ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tight-fitting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tight-fitting*, -tight-fitting-

tight-fitting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tight-fitting (adj.) รัดรูป See also: พอดีตัว Syn. close-fitting, tight

tight-fitting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短打扮[duǎn dǎ ban, ㄉㄨㄢˇ ㄉㄚˇ ㄅㄢ˙, 短打扮] shorts; tight-fitting clothes

tight-fitting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คับ[adj.] (khap) EN: tight ; close ; compact ; tight-fitting ; close-fitting ; firm ; small ; too small FR: serré ; trop étroit ; ajusté 
คับติ้ว[adj.] (khap tiu) EN: tight-fitting FR:
สนับ[n.] (sanap) EN: glove; shirt ; tight-fitting clothes ; coat ; garnment ; overlay FR: vêtement [m] ; protection [f] ; étui [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tight-fitting
Back to top