ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bolster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bolster*, -bolster-

bolster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bolster (vt.) สนับสนุน See also: หนุนให้สูง, ค้ำจุน, เสริม Syn. support, boost
bolster (n.) หมอนข้าง
bolster up (phrv.) ช่วยให้เข้มแข็งขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster
English-Thai: Nontri Dictionary
bolster(n) หมอนอิง,หมอนรอง,เหล็กคานรถ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bolsterตัวจับยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมอนข้าง (n.) bolster
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the time to come, it may be important for me to bolster the Compton bloodline.อีกไม่นาน ก็ดีนะถ้าฉันจะมี กองหนุนในบอนทอมป์
In any case, it'll help bolster the results of the false positive on her drug test.ยังไงก็ตามมันจะช่วยเสริมเรื่องผล ที่เป็นบวกปลอมๆนั้นกับการตรวจการใช้ยาของเธอ
She knows that, without a body, he needs a confession to bolster his case to the jury.เธอรู้ว่าไม่เจอศพ เขาต้องการคำสารภาพ เพื่อให้คดีเข้าสุ่การพิจารษ
He's hired thousands of foreign sellswords to bolster his army.มันจ้างทหารรับจ้างอีกเป็นพันๆ มาเสริมทัพ
And in order to bolster this false impression, you omit the word "Berlin" altogether.และเพื่อที่จะหนุน นี้ประทับใจเท็จ คุณไม่ใช้คำเบอร์ลินทั้งหมด
Well, there's no one As easy to bolster as youนายก็รู้ใครคู่ควรคำสรรเสริญเกินกว่านาย
Bolster the Citadel guard.เพิ่มกำลังพล อารักขาปราสาท
It really bolsters the illusion that you're in charge.ผ้าทก็อช.. มักลวงตาเสมอ เมื่อคุณคุมทีม
Close. Bolsters your IQ.เกือบใช่ แถมยังช่วยเพิ่มไอคิวอีกต่างหาก
Ford's explanation only bolsters my hunch.คำอธิบายของฟอร์ดทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้

bolster ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抱枕[bào zhěn, ㄅㄠˋ ㄓㄣˇ, 抱枕] bolster; a long pillow or cushion

bolster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まくら, makura] (n,n-suf) (1) pillow; bolster; (2) introduction (e.g. to a rakugo story); lead-in; (P)
面目躍如[めんもくやくじょ(uK), menmokuyakujo (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) with evident joy of having lived up to one's reputation; having an effect of bolstering one's reputation

bolster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for) ; bolster FR: supporter
หมอนข้าง[n.] (mønkhāng) EN: bolster FR: traversin [m] ; polochon [m]
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster FR: supporter ; soutenir
ออกแรงหนุน[v. exp.] (økraēng nun) EN: bolster FR:
รอง[v.] (røng) EN: support ; bear ; bolster FR: supporter ; soutenir

bolster ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufspannplatte {f}bolster plate; adapter plate; carrier plate; clip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bolster
Back to top