ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drunk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drunk*, -drunk-

drunk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drunk (n.) คนเมา See also: ขี้เมา, คนขี้เมา Syn. drunkard, boozer Ops. abstainer
drunk (adj.) เมา See also: มึนเมา Syn. intoxicated, unsober, nonteetotal
drunkard (n.) คนเมา See also: ขี้เมา, คนขี้เมา Syn. boozer, rummy, dipsomaniac Ops. teetotaler, abstainer
drunken (adj.) ซึ่งมึนเมา See also: ซึ่งดื่มเหล้ามากเกินไป Syn. intemperate
drunkenly (adv.) อย่างมึนเมา
drunkenness (n.) ความมึนเมา
English-Thai: HOPE Dictionary
drunk(ดรังคฺ) adj. เมา,เมาเหล้า, n. คนเมาเหล้า v. กิริยาช่อง 3 ของ drink, Syn. inebriated
drunkard(ดรัง'เคิร์ดฺ) n. คนเมาเหล้า, Syn. sot,alcoholic
drunken(ดรัง'เคิน) adj. เมา,เมาเหล้า, See also: drunkeness n. ดูdrunken, Syn. drunk
drunkometer(ดรังคอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
drunk(adj) เมา,เมาเหล้า
drunkard(n) คนเมาเหล้า,คนขี้เหล้า
drunken(adj) เมา,เมาเหล้า,ขี้เหล้า
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drunkardผู้ติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunken drivingการขับรถขณะเมาสุรา [ดู driving while intoxicated ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunkennessสภาพมึนเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drunk drivingการขับรถขณะมึนเมา [TU Subject Heading]
Drunkennessเมา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้าอำนาจ (v.) be drunk with power See also: be obsessed with power Syn. เมาอำนาจ
หลงอำนาจ (v.) be drunk with power See also: be obsessed with power Syn. บ้าอำนาจ, เมาอำนาจ
เมาสุรา (v.) drunk See also: be intoxicated, be tipsy Syn. เมาแอ๋, เมามาย
เมาเหล้า (v.) drunk See also: be intoxicated, be tipsy Syn. เมาแอ๋, เมามาย, เมาสุรา
เมาแอ๋ (v.) drunk See also: be intoxicated, be tipsy Syn. เมามาย, เมาสุรา
ขี้เหล้า (adj.) drunk/drunken See also: alcoholic, sot, inebriated Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เมา
ขี้เมา (n.) drunkard See also: toper, sot, wine bibber Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เหล้า
ขี้เมา (adj.) drunken See also: alcoholic
ขี้เมาหยำเป (adj.) drunken Syn. ขี้เมา
คนขี้เมา (n.) drunken man See also: drunkard
คนเมา (n.) drunken man See also: drunkard Syn. คนขี้เมา
ขี้เหล้าเมายา (adj.) drunken/drunk See also: intoxicated, debauched Syn. ขี้เหล้า, ขี้เมา
แประ (adv.) drunkenly See also: tipsily
ความมึนเมา (n.) drunkenness See also: intoxication, tipsiness Syn. ความเมามาย
ความมึนเมา (n.) drunkenness See also: intoxication, tipsiness Syn. ความเมา
ความเมา (n.) drunkenness See also: intoxication, tipsiness Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา
ความเมามาย (n.) drunkenness See also: intoxication, tipsiness Syn. ความเมา, ความมึนเมา
ขี้เมาหยำเป (v.) be dead drunk See also: be habitually drunken, be as drunk as a lord or skunk, be drunk
มอม (v.) make someone drunken See also: ply someone with liquor Syn. มอมเหล้า
มอมเหล้า (v.) make someone drunk See also: inebriate, ply someone with liquor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was always so drunk when I drank it, I can't remember whether I like it or not.{\cHFFFFFF}ฉันถูกเสมอเมาดังนั้นเมื่อฉันดื่มมัน ผมจำไม่ได้ว่าฉันจะชอบหรือไม่
The drunk in number two must be awake.ไอ้ขี้เมาในคุก 2 คงตื่นแล้ว
Want to get drunk and fool around? Oh, yeah.- อยากเมาเเล้วเจ๊าะเเจ๊ะหน่อยมั้ย
I'm not drunk enough to go on a boat. Yes, you are.- ผมไม่เมาขนาดจะยอมขึ้นเรือนะ
When I found you, you were so slobbering drunk you couldn't buy brandy!ตอนที่ฉันเจอนาย นายยังเมาแอ๋ไม่ได้ความ ไม่มีปัญญาจะซื้อบรั่นดีด้วยซ้ำ
House of Abercrombie and Blair, publishers, drunk or sober.บ้านของ Abercrombie และแบลร์สำนักพิมพ์เมาหรือสติ
He never spoke. He just got drunk and stared.เขาไม่เคยพูด เขาเพิ่งได้เมาและจ้องมอง
He's probably drunk and fell asleep somewhere.เขาอาจเมาแล้วสลบอยู่ที่ไหนสักแห่ง
He was very drunk last night.เขาเมามากเลยเมื่อคืน
Give me a hard time, I'll report you loaded, drunk or stealing.ถ้าแกก่อเรื่อง จะรายงานว่าซื้อยาหรือขโมยของ
They come here so they can feel good when they get drunk at the country club.พวกเข้ามาที่นี่ เพราะทำให้เขารู้สึกดี เวลาที่พวกเขาเมาในคลับ
You must be drunk to call me Vincent.นายเมามากแล้ว อย่าเรียกชื่อนั้นอีก

drunk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醉生梦死[zuì shēng mèng sǐ, ㄗㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄇㄥˋ ㄙˇ, 醉生梦死 / 醉生夢死] as if drunk and befuddled; to lead a befuddled life
酗酒滋事[xù jiǔ zī shì, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄡˇ ㄗ ㄕˋ, 酗酒滋事] drunken fighting; to get drunk and quarrel
宿酒[sù jiǔ, ㄙㄨˋ ㄐㄧㄡˇ, 宿酒] still drunk from the previous night
楞子眼[léng zi yǎn, ㄌㄥˊ ㄗ˙ ㄧㄢˇ, 楞子眼] vacant look of a drunk or imbecile
功夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 功夫茶] very concentrated type of tea drunk in Chaozhou, Fujian and Taiwan
喜酒[xǐ jiǔ, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄡˇ, 喜酒] wedding feast; liquor drunk at a wedding feast
醉鸡[zuì jī, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ, 醉鸡 / 醉雞] chicken in rice wine; also translated drunken chicken
烂醉[làn zuì, ㄌㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, 烂醉 / 爛醉] dead drunk; completely drunk
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 湎] drunk
狂饮暴食[kuáng yǐn bào shí, ㄎㄨㄤˊ ˇ ㄅㄠˋ ㄕˊ, 狂饮暴食 / 狂飲暴食] drunken gluttony (成语 saw); eating and drinking to excess
酒徒[jiǔ tú, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄨˊ, 酒徒] drunkard
酒鬼[jiǔ guǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ, 酒鬼] drunkard
[xù, ㄒㄩˋ, 酗] drunk
[mǐng, ㄇㄧㄥˇ, 酩] drunk; intoxicated
醉酒[zuì jiǔ, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ, 醉酒] drunk

drunk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐでんぐでん;ぐでぐで[, gudenguden ; gudegude] (adj-na) dead drunk
パンチドランカー[, panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk
メロメロ[, meromero] (adj-na,n,adv) (1) (on-mim) madly in love; (2) falling down drunk
ヤリサー[, yarisa-] (n) (university) club that exists for the purpose of getting women drunk and taking advantage of them
指名ドライバー[しめいドライバー, shimei doraiba-] (n) designated driver (to prevent drunk driving)
指名運転者[しめいうんてんしゃ, shimeiuntensha] (n) designated driver (to prevent drunk driving)
温め酒;暖め酒[あたためざけ;ぬくめざけ(温め酒), atatamezake ; nukumezake ( atatame sake )] (n) warm sake (formerly drunk on the 9th day of the 9th month of the lunar calendar to ward off illness)
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar)
[とら(P);トラ(P), tora (P); tora (P)] (n) (1) tiger (Panthera tigris); (2) (col) drunk person; (P)
酒乱[しゅらん, shuran] (n) drunken frenzy; fighting drunk
酒気を帯びる[しゅきをおびる, shukiwoobiru] (exp,v1) to tie one on; to get drunk
雪見酒[ゆきみざけ, yukimizake] (n) sake drunk while viewing a snowy scene
香煎[こうせん, kousen] (n) (1) (See 麦こがし) roasted barley flour; (2) parched flour with various ingredients added and drunk in hot water
エロ上戸[エロじょうご, ero jougo] (n) (derog) (sl) horny drunkard
たわい;たあい[, tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness
パンチドランク[, panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused
へべれけ[, hebereke] (adj-na) (col) drunk; blotto
べろべろ;ベロベロ;べろんべろん;ベロンベロン[, berobero ; berobero ; beronberon ; beronberon] (adv,adv-to) (1) (べろべろ, ベロベロ only) (on-mim) licking; (adj-na) (2) (See 酔う・よう,酔っ払う・よっぱらう) drunken
乱酒[らんしゅ, ranshu] (n) drunken spree or frenzy
大虎[おおどら, oodora] (n) (1) big tiger; (2) drinker; staggering drunkard
悪酔い;悪酔[わるよい, waruyoi] (n,vs) drunken frenzy; drunken sickness
泥酔状態[でいすいじょうたい, deisuijoutai] (n) state of drunkenness; (in a) fuddle
焦がし[こがし, kogashi] (n) flour made from parched rice or barley (can be mixed in hot water and drunk)
目が据わる[めがすわる, megasuwaru] (exp,v5r) to have glazed eyes (when drunk, angry, etc.); to have glassy eyes
酒癖[さけぐせ;さけくせ;しゅへき, sakeguse ; sakekuse ; shuheki] (n) drinking habits; drunken behavior; drunken behaviour
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer
酔い[よい, yoi] (n) drunkenness; intoxication; (P)
酔いが回る[よいがまわる, yoigamawaru] (exp,v5r) to get drunk; to become tipsy
酔い痴れる;酔いしれる[よいしれる, yoishireru] (v1,vi) to be befuddled (drunk, intoxicated) (with)
酔う[よう, you] (v5u,vi) to get drunk; to become intoxicated; (P)
酔っ払い(P);酔っぱらい;酔払い[よっぱらい, yopparai] (n) drunkard; (P)
酔っ払う(P);酔払う;酔っぱらう[よっぱらう, yopparau] (v5u,vi) (See べろべろ・2) to get drunk; (P)
酔わす[よわす, yowasu] (v5s,vt) (1) to get (someone) drunk; to inebriate; to intoxicate; (2) to charm; to enchant
酔わせる[よわせる, yowaseru] (v1,vt) (1) to get (someone) drunk; to inebriate; to intoxicate; (2) to charm; to enchant
酔態[すいたい, suitai] (n) drunkenness; intoxication
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk
酔漢[すいかん, suikan] (n) drunkard; drunken fellow
酔眼[すいがん, suigan] (n,adj-no) bleary or drunken eyes
酔眼朦朧;酔眼もうろう[すいがんもうろう, suiganmourou] (adj-no,adj-t,adv-to) (with) one's eyes blurred from drinking; with drunken eyes; dazed by wine
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
酔う[よう, you] Thai: เมา English: to get drunk

drunk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวราน้ำ[adj.] (hūarānām) EN: dead drunk ; unconcious from drinking FR:
แก่ดีกรี[adj.] (kaēdīkrī) EN: tipsy ; drunk FR: bourré (fam.)
คออ่อน[adj.] (khø-øn) EN: easily drunk ; unable to drink a lot FR:
แกล้งเมา[v. exp.] (klaēng mao) EN: pretend to be drunk FR:
หลงอำนาจ[v. exp.] (long amnāt) EN: be drunk with power FR:
เมา[v.] (mao [= māo]) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated FR: être soûl ; être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา[adj.] (mao [= māo]) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy ; drugged FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาแอ๋[adj.] (mao aē) EN: dead drunk FR: bourré (fam.)
เมาอำนาจ[v.] (mao-amnāt) EN: be drunk with power ; be dictatorial FR: être ivre de pouvoir
เมาเบา ๆ = เมาเบาๆ[adj.] (mao bao-bao) EN: slightly drunk FR: légèrement éméché ; un peu ivre
เมาดิบ[v.] (maodip) EN: pretend to be drunk FR: faire semblant d'avoir trop bu
เมาหัวราน้ำ[X] (mao hūarānā) EN: dead drunk FR: ivre mort
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมามาย[v.] (maomāi) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)
เมาไม่สร่าง[adj.] (mao mai sān) EN: still drunk FR:
เมามาก[v. exp.] (mao māk) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)
เมาหนัก[adj.] (mao nak) EN: blind drunk FR: ivre mort
เมาแประ[adj.] (mao prae) EN: dead drunk ; completely soused FR: ivre mort
มัตตะ[v.] (matta) EN: be drunk FR: être ivre
มัตตะ[adj.] (matta) EN: drunk ; inebriated FR: ivre ; imbibé (fam.)
มึกมวย[v.] (meukmūay) EN: be dead drunk FR: être ivre mort
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated FR: faire ribote
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre
มอมเหล้า[v. exp.] (mǿmlao) EN: make someone drunk ; inebriate ; ply someone with liquor FR: soûler = saouler (vx) ; faire boire
ยัน[v.] (yan) EN: be drunk FR: être ivre
ดื่มหัวราน้ำ[v. exp.] (deūm hūarān) EN: be a drunkard FR:
การติดสุรา[n. exp.] (kān tit sur) EN: alcoholic ; drunkenness FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]
ข้าวผัดขี้เมา[n. exp.] (khāophat kh) EN: drunken fried rice FR:
ข้าวผัดขี้เมาไก่[n. exp.] (khāophat kh) EN: drunken fried rice with chicken FR:
ข้าวผัดขี้เมาทะเล[n. exp.] (khāophat kh) EN: drunken fried rice with seafood FR:
ข้าวราดผัดขี้เมา...[n. exp.] (khāo rāt ph) EN: FR: rice and drunken noodles topped with stir-fried …
ขี้เหล้า[n. exp.] (khī lao) EN: drunkard ; boozer ; alcoholic ; drunken FR: alcoolique
ขี้เมา[n.] (khīmao = kh) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fa
คนขี้เมา[n. exp.] (khon khīmao) EN: drunkard ; drunken man ; alkie (vulg.) ; boozer ; dipso (vulg.) ; tippler ; wino (vulg.) FR: ivrogne [m, f] ; éponge [f] (fam.)
เล็บมือนาง[n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor FR:
เมาหมัด[adj.] (maomat) EN: dazed ; punch-drunk FR: sonné
มึน[v.] (meun) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk FR: être étourdi ; être groggy
ผัดขี้เมา[n. exp.] (phat khīmao) EN: drunken noodles ; pad kee mao ; pad ki mao ; pad kimao FR:

drunk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betrunken; berauscht {adj} | sinnlos betrunken; total betrunkendrunk | blind drunk
stinkbesoffen {adj} [ugs.]stinkung drunk
sternhagelvoll; sternhagelblau {adj}dead drunk; rolling drunk; roaring drunk; blotto
betrunken; trunken {adj} | betrunkener; trunkener | am betrunkensten; am trunkenstendrunken | more drunken | most drunken
versoffen {adj}drunken

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drunk
Back to top