ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trade*, -trade-

trade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trade (n.) การค้าขาย See also: การค้า, การขาย
trade (n.) อาชีพ
trade (n.) การแลกเปลี่ยน See also: สิ่งแลกเปลี่ยน
trade (n.) ลมมรสุม See also: ลมตะเภา
trade (n.) ช่างฝีมือ See also: ช่าง
trade (vi.) ค้าขาย See also: ทำการตกลงซื้อขาย
trade (vt.) แลกเปลี่ยน See also: เปลี่ยน
trade (vt.) นำของเก่าไปแลก
trade at (phrv.) เป็นลูกค้าของ Syn. deal with, do with, trade with
trade at (phrv.) เป็นลูกค้าของ Syn. deal at, do with, trade with
trade for (phrv.) เปลี่ยนเพื่อ Syn. exchange for, swap for
trade for (phrv.) แลกเปลี่ยนกับ Syn. swob for, exchange for
trade in (phrv.) ค้าขาย See also: ค้าเกี่ยวกับ
trade name (n.) ชื่อทางการค้า
trade off (n.) การแลกเปลี่ยนของ Syn. exchange, compromise
trade price (n.) ราคาขายส่ง
trade route (n.) เส้นทางการค้า
trade show (n.) การแสดงสินค้า See also: นิทรรศการ Syn. fair, exhibition
trade union (n.) สหภาพแรงงาน Syn. organized labor, guild
trade wind (n.) ลมสินค้า
trade with (phrv.) เป็นลูกค้าของ Syn. deal with, do with, trade at
trade with (phrv.) เป็นลูกค้าของ Syn. deal at, do with, trade at
trade-in (n.) กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน
trade-off (n.) การแลกเปลี่ยนของ Syn. exchange, compromise
trademark (n.) เครื่องหมายการค้า Syn. label, tag, commercial stamp
trademark (vt.) จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
trademark (vt.) ใส่เครื่องหมายการค้า
trademarked medicine (n.) ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ Syn. drugs, nostrum, panacea
tradeoff (n.) การแลกเปลี่ยนของ Syn. exchange, compromise
tradepeople (n.) พ่อค้าขายผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบ
trader (n.) ผู้ค้า See also: พ่อค้า
trades (n.) ลมสินค้า
trades folk (n.) พ่อค้า
tradesman (n.) คนที่มีอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ เช่น ช่างไม้
tradesman (n.) เจ้าของร้าน Syn. shopkeeper, storekeeper, merchant
tradesman (n.) พ่อค้า
tradespeople (n.) พ่อค้า Syn. trades folk
English-Thai: HOPE Dictionary
trade(เทรด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การค้า,การค้าขาย vt.,vi. ค้าขาย,แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน, -Phr. (trade in แลกเปลี่ยนโดยใช้ของเก่าหักราคาเอาของใหม่,) -Phr. (trade off แลกเปลี่ยนของกัน), See also: tradable,tradeable adj.
trade namen. ชื่อการค้า,ชื่อสินค้า,ชื่อร้านค้า
trade pricen. ราคาขายส่ง
trade unionn. สหภาพการค้า,สหภาพแรงงาน., See also: trade-union adj. trade unionism n. trade unionist n.
trade-in(เทรด'อิน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) สินค้าที่หักราคาเอาเพื่อซื้อสินค้าอื่น,กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน.
trade-off(เทรด'ออฟ) n. การแลกเปลี่ยนของ, Syn. trade off}
trademark(เทรด'มาร์คฺ) n.,vt. (ใส่) เครื่องหมายการค้า vt. ใส่หรือพิมพ์เครื่องหมายการค้า, Syn. logotype,colophon
trader(เทรด'เดอะ) n. พ่อค้า,ผู้ทำการค้า,นักธุรกิจ,เรือพาณิชย์,สมาชิกบริษัททรัพย์ที่ซื้อขายหุ้นเพื่อตัวเอง (ไม่ใช่เพื่อลูกค้า) ., See also: tradership n.
tradesman(เทรด'ซฺเมิน) n., (pl. tradesmen) พ่อค้าขายปลีก, Syn. shopkeeper
tradespeople(เทรดซฺ'พีเพิล) n. พ่อค้า (ทั้งหลาย), Syn. tradesmen
English-Thai: Nontri Dictionary
trade(n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด
TRADE trade name(n) ชื่อสินค้า,ชื่อการค้า,ชื่อร้านค้า
TRADE trade union(n) สหกรณ์การค้า,สหภาพแรงงาน
TRADE trade wind(n) ลมสินค้า
trademark(n) เครื่องหมายการค้า
trader(n) พ่อค้า,เรือค้าขาย,นักธุรกิจ
tradesman(n) พ่อค้า,เจ้าของร้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tradeการค้า, กิจการค้าขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade nameชื่อทางการค้า, ยี่ห้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade unionสหภาพแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
traderผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trade account payableเจ้าหนี้การค้า [การบัญชี]
Trade routesเส้นทางการค้า [TU Subject Heading]
Trade windsลมค้า หรือลมเทรด [อุตุนิยมวิทยา]
trademarkเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยสัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
WTO (abbr.) องค์กรการค้าโลก (คำย่อของ World Trade Organization)
ขาดดุลการค้า (v.) have a balance of trade deficit See also: suffer a loss, be worse off, be out of pocket Syn. ขาดดุล, เสียดุลการค้า Ops. เกินดุล, ได้ดุลการค้า
ลมทวนลมค้า (n.) anti trade wind
อาฟตา (n.) ASEAN Free Trade Area See also: AFTA Syn. เขตการค้าเสรีอาเซียน
เขตการค้าเสรี (n.) foreign trade zone See also: free trade zone, free trade area Syn. เขตปลอดภาษี
เขตการค้าเสรีอาเซียน (n.) ASEAN Free Trade Area See also: AFTA
เขตปลอดภาษี (n.) foreign trade zone See also: free trade zone, free trade area
เสียดุลการค้า (v.) have a balance of trade deficit See also: suffer a loss, be worse off, be out of pocket Syn. ขาดดุล Ops. เกินดุล, ได้ดุลการค้า
การขาย (n.) trade See also: commerce, business Syn. การค้า, การพาณิชย์, การซื้อขาย, การค้าขาย
การขาย (n.) trade See also: commerce, business Syn. การค้า
การค้าขาย (n.) trade See also: commerce, business Syn. การค้า, การขาย
การแลกเปลี่ยน (n.) trade See also: commerce, business Syn. การค้าขาย, การค้า, การซื้อขาย
ค้า (v.) trade See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, traffic in, transact Syn. ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ค้าขาย, ทำการค้า
ค้าขาย (v.) trade See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange Syn. ค้า, ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ทำการค้า
ซื้อขาย (v.) trade See also: buy and sell, merchandise, deal in Syn. จำหน่าย, ค้าขาย, ซื้อขายแลกเปลี่ยน
ซื้อขายแลกเปลี่ยน (v.) trade See also: buy and sell, merchandise, deal in Syn. ซื้อขาย, ค้าขาย
ทำการค้า (v.) trade See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange Syn. ค้าขาย
ทำมาค้าขาย (v.) trade See also: engage in trade, do business Syn. ประกอบการค้า, ค้าขาย
ประกอบการค้า (v.) trade See also: engage in trade, do business Syn. ค้าขาย
พณิชย์ (n.) trade See also: commerce, business Syn. การค้าขาย, การค้า, การแลกเปลี่ยน, การซื้อขาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're like a little trade union, all of you, aren't you?พวกคุณนี่เหมือนสมาชิกสหภาพเลยสินะ
He only needed the feel of the trade wind and drawing of the sail.เขาจำเป็นต้องรู้สึก ของลมค้าและการวาดภาพของ เรือ เขาจะได้เห็นปลา
First you trade the Cadillac for a microphone.ครั้งแรกคุณแลกเปลี่ยนแคเดแลคเพื่อไมโครโฟน
We can't just trade one for the other.เราจะไม่ขายใครสำหรับเรื่องอื่น
Could someone do me a big favor and trade places with me tonight?คืนนี้ใครแลกคิวกับฉันได้มั้ย
Brian, wouldn't you do me this favor and trade with me? I'll make it up to you.ไบรอัน แลกกันเถอะ แล้วฉันจะไม่ลืมบุญคุณเลย
I got some boneless chicken I'll trade for some pound cake.ฉันมีเนื้อไก่ มาแลกกับขนมนายเอารึเปล่า
To save your precious secrets, or to trade them for Katya and her family."เพื่อบัน​​ทึกความลับอันมีค่าของคุณหรือเพื่อการค้าพวกเขาสำหรับคัทย่าและครอบครัวของเธอ ".
Wool, mink collar. It's a nice coat. She'll trade it for ration coupons.ขนแกะปกมิ้งค์แลกคูปองปันส่วน
Well, if you don't want to eat it, trade it.ถ้าไม่กินเองก็ใช้แลกของ...
I reckon I learnt not to trade with no Christian.ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้ว่า อย่าค้าขายกับชาวคริสต์ครับ
One of 'em said, how could we put him in the whiskey trade at his age? Don't look good....ให้เขาร่วมค้าขายวิสกี้นี้ได้อย่างไร อายุแค่นี้ ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่

trade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆差[nì chā, ㄋㄧˋ ㄔㄚ, 逆差] adverse trade balance; trade deficit
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 濒危野生动植物种国际贸易公约 / 瀕危野生動植物種國際貿易公約] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
[fàn, ㄈㄢˋ, 贩 / 販] deal in; trade in; to peddle; to sell
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 从业人员 / 從業人員] employee; person employed in a trade or profession
欧洲自由贸易联盟[Ōu zhōu Zì yóu Mào yì Lián méng, ㄡ ㄓㄡ ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 欧洲自由贸易联盟 / 歐洲自由貿易聯盟] European Free Trade Association
捣鼓[dǎo gu, ㄉㄠˇ ㄍㄨ˙, 捣鼓 / 搗鼓] to fiddle with sth; to trade with sth
自由贸易区[zì yóu mào yì qū, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄑㄩ, 自由贸易区 / 自由貿易區] free trade zone
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 一般贸易 / 一般貿易] general trade (i.e. importing and export without processing)
[gài, ㄍㄞˋ, 戤] infringe upon a trade mark
工会[gōng huì, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, 工会 / 工會] labor union; trade union
对外贸易经济合作部[duì wài mào yì jīng jì hé zuò bù, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 对外贸易经济合作部 / 對外貿易經濟合作部] Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC)
多边贸易谈判[duō biān mào yì tán pàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ, 多边贸易谈判 / 多邊貿易談判] multilateral trade talks
加工贸易[jiā gōng mào yì, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 加工贸易 / 加工貿易] process trade; trade involving assembly
信风[xìn fēng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥ, 信风 / 信風] trade wind
出超[chū chāo, ㄔㄨ ㄔㄠ, 出超] trade surplus; favorable balance of trade
同业公会[tóng yè gōng huì, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, 同业公会 / 同業公會] trade association
商贸[shāng mào, ㄕㄤ ㄇㄠˋ, 商贸 / 商貿] trade and commerce
展销会[zhǎn xiāo huì, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 展销会 / 展銷會] trade fair; sales exhibition
秘诀[mì jué, ㄇㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, 秘诀 / 秘訣] trade secret; trick
贸易保护主义[mào yì bǎo hù zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 贸易保护主义 / 貿易保護主義] trade protectionism
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, 扶他林] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, 服他灵 / 服他靈] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林
贸易额[mào yì é, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄜˊ, 贸易额 / 貿易額] volume of trade (between countries)
世界贸易中心[Shì jiè Mào yì Zhōng xīn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 世界贸易中心 / 世界貿易中心] World Trade Center
世贸大厦[shì mào dà shà, ㄕˋ ㄇㄠˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, 世贸大厦 / 世貿大廈] World Trade Center
五行八作[wǔ xíng bā zuò, ˇ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄗㄨㄛˋ, 五行八作] all the trades; people of all trades and professions
[guān, ㄍㄨㄢ, 倌] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade
[yíng, ˊ, 营 / 營] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 槛 / 檻] banister; balustrade; cage for animal or prisoner; to transport caged prisoner on a cart
双边贸易[shuāng biān mào yì, ㄕㄨㄤ ㄅㄧㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 双边贸易 / 雙邊貿易] bilateral trade
品牌[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, 品牌] brand name; trademark
商业[shāng yè, ㄕㄤ ㄧㄝˋ, 商业 / 商業] business; trade; commerce
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, 三教九流] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.)
[mào, ㄇㄠˋ, 贸 / 貿] commerce; trade
名称权[míng chēng quán, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ ㄑㄩㄢˊ, 名称权 / 名稱權] copyright; rights to a trademark
交易员[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 交易员 / 交易員] dealer; trader
商务部[shāng wù bù, ㄕㄤ ˋ ㄅㄨˋ, 商务部 / 商務部] Department of Trade; Department of Commerce
毒贩[dú fàn, ㄉㄨˊ ㄈㄢˋ, 毒贩 / 毒販] drugs trade
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 博而不精] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none.
公平贸易[gōng píng mào yì, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 公平贸易 / 公平貿易] fair trade

trade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P)
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P)
サービスの貿易に関する一般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade
ナフタ[, nafuta] (n) (1) naphtha; (2) North American Free Trade Agreement; NAFTA
フリートレード[, furi-tore-do] (n) free trade
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
一子相伝[いっしそうでん, isshisouden] (n) transmission of the secrets of an art, craft, trade or learning from father to only one child
一般取引条件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent
交易会[こうえきかい, kouekikai] (n) trade fair; trade exposition
仲介貿易[ちゅうかいぼうえき, chuukaiboueki] (n) intermediary trade; trade conducted via an agency
出超[しゅっちょう, shucchou] (n) excess of exports; favorable balance of trade; favourable balance of trade
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
卸売り業;卸売業[おろしうりぎょう, oroshiurigyou] (n) wholesale business; wholesale trade
卸酒販[おろししゅはん, oroshishuhan] (n) wholesale alcohol trade
商う[あきなう, akinau] (v5u,vt) to trade in (commercial goods); to deal in; to sell
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine
在籍専従者[ざいせきせんじゅうしゃ, zaisekisenjuusha] (n) full-time trade union official
[ざ, za] (n,n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf,ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P)
水商売[みずしょうばい, mizushoubai] (n) (1) chancy trade (business) with a high turnover rate and uncertain profitability; (2) the entertainment, eating, and drinking business; (3) the night entertainment (nightlife) business
浮き草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade
浮き草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade
浮草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade
無制限貿易[むせいげんぼうえき, museigenboueki] (n) unlimited trade; unrestricted trade
管理貿易[かんりぼうえき, kanriboueki] (n) controlled trade; government-managed trade
組合主義[くみあいしゅぎ, kumiaishugi] (n) trade unionism
自由貿易[じゆうぼうえき, jiyuuboueki] (n,adj-no) free trade
自由貿易協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) Free Trade Agreement; FTA
自由貿易地域[じゆうぼうえきちいき, jiyuubouekichiiki] (n) free trade zone; free trade area
自由貿易帯域[じゆうぼうえきたいいき, jiyuubouekitaiiki] (n) free trade zone; free trade area
行商稼業[ぎょうしょうかぎょう, gyoushoukagyou] (n) the peddling trade
貿易依存度[ぼうえきいぞんど, bouekiizondo] (n) degree of dependence on foreign trade
迂回貿易[うかいぼうえき, ukaiboueki] (n) commodity shunting; roundabout trade
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トレードショー[とれーどしょー, tore-dosho-] trade show
世界貿易機関[せかいぼうえききかん, sekaibouekikikan] World Trade Organization (WTO)
連邦貿易委員会[れんぼうぼえきいいんかい, renbouboekiiinkai] Federal Trade Commission (FTC)
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การซื้อขาย English: trade

trade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling FR: occupation [f]
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwā) EN: facilitate trade FR:
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม[xp] (ao arai mā ) EN: I wouldn't trade it for anything ; I wouldn't trade it for the world FR: je ne changerais pour rien au monde
ชื่อทางการค้า[n. exp.] (cheū thāng ) EN: trade name ; trademark FR: nom commercial [m]
ชื่อตราสินค้า[n. exp.] (cheū trā si) EN: brand name ; trade name FR: nom de marque [m]
ดุลการค้า[n.] (dunkānkhā) EN: trade balance ; balance of trade FR: balance commerciale [f]
ดุลการค้าได้เปรียบ[n. exp.] (dunkānkhā d) EN: positive balance of trade FR:
ดุลการค้าเป็นบวก[n. exp.] (dunkānkhā p) EN: positive balance of trade FR:
ดุลการค้าเสียเปรียบ[n. exp.] (dunkānkhā s) EN: negative balance of trade FR:
ดุลการค้าติดลบ[n. exp.] (dunkānkhā t) EN: negative balance of trade FR:
แฟร์[n.] (faē) EN: fair ; trade fair FR: foire [f]
เจ้าหนี้การค้า[n. exp.] (jaonī kānkh) EN: Account Payable (AP) ; trade accounts payable ; trade creditor FR:
เจ้าพนักงานการพาณิชย์[n. exp.] (jaophanakng) EN: trade personnel FR:
การอำนวยความสะดวกทางการค้า[n. exp.] (kān amnūay ) EN: trade facilitation ; trade concessions FR: facilitation du commerce [f]
การเบี่ยงเบนทางการค้า[n. exp.] (kān bīengbē) EN: trade diversion FR:
การเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān eūa pra) EN: promotion of trade FR:
การค้า[n.] (kān khā) EN: business ; trade ; commerce ; dealings FR: commerce [m] ; business [m] ; affaires [fpl]
การค้าขาย[n.] (kān khākhāi) EN: trade ; commerce ; business FR: commerce [m] ; affaires [fpl]
การค้าขายส่ง[n. exp.] (kān khā khā) EN: wholesale trade FR:
การค้าของโลก[n. exp.] (kān khā khø) EN: world trade FR: commerce mondial [m]
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kān khā khø) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
การค้าโลก[n. exp.] (kān khā lōk) EN: world's trade FR:
การค้าเป็นธรรม[n. exp.] (kān khā pen) EN: fair trade FR:
การค้าภายในประเทศ[n. exp.] (kān khā phā) EN: domestic trade FR:
การค้าปลีก[n. exp.] (kān khā plī) EN: retail trade FR:
การค้าระหว่างประเทศ[n. exp.] (kān khā raw) EN: international trade ; foreign trade FR: commerce international [m]
การค้าเสรี[n. exp.] (kān khā sēr) EN: free trade FR: libre-échange [m]
การขาดดุลการค้า[n. exp.] (kān khātdun) EN: trade deficit ; balance-of-trade deficit FR:
การค้าทางทะเล[n. exp.] (kān khā thā) EN: maritime trade FR:
การค้าทาส[n. exp.] (kān khā thā) EN: slave trade FR:
การค้ายาเสพติด[n. exp.] (kān khā yās) EN: drug trade ; drug trafficking FR: commerce de la drogue [f]
การกีดกันการค้า[n. exp.] (kān kītkan ) EN: trade barrier ; barriers to trade FR: barrière commerciale [f]
การกีดกันทางการค้า[n. exp.] (kān kītkan ) EN: trade barrier FR: barrière commerciale [f]
การแลกเปลี่ยนสินค้า[n. exp.] (kān laēkplī) EN: barter ; trade FR:
การพาณิชย์[n. exp.] (kān phānit) EN: commerce ; trade FR:
การเปิดเสรีทางการค้า[n. exp.] (kān poēt sē) EN: trade liberalisation ; trade liberalization (Am.) FR:
การซื้อขายหุ้น[n. exp.] (kān seūkhāi) EN: stockbroking ; securities trade FR: bourse [f]
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer ; faire des affaires

trade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivsaldo {n}; aktive Handelsbilanz [fin.]active trade balance
Antiquariat {n}antiquarian bookshop; antiquarian book trade
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Handelsministerium {n}board of trade
Bombengeschäft {n}roaring trade
Buchhandel {m}book trade
Weihnachtsgeschäft {n}Christmas trade
Binnenhandel {m}domestic trade
Freihandel {m}free trade
Gewerbefreiheit {f}freedom of trade
Hotelfach {n}hotel trade
Zwischenhandel {m}intermediate trade
Welthandel {m}international trade
Wandergewerbe {n}itinerant trade
Berufsgenossenschaft {f}professional association; trade association
Verlagsbuchhandel {m}publishing trade
Wirtschaftsminister {m}Secretary of State for Trade and Industry; Trade and Industry Secretary [Br.]
Menschenhandel {m}slave trade
Sklavenhandel {m}slave trade
Textilbranche {f}textile trade
Beruf {m} | von Beruftrade | by trade
Gewerbeaufsicht {f}trade control; trade supervision
Transithandel {m}transit trade
Wucherhandel {m}usurious trade
Messebesuch {m}visit at a fair; visit to a trade show
Abwägung {f}trade-off
Brüstung {f}; Balustrade
handelsüblich {adj}customary in the trade; customary in commerce
Handelslogistik {f}trade logistics; commercial logistics
Produktenhandel {m}trade in agricultural produce
Markenschutz {m}protection of trademarks
Einzelhändler {m}retail trader
Tetrade {f}tetrade
Betriebsgeheimnis {n}trade secret
Fachverband {m}trade association; professional association
Händlerrabatt {m}trade discount
Handelsabkommen {n}trade agreement
Handelsbeziehungen {pl}trade relations
Handelsbrauch {m}trade usage
Handelsmesse {f}trade fair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trade
Back to top