ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กิจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กิจ*, -กิจ-

กิจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิจ (n.) duty See also: work, business, affair, activity, operation Syn. ธุระ, งาน, การงาน
กิจ. งาน (n.) business See also: mission, commission, activity, errand, work, duty Syn. การงาน, หน้าที่
กิจกรรม (n.) activity See also: operation
กิจกรรมนอกหลักสูตร (n.) extracurricular activity
กิจกรรมเข้าจังหวะ (n.) rhythmic activities
กิจการ (n.) business See also: trade, work, enterprise, undertaking Syn. ธุรกิจ, กิจการค้า, ธุรกิจการค้า
กิจการค้า (n.) commerce See also: trade, business, dealings Syn. การค้า, การค้าขาย, กิจการ, ธุรกิจ, ธุรกิจการค้า
กิจการงาน (n.) work See also: job, employment, occupation, profession, business Syn. การงาน, การทำงาน, ภารกิจ, หน้าที่, อาชีพ
กิจจะลักษณะ (adv.) formally See also: systematically, seriously, officially, regularly, methodically
กิจจะลักษณะ (adj.) formal See also: businesslike, systematic, seriously, official, regular, methodical
กิจจา (n.) matter See also: thing Syn. เรื่องราว, ข้อความ
กิจธุระ (n.) business See also: mission, commission, activity, errand, work, duty Syn. การงาน, หน้าที่, กิจ. งาน
กิจวัตร (n.) routine See also: habitual practice, daily routine, daily programme, daily task, routine matter, routine of work Syn. กิจวัตรประจำวัน, งานประจำวัน
กิจวัตร (adv.) often See also: frequently, usually Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ
กิจวัตรประจำวัน (n.) daily routine See also: daily programme, daily task, routine matter, routine of work Syn. งานประจำวัน, กิจวัตร
กิจอันเป็นธรรม (n.) righteousness See also: cause of virtue Syn. การกุศล
English-Thai: HOPE Dictionary
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
ado(อะดู') n. ความวุ่นวาย, ความมีธุรกิจมาก, Syn. fuss, confusion-A. peace, quiet)
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ ,นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ
antitrust(แอนทีทรัส'ทฺ) adj. ต่อต้านการผูกขาด (ธุรกิจการค้า) (opposed to monopolies)
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
task force n.กองกำลังทหารเฉพาะกิจ,คณะกรรมการเฉพาะกิจ
attach caseกระเป๋าถือของนักธุรกิจ., Syn. dispatch case (a small suitcase)
autarky(ออ'ทาร์คี) n. ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ของชาติในทางเศรษฐกิจ, นโยบายในการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจของชาติ., Syn. autarchy -autarkic (al) adj. -autarkist n.
big businessn. วิสาหกิจขนาดใหญ่
billing(บิล'ลิง) n. การโฆษณา,ปริมาณงานธุรกิจที่ทำโดย
bourgeois(บัวร์วา') n. คนที่เป็นชั้นกลาง,พ่อค้า,นักธุรกิจ,เจ้าของร้าน,เสรีชนในสมัยโบราณ,ชนชั้นพื้นธรรมดา adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคนชั้นกลาง,พื้นธรรมดา, Syn. conventional -pl. bourgeois -Conf. bourgeoise
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ,มีประสิทธิภาพ,เอาจริงเอาจัง
businessmann. นักธุรกิจชาย
businesswoman(-วู'เมิน) n. นักธุรกิจหญิง
capital investmentn. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
capitalist(แคพ'พิทัลลิสทฺ) n. นายทุน,นักทุนนิยม,เศรษฐีที่ลงทุนในกิจการ
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
carpentry(คาร์'เพนทรี) n. งานช่างไม้,กิจการช่างไม้, See also: carpentering n. งานช่างไม้,กิจการช่างไม้
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
city articlen. ข่าวธุรกิจการค้าในหน้าหนังสือพิมพ์
closeoutn. การขายสินค้าทั้งหมดเพื่อปิดกิจการ,การขายสินค้าทั้งหมดที่ไม่ต้องให้มีอีกในร้าน
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า,เป็นการค้า,ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้,ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) ,สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
confectionery(คันเฟค'เชินเนอรี) n. ลูกกวาดหรือขนมหวานทั้งหลาย,ธุรกิจหรืองานของคนทำหรือขายลูกกวาด
corporation(คอร์พะเร'เชิน) n. บริษัท,หมู่,คณะ,สมาคม,นิติบุคคล,สโมสร,วิสหกิจ,เทศบาล
counter(เคา'เทอะ) {countered,countering,counters} n. โต๊ะกั้น (แสดงสินค้า/ ติดต่อกับธุรกิจกับผู้ที่มาหา) ,เคาน์เตอร์,เครื่องนับจำนวน,ผู้นับ adv. ในทางที่ผิด,ในทางกลับ,ตรงกันข้าม adj. ตรงกันข้าม,ต่อต้าน. n. สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม,สิ่งต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,การชกสวน,หมั
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal
English-Thai: Nontri Dictionary
activity(n) กิจกรรม,การงาน
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
businessman(n) นักธุรกิจ
cremate(vt) เผาศพ,ปลงศพ,ฌาปนกิจ
cremation(n) การเผาศพ,การปลงศพ,การฌาปนกิจ
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
dealing(n) การค้า,การติดต่อ,ธุรกิจ,ความสัมพันธ์
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
economic(adj) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,ในทางเศรษฐกิจ,ในเรื่องเงิน
economics(n) เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ
economy(n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
errand(n) ธุรกิจ,กิจ,กิจการ,การใช้ไปทำธุระ
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ
fulfilment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ
function(n) การกระทำ,หน้าที่,ภารกิจ,งาน,บทบาท,ประสิทธิภาพ
functional(adj) เกี่ยวกับการกระทำ,เกี่ยวกับกิจธุระ,เกี่ยวกับหน้าที่
gazette(n) หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบกษา
lockout(n) การปิดโรงงาน,การปิดกิจการ
market(n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า
merchant(adj) เกี่ยวกับธุรกิจ,เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับการค้า
obsequies(n) การฌาปนกิจ,การฝังศพ,พิธีศพ
obsequy(n) การฌาปนกิจ,การฝังศพ,พิธีศพ
practice(n) การฝึกหัด,การปฏิบัติ,การประกอบพิธี,กิจวัตร,นิสัย
retirement(n) การปลดเกษียณ,การลาออก,การเลิกกิจการ,การปลดประจำการ
role(n) หน้าที่,บทบาท,ภารกิจ
round(adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ
trade(n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด
trader(n) พ่อค้า,เรือค้าขาย,นักธุรกิจ
transact(vt) ติดต่อกัน,จัดการ,ทำการค้า,ทำธุรกิจ
transaction(n) การติดต่อกัน,ธุรกิจ,การซื้อขาย
trust(n) การดูแลกิจการของผู้อื่น,การพิทักษ์,การปกครอง
undertaking(n) ภาระ,ธุระ,การจัดงานศพ,งาน,กิจการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
economic activityกิจกรรมทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainful activityกิจกรรมที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
outreach activityกิจกรรมสู่ภายนอก, บริการสู่ภายนอก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secured transactionsกิจการที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subversive activityกิจกรรมบ่อนทำลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
activity๑. การงาน, กิจกรรม๒. กัมมันตภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad hoc (L.)เฉพาะกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agency๑. การเป็นตัวแทน๒. ธุรกิจตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
autarkyการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ [ดู self-sufficiency] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authority๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ๓. องค์การรัฐวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
businessธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel๑. ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึก๒. การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Common Marketตลาดร่วมยุโรป, ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [ดู European Economic Community (E.E.C.)] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consortium๑. สิทธิของคู่สมรส (ก. แพ่ง)๒. สหพันธ์ธุรกิจการเงิน (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cremationฌาปนกิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
economically active populationประชากรที่ทำงานทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
enterpriseวิสาหกิจ, การประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
entrepreneurวิสาหกร, ผู้ประกอบวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
FCC (Federal Communications Commission)เอฟซีซี (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
firmสถานธุรกิจ, บริษัทห้างร้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
harmonization of lawsการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกัน (ระหว่างประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inwards reinsuranceธุรกิจรับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
laissez-passer (Fr.)๑. ปล่อยให้ผ่านไป (นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม)๒. หนังสือผ่านแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mission๑. ภาระหน้าที่, ภารกิจพิเศษ๒. คณะทูต, คณะผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
multitasking environmentสิ่งแวดล้อมหลายภารกิจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multitasking system; multitaskระบบหลายภารกิจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
municipalเกี่ยวกับเทศบาล, เกี่ยวกับท้องถิ่น, เกี่ยวกับกิจการภายในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
occupational therapy๑. กิจกรรมบำบัด๒. อาชีวบำบัด [มีความหมายเหมือนกับ therapy, vocational] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outward reinsuranceธุรกิจเอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pawnbrokerผู้ประกอบธุรกิจรับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
practiceการปฏิบัติ, การประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
practitionerผู้ประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privatizationการโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proprietorshipความเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pursuit๑. การดำเนินกิจการ๒. การไล่ติดตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-sufficiencyการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ [ดู autarky] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
socioeconomic groupกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
take over bidการพยายามเข้าครอบงำกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taskภารกิจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomic Activity, Markedกิจกรรมทางระบบประสาทเสรีเพิ่มมากขึ้น [การแพทย์]
Civic actionกิจกรรมทางพลเรือน [TU Subject Heading]
Confidential communicationsกิจกรรมที่เป็นความลับ [TU Subject Heading]
Dummy Activityกิจกรรมหุ่น [การแพทย์]
Facilitateกิจกรรมที่กระตุ้น [การแพทย์]
Student activitiesกิจกรรมของนักศึกษา [TU Subject Heading]
Subversive activitiesกิจกรรมบ่อนทำลาย [TU Subject Heading]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Affiliate programs (World Wile Web)ธุรกิจตัวแทนโฆษณาออนไลน์ [TU Subject Heading]
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Bail-out loanเงินให้กู้ยืมเพื่อกอบกู้กิจการ [เศรษฐศาสตร์]
Big businessธุรกิจขนาดใหญ่ [เศรษฐศาสตร์]
Biological Activitiesฤทธิ์ทางชีวภาพ,กิจกรรมชีวสาร,ปฏิกิริยาทางชีวภาพ,สมบัติทางชีวภาพ [การแพทย์]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Businessธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Businessmanนักธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Celibacy การครองโสดถาวร บุคคลที่ยังไม่เคยสมรสคำที่มีความหมายเหมือน กัน คือสถานภาพโสด (single) (11) หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม [สิ่งแวดล้อม]
Conserved Plant พืชอนุรักษ์ พืชชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]
Consolidationการรวมกิจการ [การบัญชี]
Corporate acquisititionการซื้อกิจการบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Cremationฌาปนกิจ [TU Subject Heading]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
e-ASEAN High Level Task Forceคณะทำงานเฉพาะกิจระดับสูงด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน [การทูต]
Economic administrationการบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic geographyภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic systemระบบเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economical Statusภาวะเศรษฐกิจ [การแพทย์]
Enterpriseวิสาหกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Exclusive Economic Zoneเขตเศรษฐกิจจำเพาะ
Guarantee Price ราคาประกัน ราคาสินค้าซึ่งมักจะเป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาล กำหนดเป็นราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลรับรองว่าเกษตรกรจะสามารถขายได้ ด้วยการให้การอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งมักมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าผู้ผลิตสาขา อุตสาหกรรมและสาขาบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]
Household ครัวเรือน หน่วยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยบุคคลหลายคนอาศัยอยู่ร่วมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Cartelการรวมหัวหมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Debentureหุ้นกู้เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
Floating Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว การปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอุปสงค์และอุปทานในตลาดการเงิน ระบบนี้ได้รับการนำมาใช้โดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเห็นว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลหนึ่งจะอ่อนหรือแข็ง ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศนั้นที่เป็นเงินตราสกุล แข็ง (ดู Hard Currency) และทองคำ รวมทั้งอัตราภาวะเงิเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ (Flexible Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
laundry (n.) กิจกรรมซักรีดเสื้อผ้า
activities (n.) กิจกรรมทางสังคม Syn. conduct, dealings
dealings (n.) กิจกรรมทางสังคม Syn. activities, conduct
doings (n.) กิจกรรมทางสังคม Syn. activities, conduct, dealings
trouser action (sl.) กิจกรรมทางเพศ See also: การร่วมเพศ
nookie (n.) กิจกรรมทางเพศ (คำสแลง) Syn. nooky
nooky (n.) กิจกรรมทางเพศ (คำสแลง) Syn. nookie
thing (n.) กิจกรรมที่ชอบ
proceedings (n.) กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง Syn. transaction
exertion (n.) กิจกรรมที่ต้องลงแรงมาก See also: กิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมาก Syn. effort
racket (n.) กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: การหลอกลวง, การติดสินบน, การขู่เข็ญ Syn. fraud
bandwagon (n.) กิจกรรมที่มีคนจำนวนมากเข้าร่วม (เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลก)
amusement (n.) กิจกรรมที่ให้ความบันเทิง See also: สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน Syn. entertainment
bout (n.) กิจกรรมระยะสั้นๆ
voluntary (n.) กิจกรรมอาสาสมัคร
trade-in (n.) กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน
operation (n.) กิจการทางธุรกิจ See also: กิจการ Syn. business
public utility (n.) กิจการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค
foreign affairs (n.) กิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ See also: การต่างประเทศ
custom (n.) กิจวัตร Syn. habit, practice, routine
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's get down to businessมาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ
So let's get to businessงั้นมาเข้าเรื่องธุรกิจกันเถอะ
I built this business on my backฉันสร้างธุรกิจนี้ด้วยตนเอง
Can we get down to business?เรามาเข้าเรื่องธุรกิจกันดีไหม
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
We've been tied up with businessพวกเรายุ่งอยู่กับธุรกิจ
You take care of your businessคุณดูแลธุรกิจของคุณ
I'll take care of mineฉันจะดูแล(ธุรกิจ)ของฉันเอง
I'm here to do business with himฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจกับเขา
It's time to terminate the missionถึงเวลายุติภารกิจนี้แล้ว
She is the most celebrated editor in the businessเธอเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการธุรกิจ
He said he's going to take over his family businessเขาบอกว่าเขาจะเข้ารับช่วงกิจการของครอบครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All things bright and beautiful All creatures great and smallกิจกรรม ทั้งหมดสดใสและสวยงาม สัตว์ทั้งหมดที่ดีและมีขนาดเล็ก
Witch activity has been increasing lately.กิจกรรม แม่มด มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้.
Oh, you know, Goth stuff. Goth magazines, Goth music.กิจกรรมของก็อธน่ะ นิตยสารก็อธ เพลงสไตล์ก็อธ
Our activities release gigantic quantities of carbon dioxide.กิจกรรมของพวกเราได้ปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาล
On joining my family at the washoe reservation,กิจกรรมครอบครัวที่ washoe
Uh, last activity was Monday at 9:55 p.m.กิจกรรมครั้งสุดท้ายคือตอนวันจันทร์ 21.55 น.
Summer activities for winter people.กิจกรรมช่วงซัมเมอร์สำหรับคนรักฤดูหนาว
Would you like... an ideational activity or would you like fragmented self-image?กิจกรรมทางความคิดหรือคุณจะ ชอบซีกตนเองภาพ
A routine that I have worked out with my actual doctor, not some CIA shill who's trying to shut me up.กิจกรรมที่ทดสอบอยู่ กํบหมอของฉัน, ไม่ใช่สาย CIA ที่พยายามจะหยุดฉัน
Activities that they plan for me? Tom, I'm not a child.กิจกรรมที่เค้าจัดไว้ใหนะเหรอ / ทอม , ชั้นไม่เด็กแล้วนะ
This activity is for communicating with locals...กิจกรรมนี้เพื่อให้ทุกคนได้สื่อสารกับท้องถิ่น... .
Next on Wikipedia's list of slumber party activities:กิจกรรมปารรค้ค้างคืนต่อไปของวิกกิพีเดีย
What illegal activity involves vending machines, an artist and a High School teacher?กิจกรรมผิดกฎหมายอันไหนที่มีเครื่องหยอดเหรียญ - ศิลปินและครูโรงเรียนมัธยมมาเกี่ยวข้องด้วย
"Her favorite pastimes were riding her horseกิจกรรมยามว่างสุดโปรดของเธอคือการขี่ม้า
The main event of the evening!กิจกรรมหลักของค่ำคืนนี้
Nocturnal activities.กิจกรรมออกหากินเวลากลางคืน
What one activity can improve 'em on all these areas?กิจกรรมอะไร จะปรับปรุงนิสัยในทุกด้านได้
Your little rendezvous with stefan this morning?กิจกรรมเล็กๆที่ทำกับสเตฟเฟนเมื่อเช้า?
"Horizontal" to catch up on.กิจกรรมแนวขวาง ทำกันนะ
Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน
It's been struggling since 2001.กิจการต้องดิ้นรนอย่างหนักตั้งแต่ปี 2001
Extraterrestrial biological entity.กิจการทางชีวภาพต่างดาว
Business is down at the gym.กิจการที่ยิมไม่ค่อยดี
It's pretty exciting.กิจการที่เปปเปอร์คุม เป็นบริษัทเทคโนโลยี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
That "establishment" of his is just a run-down candy storeกิจการนั่นก็เป็นแค่ร้านขนมเล็ก ที่กำลังจะเจ๊งอยู่แล้ว
My establishment allows me the chance to observe childrenกิจการนี้ทำให้ผมได้ใกล้ชิดเด็กๆ มากขึ้น เหรอ
This operation's about to have a hostile takeover.กิจการนี้เกือบจะถูกเทคโอเวอร์
Better housing, less taxes, more money for you, more money for me, more money for all of us.กิจการบ้านดีขึ้น ภาษีน้อยลง เงินมากขึ้นสำหรับคุณ เงินมากขึ้นสำหรับผม เงินมากขึ้นสำหรับเราทุกคน
I.A. ruled it a suicide.กิจการภายในบอกเป็นการฆ่าตัวตาย
Internal affairs is still gonna be all over your ass, but everyone here is very interested in the reemergence of Paul Winstone.กิจการภายในยังคงหนุนหลังคุณอยู่ แต่ทุกคนที่นี่กำลังให้ความสนใจอย่างมาก กับการฟื้นคืนชีพของ พอล วินสโตน ทำได้ดีนะ
My gym isn't doing so well anymore, so if he would--would have left and... taken his clients,กิจการยิมของชั้นไปไม่สวยอีกแล้ว ถ้าหาก ถ้าหากเค้าจากไป และเอาลูกค้าไปด้วย
Transworld Consortium? No.กิจการร่วมค้า ทรานซ์เวิล์ลมัั้ย?
The Office of International Affairs at the Justice Department is on board.กิจการระหว่างประเทศ ของกระทรวงยุติธรรมพร้อมแล้ว
I've just got a feeling that this jewelry thing of mine could start pulling in some serious money.กิจการเครื่องประดับที่ฉันทำ กำลังไปได้สวย
How's it going,Akim?กิจการเป็นไงบ้าง อคิม?
Their routines were less established.กิจวัตรของพวกเขามีน้อยกว่า
His habit of feeding that urban species... The feral pigeon.กิจวัตรของเขาคือการให้อาหารนกพิราบ
Their routine shouldn't be disrupted. Yes, yes, yes.กิจวัตรควรเป็นไปตามปกติ
Gi-Joon, Gi-Joon, wake up now!กิจุน กิจุน ตื่นได้แล้ว !
The true purpose of a sorcerer, is to twist things out of their proper shape, stealing power, perverting nature.กิจแท้จริงของผู้ใช้เวทย์ คือบิดเบือนสรรพสิ่ง จากภาวะอันควร ขโมยอิทธิฤทธิ์

กิจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ビジネス[びじねす, bijinesu] Thai: ธุรกิจ English: business
事業[じぎょう, jigyou] Thai: กิจการ
企業[きぎょう, kigyou] Thai: กิจการ English: undertaking
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินกิจการ English: to run a business
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: มีส่วนร่วมในกิจกรรม English: to take part
活動[かつどう, katsudou] Thai: กิจกรรม English: activity
特命[とくめい, tokumei] Thai: ภารกิจที่ต้องทำ English: mission
経済[けいざい, keizai] Thai: ธุรกิจการค้า English: business
経済[けいざい, keizai] Thai: เศรษฐกิจ English: economics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กิจ
Back to top