ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sturdily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sturdily*, -sturdily-

sturdily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily FR: solidement ; fermement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sturdily
Back to top