ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

possessions

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *possessions*, -possessions-

possessions ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
possessions (n.) ทรัพย์สมบัติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อวิญญาณกทรัพย์ (n.) inanimate possessions See also: spiritless possessions, non-living property
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In Hindu philosophy the way to God is to free yourself of possessions and of passions.ปรัชญาของฮินดูกล่าวว่า วิธีเข้าถึงพระเจ้าคือ ไม่ยึดติด
Papa gets more pleasure out of helping his family, than all the possessions he owns.คุณพ่อท่านเต็มใจ ที่จะช่วยเหลือทุกคนในครอบครัว ท่านไม่ใช่คนหวงวิชาความรู้ คุณรู้นี่คะ
Would you see to it that his personal possessions find a way back to his family?ฝากดูแลให้ข้าวของส่วนตัวเขา กลับไปถึงครอบครัวเขาด้วย
So before you give away all your possessions to the Salvation Army...ดังนั้นก่อนที่จะมอบการครอบครองทุกอย่างให้กับกองทัพผู้ช่วยให้รอด
You wanna renounce your earthly possessions and become a monk?นายอยากจะสละทรัพย์สมบัติทางโลกของนาย แล้วไปบวชเป็นพระหรือไง
He needs us to know. The symbols, The placement Of prior victims' Possessions on Subsequent victims--ทั้งสัญลักษณ์ การเอาข้าวของของเหยื่อรายก่อนหน้า มาใส่ให้เหยื่อรายต่อไป
All of my possessions did not get burned up.ทรัพย์สินทั้งหมดของฉัน\ ไม่ได้โดนเผาไปด้วย
♪ imagine no possessions# จินตนาการว่า ไม่มีการครองครอง #
Material possessions are important.วัตถุนิยมเป็นสิ่งสำคัญ
I wouldn't be surprised if numerous possessions were in fact misdiagnosed cases of a phenomenon we are just now discovering.ผมเลยนึกขึ้นได้ ถ้าจำนวนผีเข้ามากมายเป็นสาเหตุของอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือปรากฏการณ์ที่เราเพิ่งค้นพบนี้
After I do, I will e-mail you detailed PDFs containing diagrams and instructions that will guide you through packing and shipping the rest of my possessions to Bozeman, Montana.เมื่อฉันไปถึง ฉันจะส่งอีเมล์ PDF ไฟล์ให้นาย ในนั้นจะระบุไดอะแกรมและวิธีการ บรรจุของและการขนส่ง
Traditionally, hoarders have one section of possessions that has a greater value than the others.ตามประเพณีัแล้ว นักสะสม มักจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ใน การครอบครอง ที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งกว่าส่วนอื่้นๆ

possessions ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, 人财两空 / 人財兩空] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, 查抄] take inventory of and confiscate a criminal's possessions

possessions ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
収没[しゅうぼつ, shuubotsu] (n) confiscation of possessions
売り食い[うりぐい, urigui] (n) living by selling off one's possessions
家蔵[かぞう, kazou] (n,vs) household possessions
我物;我が物[わがもの, wagamono] (n) one's own property; possessions
旧蔵[きゅうぞう, kyuuzou] (n,vs) one's old possessions
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen)
身ぐるみ;身包み[みぐるみ, migurumi] (n) all one has; all one's possessions
身一つ[みひとつ, mihitotsu] (n) one's body alone; lacking possessions
所有[しょゆう, shoyuu] (n,vs) one's possessions; ownership; (P)
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.)

possessions ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวิญญาณกทรัพย์[n.] (awinyānakas) EN: inanimate possessions FR:
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property FR: chose [f] ; choses [fpl] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; affaires [fpl] ; machin [m]
คู่บ้านคู่เมือง[n.] (khūbānkhūme) EN: national treasure ; national heritage ; national prized possessions ; national icon ; symbol of the nation ; national institution ; palladium FR:
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl] ; patrimoine [m]
ทรัพย์สิน[n.] (sapsin) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth FR: actif [m] ; biens [mpl] ; propriété [f] ; richesse [f]
ทรัพย์สมบัติ[n.] (sapsombat) EN: property ; assets ; wealth ; possessions FR: bien [m] ; avoir [m] ; propriété [f]
สมบัติพัสถาน[n. exp.] (sombatphats) EN: wealth ; riches ; possessions ; property FR: richesse [f]
ธนสาร[n.] (thanasān) EN: property ; possessions ; wealth ; assets FR:
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า possessions
Back to top