ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

errand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *errand*, -errand-

errand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
errand (n.) งานที่ใช้ให้ทำ See also: การใช้ให้ไปทำธุระ
errand boy (n.) คนส่งสินค้า See also: คนส่งของ Syn. courier, messenger
errand boy (n.) เด็กนักเรียนผู้ชายที่มีหน้าที่คอยซื้อของให้นักเรียนรุ่นพี่
errand boy (n.) เด็กรับใช้ See also: เด็กนักเรียนที่มีงานพิเศษคือ การวิ่งซื้อของให้เจ้านาย
errand boy (n.) เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย Syn. attendant, boy
errand runner (n.) เด็กหนุ่มที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน See also: เด็กออฟฟิศ
errand runner (n.) เด็กสาวที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน See also: เด็กออฟฟิศ
errand runner (n.) บริกรยกกระเป๋า See also: ทหารอังกฤษ
English-Thai: HOPE Dictionary
errand(เออ'เรินดฺ) n. การเดินทางไปส่งจดหมายหรือทำธุระ,การใช้ให้ไปส่งจดหมาย,การใช้ให้ไปทำธุระ,ธุระ,ธุรกิจพิเศษ,จุดประสงค์ของการเดิน, Syn. mission
English-Thai: Nontri Dictionary
errand(n) ธุรกิจ,กิจ,กิจการ,การใช้ไปทำธุระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นธุระ (v.) run errands for
เอาธุระ (v.) run errands for Syn. เป็นธุระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't be sent on a fool's errand again!แต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมไม่อยากจะเป็นธุระในเรื่องโง่ๆ นี่อีก
I don't want you to feel like an errand girl, so please say if you'd rather not, but...ฉันไม่อยากให้คุณคิดว่าคุณเป็นเด็กส่งเอกสาร ดังนั้น ได้โปรดบอกมาเลยถ้าคุณไม่อยากทำ...
He's my errand dog, I had him escort you here.เป็นสุนัขรับใช้ของฉัน ฉันใช้ให้มันคุ้มกันคุณมาที่นี่
Yeah... to go gallivanting around the world on a fool's errand ain't gonna win any points with shareholders, either.Yeah... to go gallivanting around the world on a fool's errand ain't gonna win any points with shareholders, either.
Now without an aim, they'll go, in an errand towards the ocean.ไม่มีจุดหมายต่อไปแล้ว พวกเขาจะไป หาธุระทำในท้องทะเล
I am an errand boy. I am nothing.ฉันเป็นแค่เด็กรับใช้ไม่มืค่าอะไร
Then you're gonna have to run an errand for me.งั้นแกต้องทำงานให้ฉันหน่อย
I'm not your errand boy.ฉันไม่ใช่คนรับใช้แกนะ
Excuse me. I have an errand to run.ขอตัวนะครับ ผมมีธุระ
I was running an errand nearby.ฉันกำลังทำงานตามสั่งอยู่แถวนี้น่ะสิ
He's Stahl's little errand boy.เขาเป็นไอ้หนูรับใช้สตาห์ลไปแล้ว
What errand did serena have to run?ผมว่าเราจองแล้วละ มีธุระพิเศษอะไร เซรีน่าถึงได้รีบไป?

errand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马前卒[mǎ qián zú, ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨˊ, 马前卒 / 馬前卒] lackey; errand boy; lit. runner before a carriage
差事[chāi shi, ㄔㄞ ㄕ˙, 差事] errand; assignment
密特朗[mì tè lǎng, ㄇㄧˋ ㄊㄜˋ ㄌㄤˇ, 密特朗] mitterrand
奔命[bēn mìng, ㄅㄣ ㄇㄧㄥˋ, 奔命] rush about on errands; be kept on the run

errand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P)
使いにやる;使いに遣る[つかいにやる, tsukainiyaru] (exp,v5r) to send a person on an errand
使い先[つかいさき, tsukaisaki] (n) the place where one is sent on an errand
子供の使い[こどものつかい, kodomonotsukai] (exp,n) useless messenger; doing only as one is told; fool's errand
無駄足;むだ足[むだあし, mudaashi] (n,vs) visit for no reason; go on fool's errand
クルーガーランド[, kuru-ga-rando] (n) Krugerrand
パシる;ぱしる[, pashi ru ; pashiru] (v5r) (sl) (See ぱしり) to make do errands; to set to scutwork
使い歩き[つかいあるき, tsukaiaruki] (n) running errands
使い走り[つかいはしり;つかいばしり, tsukaihashiri ; tsukaibashiri] (n,vs) running errands
使命[しめい, shimei] (n) mission; errand; message; (P)
用足し;用達;用足(io);用たし;用達し(io)[ようたし;ようたつ(用達), youtashi ; youtatsu ( youtatsu )] (n,vs) (1) running errands; going on errands; (2) (transaction of) business; going about one's business; (3) doing one's business (i.e. at the toilet); going to the washroom; (4) (esp. 用達) (See 御用達) purveying; purveyor

errand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กชา [n.] (dek chā) EN: page ; errand boy FR:
เดินธุระให้[v.] (doēnthuraha) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
ฟรองซัวส์ มิตแตรองด์ [n. prop.] (Frøngsūa Mi) EN: François Mitterrand FR: François Mitterrand
ขำกลิ้งลิงกับหมา[X] (kham kling ) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands FR:
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[n. exp.] (phū song sā) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald FR: messager [m]

errand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Botengang {m} | Botengänge machenerrand | to run errands
Besorgung {f} | Besorgungen machenerrand | to run errands
Gang {m}errand; way; visit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า errand
Back to top