tight

แปลว่า


adj คับแน่น
คำที่เกี่ยวข้อง: ผูกแน่น , พันแน่น , รัดแน่น
คำตรงข้าม: loose , slack
adj แน่นหนา
adj ปิดแน่น (ไม่ทำให้ของเหลวไหลออกมาได้)
คำที่เกี่ยวข้อง: ติดแน่น , ติดสนิท
adj เข้มงวด
ความหมายเหมือนกับ: firm , rigid , stringent
คำที่เกี่ยวข้อง: กวดขัน , เคร่งระเบียบ
adj หนาแน่น
ความหมายเหมือนกับ: cramped
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีที่ว่าง
adj ที่ไม่มีเวลาว่าง
adj ขี้เหนียว
ความหมายเหมือนกับ: miserly
คำที่เกี่ยวข้อง: ตระหนี่ , ใจแคบ
คำตรงข้าม: generous
adj ยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: ลำบาก , จัดการลำบาก
adj ที่มีคู่แข่งที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน
adj เมา (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: drunk , tipsy
คำที่เกี่ยวข้อง: เมาเหล้า
คำตรงข้าม: sober
adj สั้นกระชับ
ความหมายเหมือนกับ: concise , terse
คำที่เกี่ยวข้อง: กระชับ , สังเขป , ได้ใจความ
adj สนิทสนม (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: intimate
คำที่เกี่ยวข้อง: ใกล้ชิดสนิทสนม
adv อย่างมั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: firmly

ตัวอย่างประโยค


We are on a very tight schedule. พวกเรามีกำหนดการแน่นมาก