ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solidly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solidly*, -solidly-

solidly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P)
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P)

solidly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แน่น[adv.] (naen) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast FR:
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily FR: solidement ; fermement
เต็ม ๆ = เต็มๆ[adv.] (tem-tem) EN: fully ; solidly ; in full ; completely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solidly
Back to top