ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

businesslike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *businesslike*, -businesslike-

businesslike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
businesslike (adj.) เหมือนธุรกิจ
English-Thai: HOPE Dictionary
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ,มีประสิทธิภาพ,เอาจริงเอาจัง
English-Thai: Nontri Dictionary
businesslike(adj) เอางานเอาการ,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด

businesslike ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
商売上手[しょうばいじょうず, shoubaijouzu] (n,adj-na) good at business; having a good head for business; businesslike
ビジネスライク[, bijinesuraiku] (adj-na,n) businesslike; (P)
事務的[じむてき, jimuteki] (adj-na) businesslike; practical; (P)

businesslike ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นการเป็นงาน[adv.] (penkānpenng) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner FR:
เป็นงานเป็นการ[adj.] (penngānpenk) EN: serious ; businesslike ; systematic FR:
ถะมัดถะแมง[adj.] (thamatthama) EN: businesslike FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า businesslike
Back to top