ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

methodical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *methodical*, -methodical-

methodical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
methodical (adj.) ซึ่งเป็นระเบียบ See also: ซึ่งมีแบบแผน, ซึ่งดำเนินตามแบบแผน Syn. systemic, orderly Ops. unsystemic, disorderly
methodically (adv.) อย่างมีแบบแผน Syn. neatly
English-Thai: HOPE Dictionary
methodical(มะธอด'ดิเคิล) adj. มีระบบ,มีแบบแผน,มีระเบียบ,มีเหตุผล,อดทน,รอบคอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี,รอบคอบ,มีระเบียบ,มีเหตุผล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละเอียด (adj.) methodical See also: pharisaical, formal, orderly, meticulous, precise Syn. ถี่ถ้วน
เจ้าระเบียบ (adj.) methodical See also: pharisaical, formal, orderly, meticulous, precise Syn. ละเอียด, ถี่ถ้วน
ละเอียด (v.) be methodical See also: be orderly, be meticulous, be precise Syn. ถี่ถ้วน
เจ้าระเบียบ (v.) be methodical See also: be orderly, be meticulous, be precise Syn. ละเอียด, ถี่ถ้วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Science will uncover the truth, but she will be precise, methodical and take her time before she renders her decision.อย่างเป็นระบบและไม่รีบร้อน และในที่สุดความจริงจะปรากฏเอง
I know that you're a smart, methodical cop with great instincts.ฉันรู้ว่าคุณคือตำรวจที่ฉลาด มีระเบียบวินัย และสัญชาตญาณที่ดีเยี่ยม
And playing this game taught them to be methodical and dangerously strategic.และการเล่นเกมนี้สอนให้พวกเขา รู้หลักและยุทธวิธีทำสิ่งอันตราย
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย
Meticulous, yes. Methodical. Educated.ละเอียดรอบคอบ ใช่ มีแบบแผน มีการศึกษา
Slowly and methodically, he reverse-engineered a perfect moment.เขาค่อยๆ ประกอบสร้างช่วงเวลาสมบูรณ์แบบ ขึ้นมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
One doesn't kill this many people in this careful,methodical way without a reason --เขาไม่ฆ่าคนมากมายขนาดนี้ ด้วยความระมัดระวัง และมีวิธีการ โดยไม่มีเหตุผลหรอก
Different from Takao, he doesn't have any debts and is very methodical.ต่างจากทาคาโอะ, เขาไม่มีหนี้สินและเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผน
So she's not just organized, she's also methodical.ดังนั้นเธอไม่แค่มีระเบียบแต่ยังมีวิธีการด้วย
Might I suggest methodically cutting power to various sections of the city?แนะนำ, กิจจะลักษณะเพื่อถูกยกเลิก ปัจจุบันในส่วนต่างๆของเมือง.
Is methodical, possessive. He'll always own them.มีแบบแผน แสดงความครอบครอง เขาเป็นเจ้าของพวกหล่อน
Methodical, every step. I mean it.ต้องมีแบบแผนทุกย่างก้าว

methodical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有条有理地[yǒu tiáo yǒu lǐ de, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙, 有条有理地 / 有條有理地] methodically; systematically
井然[jǐng rán, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ, 井然] tidy, methodical

methodical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
几帳面[きちょうめん, kichoumen] (adj-na,n,vs) methodical; punctual; steady; (P)

methodical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีแบบแผน[adj.] (mī baēpphaē) EN: methodical FR:
มีระเบียบ[adj.] (mī rabīep) EN: orderly ; systematic ; methodical FR: ordonné ; méthodique ; systématique
เป็นระเบียบ[adj.] (pen rabīep) EN: methodical FR: ordonné ; en ordre
การทำงานที่ไม่มีระเบียบวิธี[n. exp.] (kān tham ng) EN: unmethodical working method FR:
กิจจะลักษณะ[adv.] (kitjalaksan) EN: formally ; systematically ; officially ; regularly ; methodically FR:
ไม่มีระเบียบวิธี[adj.] (mai mī rabī) EN: unmethodical FR:
ทำงานลักลั่น[v. exp.] (tham ngān l) EN: work unsystematically ; work unmethodically FR:
อย่างมีระบบ[adv.] (yāng mī rab) EN: systematically ; orderly ; methodically FR:
อย่างมีระบบระเบียบ[adv.] (yāng mī rab) EN: systemically ; orderly ; methodically FR:
อย่างเป็นระเบียบ[adv.] (yāng pen ra) EN: methodically FR: méthodiquement
อย่างเป็นระบบ[adv.] (yāng pen ra) EN: systematically ; orderly ; methodically FR: méthodiquement ; avec méthode ; systématiquement

methodical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
methodisch {adj} | methodischer | am methodischstenmethodical | more methodical | most methodical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า methodical
Back to top