ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dealings

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dealings*, -dealings-

dealings ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dealings (n.) กิจกรรมทางสังคม Syn. activities, conduct
dealings (n.) การเข้าไปเกี่ยวข้อง See also: การเข้าไปพัวพัน Syn. involvement

dealings ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
往还[wǎng huán, ㄨㄤˇ ㄏㄨㄢˊ, 往还 / 往還] contacts; dealings
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, 往来 / 往來] dealings; contacts; to go back and forth

dealings ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターバンク取引[インターバンクとりひき, inta-banku torihiki] (n) interbank exchange dealings
スワップ取引[スワップとりひき, suwappu torihiki] (n) swap transactions; swap dealings
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world)
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P)
裏工作[うらこうさく, urakousaku] (n) dodgy dealings; monkey business

dealings ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การค้า[n.] (kān khā) EN: business ; trade ; commerce ; dealings FR: commerce [m] ; business [m] ; affaires [fpl]
กิจการค้า[n. exp.] (kitjakān kh) EN: commerce ; trade ; business ; dealings FR: commerce [m] ; business [m] ; activité de vente [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dealings
Back to top