support

แปลว่า


vt ค้ำ
ความหมายเหมือนกับ: bear , carry , prop
คำที่เกี่ยวข้อง: ยัน , พยุง , หนุน
vt สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: aid , assist , help , sustain
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่วยเหลือ , อุดหนุน
n สิ่งค้ำ
ความหมายเหมือนกับ: bearing , brace , prop , pillar
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่หนุนอยู่
n การช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: aid , help , sustenance
คำที่เกี่ยวข้อง: การสงเคราะห์ , การอนุเคราะห์ , การสนับสนุน

ตัวอย่างประโยค


They have to work hard to support their family. พวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว