้หญิงเราก็ต้องรู้จักหาเงินใช้สิ ขอ 7
Ladies and gentlemen! Presenting Princess Fiona and her new husband, Prince Shrek!สุภาพสตรี และ สุภาพบุรุษ ขอ แนะนำ องค์หญิง ฟิโอนา
This is Olivera. We've been overrun. Request immediate chopper evac.นี่คือ โอลิเวร่า เรากำลังถูกรุม ขอ ฮ.
Ladder 49, portable three to portable one, we copy that.ลัดเดอร์ 49 ขอ 3 คน / ช่วยเคลื่อนย้าย 1 เราก็อปปี้มันแล้ว
I swear this will be the last time. 30 grand.ฉันสาบานว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้าย ขอ 3 หมื่นนะ
Sure. Two seconds.โอเค ได้ค่ะ โอเค ขอ 2 วินาทีค่ะ
John,chip.จอห์น , ขอ Chip ด้วย
Yeah. I want two paragraphs for the Blotter.ใช่ ขอ 2 ย่อหน้า ให้ "เดอะ บล็อตเตอร์"
Let's just say I'm less impressed with his1 ขอ เพียง ว่า ฉัน น้อย \ Nimpressed กับ การ แปล ของ เขา
Just keep it coming.Give me a babcock clamp.ให้มันมาเรื่อยๆ ขอ babcock clamp ด้วย
Come on now. Let's let Matthew have the girl.มาใน ตอนนี้ ขอ ให้ แมทธิว มี สาว
I'm begging you to help me.ฉันเมตร ขอ ให้คุณช่วย ฉัน
All you have to do is ask.สิ่งที่คุณต้องทำแค่ ขอ เท่านั้น
So let's take this apart and review.เพื่อ ขอ ใช้ เวลา นี้ กัน และ ตรวจ ทาน
I'm going through such a tough time.ผมกำลังเผชิญกับช่วงเวลานั้น ขอ กกน.
Barkeep, double dead guy please.บาร์เทนเดอร์ ขอ ดับเบิ้ลเด็ธกาย ครับ
Hey, can I have some more Thighslapper?เฮ้ ขอ Thingslapper ให้ฉันอีกหน่อยสิ
You have until morning. 36 hours.คุณมีเวลาถึงวันพรุ่งนี้ ขอ 36 ชั่วโมง
Hey, boo, I tracked the ISP of the user who entered the spam comment to an Internet cafe, but he used a prepaid credit card, so I don't have an I.D.เฮ้ ฉันตามรอย ISP ขอ ที่เข้าไปแสดงความเห็น ไปถึงร้านอินเทอร์เน็ต แต่เขาใช้เครดิตการ์ดแบบจ่ายล่วงหน้า ฉันเลยระบุตัวไม่ได้
Hello. A room, please.สวัสดีครับ ขอ 1 ห้อง
Echo leader 234, requesting landing in sector 22.ผู้นำ Echo 234 ขอ เชื่อมโยงไปถึงในภาค 22.
Shit, I have to take this. Sorry.อึฉันต้องใช้เวลานี้ ขอโทษ ขอ โทษ
Sorry. Sorry. Sorry.ขออภัย ขออภัย ขอ ขอ ขออภัย
Searchlight, this is Baker Six. Request immediate support.เสอชไลท นี้เป็นเบเกอร์หก ขอ ความช่วยเหลือทันที
Yeah, well, look here, Pop, let me have that $10.ใช่ เอาล่ะ พ่อ ขอ 10 เหรียญให้ผมได้แล้ว
We don't want any trouble. Sorry.เราไม่ต้องการปัญหาใด ๆ ขอ อภัย
Can I get a, uh, a-a triple red-eye, please?ขอ - เออ - เรดอาย 3 ช็อต
Let's... run it up the flagpole and see if anyone salutes it."ขอ ... ทำงานมันขึ้นเสาธงและดูว่าใครมาคารวะมัน".
"The Grande", please.ขอ "The Grande" ด้วยคะ
A Sazerac for both of us. With whiskey, not brandy.ขอ "แซสเซอแรค" สำหรับเราทั้งคู่ ใส่วิสกี้นะ ไม่ใช่บรั่นดี
10% of your salary per annum. Paid monthly on a rolling, indefinite basis.ขอ 10% ของเงินเดือนต่อปี จ่ายรายเดือนอย่างไม่มีกำหนดสิ้นสุด
Give me 12 hours, reverend. I'll be right there.ขอ 12 ชม.ค่ะ ท่านสาธุคุณ ดิฉันจะไปหาแน่ๆค่ะ
Fifteen minutes, just close the door.ขอ 15นาที ปิดประตูให้ด้วย
2 sugars, no milk.ขอ 2 น้ำตาล ไม่ใส่นม
48 hours before you arrest or charge.ขอ 2 วันก่อนที่คุณจะจับ หรือดำเนินคดี
Um, pints. Have you got any sloe gin?ขอ 2 แก้ว คุณมีสโลจินไหม?
Portable three to portable one. Explosive block by wire accident.ขอ 3 คน ช่วยเคลื่อนย้าย 1 คน / ทำให้บล็อคระเบิดด้วยอุบัติเหตุสายไฟ
Give me five minutes, I'll be right back.ขอ 5 นาที เดียวจะกลับมา
Give me five minutes. we'll go check out that house.ขอ 5 นาที เราจะไปดูบ้านนั้นกัน

ขอ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ゴシック[ごしっく, goshikku] Thai: กอธิค เป็นชื่อของฟอนต์อักษรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ English: gothic
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
主人[しゅじん, shujin] Thai: เจ้าของร้าน English: owner
五月[ごがつ, gogatsu] Thai: เดือนที่ห้าของปี English: May
人気[ひとけ, hitoke] Thai: วี่แววของคน
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
出産[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ขอของแข็ง English: dynamics
十二月[じゅうにがつ, juunigatsu] Thai: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม English: December
十日[とおか, tooka] Thai: วันที่สิบของเดือน English: 10th
地主[じぬし, jinushi] Thai: เจ้าของที่ดิน English: landlord
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character
存じる[ぞんじる, zonjiru] Thai: ทราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด) English: to know (hum)
小物[こもの, komono] Thai: ของจำพวกเครื่องประดับ English: accessories
小物[こもの, komono] Thai: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ English: small articles
居る[おる, oru] Thai: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด) English: to be (hum)
届く[とどく, todoku] Thai: (สินค้า หรือ สิ่งของ)ส่งถึง(ผู้รับ) English: arrive
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุณ English: Thank you
持てる[もてる, moteru] Thai: มีเป็นของตน English: to be able to have
持てる[もてる, moteru] Thai: เป็นเจ้าของ English: to own
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
[あさ, asa] Thai: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้ English: morning
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
[もの, mono] Thai: สิ่งของ English: thing
生立ち[おいたち, oitachi] Thai: การเจริญเติบโตในวัยเด็กของบุคคล (?)
立つ[たつ, tatsu] Thai: ตั้งสิ่งของ English: to erect
絹子[きぬこ, kinuko] Thai: ชื่อเรียกของผู้หญิง English: Kinuko (fem pn)
自社[じしゃ, jisha] Thai: บริษัทของตนเอง
致す[いたす, itasu] Thai: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด) English: to do (pol)
行事[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: หา(ของ)พบ English: to find out
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change
頂く[いただく, itadaku] Thai: รับ(คำถ่อมตนของผู้พูด)
領事館[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขอ
Back to top