ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tipsy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tipsy*, -tipsy-

tipsy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tipsy (adj.) เมา See also: มึน, งง, มึนเมา Syn. drunk
English-Thai: HOPE Dictionary
tipsy(ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ตรง,โกง. -tipsily adv., See also: tipsiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
tipsy(adj) โซเซ,มึนเมา,ขี้เมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But Mayor Norris assures me that there will be enough ambrosia and tipsy cake for everyone.พี่ว่าไม่ว่ะ สวัสดีค่ะ
Because i was a little tipsy or because i was talkingเพราะว่าฉันมันเป็นคนเมาหรือว่าที่ฉัน
Well, actually, I may have gotten a little tipsy when I talked to her.อืม จริงๆ แล้ว ฉันเมาหน่อยๆ ตอนคุยกับหล่อนอ่ะ
♪ Trying to get a little bit tipsy#วันนี้ต้องเมาสักหน่อย#
When he was getting tipsy he picked up the brush.เมื่อเขาเริ่มเมามาย เขาหยิบพู่กันขึ้นมา
You're telling me you haven't gotten a little bit tipsy on Myers Family Wine Night?จะบอกว่าไม่ค่อยได้ดื่ม แม้แต่ในงาน"คืนไวน์ของครอบครัวมายเออร์"เลยเหรอ?
Try being being stuck in a limo with a tipsy David Lee roth.พยายามกี่ครั้งๆ ก็ติดอยู่ที่แค่ รถลีโมซีน กับความมึนเมาของ เดวิทย์ ลี รอท
He was a bit tipsy on the airplane coming back from Somalia and drew it on the cocktail napkin.เขาเมานิดหน่อย บนเครื่องบิน ตอนกลับมาจากโซมาเลีย แล้วก็วาดรูปลงบนผ้าเช็ดปาก
You have less than one minute before a very dear, attractive, and slightly tipsy friend of yours snuffs it.นายมีเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีก่อนที่เพื่อนผู้น่ารัก มีเสน่ห์ และเพื่อนที่เมาเล็กน้อยของนายจะลาจากไป
You know, I probably wouldn't even tell you this if I weren't a little tipsy, but...รู้มั้ย ฉันจะไม่บอกคุณหรอกถ้าฉันไม่ติดใจคุณ แต่...
It's after work, you're tipsy, and you're in a good mood,เกิดขึ้นหลังจากงาน คุณ และคุณยังอารมณ์ดีอยู่เลย
I'm tipsy. I'm horny.คนเมาทีี่เต็มไปด้วยความต้องการ

tipsy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほろ酔い;微酔い[ほろよい, horoyoi] (n,adj-no) slight intoxication; being tipsy
盗人上戸[ぬすびとじょうご;ぬすっとじょうご, nusubitojougo ; nusuttojougo] (n) (1) person who likes alcohol and sweets equally well; (2) person who can drink much alcohol without becoming tipsy
酔いが回る[よいがまわる, yoigamawaru] (exp,v5r) to get drunk; to become tipsy
酔歩蹣跚[すいほまんさん, suihomansan] (n) tipsy lurch; reeling (staggering) gait

tipsy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่ดีกรี[adj.] (kaēdīkrī) EN: tipsy ; drunk FR: bourré (fam.)
เมา[v.] (mao [= māo]) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated FR: être soûl ; être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา[adj.] (mao [= māo]) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy ; drugged FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มึน[adj.] (meun) EN: tipsy ; intoxicated FR:
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated FR: faire ribote
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tipsy
Back to top