ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retrieve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retrieve*, -retrieve-

retrieve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retrieve (vt.) ได้กลับคืนมา See also: กอบกู้ Syn. get back, regain
retrieve (vt.) ทำให้กลับสู่สภาพเดิม See also: ซ่อมแซม Syn. recover, restore
retrieve (vt.) เรียกข้อมูลคืนมา Syn. get data
retrieve (n.) การเอากลับคืนมา Syn. get data
retrieve from (phrv.) กู้คืน See also: นำกลับสู่สภาพเดิมจาก
retriever (n.) ผู้เอากลับมา See also: ผู้กู้คืนมา
English-Thai: HOPE Dictionary
retrieve(รีทรีฟว') vt.,vi. (การ) เอาคืนมา,ทำให้คืนสู่สภาพเดิม,ซ่อมแซม,กู้,ช่วยชีวิต,กอบกู้, (คอมพิวเตอร์) เก็บข้อมูลไว้ในความทรงจำของเครื่องคอมพิวเตอร์. n., See also: retrievable adj.
retriever(รีทรี'เอะ) n. ผู้เอาคืนมา,ผู้ซ่อมแซม,ผู้กอบกู้,ผู้ช่วยชีวิต,สุนัขจำพวกหนึ่งที่สามารถคาบสัตว์ที่ถูกยิงกลับคืนมา
English-Thai: Nontri Dictionary
retrieve(vt) กอบกู้,ได้คืนมา,ทำให้กลับคืน,ช่วยชีวิต,ซ่อมแซม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retrieveค้นคืน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retrieveค้นคืนการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้งาน แต่โดยที่ข้อมูลนั้นอาจจะเก็บร่วมกับข้อมูลอื่นๆ จำนวนมาก ดังนั้นการค้นคืนจึงต้องค้นข้อมูลที่เก็บไว้ให้พบก่อนแล้วจึงส่งคืนให้เราไปใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Retrieversรีทริฟเวอร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กู้ (v.) retrieve See also: redeem, save, restore, recover
ดึง (v.) retrieve See also: pull Syn. เอากลับคืน, กู้
สืบค้น (v.) retrieve See also: recover, find Syn. ค้น, ค้นหา
เอากลับคืน (v.) retrieve See also: pull Syn. กู้
กู้หน้า (v.) retrieve situation See also: keep one´s face, save one´s face
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, no! Retrieve the subject! Hurry!โอไม่น่ะ ทำให้เป็นเหมือนเดิม เร็วเข้า!
If you're unable to retrieve the Puppet Master your orders are to destroy it without fail.ถ้าคุณเอาตัวนักเชิดหุ่นกลับมาไม่ได้... คุณจะได้รับโทษนะ
You should look for other ways to retrieve your mail."ในตู้จดหมายของผมอยู่เรื่อย" "คุณควรหาวิธีอื่น"
Brick, retrieve my darts! Huh?บริค เอาลูกดอกฉันมา!
I don't see why we gotta retrieve your darts and serve your tea.ฉันไม่เห็นว่าทำไมเราต้อง... คืนลูกดอกคุณและเสิร์ฟชาคุณด้วย
My agents will retrieve the jade Buddha once again, Lord Kelvin.คนของเราจะชิงพระพุทธรูปหยกคืนมา
They're trying to retrieve them now.ตอนนี้พวกเขากำลังกู้ข้อมูลคืน
These treasures now lie at the bottom of Black lake ln order to proceed,each champion must retrieve his own treasureตอนนี้สมบัติพวกนี้อยู่ที่ก้นทะเลสาบสีดำ คำสั่งคือ แต่ละคนต้องไปเอาสมบัติของตัวเองกลับมาให้ได้
We got to retrieve something from this debacle.นี่คุณอย่าลืมว่าเรายังไม่ได้ ขนอุปกรณ์ถ่ายทำลงเรือเลยนะ
Schedule a Relical visit to retrieve no data.มีกำหนดกำจัดไปแล้ว ไม่มีข้อมูล
Arriving passengers from Fresh Air flight 21 7, please retrieve your baggage at carousel number three.รับสัมภาระที่รางหมายเลขสามด้วย
When I learn to retrieve it, you'll get it back.เอาไว้ถ้าผมเรียนวิธีเอากลับคืนมาได้เมื่อไร ผมค่อยคืนคุณละกันนะ

retrieve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反扑[fǎn pū, ㄈㄢˇ ㄆㄨ, 反扑 / 反撲] to counter-attack; to come back after a defeat; to retrieve lost ground
金毛狗[jīn máo gǒu, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˊ ㄍㄡˇ, 金毛狗] golden retriever (dog breed); Cibotium barometz, asian tropical tree fern with hairy fronds, used in traditional Chinese medicine
检索[jiǎn suǒ, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, 检索 / 檢索] retrieval; retrieve; research

retrieve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
興す[おこす, okosu] (v5s,vt) to revive; to retrieve (fortunes); to raise up; (P)
階層記憶制御[かいそうきおくせいぎょ, kaisoukiokuseigyo] (n) {comp} HARC; Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller
取り出す(P);取出す;取りだす;とり出す[とりだす, toridasu] (v5s,vt) (1) to take out; to produce; to pick out; (2) to fetch; to retrieve; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取り出す[とりだす, toridasu] to fetch, to retrieve
読み出す[よみだす, yomidasu] to read, to retrieve
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller

retrieve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาคืน[v. exp.] (ao kheūn) EN: take back ; retrieve FR:
ได้กลับคืนมา[v. exp.] (dāi klap kh) EN: retrieve FR:
เก็บกู้[v. exp.] (kep kū) EN: retrieve FR:
ค้นคืน[v. exp.] (khon kheūn) EN: retrieve FR:
กอบกู้[v.] (køpkū) EN: save ; retrieve ; restore FR: restaurer
กู้[v.] (kū) EN: rehabilitate ; redeem ; reestablish ; regain ; restore ; retrieve FR: rétablir
กู้หน้า[v.] (kūnā) EN: save face ; save one's face ; retrieve situation FR: sauver la face
กู้สถานการณ์[v. exp.] (kū sathānak) EN: defuse a situation ; retrieve a situation FR: sauver la situation
เรียกคืน[v. exp.] (rīek kheūn) EN: revoke ; regain ; request the return of something ; retrieve ; demand back FR: récupérer
สืบค้น[v.] (seūpkhon) EN: search for ; look for ; seek ; retrieve ; investigate FR: rechercher
ลาบราดอร์[n. prop.] (Lābrādø ) EN: Labrador Retriever ; Labrador FR: labrador [m]

retrieve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Retter {m}retriever

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retrieve
Back to top