ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

close-fitting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *close-fitting*, -close-fitting-

close-fitting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
close-fitting (adj.) ที่สวมใส่พอดี Syn. close, snug
English-Thai: HOPE Dictionary
close-fittingadj. สวมใส่ได้พอดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัดรูป (adj.) close-fitting See also: skin-tight Ops. หลวม
แนบเนื้อ (adj.) close-fitting See also: fit close to the body

close-fitting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛仔裤[niú zǎi kù, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ, 牛仔裤 / 牛仔褲] jeans; close-fitting pants
贴切[tiē qiè, ㄊㄧㄝ ㄑㄧㄝˋ, 贴切 / 貼切] close-fitting; closest (translation)

close-fitting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パッチ[, pacchi] (n,vs) (1) patch; (n) (2) close-fitting trousers (kor

close-fitting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้านแข็ง[n.] (kānkhaeng) EN: close-fitting bracelet FR:
คับ[adj.] (khap) EN: tight ; close ; compact ; tight-fitting ; close-fitting ; firm ; small ; too small FR: serré ; trop étroit ; ajusté 
กระชับ[adj.] (krachap) EN: tight ; compact ; close-fitting ; fastened firmly ; well-fitting FR: compact
กระชับตัว[X] (krachap tūa) EN: close-fitting FR:
รัดรูป[adj.] (ratrūp) EN: close-fitting ; skin-tight ; formfitting ; snug-fitting FR: ajusté ; moulé ; moulant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า close-fitting
Back to top