ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meanness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meanness*, -meanness-

meanness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meanness (n.) ความตระหนี่ See also: ความใจแคบ Syn. minginess, niggardliness

meanness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄厚[bó hòu, ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ, 薄厚] meanness and generosity; intimacy and alienation

meanness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P)
卑屈[ひくつ, hikutsu] (adj-na,n) menial; meanness; servility; abject; (P)
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P)

meanness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความใจร้าย[n.] (khwām jairā) EN: meanness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meanness
Back to top