ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terse*, -terse-

terse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terse (adj.) กะทัดรัด See also: รวบรัด, สั้นแต่ได้ใจความ, ได้ใจความดี Syn. brief, concise, pointed, exact Ops. wordy, verbose, prolix
tersely (adv.) อย่างกะทัดรัด Syn. briefly
English-Thai: Nontri Dictionary
terse(adj) สั้น,ห้วน,รวบรัด,กะทัดรัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดกัน (v.) intersect See also: cross
ตัดกัน (v.) intersect See also: cross
สี่แยกไฟแดง (n.) intersection See also: junction, juncture
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So what's your style, terse yet compassionate,คุณแทำแบบไหน เครียดแต่เห็นใจ
We're around three minutes off the intersection.เรากำลังรอบสามนาทีปิด การตัด คิดว่าคุณสามารถทำมัน ได้หรือไม่
We've got reports of biker gangs fighting near the intersection of Highway 14 south!เราได้รับรายงานว่ามีแก๊งค์มอเตอร์ไซค์ตีกัน ใกล้แยกบนทางด่วน สาย14 ทางใต้
Have arrived at Ward 13, East Ginza intersection. Over.ได้มาถึงเขต 13 จุดตัดกินซ่าตะวันออก
It intersects this road 100 meters from here!มันตัดกับถนนเส้นนี้ อีก 100 เมตรจากที่นี่!
But I believe they will intersect certain pipelines to control them.และผมเชื่อว่าพวกมันจะตัด ผ่านท่อที่จะควบคุมพวกมัน
These points of intersection are crucial because I believe they're vulnerable to counterattack.จุดตัดกันนี้สำคัญมา เพราะว่าฉันเชื่อว่าพวกมัน จะอ่อนแอที่จะโต้กลับ
The way I see it, if we drop down from broadcast here intersect 153, we might surprise them.ถ้าเราหายไปจากระบบคลื่นตรงนี้... ทางร่วม 153 เราอาจจะทำให้มันประหลาดใจ
Right across the street from where we're hiding, at the intersection of Wall Street and Broadway.ตรงข้ามถนนที่เราอยู่, ตัดกันระหว่าง วอลล์สตรีสกับบอร์ดเวย์.
Keep on pedaling, you're almost to a busy intersection.จะเหยียบไว้นะ เพราะดูเหมือนการเจรจาธุรกิจของเธอกำลังยุ่งอยู่
The intersection's only busy because you're giving half-price blowjobs.มันยุ่งเพราะ เค้ากำลังถามว่าพี่น่ะ ลดราคาค่าตัว เหลือครึ่งนึงเหรอ
The query intersected with my subject, Sir.แบบสอบถาม intersected กับเรื่องเซอร์ของฉัน

terse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交角[jiāo jiǎo, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠˇ, 交角] angle of intersection; angle at which two lines meet
紧凑[jǐn còu, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ, 紧凑 / 緊湊] compact; terse
精练[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精练 / 精練] concise; succinct; terse; well-trained
交叉[jiāo chā, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ, 交叉] cross; intersect
十字路口[shí zì lù kǒu, ㄕˊ ㄗˋ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 十字路口] crossroads; intersection
路口[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 路口] crossing; intersection (of roads)
[chā, ㄔㄚ, 叉] fork; pitchfork; prong; pick; cross; intersect; "X"
交集[jiāo jí, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, 交集] intersection (set theory)
截线[jié xiàn, ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄢˋ, 截线 / 截線] intersecting line
相交数[xiāng jiāo shù, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄠ ㄕㄨˋ, 相交数 / 相交數] intersection number (math.)
马路口[mǎ lù kǒu, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 马路口 / 馬路口] intersection (of roads)
交叉点[jiāo chā diǎn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˇ, 交叉点 / 交叉點] junction; crossroads; intersection point
交点[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, 交点 / 交點] meeting point; point of intersection
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精炼 / 精煉] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained

terse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクランブル交差点[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] (n) multiple intersection (lit
交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P)
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P)
交差(P);交叉[こうさ, kousa] (n,vs,adj-no) (1) crossing; intersection; (2) (genetic) crossing over; (P)
交差点(P);交叉点[こうさてん, kousaten] (n) crossing; intersection; (P)
交点[こうてん, kouten] (n) point of intersection
交角[こうかく, koukaku] (n) angle of intersection
共通集合[きょうつうしゅうごう, kyoutsuushuugou] (n) {math} (See 積集合) intersection
半陰陽[はんいんよう, han'inyou] (n,adj-no) hermaphrodite; intersexual; androgynous; bisexual (characteristics)
四つ辻[よつつじ, yotsutsuji] (n) crossroads; intersection
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) (1) masculine (mannish) woman; (2) feminine (effeminate) man; (3) intersexual; hermaphrodite
碁盤の目[ごばんのめ, gobannome] (n) intersection on a Go board
積集合[せきしゅうごう, sekishuugou] (n) {math} intersection
簡明[かんめい, kanmei] (adj-na,n) terse; concise; simple and clear
[つじ, tsuji] (n,adj-f) intersection; crossing; crossroad; street corner; street; (P)
途子;図子[ずし, zushi] (n) (1) (arch) alley; alleyway; (2) (arch) crossroads; intersection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
交差[こうさ, kousa] intersection
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection

terse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะทัดรัด[adj.] (kathatrat) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable FR: proportionné ; équilibré ; concis
รัดกุม[adj.] (ratkum) EN: concise ; succinct ; terse ; comprehensive FR: succinct ; concis
ชุมทาง[n. exp.] (chum thāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.) FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
ห้าแยก[n. exp.] (hā yaēk) EN: 5-way intersection FR: carrefour à cinq branches [m]
อินเตอร์เซกชัน [n.] (intoēsēkcha) EN: intersection FR: intersection [f]
อินเตอร์เซกชันของเหตุการณ์[n. exp.] (intoēsēkcha) EN: intersection of events FR:
อินเตอร์เซกชันของเซต[n. exp.] (intoēsēkcha) EN: intersection of sets FR: intersection d'ensembles [f]
อินเตอร์เซกชันของเซต A และเซต B [n. exp.] (intoēsēkcha) EN: FR: inytersection des ensembles A et B [f]
จุดตัด[n. exp.] (jut tat) EN: crossing ; point of intersection FR: intersection [f] ; point d'intersection [m]
กั๊ก[n.] (kak) EN: crossing ; intersection FR: intersection [f]
การตัดกัน[n. exp.] (kān tatkan) EN: FR: intersection [m] ; croisement [m]
ไขว้[v.] (khwai) EN: cross ; intersect ; crisscross ; alternate ; place crosswise FR: croiser ; entrelacer
สามแยก[n. exp.] (sām yaēk) EN: T-junction ; 3-way intersection FR: jonction [f] ; carrefour en T [m]
สี่แยก[n. exp.] (sī yaēk) EN: crossroads ; intersection ; square FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; croisée [f] ; intersection [f] ; carrefour en croix simple [m] ; carrefour en X [m]
สี่แยกปทุมวัน[n. prop.] (Sī Yaēk Pat) EN: Pathumwan Intersection FR:
สี่แยกราชประสงค์ ; แยกราชประสงค์[n. prop.] (Sī Yaēk Rāt) EN: Ratchaprasong Intersection FR:
สี่แยกอุรุพงษ์[n. prop.] (Sī Yaēk Uru) EN: Urupong Intersection. FR:
ตัดกัน[n.] (tatkan) EN: intersect ; cross FR: s'entrecouper ; se croiser
ตัดกัน[adj.] (tatkan) EN: intersecting FR:
ทางสี่แพร่ง[n. exp.] (thāng sī ph) EN: junction of four roads FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; intersection [f]
ทางแยก[n.] (thāng yaēk) EN: crossroads ; intersection (Am.) ; junction FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; intersection [f] ; bifurcation [f] ; embranchement [m] ; jonction [f]
ทางแยกข้างหน้า[n. exp.] (thāng yaēk ) EN: intersection ahead ; junction ahead FR: approche d'un carrefour [f]
แยก[n.] (yaēk) EN: side road ; byroad ; crossroad ; junction ; intersection ; parting FR: jonction [f] ; croisement [m] ; carrefour [m]
แยก จปร.[n. exp.] (yaēk jøpørø) EN: Jor Por Ror Intersection FR:
แยกนานา[n. prop.] (Yaēk Nānā ) EN: Nana Intersection FR:
แยกรัชดา-ลาดพร้าว[n. prop.] (Yaēk Rātcha) EN: Ratchada-Lat Phrao Intersection FR:
แยกราชประสงค์[n. prop.] (Yaēk Rātcha) EN: Ratchaprasong Intersection FR: Ratchaprasong
แยกศาลาแดง[n. exp.] (yaēk Sālā D) EN: Sala Daeng Intersection ; Saladeng Intersection FR:

terse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prägnant {adj} | prägnanter | am prägnantestenterse | more terse | most terse
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Untersetzung {f} | Untersetzungen
Querstraße {f}intersection road
Knappheit {f}terseness
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersecurity administrator
knapp; gedrängt {adj} | knapper | am knappstenterse | terser | tersest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terse
Back to top