ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plead*, -plead-

plead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plead (vi.) ร้องขอ See also: วิงวอน, อ้อนวอน Syn. beg, entreat
plead (vi.) สารภาพ Syn. answer, declare, present
plead (vt.) อ้างเป็นข้อแก้ตัว See also: เอาเป็นข้ออ้าง
plead against (phrv.) ขออุทธรณ์
plead for (phrv.) ขอร้อง See also: วิงวอน
plead for (phrv.) เป็นตัวแทน(บางคน)ในศาล Syn. act for, appear for
plead guilty (phrv.) ยอมรับความผิด See also: ยอมสารภาพผิด
plead with (phrv.) ขอร้องกับ See also: วิงวอนกับ
pleading (n.) คำแก้ต่าง See also: คำแก้ฟ้อง, ข้อแก้ตัว Syn. defense
pleadings (n.) การแก้ต่าง See also: การแก้ตัว, การแก้ฟ้อง, การขอร้อง, การวิงวอน
English-Thai: HOPE Dictionary
plead(พลีด) vt.,vi. แก้ต่าง,แก้ฟ้อง,ขอร้อง,วิงวอน., See also: pleadable adj. pleader n. pleading n.
English-Thai: Nontri Dictionary
plead(vt) ขอร้อง,วิงวอน,แก้ตัว,สู้คดี,อ้อนวอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pleadให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plead guiltyให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading in the alternativeคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pleadingคำคู่ความ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิงวอน (v.) plead See also: beg, beseech, appeal, ask, implore, petition, request, pray, solicit
อ้อนวอน (v.) plead See also: beg, beseech, appeal, ask, implore, petition, request, pray, solicit Syn. วิงวอน
ร่ำขอ (v.) plead for See also: beg for, beseech Syn. ขอร้อง, อ้อนวอน
วอนขอ (v.) plead for See also: beg for, beseech Syn. ขอร้อง, อ้อนวอน, ร่ำขอ
ลุแก่โทษ (v.) plead guilty and apologize
แก้โทษ (v.) plead guilty and apologize Syn. ลุแก่โทษ
ออดอ้อน (v.) plead with See also: beg, entreat, implore Syn. อ้อน, รบเร้า, อ้อนออด
pled (vi.) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ plead
pled (vt.) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ plead
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ask your brother to come plead on your behalf.เรียกพี่เจ้าให้มารับผิดแทนเจ้าสิ.
#When Mama went to plead for him #แม่ของฉัน ร้องขอชีวิตให้เขา
If you repent, plead guilty and ask for mercy the judge will be lenient.ถ้าคุณรู้สึกผิด สารภาพ และขอความเมตตา... ...ศาลก็จะปราณีคุณ
If you plead not guilty and don't prove you get life sentence.ถ้าคุณสารภาพว่าไม่ผิดแล้วไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริง คุณจะโดนตลอดชีวิต
Are going to have to get in line and plead your case in front of a judge.จะต้องเข้าแถว รอร้องทุกข์ กับผู้พิพาษา
Two: You need to go before a judge and plead not guilty,and three,สอง, ลูกต้องไปก่อนที่ศาลและรัฐจะสั่ง และสาม
At least you can plead your case to lechero.อย่างน้อยก็ขอร้องเลเชอโร่ให้หน่อย
One minute you plead for your friend's life, and the next minute you nt to take it.นาทีนึงแกอ้อนวอนขอชีวิตให้เพื่อน ถัดมากลับจะเอาชีวิตมัน
Where you look us in the eye and you plead ignorance?แกมองดูสายตาที่ เฝ้าอ้อนวอนของเราไหม
Is coming as party chairman and plead diversion....ตำรวจกำลังแห่กันมา / ผู้พิพากษา และ ผู้ต้องสงสัย
Why would they let him come and plead his innocence to the club?ทำไมพวกเขาถึงปล่อยตัวเขา และแก้ตัวความบริสุทธิ์กับคลับงั้นเหรอ
And hope she'd plead your case to the dean?และหวังว่าหล่อนต้องการวิงวอนในกรณีของคุณต่อคณบดี?

plead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乞巧奠[きっこうでん;きこうでん, kikkouden ; kikouden] (n) (See 七夕) Festival to Plead for Skills (progenitor festival of Tanabata)
庇う[かばう, kabau] (v5u,vt) to protect someone; to take under one's wing; to plead for; to stick up for; to cover up for someone; (P)
申し立てる[もうしたてる, moushitateru] (v1,vt) to declare; to plead
立琴[たてごと, tategoto] (n) (arch) (See 乞巧奠) koto erected in one's yard as decoration during the Festival to Plead for Skills
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney
再度弁論[さいどべんろん, saidobenron] (n,vs) repleading; pleading again
再抗弁[さいこうべん, saikouben] (n,vs) pleading
口頭弁論[こうとうべんろん, koutoubenron] (n) oral proceedings; oral pleadings; (P)
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing
抗弁[こうべん, kouben] (n,vs) protest; refutation; pleading
掻き口説く;かき口説く[かきくどく, kakikudoku] (v5k,vi) (See 口説く・1) to complain; to pester; to plead; to beg
服罪;伏罪[ふくざい, fukuzai] (n,vs) (1) penal servitude; submitting to a sentence; pleading guilty; (2) (伏罪 only) (obsc) undetected crime

plead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead FR: témoigner ; déposer
แก้คดี[v. exp.] (kaē khadī) EN: plead a case FR: plaider
แก้โทษ[v.] (kaēthōt) EN: plead guilty and apologize FR:
ขอร้อง[v.] (khørøng) EN: ask ; request ; implore ; beg ; beseech ; make a request ; make a plea ; plead FR: demander ; solliciter ; implorer ; faire appel à ; quémander
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi ; give an excuse FR: se défendre habilement
อ้อนวอน[v.] (ønwøn) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate FR: supplier ; implorer
ออดอ้อน[v.] (øt-øn) EN: plead with ; beg ; entreat ; implore ; appeal ; coax ; beseech FR: implorer ; supplier
ออดอ้อนออเซาะ[v. exp.] (øt-øn øsǿ) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words FR:
รับผิด[v.] (rapphit) EN: admit one's mistake ; admit one's fault ; confess ; own up ; plead guilty FR: avouer ; s'accuser
รับสารภาพ[v. exp.] (rap sāraphā) EN: confess ; plead guilty FR: plaider coupable
ร้อง[v.] (røng) EN: ask for ; beg ; request ; appeal ; plead FR:
สารภาพ[v.] (sāraphāp) EN: confess ; concede ; profess ; admit ; own up ; acknowledge ; plead guilty FR: confesser ; avouer ; admettre ; reconnaître
ต่อปาก[v.] (tøpāk) EN: plead a case ; argue ; relate ; tell ; discuss FR:
ว่าความ[v.] (wākhwām) EN: hold a brief ; plead ; plead a case in court FR: défendre ; plaider
วิงวอน[v.] (wingwøn) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal ; urge ; supplicate FR: supplier ; implorer
วอน[v.] (wøn) EN: implore ; beg ; ask for ; beseech ; entreat ; plead FR: implorer
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; declaration ; statement ; evidence FR: déposition [f] ; déclaration [f] ; témoignage [m]
คำคู่ความ[n.] (khamkhūkhwā) EN: pleading FR:

plead ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitten {n}pleading

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plead
Back to top